Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (672)

 • Innst. 672 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité
 • Innst. 671 S (2020-2021)

  Prop. 218 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)
 • Innst. 670 L (2020-2021)

  Prop. 215 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020
 • Innst. 669 S (2020-2021)

  Prop. 219 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet som følge av statlig finansiering av testing til koronasertifikat ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige
 • Innst. 668 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i instruks om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 667 S (2020-2021)

  Dokument 8:295 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Kari Kjønaas Kjos, Bjørnar Laabak, Himanshu Gulati og Per-Willy Amundsen om tiltak for de som lever på hemmelig eller fortrolig adresse
 • Innst. 666 L (2020-2021)

  Prop. 217 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og Oslo kommune i forbindelse med mellomoppgjøret 2021
 • Innst. 665 S (2020-2021)

  Meld. St. 33 (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 664 S (2020-2021)

  Prop. 209 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2021 m.m.)
 • Innst. 663 S (2020-2021)

  Prop. 210 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til inngåelse av frihandelsavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia
 • Innst. 662 L (2020-2021)

  Prop. 216 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021
 • Innst. 661 L (2020-2021)

  Prop. 207 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om røystingsrådgjevarar og lov om endringar i føretakslovgjevinga (retting av feil m.m.)
 • Innst. 660 S (2020-2021)

  Prop. 192 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2022
 • Innst. 659 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
 • Innst. 658 S (2020-2021)

  Prop. 204 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark – revidert finansieringsopplegg
 • Innst. 657 S (2020-2021)

  Prop. 200 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)
 • Innst. 656 S (2020-2021)

  Prop. 179 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027)
 • Innst. 655 S (2020-2021)

  Prop. 205 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
 • Innst. 654 S (2020-2021)

  Prop. 201 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av Bypakke Ålesund i Møre og Romsdal
 • Innst. 653 S (2020-2021)

  Meld. St. 20 (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2022–2033
 • Innst. 652 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskapet om valg av to medlemmer og to varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025
 • Innst. 651 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden mv.
 • Innst. 650 S (2020-2021)

  Prop. 203 LS (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) om koronasertifikat i EØS-avtalen
 • Innst. 649 L (2020-2021)

  Prop. 203 LS (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat)
 • Innst. 648 S (2020-2021)

  Prop. 193 S (2020–2021)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane
 • Innst. 647 S (2020-2021)

  Prop. 199 LS (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, nr. 206/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet
 • Innst. 646 L (2020-2021)

  Prop. 199 LS (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)
 • Innst. 645 L (2020-2021)

  Prop. 196 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III)
 • Innst. 644 L (2020-2021)

  Prop. 191 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Opphevelse av lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett
 • Innst. 643 L (2020-2021)

  Dokument 8:293 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Olemic Thommessen, Stein Erik Lauvås, Heidi Greni og Torhild Bransdal om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy
 • Innst. 642 L (2020-2021)

  Prop. 185 L (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om Norges kontinentalsokkel
 • Innst. 641 S (2020-2021)

  Dokument 8:194 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om trygg og barnevennlig transport og ren luft i byer og tettsteder
 • Innst. 640 S (2020-2021)

  Dokument 8:204 S (2020–2021) og Dokument 8:205 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi, Terje Halleland, Gisle Meininger Saudland, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt og Sylvi Listhaug om å legge til rette for salg av bensin- og dieselbiler også etter 2025 og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi, Terje Halleland, Gisle Meininger Saudland, Bengt Rune Strifeldt og Tor André Johnsen om å avvikle nullvekstmålet
 • Innst. 639 S (2020-2021)

  Dokument 8:212 S (2020–2021) og Dokument 8:265 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg og Helge André Njåstad om å innføre 120 km/t fartsgrense på motorvei og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om økt tillatt hastighet for moped
 • Innst. 638 S (2020-2021)

  Dokument 8:232 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Heidi Greni, Siv Mossleth, Kjersti Toppe og Jan Bøhler om klassifisering av elsparkesykler og kommunenes adgang til å regulere elsparkesykkelfirmaenes virksomhet
 • Innst. 637 S (2020-2021)

  Dokument 8:247 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen og Terje Halleland om enklere og billigere sykkel- og gangveier – BERIKTIGET
 • Innst. 636 S (2020-2021)

  Dokument 8:253 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tor André Johnsen, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg, Åshild Bruun-Gundersen og Helge André Njåstad om å gjøre det enklere å montere informasjonsskilt langs norske veier
 • Innst. 635 S (2020-2021)

  Dokument 2 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2020
 • Innst. 634 S (2020-2021)

  Dokument 8:273 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos og Silje Hjemdal om å fjerne foreldelsesfristen for seksualforbrytelser mot barn
 • Innst. 633 L (2020-2021)

  Prop. 167 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)
 • Innst. 632 L (2020-2021)

  Prop. 166 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i forvaltningsloven m.m. (utvidet adgang til informasjonsdeling)
 • Innst. 631 S (2020-2021)

  Prop. 180 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021–2027)
 • Innst. 630 L (2020-2021)

  Prop. 188 L (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Innst. 629 L (2020-2021)

  Prop. 190 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering av deltakelse i kriminelle sammenslutninger)
 • Innst. 628 S (2020-2021)

  Prop. 189 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)
 • Innst. 627 S (2020-2021)

  Meld. St. 3 (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2020
 • Innst. 626 S (2020-2021)

  Dokument 8:195 S (2020–2021) og Dokument 8:214 S (2020–2021)

  Innstilling frå finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om rettferdig boligpolitikk og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Sylvi Listhaug, Silje Hjemdal, Tor André Johnsen, Morten Ørsal Johansen, Bengt Rune Strifeldt, Helge André Njåstad og Jon Engen-Helgheim om et bedre og enklere boligmarked
 • Innst. 625 L (2020-2021)

  Prop. 133 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
 • Innst. 624 L (2020-2021)

  Prop. 128 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om dyrevelferd (bestemmelser om avl, dekning av kostnader og behandling av personopplysninger)
 • Innst. 623 L (2020-2021)

  Prop. 144 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om Opplysningsvesenets fond
 • Innst. 622 S (2020-2021)

  Meld. St. 18 (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge
 • Innst. 621 S (2020-2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli – 31. desember 2020
 • Innst. 620 L (2020-2021)

  Prop. 86 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)
 • Innst. 619 L (2020-2021)

  Dokument 8:175 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen om endringer i plan- og bygningsloven og skjerpet ansvar for tilsyn med at utbyggings- og byggeprosjekter gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser
 • Innst. 618 L (2020-2021)

  Dokument 8:188 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser
 • Innst. 617 L (2020-2021)

  Prop. 112 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten mv.)
 • Innst. 616 L (2020-2021)

  Prop. 116 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg) – BERIKTIGET
 • Innst. 615 L (2020-2021)

  Prop. 121 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven (melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten)
 • Innst. 614 L (2020-2021)

  Prop. 129 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
 • Innst. 613 L (2020-2021)

  Prop. 122 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning)
 • Innst. 612 L (2020-2021)

  Prop. 92 L (2020–2021) og Dokument 8:111 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges
 • Innst. 611 L (2020-2021)

  Prop. 124 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i mineralloven (kvalifikasjonskrav, rekkefølgekrav, overdragelse av driftskonsesjon m.m.)
 • Innst. 610 L (2020-2021)

  Prop. 158 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)
 • Innst. 609 L (2020-2021)

  Prop. 146 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)
 • Innst. 608 L (2020-2021)

  Prop. 157 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (oppnevning av prosessfullmektig i saker om frihetsberøvelse etter utlendingsloven mv.)
 • Innst. 607 L (2020-2021)

  Prop. 152 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening mv.)
 • Innst. 606 L (2020-2021)

  Prop. 169 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.)
 • Innst. 605 L (2020-2021)

  Prop. 156 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)
 • Innst. 604 L (2020-2021)

  Prop. 149 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i viltloven (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin)
 • Innst. 603 L (2020-2021)

  Prop. 150 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)
 • Innst. 602 S (2020-2021)

  Dokument 8:209 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om å innføre en fravikelig samboerlov
 • Innst. 601 S (2020-2021)

  Dokument 8:197 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Hanne Dyveke Søttar, Kjell-Børge Freiberg, Morten Ørsal Johansen, Roy Steffensen og Sivert Bjørnstad om en kritisk gjennomgang av vernebestemmelser for å forenkle byggeprosesser og styrke eiendomsretten
 • Innst. 600 S (2020-2021)

  Meld. St. 2 (2020–2021), Prop. 195 S (2020–2021), Prop. 194 LS (2020–2021), Prop. 202 S (2020–2021), Prop. 206 S (2020–2021), Prop. 211 S (2020–2021) og Dokument 8:159 S, 8:176 S, 8:183 S, 8:192 S, 8:196 S, 8:233 S, 8:234 S og 8:262 S – (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2021, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021, om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2021 og om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet
 • Innst. 599 L (2020-2021)

  Prop. 194 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.
 • Innst. 598 S (2020-2021)

  Prop. 136 LS (2020–2021), S-delen

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 235/2020 og 236/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2017/828 og forordning (EU) 2018/1212
 • Innst. 597 L (2020-2021)

  Prop. 136 LS (2020–2021), L-delen

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen)
 • Innst. 596 S (2020-2021)

  Dokument 8:206 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Engen-Helgheim og Christian Tybring-Gjedde om å sikre norsk råderett over egen innvandringspolitikk og si nei til EUs «New Pact on Migration and Asylum»
 • Innst. 595 S (2020-2021)

  Dokument 8:207 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Engen-Helgheim, Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde om norsk initiativ til opprettelse av en internasjonal straffedomstol for IS-terrorister og å hindre at tusenvis av potensielle terrorister emigrerer til Norge og Europa – BERIKTIGET
 • Innst. 594 S (2020-2021)

  Dokument 8:208 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson og Freddy André Øvstegård om en langtidsplan for barn og unge
 • Innst. 593 S (2020-2021)

  Dokument 8:216 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen og Kari Elisabeth Kaski om nødvendige tiltak for å sikre vann og avløp
 • Innst. 592 S (2020-2021)

  Dokument 8:210 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Martin Henriksen og Anette Trettebergstuen om å avvikle lov om tomtefeste
 • Innst. 591 S (2020-2021)

