Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (331)

 • Innst. 333 L (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen)
 • Innst. 331 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge
 • Innst. 330 S (2016-2017)

  Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Hav i utenriks- og utviklingspolitikken
 • Innst. 329 L (2016-2017) (Midlertidig)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Lov om klimamål (klimaloven)
 • Innst. 328 L (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)
 • Innst. 327 L (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Innst. 326 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet
 • Innst. 325 L (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.)
 • Innst. 324 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Opplev Norge – unikt og eventyrlig
 • Innst. 323 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker
 • Innst. 322 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om seismikkfrie områder
 • Innst. 321 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven
 • Innst. 320 L (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)
 • Innst. 319 L (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)
 • Innst. 318 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Janne Sjelmo Nordås om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering
 • Innst. 317 S (2016-2017) (Midlertidig)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Mazyar Keshvari, Ulf Leirstein, Kari Kjønaas Kjos og Erlend Wiborg om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll
 • Innst. 316 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om at statsborgerskap ikke skal tilbakekalles, og at doble statsborgerskap skal tillates
 • Innst. 315 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Abid Q. Raja om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler
 • Innst. 314 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Ketil Kjenseth om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand
 • Innst. 313 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor
 • Innst. 312 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen
 • Innst. 311 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
 • Innst. 310 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)
 • Innst. 309 L (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)
 • Innst. 308 L (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
 • Innst. 307 L (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg) – BERIKTIGET
 • Innst. 306 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Ingebjørg Amanda Godskesen, Harald T. Nesvik, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Frank J. Jenssen om å tillate stryking av listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg.
 • Innst. 305 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au pairer
 • Innst. 304 L (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)
 • Innst. 303 L (2016-2017)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)
 • Innst. 302 L (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)
 • Innst. 301 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
 • Innst. 300 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Berekraftige byar og sterke distrikt og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Jenny Klinge og Ivar Odnes om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter
 • Innst. 299 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane)
 • Innst. 298 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Torstein Tvedt Solberg, Fredric Holen Bjørdal, Else-May Botten, Øystein Langholm Hansen, Per Olaf Lundteigen, Geir Pollestad, Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel
 • Innst. 297 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 • Innst. 296 L (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.)
 • Innst. 295 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Ombudsmannsnemda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2016
 • Innst. 294 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland
 • Innst. 293 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Hugo Bjørnstad, Odd Omland, Eirik Sivertsen og Karianne Tung om like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen
 • Innst. 292 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.)
 • Innst. 291 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer)
 • Innst. 290 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne
 • Innst. 289 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud
 • Innst. 288 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016
 • Innst. 287 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny leder i Personvernnemnda – BERIKTIGET
 • Innst. 286 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer
 • Innst. 285 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016
 • Innst. 284 L (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger)
 • Innst. 283 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Kirsti Bergstø om profittfri barnehage
 • Innst. 282 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Andre N. Skjelstad, Ola Elvestuen og Pål Farstad om Anno 2020 – Et krafttak for den immaterielle kulturarven
 • Innst. 281 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om turnusordningen for leger
 • Innst. 280 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad, Janne Sjelmo Nordås og Kjersti Toppe om å opprette ein eigen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi (generell kirurgi), og nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurgar til lokalsjukehus
 • Innst. 279 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om å sikre menneskerettighetene i eldreomsorgen
 • Innst. 278 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol, Line Kysnes Vennesland og Torgeir Micaelsen om opprettelse av en tilskuddsordning for aktivitetsprosjekter for mennesker med hukommelsessvikt og demenssykdommer
 • Innst. 277 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om nye tiltak for å fremme likestilling
 • Innst. 276 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter – BERIKTIGET
 • Innst. 275 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om lokalsykehus i Flekkefjord, Narvik og Odda og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om å opprettholde akuttkirurgi ved Odda sykehus
 • Innst. 274 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 273 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Iselin Nybø og André N. Skjelstad om offentlighet rundt landmaktstudien
 • Innst. 272 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Jenny Klinge og Trygve Slagsvold Vedum om stans i nedbygginga av Heimevernet – BERIKTIGET
 • Innst. 271 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016
 • Innst. 270 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth og Ola Elvestuen om 100-årsmarkering av slutten på første verdenskrig – i Dialogbyen Lillehammer 2018
 • Innst. 269 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap
 • Innst. 268 L (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)
 • Innst. 267 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Abid Q. Raja og Terje Breivik om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav
 • Innst. 266 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Kirsti Bergstø om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser for fosterforeldre ved sykdom eller arbeidsløshet
 • Innst. 265 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen
 • Innst. 264 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten)
 • Innst. 263 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Odd Omland, Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Torstein Tvedt Solberg, Kjell-Idar Juvik, Kåre Simensen, Anna Ljunggren og Martin Henriksen om et nytt krafttak for mineralnæringen – BERIKTIGET
 • Innst. 262 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere
 • Innst. 261 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 • Innst. 260 L (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)
 • Innst. 259 L (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap i spørsmål om avgradering av dokumenter i forbindelse med Stortingets behandling av Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016–2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring
 • Innst. 258 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018–2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen
 • Innst. 257 L (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)
 • Innst. 256 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om bedre helsehjelp til barn i barnevernet
 • Innst. 255 L (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)
 • Innst. 254 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning
 • Innst. 253 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet
 • Innst. 252 L (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)
 • Innst. 251 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon
 • Innst. 250 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk
 • Innst. 249 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Pål Farstad om varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Innst. 248 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001–2014
 • Innst. 247 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)
 • Innst. 246 L (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)
 • Innst. 245 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Kari Kjønaas Kjos og Ketil Kjenseth om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens
 • Innst. 244 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse
 • Innst. 243 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om reform av utviklingspolitikken
 • Innst. 242 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger)
 • Innst. 241 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder
 • Innst. 240 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 • Innst. 239 L (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)
 • Innst. 238 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Terje Breivik, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen, Ruth Grung og Torgeir Micaelsen om endringer i sprøyteromsordningen med lokaler for injeksjon av narkotika
 • Innst. 237 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jorid Holstad Nordmelan, Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Freddy de Ruiter og Tove Karoline Knutsen om lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner
 • Innst. 236 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015
 • Innst. 235 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Kommersiell allmennkringkasting
 • Innst. 234 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2015
 • Innst. 233 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og Rasmus Hansson om nye mål for samfunnsutviklingen
 • Innst. 232 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Irene Johansen, Tore Hagebakken, Torstein Tvedt Solberg, Else-May Botten og Rigmor Aasrud om behovet for regulering av selskaper som er en del av delingsøkonomien
 • Innst. 231 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om å lukke gjeldsfeller
 • Innst. 230 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
 • Innst. 229 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/262 om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)
 • Innst. 228 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget
 • Innst. 227 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kåre Simensen, Marit Arnstad, Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland
 • Innst. 226 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 17/fv. 720 Dyrstad–Sprova–Malm i Nord-Trøndelag, justert innkrevjingsopplegg E16 Kongsvinger–Slomarka og auka kostnadsramme E6 Helgeland nord
 • Innst. 225 L (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)
 • Innst. 224 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Christian Tynning Bjørnø om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole
 • Innst. 223 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om 50 pst. statlig bidrag til trikkelinje nord for Sinsenkrysset over Tonsenhagen til Linderud i Oslo
 • Innst. 222 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)
 • Innst. 221 L (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)
 • Innst. 220 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om endring av førerforskriften jf. jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 6
 • Innst. 219 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om vern av Norges siste villmarker
 • Innst. 218 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om et universelt utformet samfunn