  Dokument 8:211 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken om å gjøre kampen mot ulikhet og skatteparadiser til en hovedsatsing i norsk utenriks- og utviklingspolitikk
 • Innst. 590 S (2020-2021)

  Dokument 9 (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Rapport fra Norges Banks representantskap for 2020
 • Innst. 589 S (2020-2021)

  Dokument 8:219 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Arne Nævra om å evakuere flere asylsøkere fra Hellas i 2021 og forsterke bistanden til Bosnia
 • Innst. 588 S (2020-2021)

  Dokument 8:223 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Geir Pollestad og Siv Mossleth om å satse på norsk filmproduksjon, i Norge
 • Innst. 587 S (2020-2021)

  Dokument 8:227 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og Arne Nævra om å sikre rekeindustrien råstoff
 • Innst. 586 L (2020-2021)

  Dokument 8:228 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Sivert Bjørnstad og Jon Georg Dale om mer uavhengighet i domstolene ved behandlingen av stillingsvernsaker
 • Innst. 585 S (2020-2021)

  Meld. St. 21 (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Fullføringsreformen– med åpne dører til verden og fremtiden
 • Innst. 584 S (2020-2021)

  Dokument 4:1 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
 • Innst. 583 S (2020-2021)

  Dokument 8:238 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen, Kjell-Børge Freiberg og Helge André Njåstad om å sikre mer forutsigbare regler for krav til slokkevann
 • Innst. 582 S (2020-2021)

  Meld. St. 31 (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2021
 • Innst. 581 L (2020-2021)

  Prop. 100 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator)
 • Innst. 580 S (2020-2021)

  Meld. St. 15 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2019–2020
 • Innst. 579 L (2020-2021)

  Prop. 130 L (2020–2021) og Dokument 8:117 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.) og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Engen-Helgheim og Siv Jensen om en bærekraftig politikk for innvilgelse av nye statsborgerskap
 • Innst. 578 S (2020-2021)

  Dokument 8:119 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Aud Hove, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Jan Bøhler og Emilie Enger Mehl om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet
 • Innst. 577 S (2020-2021)

  Dokument 3:6 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken
 • Innst. 576 L (2020-2021)

  Prop. 102 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)
 • Innst. 575 S (2020-2021)

  Dokument 4 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2020 fra Sivilombudsmannen
 • Innst. 574 S (2020-2021)

  Dokument 3:7 (2020–2021)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen
 • Innst. 573 S (2020-2021)

  Meld. St. 23 (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Musea i samfunnet
 • Innst. 572 S (2020-2021)

  Dokument 7:1 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2020
 • Innst. 571 S (2020-2021)

  Dokument 8:162 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Skaugvoll Foss, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om regulering av politiets maktbruk i oppdrag mot barn under barnevernets omsorg
 • Innst. 570 S (2020-2021)

  Meld. St. 25 (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Likeverdsreformen – et samfunn med bruk for alle
 • Innst. 569 L (2020-2021)

  Prop. 120 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (utvisning ved endret oppholdsstatus m.m.)
 • Innst. 568 S (2020-2021)

  Meld. St. 22 (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon
 • Innst. 567 S (2020-2021)

  Dokument 8:235 S (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt og Hans Andreas Limi om et mer investeringsvennlig Norge
 • Innst. 566 S (2020-2021)

  Dokument 8:259 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om nødvendige endringer i ventelisteregistrering og fristbruddordning
 • Innst. 565 S (2020-2021)

  Dokument 8:239 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Erlend Wiborg, Hans Andreas Limi og Himanshu Gulati om å redusere næringslivets administrative kostnader med 20 prosent innen 2025
 • Innst. 564 S (2020-2021)

  Dokument 8:285 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Liv Signe Navarsete, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om endring av de statlige planretningslinjene for å legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge – BERIKTIGET
 • Innst. 563 S (2020-2021)

  Dokument 8:287 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eirik Faret Sakariassen, Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Mona Fagerås om arbeidsinkludering foran profitt og anbud i Navs tiltaksapparat
 • Innst. 562 S (2020-2021)

  Dokument 8:291 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold og Liv Signe Navarsete om at mentorordningen i Nav utvides til å gjelde jordbruksvirksomheter som ansetter arbeidstakere bosatt i Norge
 • Innst. 561 S (2020-2021)

  Meld. St. 26 (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020
 • Innst. 560 S (2020-2021)

  Prop. 171 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft inkludert små og mellomstore bedrifter, plante-, dyre-, mat- og fôrsektoren, og europeisk statistikk (2021–2027)
 • Innst. 559 S (2020-2021)

  Prop. 172 S (2020–2021) og Prop. 197 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 558 S (2020-2021)

  Prop. 173 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/522 om opprettelse av EUs helseprogram, EU4Health (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 557 S (2020-2021)

  Meld. St. 29 (2020–2021) og Dokument 8:182 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur – jf. Meld. St. 29 (2020–2021), og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Heidi Greni om å avslutte statens arbeid med marint vern av fjordarmen Børgin i Trondheimsfjorden
 • Innst. 556 S (2020-2021)

  Meld. St. 24 (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2021
 • Innst. 555 S (2020-2021)

  Prop. 155 LS (2020–2021), S-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av fire beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om verdipapirfond og alternative investeringsfond
 • Innst. 554 L (2020-2021)

  Prop. 155 LS (2020–2021), L-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i verdipapirfondloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, administrative sanksjoner og andre forvaltningstiltak)
 • Innst. 553 S (2020-2021)

  Prop. 147 LS (2020–2021), S-delen

  Innstilling frå finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/876 og (EU) 2020/873 i EØS-avtalen
 • Innst. 552 L (2020-2021)

  Prop. 147 LS (2020–2021), L-delen

  Innstilling frå finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.)
 • Innst. 551 S (2020-2021)

  Prop. 175 S (2020–2021) og Prop. 198 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 550 S (2020-2021)

  Prop. 178 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av EUs romprogram (2021–2027) og EUs byrå for romprogrammet
 • Innst. 549 L (2020-2021)

  Prop. 182 L (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050)
 • Innst. 548 S (2020-2021)

  Prop. 181 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/523 om opprettelse av programmet InvestEU (2021–2027)
 • Innst. 547 S (2020-2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2017
 • Innst. 546 S (2020-2021)

  Dokument 8:286 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Sigbjørn Gjelsvik, Jan Bøhler og Nils T. Bjørke om en rettferdig boligpolitikk i bygd og by
 • Innst. 545 S (2020-2021)

  Dokument 6 (2020-2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2020 fra Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 544 S (2020-2021)

  Dokument 8:276 LS (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om et sterkere sosialt sikkerhetsnett med varige forbedringer i dagpengeordningen
 • Innst. 543 S (2020-2021)

  Dokument 8:241 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Bengt Fasteraune og Ole André Myhrvold om en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området og luftfartøyvernsenter på Kjeller
 • Innst. 542 S (2020-2021)

  Dokument 8:242 S (2020–2021)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Jon Engen-Helgheim og Erlend Wiborg om initiativ til å endre loven slik at kommuner og fylkeskommuner ikke skal ha anledning til å utøve lokal utenrikspolitikk
 • Innst. 541 S (2020-2021)

  Dokument 8:243 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om å sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis
 • Innst. 540 S (2020-2021)

  Dokument 8:169 S (2020–2021), Dokument 8:198 S (2020–2021), Dokument 8:200 S (2020–2021) og Dokument 8:244 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en tannhelsereform for å behandle tennene som en del av kroppen, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud om regionale odontologiske kompetansesentre, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen om å sikre verdige og tilrettelagte tannhelsetjenester til mennesker som er blitt utsatt for tortur eller overgrep eller har odontofobi og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Eirik Faret Sakariassen om å gjennomføre en tannhelsereform for at alle kan smile bredt, ved å likestille tannhelsetjenester med andre helsetjenester
 • Innst. 539 S (2020-2021)

  Dokument 8:250 S (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Marit Knutsdatter Strand om å styrke norske sparebanker
 • Innst. 538 S (2020-2021)

  Dokument 8:251 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om en sterk og uavhengig kulturforvaltning
 • Innst. 537 S (2020-2021)

  Dokument 8:252 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide, Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om omsorg, ikke omsetning, i barnevernet
 • Innst. 536 S (2020-2021)

  Dokument 8:257 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stoppe subsidielekkasje og sikre økt aktivitet og sysselsetting i Norge
 • Innst. 535 S (2020-2021)

  Dokument 8:258 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Ole André Myhrvold om en styrket nasjonal og internasjonal satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier
 • Innst. 534 S (2020-2021)

  Dokument 8:260 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Åsunn Lyngedal, Tellef Inge Mørland og Kari Henriksen om etablering av et pilotprogram for industri 4.0
 • Innst. 533 S (2020-2021)

  Dokument 8:264 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Helge André Njåstad, Kari Kjønaas Kjos, Erlend Wiborg og Himanshu Gulati om å sikre at hjelpemiddelordningen er brukerorientert
 • Innst. 532 S (2020-2021)

  Dokument 8:268 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet og sikre flere fast jobb
 • Innst. 531 S (2020-2021)

  Dokument 8:269 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre bedre rammebetingelser for en slagkraftig fagbevegelse
 • Innst. 530 S (2020-2021)

  Dokument 8:270 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eirik Faret Sakariassen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Karin Andersen og Nicholas Wilkinson om å rette opp i usosiale velferdskutt
 • Innst. 529 S (2020-2021)

  Dokument 8:271 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen om å gi politiet adgang til å innføre visitasjonssoner i særlig kriminalitetsutsatte områder
 • Innst. 528 S (2020-2021)

  Dokument 8:274 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen og Karin Andersen om likhet for loven for rusbehandling, psykiatri og somatikk under innleggelse i behandlingsinstitusjoner
 • Innst. 527 S (2020-2021)

  Dokument 8:275 S (2020–2021) og Dokument 8:277 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Himanshu Gulati, Helge André Njåstad, Silje Hjemdal og Erlend Wiborg om å slette opparbeidet bompengegjeld og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg, Christian Tybring-Gjedde, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal om å forby bruk av bompenger på sykkelveier, kollektivtrafikk og byutvikling
 • Innst. 526 S (2020-2021)

  Prop. 101 LS (2019–2020), S-delen og Dokument 23 (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke
 • Innst. 525 L (2020-2021)

  Prop. 101 LS (2019–2020), L-delen

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke)
 • Innst. 524 L (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter
 • Innst. 523 L (2020-2021)

  Prop. 184 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (hjelpestønad til barn under sykehusopphold og virkningstidspunkt for uføretrygd)
 • Innst. 522 L (2020-2021)

  Prop. 170 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)
 • Innst. 521 L (2020-2021)

  Prop. 154 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven (nemndløsning for gjengjeldelsessaker etter varsling mv.)
 • Innst. 520 L (2020-2021)

  Prop. 153 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)
 • Innst. 519 L (2020-2021)

  Prop. 138 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense)
 • Innst. 518 L (2020-2021)

  Prop. 131 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i smittevernloven (forskriftshjemmel om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2)
 • Innst. 517 L (2020-2021)

  Prop. 111 L (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon)
 • Innst. 516 S (2020-2021)

  Dokument 8:226 S (2020–2021) og Dokument 8:254 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å erstatte helseforetaksmodellen med demokratisk styrte sykehus der pasientenes behov kommer først og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Ole André Myhrvold om verdier for den norske helsetjenesten
 • Innst. 515 S (2020-2021)

  Dokument 8:240 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om å tillate at personer over 16 år får selge alkohol- og tobakksvarer
 • Innst. 514 S (2020-2021)

  Dokument 8:255 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Siv Mossleth om en forsterket innsats for å behandle benskjørhet og forebygge brudd hos eldre
 • Innst. 513 S (2020-2021)

  Dokument 8:256 S (2020–2021) og Dokument 8:261 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand om rekruttering av helsefagarbeidere og sykepleiere til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Kari Anne Bøkestad Andreassen om økt rekruttering av kommunepsykologer
 • Innst. 512 L (2020-2021)

  Prop. 145 L (2020–2021)

  Innstilling frå utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova, friskolelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.)
 • Innst. 511 S (2020-2021)

  Meld. St. 28 (2020–2021) og Dokument 8:129 S (2020–2021), Dokument 8:151 S (2020–2021) og Dokument 8:184 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Vår felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds- og internettjenester og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Åslaug Sem-Jacobsen og Liv Signe Navarsete om en kraftig utbygging av mobildekning i hele landet, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt, Terje Halleland, Bård Hoksrud, Morten Ørsal Johansen, Kjell-Børge Freiberg og Gisle Meininger Saudland om full internettdekning til hele landet i løpet av 2025 og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø om at ingen skal miste fasttelefonen før de har mobildekning eller andre telefonløsninger med minst like god dekning som fasttelefon
 • Innst. 510 L (2020-2021)

  Prop. 162 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv.)
 • Innst. 509 S (2020-2021)

  Prop. 176 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultur og audiovisuell sektor (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet
 • Innst. 508 S (2020-2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Meddelelse fra stortingsrepresentant Arne Nævra i Stortingets møte 3. mai 2021 om at han trekker tilbake forslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen, jf. Dokument 8:289 S (2020–2021)
 • Innst. 507 S (2020-2021)

  Meld. St. 17 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samarbeid for sikkerhet - Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar
 • Innst. 506 L (2020-2021)

  Dokument 21 (2020–2021), kapittel 11

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, kapittel 11, Ny lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret
 • Innst. 505 S (2020-2021)

  Dokument 8:190 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Morten Wold, Himanshu Gulati, Erlend Wiborg, Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om å flytte den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem – BERIKTIGET
 • Innst. 504 S (2020-2021)

  Dokument 8:153 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap og kontroll over strategisk viktige naturressurser, bedrifter, infrastrukturer og teknologier
 • Innst. 503 S (2020-2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om planlagt salg av Bergen Engines AS
 • Innst. 502 S (2020-2021)

  Dokument 8:165 S (2020–2021)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken om en opptrapping av norske bidrag til internasjonal klimafinansiering
 • Innst. 501 S (2020-2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2016 – GRADERT
 • Innst. 500 S (2020-2021)

  (Innst. 500 S (2020-2021), jf. Dokument 7:2 (2020-2021))

  Innstilling fra den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) til Stortinget om graderte opplysninger – GRADERT
 • Innst. 499 S (2020-2021)

  Dokument 7:2 (2020–2021)

  Innstilling fra den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) til Stortinget om graderte opplysninger
 • Innst. 498 S (2020-2021)

  Dokument 8:167 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sette ned et uavhengig utvalg for å utrede norsk deltakelse i internasjonale operasjoner og følgene av disse operasjonene fra 1991 til i dag – BERIKTIGET
 • Innst. 497 S (2020-2021)

  Dokument 8:280 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Emilie Enger Mehl og Geir Adelsten Iversen om å greie ut situasjonen for NH90 med mål om å finne ei løysing som sikrar Kystvakta tilstrekkeleg helikopterkapasitet
 • Innst. 496 S (2020-2021)

  Prop. 123 S (2020–2021)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker
 • Innst. 495 S (2020-2021)

  Dokument 8:224 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om at Riksrevisjonen foretar en særskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av kampflyet F35
 • Innst. 494 S (2020-2021)

  Dokument 8:278 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Jan Bøhler om statlig bidrag til istandsettelsen av Den Gamle Krigsskole i Oslo
 • Innst. 493 S (2020-2021)

  Dokument 8:279 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Per Olaf Lundteigen og Åslaug Sem-Jacobsen om å utarbeide ein heilskapleg plan for Forsvaret for å nå målsetjingane som er nedfelte i FN sin agenda for kvinner, fred og sikkerheit, lov om likestilling og forbod mot diskriminering samt arbeidsmiljølova
 • Innst. 492 S (2020-2021)

  Dokument 8:284 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om at Norge må innta en lederrolle i kampen mot dødelige autonome våpensystemer (drapsroboter) – BERIKTIGET
 • Innst. 491 S (2020-2021)

  Prop. 174 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet
 • Innst. 490 S (2020-2021)

  Dokument 5 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Innberetning fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2020
 • Innst. 489 S (2020-2021)

  Prop. 107 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet (risikoavlastning av garantier til Reisegarantifondet og forlengelse av omstillingsordningen)
 • Innst. 488 S (2020-2021)

  Dokument 8:199 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Himanshu Gulati og Erlend Wiborg om å muliggjøre opprettelse av enkeltpersonforetak for sekstenåringer
 • Innst. 487 S (2020-2021)

  Dokument 8:220 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen om å sikre at ALS-syke, demenspasienter og andre med alvorlige diagnoser får en «right to try»
 • Innst. 486 S (2020-2021)

  Dokument 8:215 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse nedbygging av natur
 • Innst. 485 S (2020-2021)

  Dokument 8:218 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Morten Stordalen, Silje Hjemdal og Kari Kjønaas Kjos om nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre
 • Innst. 484 L (2020-2021)

  Prop. 113 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grensen)
 • Innst. 483 S (2020-2021)

  Dokument 8:221 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Sylvi Listhaug, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen om å sikre at MS-pasienter får tilbud om stamcellebehandling, enten i Norge eller i utlandet, finansiert av staten
 • Innst. 482 L (2020-2021)

  Prop. 110 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)
 • Innst. 481 S (2020-2021)

  Dokument 8:189 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Jon Engen-Helgheim og Himanshu Gulati om at bruk av brannbomber og lignende svært alvorlige handlinger rettet mot politi og domstoler, underlegges like strenge straffer som terrorvirksomhet
 • Innst. 480 L (2020-2021)

  Prop. 127 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven (fri utsettelse av foreldrepenger)
 • Innst. 479 L (2020-2021)

  Prop. 114 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker)
 • Innst. 478 S (2020-2021)

  Dokument 8:225 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om lokalsykehusene i Innlandet
 • Innst. 477 S (2020-2021)

  Dokument 8:186 S (2020–2021)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftanlegg på Øyfjellet
 • Innst. 476 S (2020-2021)

  Dokument 8:166 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om å bedre barns utearealer og oppvekstmiljø
 • Innst. 475 S (2020-2021)

  Dokument 8:170 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen, Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi og Sivert Bjørnstad om rettferdig kompensasjonsordning for den norske turbussbransjen – BERIKTIGET
 • Innst. 474 S (2020-2021)

  Dokument 8:164 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Martin Henriksen, Maria Aasen-Svensrud, Åsmund Aukrust og Anette Trettebergstuen om å fjerne støtten til Human Rights Service
 • Innst. 473 L (2020-2021)

  Prop. 105 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg)
 • Innst. 472 S (2020-2021)

  Dokument 8:143 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Torgeir Knag Fylkesnes om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren
 • Innst. 471 S (2020-2021)

  Dokument 8:141 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Kari Kjønaas Kjos og Morten Stordalen om å sikre at Luxturna blir gjort tilgjengelig for norske pasienter som kvalifiserer til en slik behandling
 • Innst. 470 S (2020-2021)

  Dokument 8:142 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om å stoppe nedbyggingen av grøntområdene på Bredtvet i Groruddalen
 • Innst. 469 L (2020-2021)

  Dokument 8:222 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Kari Kjønaas Kjos, Hans Andreas Limi og Åshild Bruun-Gundersen om å gi offentlig autorisasjon til naprapater, osteopater, paramedisinere og logopeder
 • Innst. 468 S (2020-2021)

  Dokument 8:231 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Hanne Dyveke Søttar, Tor André Johnsen, Helge André Njåstad, Gisle Meininger Saudland og Terje Halleland om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass
 • Innst. 467 S (2020-2021)

  Dokument 8:229 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Bengt Fasteraune, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om økte lokale ringvirkninger av verneområdene og Norges nasjonalparker
 • Innst. 466 S (2020-2021)

  Dokument 8:230 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å styrke norsk reiseliv i etterkant av koronapandemien og sikre norsk eierskap til reiselivsbedrifter i Norge
 • Innst. 465 L (2020-2021)

  Prop. 186 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
 • Innst. 464 S (2020-2021)

  Prop. 177 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning som regulerer programmet for sysselsetting og sosial innovasjon, ESF+/EaSI (2021–2027)
 • Innst. 463 S (2020-2021)

  Dokument 14 (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2020 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 462 S (2020-2021)

  Dokument 8:292 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en rettferdig miljøpolitikk med utslippskutt som monner
 • Innst. 461 L (2020-2021)