 • Innst. 217 L (2016-2017)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven
 • Innst. 216 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Gjennomføring av rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering
 • Innst. 215 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum–Skaret i Akershus og Buskerud
 • Innst. 214 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland
 • Innst. 213 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten
 • Innst. 212 L (2016-2017)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis)
 • Innst. 211 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Marit Arnstad, Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Ivar Odnes, Janne Sjelmo Nordås og Heidi Greni om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen
 • Innst. 210 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om taubaner (taubaneloven)
 • Innst. 209 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader)
 • Innst. 208 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)
 • Innst. 207 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter)
 • Innst. 206 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015
 • Innst. 205 L (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
 • Innst. 204 L (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil)
 • Innst. 203 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken om elektrifisering av Skarfjell
 • Innst. 202 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard
 • Innst. 201 L (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker
 • Innst. 200 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)
 • Innst. 199 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et løft for dyrevelferden i Norge
 • Innst. 198 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Pollestad og Kjersti Toppe om forbud mot import av gatehunder til Norge
 • Innst. 196 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal, Svein Harberg, Geir Jørgen Bekkevold, Ib Thomsen og Rasmus Hansson om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt – BERIKTIGET
 • Innst. 195 L (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)
 • Innst. 194 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Trond Giske, Anette Trettebergstuen, Arild Grande, Sonja Mandt, Hege Haukeland Liadal og Eirin Sund om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI
 • Innst. 193 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering
 • Innst. 192 L (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
 • Innst. 191 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling og Anders B. Werp om utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger, tilføyelse til straffeloven § 389
 • Innst. 190 L (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)
 • Innst. 189 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer)
 • Innst. 188 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karianne O. Tung, Magne Rommetveit, Kjell-Idar Juvik, Tone-Helen Toften, Marianne Aasen og Ingvild Kjerkol om nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter
 • Innst. 187 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Rune Henriksen, Jette F. Christensen, Magne Rommetveit og Ruth Grung om analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna
 • Innst. 186 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av biodrivstoff
 • Innst. 185 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Freddy de Ruiter og Tove Karoline Knutsen om gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak
 • Innst. 184 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger
 • Innst. 183 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Geir Sigbjørn Toskedal og Anders Tyvand om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole
 • Innst. 182 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning
 • Innst. 181 L (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)
 • Innst. 180 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen
 • Innst. 179 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Hadia Tajik, Kjersti Toppe, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud, Marianne Aasen, Torgeir Micaelsen og Ingvild Kjerkol om en offensiv politikk for å øke antallet helsefagarbeidere
 • Innst. 178 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Pål Farstad om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard
 • Innst. 177 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv
 • Innst. 176 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endring i vegtrafikkloven (behandling av personopplysninger)
 • Innst. 175 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust, Eirin Sund, Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Bård Vegar Solhjell og Rasmus Hansson om utvidelse av nasjonalparkplanen og prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og på Preikestolen
 • Innst. 174 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Janne Sjelmo Nordås og Jenny Klinge om en offentlig granskning av tvangsbruk i norsk psykiatri
 • Innst. 173 L (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring av arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) fyrste punktum om tidsavgrensa innleige av arbeidsfolk
 • Innst. 172 L (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)
 • Innst. 171 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)
 • Innst. 170 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens
 • Innst. 169 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren
 • Innst. 168 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster
 • Innst. 167 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster
 • Innst. 166 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Kjersti Toppe om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge
 • Innst. 165 L (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.)
 • Innst. 164 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet
 • Innst. 163 S (2016-2017)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen og Oskar J. Grimstad om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe
 • Innst. 162 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring
 • Innst. 161 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Innst. 160 L (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.)