  Prop. 134 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame)
 • Innst. 460 L (2020-2021)

  Prop. 135 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i ekteskapsloven (ekteskap inngått med mindreårig, etter utenlandsk rett mv.)
 • Innst. 459 L (2020-2021)

  Prop. 159 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)
 • Innst. 458 L (2020-2021)

  Prop. 165 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (bevisforbud for patentrådgivning)
 • Innst. 457 S (2020-2021)

  Prop. 141 LS (2020–2021), S-delen

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner
 • Innst. 456 L (2020-2021)

  Prop. 141 LS (2020–2021), L-delen

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger)
 • Innst. 455 L (2020-2021)

  Prop. 160 L (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser)
 • Innst. 454 L (2020-2021)

  Prop. 151 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (motorsport)
 • Innst. 453 S (2020-2021)

  Prop. 163 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem av 16. juni 2011
 • Innst. 452 S (2020-2021)

  Dokument 8:290 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Jan Bøhler og Ole André Myhrvold om statlig delfinansiering av det arbeidet som Maridalens Venner i Oslo gjør for å realisere den statlige vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde
 • Innst. 451 L (2020-2021)

  Dokument 8:288 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Geir Pollestad om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr
 • Innst. 450 S (2020-2021)

  Dokument 8:283 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Hanne Dyveke Søttar, Terje Halleland og Roy Steffensen om forutsigbarhet og trygghet for petroleumsforskningen
 • Innst. 449 S (2020-2021)

  Dokument 8:272 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om lavere kjøttforbruk, økt selvforsyning og mer bærekraftig mat
 • Innst. 448 S (2020-2021)

  Dokument 8:266 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om at Norge skal bli en global ledestjerne i klimaomstilling
 • Innst. 447 S (2020-2021)

  Dokument 8:201 S (2020–2021), Dokument 8:202 S (2020–2021), Dokument 8:203 S (2020–2021) og Dokument 8:248 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om å avvikle prikkbelastningssystemet i veitrafikken, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om å gjennomføre vedtak om å oppheve krav om helseattest for eldre bilførere, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Marit Knutsdatter Strand, Bengt Fasteraune og Nils T. Bjørke om å tillate at bestått førerkort klasse T og B skal gi rett til førerkort klasse BE, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Åshild Bruun-Gundersen om å innføre førerkortklasse B1 for firehjulsmotorsykkel for 16-åringer
 • Innst. 446 S (2020-2021)

  Dokument 8:246 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om økt verdiskaping og sysselsetting i norsk næringsmiddelindustri
 • Innst. 445 S (2020-2021)

  Dokument 8:236 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Himanshu Gulati, Hanne Dyveke Søttar, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland om globale og nasjonale tiltak for renere hav og håndtering av plast
 • Innst. 444 L (2020-2021)

  Prop. 161 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)
 • Innst. 443 L (2020-2021)

  Prop. 139 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiregisterloven og utlendingsloven (samleproposisjon)
 • Innst. 442 L (2020-2021)

  Prop. 142 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
 • Innst. 441 L (2020-2021)

  Prop. 187 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Innst. 440 S (2020-2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2016
 • Innst. 439 S (2020-2021)

  Prop. 168 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtaler mellom henholdsvis Norge og Danmark/Færøyene og mellom Norge og Island om avgrensning av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i området mellom Færøyene, Island, Fastlands-Norge og Jan Mayen, begge av 30. oktober 2019
 • Innst. 438 S (2020-2021)

  Dokument 17 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2020
 • Innst. 437 S (2020-2021)

  Dokument 8:131 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om et nytt globalt vaksine- og legemiddelregime basert på selvforsyning, solidaritet og samarbeid
 • Innst. 436 S (2020-2021)

  Meld. St. 27 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
 • Innst. 435 S (2020-2021)

  Dokument 8:158 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Liv Signe Navarsete, Geir Adelsten Iversen og Willfred Nordlund om å styrke kortbanenettet
 • Innst. 434 S (2020-2021)

  Dokument 8:174 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Åsmund Aukrust, Ruth Grung og Runar Sjåstad om en strategi for arbeidet med FNs naturavtale
 • Innst. 433 S (2020-2021)

  Dokument 8:178 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen og Roy Steffensen om kostnadseffektive veiinvesteringer
 • Innst. 432 S (2020-2021)

  Dokument 8:179 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om medisinsk begrunnet dispensasjon for svaksynte
 • Innst. 431 S (2020-2021)

  Dokument 8:160 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen, Petter Eide, Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om kamp mot rasisme
 • Innst. 430 S (2020-2021)

  Dokument 8:148 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Gisle Meininger Saudland, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar og Bengt Rune Strifeldt om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021
 • Innst. 429 S (2020-2021)

  Dokument 8:155 S (2020–2021) og Dokument 8:161 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar, Kjell-Børge Freiberg, Morten Ørsal Johansen, Tor André Johnsen, Terje Halleland, Gisle Meininger Saudland, Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt om lokalt selvstyre over motorisert ferdsel i utmark og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på redusert byråkrati
 • Innst. 428 S (2020-2021)

  Dokument 8:185 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Terje Halleland, Roy Steffensen og Helge André Njåstad om å sikre en mer helhetlig havbruksforvaltning
 • Innst. 427 S (2020-2021)

  Dokument 8:134 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om et styrket og gratis krisesentertilbud for voldsutsatte
 • Innst. 426 S (2020-2021)

  Dokument 19 (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Rapport til Stortinget om Evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Innst. 425 S (2020-2021)

  Meld. St. 19 (2020–2021) og Dokument 8:147 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Styring av statlige universiteter og høyskoler og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen, Hanne Dyveke Søttar og Roy Steffensen om å endre gradsforskriften slik at flere studiesteder kan tilby utdanninger arbeidslivet har behov for
 • Innst. 424 S (2020-2021)

  Dokument 8:177 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Arne Nævra om at nullutslippsvarebiler fortsatt må få rabatt i bomstasjonene rundt Trondheim
 • Innst. 423 S (2020-2021)

  Dokument 8:193 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om å unngå en tapt generasjon for demokratiet, kulturen og idretten
 • Innst. 422 L (2020-2021)

  Prop. 117 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.)
 • Innst. 421 L (2020-2021)

  Prop. 119 L (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i svalbardmiljøloven (tungoljeforbod m.m.)
 • Innst. 420 S (2020-2021)

  Dokument 8:245 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås om et offentlig utvalg som skal utrede et nytt opptakssystem for høyere utdanning
 • Innst. 419 S (2020-2021)

  Dokument 8:281 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen, Bengt Rune Strifeldt, Morten Stordalen, Hanne Dyveke Søttar, Silje Hjemdal, Himanshu Gulati og Roy Steffensen om opptrappingsplan for helseutdanningene
 • Innst. 418 L (2020-2021)

  Prop. 140 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav)
 • Innst. 417 S (2020-2021)

  Prop. 164 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021
 • Innst. 416 L (2020-2021)

  Prop. 148 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidige regler i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av varighet)
 • Innst. 415 L (2020-2021)

  Prop. 143 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller)
 • Innst. 414 S (2020-2021)

  Dokument 8:282 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hanne Dyveke Søttar, Silje Hjemdal, Terje Halleland, Hans Andreas Limi og Roy Steffensen om et yrkesfagløft for verdiskaping – BERIKTIGET
 • Innst. 413 S (2020-2021)

  Dokument 8:263 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Eirik Faret Sakariassen og Petter Eide om en mer praktisk og variert skoledag
 • Innst. 412 S (2020-2021)

  Dokument 8:191 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Jan Bøhler, Heidi Greni, Bengt Fasteraune og Åslaug Sem-Jacobsen om arbeidslivsfag og en mer praktisk innrettet ungdomsskole for økt rekruttering til yrkesfag
 • Innst. 411 S (2020-2021)

  Prop. 115 LS (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2020 av 23. oktober 2020 om innlemmelse av direktiv (EU) 2017/1564 i EØS-avtalen
 • Innst. 410 L (2020-2021)

  Prop. 115 LS (2020–2021), L-delen

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv.
 • Innst. 409 L (2020-2021)

  Dokument 21 (2020–2021) kapittel 10

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon – kapittel 10 forslag til lov om Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (sivilombudsloven)
 • Innst. 408 S (2020-2021)

  Dokument 21 (2020–2021) kapittel 8

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon – kapittel 8 om Nav-ombud
 • Innst. 407 S (2020-2021)

  Dokument 8:180 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om bedre vaksine mot HPV og kjønnsvorter
 • Innst. 406 S (2020-2021)

  Dokument 8:135 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Jon Engen-Helgheim om å gi kommunen en klar lovhjemmel til å hindre organisasjoner og trossamfunn i å drive klart integreringshemmende virksomhet
 • Innst. 405 S (2020-2021)

  Dokument 8:171 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Siv Jensen, Sivert Bjørnstad, Kari Kjønaas Kjos og Tor André Johnsen om norsk produksjon av viktige legemidler
 • Innst. 404 L (2020-2021)

  Dokument 8:173 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen, Tuva Moflag og Nicholas Wilkinson om å sikre at kvinner i et likekjønnet par kan få reell mulighet til selv å velge hvem av kvinnene i paret som skal gå gravid med parets barn
 • Innst. 403 S (2020-2021)

  Dokument 8:213 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Eirik Faret Sakariassen om gratis skolefritidsordning (SFO)
 • Innst. 402 S (2020-2021)

  Dokument 8:267 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen og Kjersti Toppe om videre oppfølging av seksårsreformen for en bedre overgang mellom barnehage og skole og avvikling av kontroversielle kartlegginger
 • Innst. 401 S (2020-2021)

  Dokument 8:181 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug og Kari Kjønaas Kjos om strengere språkkrav for helsepersonell
 • Innst. 400 S (2020-2021)

  Meld. St. 30 (2020–2021)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer
 • Innst. 399 S (2020-2021)

  Dokument 8:127 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Siv Mossleth og Sigbjørn Gjelsvik om å utrede hvordan Norge påvirkes av hemmelighold og mangel på demokrati i EU
 • Innst. 398 L (2020-2021)

  Prop. 98 L (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i Svalbardloven m.m. (endret navn på Sysselmannen)
 • Innst. 397 S (2020-2021)

  Dokument 8:139 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Arne Nævra og Freddy André Øvstegård om forbud mot gummigranulat
 • Innst. 396 S (2020-2021)

  Dokument 3:4 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med eksportkontroll av strategiske varer
 • Innst. 395 S (2020-2021)

  Dokument 8:136 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal om forbud mot barnehijab
 • Innst. 394 S (2020-2021)

  Dokument 8:126 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Silje Hjemdal, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland om forenkling av strømmarkedet til det beste for forbrukerne
 • Innst. 393 S (2020-2021)

  Prop. 85 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste
 • Innst. 392 S (2020-2021)

  Dokument 21 (2020–2021) kapittel 6, unntatt punkt 6.10

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon kapittel 6 om Stortingets eksterne organer, unntatt punkt 6.10
 • Innst. 391 S (2020-2021)

  Meld. St. 16 (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Utdanning for omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning
 • Innst. 390 S (2020-2021)

  Prop. 99 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark
 • Innst. 389 S (2020-2021)

  Prop. 97 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Bygging av Stad skipstunnel
 • Innst. 388 S (2020-2021)

  Meld. St. 14 (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2021
 • Innst. 387 S (2020-2021)

  Dokument 3:1 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 386 S (2020-2021)

  Dokument 3:2 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019
 • Innst. 385 S (2020-2021)

  Dokument 8:133 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Himanshu Gulati, Solveig Horne, Sylvi Listhaug og Kari Kjønaas Kjos om å gi familien full frihet til å dele foreldrepermisjonen
 • Innst. 384 S (2020-2021)

  Dokument 8:217 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås og Kari Elisabeth Kaski om fullføringsrett for elever som har hatt mye fravær og digital skole grunnet covid-19
 • Innst. 383 S (2020-2021)

  Dokument 8:144 S (2020–2021)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Gisle Meininger Saudland og Terje Halleland om nei til elektrifisering av sokkelen med strøm fra land
 • Innst. 382 S (2020-2021)

  Dokument 8:150 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Elise Bjørnebekk-Waagen, Arild Grande, Fredric Holen Bjørdal og Lise Christoffersen om nødvendige endringer i regelverket for yrkesskade, herunder for de såkalte «oljepionerene»
 • Innst. 381 S (2020-2021)

  Dokument 8:152 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig nettleie
 • Innst. 380 S (2020-2021)

  Prop. 101 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Gjennomføring av E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering
 • Innst. 379 S (2020-2021)

  Dokument 8:154 S (2020–2021) og Dokument 8:156 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag om at Nav-kontor skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus, og representantforslag om å sikre tilgjengelighet hos Nav
 • Innst. 378 L (2020-2021)

  Dokument 8:163 L (2020–2021)

  Innstilling frå finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Åshild Bruun-Gundersen, Bård Hoksrud, Roy Steffensen, Himanshu Gulati, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad, Erlend Wiborg og Ellen Eriksen om å fjerne eiendomsskatten innen 2024
 • Innst. 377 S (2020-2021)

  Dokument 8:168 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å markere de ti oljebud
 • Innst. 376 S (2020-2021)

  Dokument 8:149 S (2020–2021) og Dokument 8:172 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Sigbjørn Gjelsvik om stans i videre tilpasning til EUs energibyrå ACER og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik og Ole André Myhrvold om at Norge må trekke seg ut av EUs energibyrå (ACER)
 • Innst. 375 L (2020-2021)

  Prop. 137 L (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av lovene)
 • Innst. 374 S (2020-2021)

  Prop. 183 S (2020–2021)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste–Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Innst. 373 S (2020-2021)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen i Sak om Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst
 • Innst. 372 L (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om spørsmål om avgradering av dokument i forbindelse med Stortingets behandling av Dokument 7:2 (2020–2021) Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om graderte opplysninger
 • Innst. 371 S (2020-2021)

  Innstilling frå Stortingets presidentskap om Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å utrede felles prinsipper for godtgjøring til politikere på alle forvaltningsnivåer
 • Innst. 370 S (2020-2021)

  Dokument 8:110 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen om å sikre at alle personer som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader
 • Innst. 369 S (2020-2021)

  Dokument 8:146 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å innføre kvotetrekk for eksport av ubearbeidet fisk for å sikre at norsk fisk skaper norske arbeidsplasser
 • Innst. 368 S (2020-2021)

  Prop. 125 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i kostnadsrammer for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås
 • Innst. 367 S (2020-2021)

  Prop. 118 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge
 • Innst. 366 S (2020-2021)

  Dokument 8:140 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen, Geir Pollestad og Siv Mossleth om stans av planer om flytting av kontrollsentralen på Sola
 • Innst. 365 S (2020-2021)

  Dokument 8:132 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Eirik Faret Sakariassen om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge nullutslippsbiler i Nav
 • Innst. 364 S (2020-2021)

  Dokument 8:137 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Eirik Faret Sakariassen, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om å tydeliggjøre forbud mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven
 • Innst. 363 S (2020-2021)

  Dokument 8:124 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Jenny Klinge og Geir Pollestad om nasjonal beredskap og produksjon av smittevernutstyr
 • Innst. 362 S (2020-2021)

  Dokument 8:123 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Sivert Bjørnstad, Jon Georg Dale og Himanshu Gulati om å nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg
 • Innst. 361 S (2020-2021)

  Dokument 8:122 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Siv Jensen, Jon Georg Dale, Silje Hjemdal og Bengt Rune Strifeldt om å avvikle den urettferdige avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister
 • Innst. 360 S (2020-2021)

  Dokument 3:5 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT
 • Innst. 359 L (2020-2021)

  Prop. 104 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (sykepenger og pleiepenger)
 • Innst. 358 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem til Norges Banks representantskap
 • Innst. 357 S (2020-2021)

  Prop. 132 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger)
 • Innst. 356 S (2020-2021)

  Prop. 126 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (oppfølging av anmodningsvedtak om pensjon)
 • Innst. 355 S (2020-2021)

  Prop. 109 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 354 L (2020-2021)

  Prop. 108 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven (samleproposisjon våren 2021)
 • Innst. 353 S (2020-2021)

  Dokument 8:120 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Helge André Njåstad, Hanne Dyveke Søttar, Bengt Rune Strifeldt og Kjell-Børge Freiberg om å trekke Norge fra ILO-konvensjon nr. 169, oppheve Finnmarksloven og nedlegge Sametinget
 • Innst. 352 L (2020-2021)

  Prop. 91 L (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 • Innst. 351 S (2020-2021)

  Dokument 8:130 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Arild Grande, Fredric Holen Bjørdal, Eva Kristin Hansen, Tuva Moflag og Elise Bjørnebekk-Waagen om et styrket Nav
 • Innst. 350 S (2020-2021)

  Dokument 8:125 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad og Jenny Klinge om å sikre geitenes framtid i Norge
 • Innst. 349 S (2020-2021)

  Dokument 8:118 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om å ta bedre vare på matjorda gjennom å fastsette et nytt jordvernmål
 • Innst. 348 S (2020-2021)

  Dokument 8:116 S (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Roy Steffensen, Hans Andreas Limi, Tor André Johnsen og Bengt Rune Strifeldt om å suspendere betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet
 • Innst. 347 S (2020-2021)

  Dokument 8:107 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos og Himanshu Gulati om voksen stebarnsadopsjon
 • Innst. 346 S (2020-2021)

  Dokument 8:103 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om kompensasjon på grunn av lovforbud med tilbakevirkende kraft
 • Innst. 345 L (2020-2021)

  Prop. 103 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Opphevelse av eksportkredittloven
 • Innst. 344 L (2020-2021)

  Prop. 82 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige som bor i asylmottak)
 • Innst. 343 L (2020-2021)

  Prop. 83 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.)
 • Innst. 342 S (2020-2021)

  Dokument 8:138 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra Stortingsrepresentant Seher Aydar om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på cruise i norske farvann
 • Innst. 341 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om å utrede Riksrevisjonens virksomhet – BERIKTIGET
 • Innst. 340 S (2020-2021)

  Dokument 8:145 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Rigmor Aasrud, Torstein Tvedt Solberg, Kirsti Leirtrø og Nils Kristen Sandtrøen om rask og systematisk rekruttering for å sikre ungdom sommerjobb i landbruket
 • Innst. 339 S (2020-2021)

  Dokument 8:96 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Willfred Nordlund, Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete og Geir Adelsten Iversen om å sikre Hæren helikopterstøtte på Bardufoss
 • Innst. 338 S (2020-2021)

  Meld. St. 10 (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring
 • Innst. 337 S (2020-2021)

  Dokument 8:121 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om rett til å kjøre lett motorsykkel dersom man har førerkort for bil
 • Innst. 336 L (2020-2021)

  Prop. 87 L (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrenter)
 • Innst. 335 S (2020-2021)

  Prop. 90 S (2020–2021) og Prop. 106 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av 15. mars 2021 om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport
 • Innst. 334 S (2020-2021)

  Dokument 8:115 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell-Børge Freiberg og Hanne Dyveke Søttar om å bidra til at Nordland Kunst- og filmhøgskole og NTNU får nødvendig bistand i en overgangsperiode
 • Innst. 333 S (2020-2021)

  Dokument 8:114 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Nils T. Bjørke om reform av finansiering av ferge- og hurtigbåttilbudet
 • Innst. 332 L (2020-2021)

  Dokument 8:108 L (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om å hindre skattekonkurranse mellom kommuner
 • Innst. 331 S (2020-2021)

  Dokument 8:102 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om statlig vern av Ekebergsletta
 • Innst. 330 L (2020-2021)

  Prop. 84 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i legemiddelloven og apotekloven (bytte av biologiske legemidler i apotek)
 • Innst. 329 L (2020-2021)

  Prop. 88 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)
 • Innst. 328 L (2020-2021)

  Prop. 89 L (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 327 S (2020-2021)

  Prop. 93 LS (2020–2021), S-delen

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner og opprettelse av ordning for forhåndsgodkjenning av lokaler for karanteneinnkvartering i regi av arbeidsgiver eller oppdragsgiver)
 • Innst. 326 L (2020-2021)

  Prop. 93 LS (2020–2021), L-delen

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (ny ordning med forskutteringsplikt for arbeidsgiver ved kompensasjon til arbeidstakere som er rammet av innreiserestriksjoner)
 • Innst. 325 S (2020-2021)