 • Innst. 159 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd
 • Innst. 158 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets internasjonale delegasjoner
 • Innst. 157 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Sonja Mandt og Hege Haukeland Liadal om å gjenopprette støtteordningen for privatarkiv
 • Innst. 156 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Geir Jørgen Bekkevold og Anette Trettebergstuen om opprettelse av en kunstnerassistentordning
 • Innst. 155 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anette Trettebergstuen, Hege Haukeland Liadal og Sonja Mandt om lov om medieansvar
 • Innst. 154 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø, Tove Karoline Knutsen, Hege Haukeland Liadal og Stine Renate Håheim om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon
 • Innst. 153 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter – Beriktiget
 • Innst. 152 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2016
 • Innst. 151 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Pelsdyrnæringen
 • Innst. 150 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet 2016
 • Innst. 149 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Geir Pollestad, Trygve Slagsvold Vedum og Anne Tingelstad Wøien om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur
 • Innst. 148 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Kjersti Toppe om ikke å tillate en praksis med fosterreduksjon
 • Innst. 147 L (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)
 • Innst. 146 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra Evalueringsutvalget for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om evaluering av EOS-utvalget
 • Innst. 145 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015 – Beriktiget
 • Innst. 144 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015, unntatt Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring – tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016–2017)
 • Innst. 143 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 142 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 141 S (2016-2017)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 140 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 139 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 138 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 137 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 136 S (2016-2017)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 135 S (2016-2017)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen o m Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 134 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.
 • Innst. 133 S (2016-2017)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 132 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet
 • Innst. 131 S (2016-2017)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet
 • Innst. 130 S (2016-2017)

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 129 S (2016-2017)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet
 • Innst. 128 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 127 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 126 S (2016-2017)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 125 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet
 • Innst. 124 L (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)
 • Innst. 123 L (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)
 • Innst. 122 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP)
 • Innst. 121 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
 • Innst. 120 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
 • Innst. 119 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2015–1. halvår 2016
 • Innst. 118 S (2016-2017)

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.
 • Innst. 117 S (2016-2017)

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 116 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 115 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet
 • Innst. 114 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 • Innst. 113 L (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)
 • Innst. 112 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 111 L (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.)
 • Innst. 110 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Varig flomvern i Opovassdraget mv.
 • Innst. 109 L (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene)
 • Innst. 108 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å redusere matsvinn
 • Innst. 107 L (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)
 • Innst. 106 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2015
 • Innst. 105 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 • Innst. 104 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 • Innst. 103 L (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)
 • Innst. 102 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030
 • Innst. 101 L (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)
 • Innst. 100 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret)
 • Innst. 99 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge om utsatt slokking av FM-nettet
 • Innst. 98 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel)
 • Innst. 97 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torstein Tvedt Solberg, Snorre Serigstad Valen, Tore Hagebakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Odd Omland om en ny norsk romstrategi
 • Innst. 96 S (2016-2017)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om langsiktighet og trygghet for turistfisket
 • Innst. 95 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Eirin Sund, Jan Bøhler, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim om en mer aktiv boligpolitikk
 • Innst. 94 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren)
 • Innst. 93 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)
 • Innst. 92 L (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) – BERIKTIGET
 • Innst. 91 L (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)
 • Innst. 90 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015
 • Innst. 89 S (2016-2017)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Magne Rommetveit, Kjell-Idar Juvik, Else-May Botten, Kari Henriksen og Gunvor Eldegard om betre sjøtryggleik for fritidsbåtfolk
 • Innst. 88 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbard
 • Innst. 87 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å gjøre ny campus for NTNU til en spydspiss for bærekraftsløsninger
 • Innst. 86 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)
 • Innst. 85 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Serigstad Valen om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater – BERIKTIGET
 • Innst. 84 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet
 • Innst. 83 S (2016-2017)

  Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø og Ola Elvestuen om innsynsrett i kongehuset – BERIKTIGET
 • Innst. 82 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse)
 • Innst. 81 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om endringer i politiloven (midlertidig bevæpning)
 • Innst. 80 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)
 • Innst. 79 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren – BERIKTIGET
 • Innst. 78 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker) BERIKTIGET
 • Innst. 77 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg)