  Meld. St. 13 (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Klimaplan for 2021–2030
 • Innst. 324 S (2020-2021)

  Meld. St. 12 (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk
 • Innst. 323 L (2020-2021)

  Prop. 64 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.) – BERIKTIGET
 • Innst. 322 L (2020-2021)

  Prop. 60 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i utlendingslova (strafferamme for ulovleg opphald m.m.)
 • Innst. 321 L (2020-2021)

  Prop. 53 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.
 • Innst. 320 S (2020-2021)

  Prop. 95 S (2020–2021) og Dokument 8:109 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Bård Hoksrud, Morten Stordalen og Tor André Johnsen om nedskalering av Gartnerløkka og helhetlig samferdselsplanlegging i Kristiansand
 • Innst. 319 S (2020-2021)

  Dokument 8:72 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen, Nicholas Wilkinson, Kari Elisabeth Kaski, Bjørnar Moxnes, Une Bastholm og Kjersti Toppe om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet
 • Innst. 318 S (2020-2021)

  Dokument 8:84 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe og Bengt Fasteraune om å sikre fortsatt kapasitet for behandling og rehabilitering av lungelidelser ved videre drift av Granheim lungesykehus
 • Innst. 317 L (2020-2021)

  Prop. 65 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.)
 • Innst. 316 S (2020-2021)

  Dokument 8:90 S (2020–2021) og Dokument 8:92 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk om flom- og skredsikring og Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging
 • Innst. 315 S (2020-2021)

  Dokument 8:105 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland og Helge André Njåstad om å sikre et helhetlig Nav
 • Innst. 314 S (2020-2021)

  Dokument 8:95 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell-Børge Freiberg, Hanne Dyveke Søttar og Erlend Wiborg om bedre tilrettelegging for at unge i større grad skal unngå å bli uføre
 • Innst. 313 S (2020-2021)

  Dokument 8:100 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch, Ole André Myhrvold, Willfred Nordlund og Åslaug Sem-Jacobsen om mindre bruk og kast
 • Innst. 312 S (2020-2021)

  Dokument 8:104 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland og Sylvi Listhaug om å sikre rettigheter til dagpenger og sykepenger i tråd med forventet pensjonsalder i pensjonsreformen
 • Innst. 311 S (2020-2021)

  Dokument 8:106 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen, Hans Andreas Limi, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland om noen kjøretøytekniske forenklinger – BERIKTIGET
 • Innst. 310 S (2020-2021)

  Dokument 8:112 S (2020–2021) og Dokument 8:113 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Solveig Horne, Terje Halleland og Roy Steffensen om tilslutning til forskuttering av prosjektet E39 Hove–Osli og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øystein Langholm Hansen, Kirsti Leirtrø og Torstein Tvedt Solberg om å legge til rette for forskuttering av utbyggingen av E39 Hove–Osli
 • Innst. 309 S (2020-2021)

  Dokument 8:62 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Trygve Slagsvold Vedum, Kjersti Toppe og Willfred Nordlund om nye områdesatsinger mot utenforskap blant barn og unge
 • Innst. 308 S (2020-2021)

  Prop. 76 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)
 • Innst. 307 S (2020-2021)

  Dokument 8:101 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Aud Hove, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om reetablering av høyere utdanning på Nesna
 • Innst. 306 S (2020-2021)

  Dokument 8:85 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg, Jorodd Asphjell, Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand og Mona Fagerås om et krafttak mot lærermangel i skolen
 • Innst. 305 S (2020-2021)

  Dokument 8:99 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om å utarbeide en KVU for ny jernbane Oslo–Stockholm og utrede nye statlige finansieringsmodeller for jernbaneutbygginger i Norge
 • Innst. 304 S (2020-2021)

  Prop. 66 LS (2020–2021), S-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU
 • Innst. 303 L (2020-2021)

  Prop. 66 LS (2020–2021), L-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring)
 • Innst. 302 S (2020-2021)

  Prop. 57 LS (2020–2021), S-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399
 • Innst. 301 L (2020-2021)

  Prop. 57 LS (2020–2021) L-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (verdipapirisering og kreditorhierarki)
 • Innst. 300 S (2020-2021)

  Dokument 8:80 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Per Espen Stoknes om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur
 • Innst. 299 L (2020-2021)

  Prop. 96 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Innst. 298 S (2020-2021)

  Prop. 94 LS (2020–2021), S-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 297 L (2020-2021)

  Prop. 94 LS (2020–2021), L-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 296 L (2020-2021)

  Prop. 77 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen
 • Innst. 295 S (2020-2021)

  Prop. 71 LS (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen
 • Innst. 294 L (2020-2021)

  Prop. 71 LS (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv.
 • Innst. 293 S (2020-2021)

  Meld. St. 8 (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall
 • Innst. 292 S (2020-2021)

  Dokument 8:89 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Helge André Njåstad, Silje Hjemdal, Morten Ørsal Johansen, Kjell-Børge Freiberg og Jon Georg Dale om utflytting av det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt til Ålesund og Bergen
 • Innst. 291 S (2020-2021)

  Dokument 13 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2020
 • Innst. 290 L (2020-2021)

  Prop. 69 L (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)
 • Innst. 289 S (2020-2021)

  Meld. St. 9 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Mennesker, muligheter og norske interesser i nord
 • Innst. 288 S (2020-2021)

  Meld. St. 11 (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2019
 • Innst. 287 S (2020-2021)

  Dokument 8:55 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Jenny Klinge om en nasjonal gjengenhet ved Kripos for å styrke og koordinere kampen mot organisert kriminalitet på tvers av politidistrikter og landegrenser
 • Innst. 286 S (2020-2021)

  Dokument 8:67 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge og Marit Knutsdatter Strand om å digitalisere søknad om våpen og andre prosesser i våpenforvaltingen
 • Innst. 285 S (2020-2021)

  Dokument 8:77 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos og Per-Willy Amundsen om å styrke og forbedre vergemålsordningen
 • Innst. 284 S (2020-2021)

  Dokument 8:78 S (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Eigil Knutsen, Kari Elisabeth Kaski og Per Espen Stoknes om å innføre bedre måltall for et grønt, smart og nyskapende Norge i tråd med OECDs indikatorsett for grønn vekst
 • Innst. 283 L (2020-2021)

  Prop. 74 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger)
 • Innst. 282 L (2020-2021)

  Prop. 68 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing)
 • Innst. 281 S (2020-2021)

  Prop. 70 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E18 på strekninga Tvedestrand–Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder
 • Innst. 280 L (2020-2021)

  Prop. 73 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i skadeserstatningsloven (kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning)
 • Innst. 279 L (2020-2021)

  Prop. 81 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.)
 • Innst. 278 S (2020-2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelse gitt i Stortinget 13. oktober 2020 av arbeids- og sosialministeren om Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020: 9
 • Innst. 277 S (2020-2021)

  Dokument 8:97 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om opprettelse av et ekspertutvalg som skal utrede mulige varige konsekvenser for reisevaner og trafikkprognoser innen samferdselssektoren av pandemien
 • Innst. 276 L (2020-2021)

  Prop. 19 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.)
 • Innst. 275 S (2020-2021)

  Meld. St. 5 (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samfunnssikkerhet i en usikker verden
 • Innst. 274 L (2020-2021)

  Prop. 80 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO og Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020
 • Innst. 273 S (2020-2021)

  Dokument 8:91 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ekstra bostøtteutbetaling på grunn av høye strømpriser
 • Innst. 272 S (2020-2021)

  Dokument 8:93 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson, Lars Haltbrekken og Karin Andersen om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen tillater det
 • Innst. 271 S (2020-2021)

  Dokument 8:43 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet
 • Innst. 270 S (2020-2021)

  Dokument 8:135 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Solfrid Lerbrekk og Katrine Boel Gregussen om en norsk offentlig utredning om seksuell trakassering
 • Innst. 269 S (2020-2021)

  Dokument 8:137 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Christian Tybring-Gjedde, Solveig Horne, Per-Willy Amundsen, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal om barn som blir holdt mot sin vilje i utlandet
 • Innst. 268 L (2020-2021)

  Dokument 8:1 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Siv Jensen om strengere straffer for angrep og skadeverk mot politiet
 • Innst. 267 S (2020-2021)

  Dokument 8:3 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Nicholas Wilkinson, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski og Freddy André Øvstegård om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven
 • Innst. 266 L (2020-2021)

  Dokument 8:6 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Åshild Bruun-Gundersen, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om å flytte myndighet til kommunene slik at bestemmelsene om søndagsåpne butikker reguleres av kommunene uten overstyring fra fylkesmannen
 • Innst. 265 S (2020-2021)

  Dokument 8:33 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven
 • Innst. 264 S (2020-2021)

  Dokument 8:40 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Solveig Horne og Himanshu Gulati om samværssabotasje
 • Innst. 263 S (2020-2021)

  Dokument 8:42 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Mona Fagerås om et krafttak for likelønn
 • Innst. 262 S (2020-2021)

  Dokument 8:46 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Karin Andersen om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort
 • Innst. 261 S (2020-2021)

  Dokument 8:47 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Ole André Myhrvold, Jenny Klinge og Marit Knutsdatter Strand om ein brei gjennomgang av tilbodet til barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager og lidingar, og tiltak for å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Noreg
 • Innst. 260 S (2020-2021)

  Dokument 8:48 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Adelsten Iversen, Emilie Enger Mehl og Kjersti Toppe om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern
 • Innst. 259 S (2020-2021)

  Dokument 8:52 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Nicholas Wilkinson om mer medvirkning i barnevernet
 • Innst. 258 S (2020-2021)

  Dokument 8:75 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om en nasjonal leselyststrategi – BERIKTIGET
 • Innst. 257 S (2020-2021)

  Dokument 8:81 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen, Bengt Fasteraune og Ole André Myhrvold om å sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv
 • Innst. 256 S (2020-2021)

  Prop. 58 S (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Ghana for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Accra den 20. november 2020
 • Innst. 255 S (2020-2021)

  Dokument 8:86 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Nils T. Bjørke om mer effektiv skadefelling av store rovdyr
 • Innst. 254 S (2020-2021)

  Dokument 8:88 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren
 • Innst. 253 L (2020-2021)

  Prop. 108 L (2019–2020)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Lov om språk (språklova)
 • Innst. 252 S (2020-2021)

  Dokument 8:63 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg, Roy Steffensen og Morten Stordalen om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom
 • Innst. 251 S (2020-2021)

  Dokument 8:23 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Halleland, Sylvi Listhaug og Kjell-Børge Freiberg om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026
 • Innst. 250 S (2020-2021)

  Dokument 8:98 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om å avlyse sentralt gitte eksamener våren 2021
 • Innst. 249 L (2020-2021)

  Prop. 78 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke II)
 • Innst. 248 S (2020-2021)

  Meld. St. 29 (2019–2020) og redegjørelse gitt i Stortinget 24. oktober 2019 av justis- og beredskapsministeren om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet

  Innstilling fra justiskomiteen om Politimeldingen – et politi for fremtiden og justis- og beredskapsministerens redegjørelse i Stortinget 24. oktober 2019
 • Innst. 247 S (2020-2021)

  Meld. St. 7 (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om En verden av muligheter – Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning
 • Innst. 246 S (2020-2021)

  Meld. St. 31 (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Digitalisering
 • Innst. 245 L (2020-2021)

  Prop. 134 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)
 • Innst. 244 S (2020-2021)

  Dokument 8:129 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om etnisk profilering – BERIKTIGET
 • Innst. 243 S (2020-2021)

  Dokument 8:130 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Åslaug Sem-Jacobsen, Siv Mossleth og Kjersti Toppe om ei kraftfull styrking av innsatsen overfor personar med alvorleg rus- og psykisk liding (ROP)
 • Innst. 242 S (2020-2021)

  Dokument 8:16 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk om å sikre at personer i alderen 0–49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske –BERIKTIGET
 • Innst. 241 S (2020-2021)

  Dokument 8:56 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Erlend Wiborg og Roy Steffensen om å oppheve spillmonopolet i Norge
 • Innst. 240 S (2020-2021)

  Dokument 8:20 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr
 • Innst. 239 S (2020-2021)

  Dokument 8:22 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Åshild Bruun-Gundersen, Silje Hjemdal, Morten Stordalen, Terje Halleland, Roy Steffensen, Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt og Himanshu Gulati om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker
 • Innst. 238 S (2020-2021)

  Dokument 8:25 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori
 • Innst. 237 S (2020-2021)

  Dokument 8:34 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen om en enklere hverdag for synshemmede
 • Innst. 236 L (2020-2021)

  Dokument 8:36 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om lovfestet krav om logoped i kommunene, slik at alle får den språkhjelpen de trenger
 • Innst. 235 S (2020-2021)

  Dokument 8:49 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal og Tellef Inge Mørland om at rusavhengige fortjener bedre behandling
 • Innst. 234 S (2020-2021)

  Dokument 8:87 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester
 • Innst. 233 S (2020-2021)

  Prop. 79 S (2020–2021), unntatt kap. 605, 634, 2650 og 2651

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2021 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien)
 • Innst. 232 S (2020-2021)

  Prop. 72 LS (2020–2021) S-delen, Prop. 75 S (2020–2021) og Prop. 79 S (2020–2021) kap. 605, 634, 2541, 2650 og 2651

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere)
 • Innst. 231 L (2020-2021)

  Prop. 72 LS (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 230 S (2020-2021)

  Dokument 8:70 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Freddy André Øvstegård om å stille retursaker som berører barn og unge asylsøkere med lang oppholdstid, i bero frem til det er gjort presiseringer i regelverket om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket
 • Innst. 229 S (2020-2021)

  Dokument 8:66 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit
 • Innst. 228 L (2020-2021)

  Dokument 8:59 LS (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Petter Eide om opphør av flyktningstatus
 • Innst. 227 S (2020-2021)

  Dokument 8:28 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om lokaldemokrati, ikke kommersiell forkjørsrett
 • Innst. 226 S (2020-2021)

  Dokument 8:14 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe og Åslaug Sem-Jacobsen om bedre merking av matvarer
 • Innst. 225 S (2020-2021)

  Dokument 8:11 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om oppfølging og kontroll av regjeringens arbeid med kartlegging av pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester
 • Innst. 224 S (2020-2021)

  Dokument 8:65 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sigbjørn Gjelsvik om å kutte i Norges pengestøtte til EU
 • Innst. 223 L (2020-2021)

  Prop. 59 L (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører)
 • Innst. 222 S (2020-2021)

  Dokument 8:82 S (2020–2021)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Ruth Grung, Nils T. Bjørke, Kjersti Toppe, Øystein Langholm Hansen og Ingrid Heggø om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg
 • Innst. 221 S (2020-2021)

  Dokument 8:53 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Audun Lysbakken, Erlend Wiborg og Solfrid Lerbrekk om et anstendighetsløft for pensjonister
 • Innst. 220 L (2020-2021)

  Prop. 20 L (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.)
 • Innst. 219 S (2020-2021)

  Meld. St. 4 (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 218 S (2020-2021)

  Dokument 8:13 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen og Bengt Rune Strifeldt om å styrke rettighetene til pasientene og forenkle regelverket for pasientreiser
 • Innst. 217 S (2020-2021)

  Dokument 8:7 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Adelsten Iversen, Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Sandra Borch om tiltak for å sikre trygge fødsels- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet
 • Innst. 216 S (2020-2021)

  Dokument 8:8 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stoppe NorthConnect endelig
 • Innst. 215 L (2020-2021)

  Prop. 143 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)
 • Innst. 214 L (2020-2021)

  Prop. 136 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.)
 • Innst. 213 S (2020-2021)

  Dokument 8:154 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og Kari Henriksen om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste
 • Innst. 212 S (2020-2021)

  Dokument 8:153 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser
 • Innst. 211 S (2020-2021)

  Dokument 8:146 S (2019–2020)

  Innstiling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om et vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper for å minimere smitte og styrke folkehelsen
 • Innst. 210 S (2020-2021)

  Dokument 8:136 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide, Nicholas Wilkinson, Katrine Boel Gregussen og Mona Fagerås om å utvide barneomsorgsattesten
 • Innst. 209 S (2020-2021)

  Dokument 8:134 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Arild Grande og Lene Vågslid om vask og renhold i kriminalomsorgen
 • Innst. 208 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
 • Innst. 207 L (2020-2021)

  Dokument 8:94 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Peter Frølich, Lene Vågslid, Jenny Klinge, Petter Eide, Geir Sigbjørn Toskedal og Solveig Schytz om endringer i straffelovens regler om tvangsinngåelse av religiøse ekteskap
 • Innst. 206 S (2020-2021)

  Dokument 8:54 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen, Kari Kjønaas Kjos, Bård Hoksrud, Helge André Njåstad, Silje Hjemdal, Himanshu Gulati og Morten Ørsal Johansen om en næringsvennlig og fornuftig alkoholpolitikk
 • Innst. 205 S (2020-2021)

  Dokument 8:147 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand og Per Olaf Lundteigen om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus
 • Innst. 204 S (2020-2021)

  Dokument 8:29 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Gisle Meininger Saudland om å legge til rette for at flere forsøker å stå i arbeid tross helseutfordringer
 • Innst. 203 S (2020-2021)

  Dokument 8:30 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland og Jon Engen-Helgheim om at religiøse eller ideologiske reservasjoner mot arbeid skal gi reduksjon eller stans av ytelser
 • Innst. 202 S (2020-2021)

  Dokument 8:38 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid
 • Innst. 201 S (2020-2021)

  Dokument 8:44 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold
 • Innst. 200 S (2020-2021)

  Dokument 8:45 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Audun Lysbakken om å rette opp i feil i regelverket som gjør at uføre mister pensjon
 • Innst. 199 S (2020-2021)

  Dokument 3:3 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene
 • Innst. 198 S (2020-2021)

  Dokument 8:60 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen, Sivert Bjørnstad, Silje Hjemdal og Roy Steffensen om å fjerne kommuners rett til å kreve inn piggdekkgebyr på riksvei
 • Innst. 197 S (2020-2021)

  Dokument 8:61 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om klimaomstilling
 • Innst. 196 S (2020-2021)

  Dokument 8:68 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å sikre eldre godt smittevern og verdig omsorg under koronapandemien
 • Innst. 195 S (2020-2021)

  Dokument 8:79 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Torgeir Knag Fylkesnes om opphevelse av krav til helseattest for førerkort for eldre
 • Innst. 194 S (2020-2021)

  Dokument 8:50 S (2020–2021),Dokument 8:57 S (2020–2021), Dokument 8:58 S (2020–2021) og Dokument 8:83 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om tiltak for å hindre eller begrense etablering i Norge for nye luftfartsselskaper som ikke følger norsk arbeidsrettslig lovgivning, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Ingalill Olsen og Jonas Gahr Støre om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Geir Pollestad, Siv Mossleth og Bengt Fasteraune om en kriseplan for norsk luftfart ut 2021 og Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre Wizz Air i å fly innenriks i Norge så lenge de aktivt motarbeider fagorganisering og kollektive forhandlinger og driver med sosial dumping
 • Innst. 193 L (2020-2021)

  Prop. 67 L (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Endringar i vallova (assistanse ved stemming)
 • Innst. 192 S (2020-2021)

  Dokument 8:133 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Ingvild Kjerkol, Nicholas Wilkinson, Bjørnar Moxnes og Une Bastholm om en nasjonal hørselsplan
 • Innst. 191 S (2020-2021)

  Meld. St. 30 (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om En innovativ offentlig sektor – Kultur, ledelse og kompetanse
 • Innst. 190 L (2020-2021)

  Prop. 137 L (2019–2020)

  Innstilling frå næringskomiteen om Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)
 • Innst. 189 S (2020-2021)

  Dokument 8:41 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Stein Erik Lauvås, Sverre Myrli og Kirsti Leirtrø om at Statens vegvesens trafikkstasjon på Mysen i Indre Østfold opprettholdes
 • Innst. 188 S (2020-2021)

  Dokument 8:15 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen
 • Innst. 187 S (2020-2021)

  Dokument 8:152 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen, Else-May Norderhus, Terje Aasland, Tone Merete Sønsterud, Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprydding av gruveforurensing i Folldal
 • Innst. 186 S (2020-2021)

  Dokument 8:151 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen, Terje Aasland og Åsunn Lyngedal om krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser
 • Innst. 185 S (2020-2021)