 • Innst. 76 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Postsektoren i endring
 • Innst. 75 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Knut Storberget, Ruth Grung, Lise Wiik og Kari Henriksen om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning
 • Innst. 74 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å styrke ordningen med fri rettshjelp
 • Innst. 73 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland, Magne Rommetveit, Karianne O. Tung, Kjell-Idar Juvik og Tone-Helen Toften om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip
 • Innst. 72 S (2016-2017)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning
 • Innst. 71 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Berg-Hansen, Marianne Aasen, Jorodd Asphjell og Ruth Grung om tiltak for å skaffe mer kunnskap og forebygge langvarig sykdomsutbrudd av mononukleose/kyssesyke blant ungdom
 • Innst. 70 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om personvern for barn og ungdom
 • Innst. 69 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Iselin Nybø og Abid Q. Raja om å endre skolefritidsordningen til en aktiv fritidsordning og styrke kvaliteten i tilbudet
 • Innst. 68 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Magne Rommetveit, Terje Breivik, Geir Sigbjørn Toskedal og Audun Lysbakken om å sikra alle elevar i grunnskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt
 • Innst. 67 L (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)
 • Innst. 66 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i veglova (Vegtilsynet)
 • Innst. 65 L (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)
 • Innst. 64 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge og Kjersti Toppe om å endre reglene for fravær i videregående opplæring
 • Innst. 63 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen og Rasmus Hansson om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler
 • Innst. 62 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren
 • Innst. 61 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om å åpne havet for ungdomsfiske hele året
 • Innst. 60 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Terje Aasland, Odd Omland og Tore Hagebakken om opprettelsen av et toppindustrisenter
 • Innst. 59 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 pst. økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020
 • Innst. 58 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen og Odd Omland om å flytte forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes
 • Innst. 57 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering
 • Innst. 56 L (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)
 • Innst. 55 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)
 • Innst. 54 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 53 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter til Stortinget fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger
 • Innst. 52 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2015–16. september 2016
 • Innst. 51 L (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om ny stortingsgodtgjørelseslov
 • Innst. 50 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Sonja Mandt, Anette Trettebergstuen og Hege Haukeland Liadal om en strategi for økt satsing på norske tv-serier
 • Innst. 49 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet
 • Innst. 48 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 • Innst. 47 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 • Innst. 46 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Stein Erik Lauvås, Marianne Aasen og Ruth Grung om en kompetansereform for kommunene
 • Innst. 45 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 • Innst. 44 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 • Innst. 43 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De forente arabiske emirater
 • Innst. 42 L (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) – BERIKTIGET
 • Innst. 41 L (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)
 • Innst. 40 S (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl
 • Innst. 39 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy
 • Innst. 38 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits
 • Innst. 37 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia
 • Innst. 36 L (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)
 • Innst. 35 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS
 • Innst. 34 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å utrede muligheten for innføring av en klimabelønning (karbonavgift til fordeling) i Norge
 • Innst. 33 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014
 • Innst. 32 L (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)
 • Innst. 31 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 30 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om trygg håndtering av radioaktivt avfall
 • Innst. 29 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeolje
 • Innst. 28 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Engesæth, Terje Breivik og Ola Elvestuen om å innføre miljøavgifter på fossil plast
 • Innst. 27 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erik Lundeby, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen
 • Innst. 26 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet
 • Innst. 25 L (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning) – BERIKTIGET
 • Innst. 24 L (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (utenlandskonsesjon)
 • Innst. 23 L (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)
 • Innst. 22 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Pål Farstad, Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Terje Breivik og Sveinung Rotevatn om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030
 • Innst. 21 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen og Marit Arnstad om at Stortingets vedtak om struktur for drifts- og baseorganisasjoner i oljevirksomheten blir fulgt opp
 • Innst. 20 L (2016-2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv) – BERIKTIGET
 • Innst. 19 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
 • Innst. 18 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Kringkastingsrådet
 • Innst. 17 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2017
 • Innst. 16 S (2016-2017)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Løyvingar på statsbudsjettet for 2017 vedrørande kapittel under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområda 1, 6 og 18)
 • Innst. 15 S (2016-2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2016-2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3)
 • Innst. 13 S (2016-2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2016-2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2016-2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)
 • Innst. 10 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2016-2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedkommende Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2016-2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
 • Innst. 7 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2016-2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5) – BERIKTIGET
 • Innst. 5 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 4 L (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017
 • Innst. 2 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2017 og forslag til statsbudsjett for 2017
 • Innst. 1 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2017