  Meld. St. 27 (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane
 • Innst. 184 L (2020-2021)

  Prop. 62 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)
 • Innst. 183 L (2020-2021)

  Prop. 25 L (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven m.m. (endringer om funksjonelt skille for nettforetak)
 • Innst. 182 S (2020-2021)

  Prop. 101 LS (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke
 • Innst. 181 S (2020-2021)

  Prop. 51 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet
 • Innst. 180 S (2020-2021)

  Prop. 56 S (2020–2021) og Dokument 8:76 S (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2020 og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Nicholas Wilkinson om et julebidrag til arbeidsløse
 • Innst. 179 S (2020-2021)

  Dokument 8:18 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om barnevern for barnas beste, ikke privat profitt
 • Innst. 178 S (2020-2021)

  Dokument 8:39 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd
 • Innst. 177 S (2020-2021)

  Dokument 3:7 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar
 • Innst. 176 S (2020-2021)

  Dokument 1 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2019
 • Innst. 175 S (2020-2021)

  Prop. 43 S (2020–2021), kap. 490, 491 og 3490 samt romertall II kap. 490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 174 S (2020-2021)

  Prop. 47 S (2020–2021) og Prop. 48 S (2020–2021) kap. 541, 542 og 5570

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 173 S (2020-2021)

  Prop. 44 S (2020–2021), kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 172 S (2020-2021)

  Prop. 48 S (2020–2021) unntatt kap. 541, 542 og 5570

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 171 S (2020-2021)

  Prop. 41 S (2020–2021) og Prop. 45 S (2020–2021) kap. 2540

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 170 S (2020-2021)

  Prop. 50 S (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 169 S (2020-2021)

  Prop. 49 S (2020–2021) unntatt kapitlene 1429 og 1473

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet.
 • Innst. 168 S (2020-2021)

  Prop. 55 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E39 på strekninga Lønset–Hjelset i Møre og Romsdal og endra kostnadsrammer i tre vegprosjekt – BERIKTIGET
 • Innst. 167 L (2020-2021)

  Prop. 63 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet
 • Innst. 166 L (2020-2021)

  Dokument 8:74 LS (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å redde sunne bedrifter fra konkurs i påvente av kompensasjonsordning
 • Innst. 165 S (2020-2021)

  Prop. 42 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 164 S (2020-2021)

  Dokument 8:63 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov
 • Innst. 163 S (2020-2021)

  Prop. 49 S (2020–2021), kap. 1429

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 162 S (2020-2021)

  Prop. 40 S (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet
 • Innst. 161 S (2020-2021)

  Prop. 38 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 160 S (2020-2021)

  Prop. 46 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet.
 • Innst. 159 S (2020-2021)

  Prop. 43 S (2020–2021), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 158 S (2020-2021)

  Dokument 8:69 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra og Petter Eide om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19
 • Innst. 157 S (2020-2021)

  Prop. 39 S (2020–2021), unntatt kap. 1137

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 156 S (2020-2021)

  Prop. 43 S (2020–2021), unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490 samt romertall II kap. 490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 155 S (2020-2021)

  Prop. 45 S (2020–2021) unntatt kap. 923, 926, 2540, 3926 og romertall III og Prop. 49 S (2020–2021) kap. 1473

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet (kap. 1473)
 • Innst. 154 S (2020-2021)

  Prop. 39 S (2020–2021) kap. 1137, Prop. 44 S (2020–2021) unntatt kap. 291, 292, 3291, 3292 og romertall III og Prop. 45 S (2020–2021) kap. 923, 926 og 3926, samt romertall III

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet, Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 153 L (2020-2021)

  Prop. 52 L (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)
 • Innst. 152 S (2020-2021)

  Dokument 8:59 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel
 • Innst. 151 S (2020-2021)

  Dokument 8:125 S (2019–2020)

  Innstilling frå finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland om å endre vannkraftbeskatningen for å få flere lønnsomme investeringer
 • Innst. 150 S (2020-2021)

  Prop. 54 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Auka finansieringsbehov og revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv. 13 Ryfast i Rogaland – BERIKTIGET
 • Innst. 149 L (2020-2021)

  Prop. 61 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene)
 • Innst. 148 S (2020-2021)

  Dokument 8:71 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Marius Meisfjord Jøsevold om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner
 • Innst. 147 S (2020-2021)

  Dokument 8:115 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Kari Kjønaas Kjos om tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet
 • Innst. 146 S (2020-2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging
 • Innst. 145 S (2020-2021)

  Prop. 37 S (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020
 • Innst. 144 S (2020-2021)

  Dokument 8:144 S (2019–2020)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Tuva Moflag og Tore Hagebakken om å styrke norsk intensivkapasitet
 • Innst. 143 S (2020-2021)

  Meld. St. 33 (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Langskip – fangst og lagring av CO2
 • Innst. 142 S (2020-2021)

  Dokument 8:2 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen og Sylvi Listhaug om obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, samt økt testkapasitet for å sikre effektive og treffsikre karantenebestemmelser
 • Innst. 141 L (2020-2021)

  Prop. 27 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020)
 • Innst. 140 L (2020-2021)

  Prop. 17 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)
 • Innst. 139 S (2020-2021)

  Dokument 8:128 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om sikring av lokalt tilstedeværende politi i Oslo
 • Innst. 138 S (2020-2021)

  Dokument 8:142 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Steinar Karlstrøm, Torstein Tvedt Solberg og Åsunn Lyngedal om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner
 • Innst. 137 L (2020-2021)

  Prop. 138 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)
 • Innst. 136 S (2020-2021)

  Meld. St. 32 (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2020
 • Innst. 135 L (2020-2021)

  Prop. 24 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven (vilkår om norskopplæring for stønad til livsopphold)
 • Innst. 134 L (2020-2021)

  Prop. 11 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i domstolloven (domstolstruktur)
 • Innst. 133 L (2020-2021)

  Prop. 21 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.)
 • Innst. 132 S (2020-2021)

  Prop. 23 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa–Gran grense inkl. Jaren–Amundrud/Almenningsdelet–Lygnebakken i Innlandet
 • Innst. 131 L (2020-2021)

  Prop. 22 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)
 • Innst. 130 L (2020-2021)

  Prop. 36 L (2020–2021)

  Innstilling frå justiskomiteen om Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 129 L (2020-2021)

  Prop. 16 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2)
 • Innst. 128 L (2020-2021)

  Prop. 13 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser)
 • Innst. 127 L (2020-2021)

  Prop. 15 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon)
 • Innst. 126 S (2020-2021)

  Dokument 8:37 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Helge André Njåstad, Terje Halleland, Åslaug Sem-Jacobsen, Geir Pollestad, Siv Mossleth, Øystein Langholm Hansen, Lene Vågslid og Eigil Knutsen om konseptvalgutredning (KVU) av arm til Bergen fra E134
 • Innst. 125 L (2020-2021)

  Prop. 18 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker)
 • Innst. 124 L (2020-2021)

  Prop. 32 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020
 • Innst. 123 L (2020-2021)

  Prop. 28 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Innst. 122 L (2020-2021)

  Prop. 33 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)
 • Innst. 121 L (2020-2021)

  Prop. 29 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 120 L (2020-2021)

  Prop. 30 L (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)
 • Innst. 119 L (2020-2021)

  Prop. 31 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020
 • Innst. 118 L (2020-2021)

  Prop. 34 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer)
 • Innst. 117 L (2020-2021)

  Prop. 35 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 116 S (2020-2021)

  Dokument 8:145 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Erlend Wiborg om forenklinger for bobiler i Norge
 • Innst. 115 S (2020-2021)

  Dokument 8:5 S (2020–2021) og Dokument 8:35 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske kommuner har kapasitet til og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kristoffer Robin Haug og Lars Haltbrekken om å lage en plan for hvor mange flere asylsøkere Norge skal evakuere fra Hellas i 2021 og at økningen i antall evakuerte asylsøkere innen Europa ikke skal føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN
 • Innst. 114 S (2020-2021)

  Dokument 8:51 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ny krisepakke for arbeidsfolk
 • Innst. 113 S (2020-2021)

  Dokument 8:150 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Katrine Boel Gregussen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Karin Andersen om å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold
 • Innst. 112 S (2020-2021)

  Dokument 18 (2020–2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Rapport om evaluering av Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26 mv.
 • Innst. 111 S (2020-2021)

  Dokument 8:27 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Nils T. Bjørke om en bedre båt- og fergepolitikk
 • Innst. 110 S (2020-2021)

  Dokument 8:17 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Kirsti Leirtrø, Ingalill Olsen, Fredric Holen Bjørdal, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen og Stein Erik Lauvås om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner
 • Innst. 109 S (2020-2021)

  Prop. 141 LS (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 302/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/589 om et europeisk nettverk for arbeidsformidling (EURES), tilgang til mobilitetstjenester for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og syv gjennomføringsbeslutninger
 • Innst. 108 L (2020-2021)

  Prop. 141 LS (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)
 • Innst. 107 S (2020-2021)

  Dokument 8:9 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd
 • Innst. 106 S (2020-2021)

  Dokument 8:12 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret
 • Innst. 105 S (2020-2021)

  Prop. 92 LS (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014
 • Innst. 104 L (2020-2021)

  Prop. 92 LS (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om finansavtaler (finansavtaleloven)
 • Innst. 103 S (2020-2021)

  Dokument 8:114 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Terje Halleland om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene
 • Innst. 102 S (2020-2021)

  Dokument 8:116 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet
 • Innst. 101 S (2020-2021)

  Meld. St. 28 (2019–2020) og Dokument 8:140 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Vindkraft på land
 • Innst. 100 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen
 • Innst. 99 S (2020-2021)

  Dokument 8:4 S (2020–2021) og Dokument 8:19 S (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler å fjerne karenstiden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) samt å gi folk tryggheten tilbake i ordningen med arbeidsavklaringspenger
 • Innst. 98 S (2020-2021)

  Dokument 8:21 LS (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger
 • Innst. 97 L (2020-2021)

  Dokument 8:21 LS (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger
 • Innst. 96 S (2020-2021)

  Dokument 8:24 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å utarbeide en ny nasjonal sykkelstrategi
 • Innst. 95 S (2020-2021)

  Dokument 8:26 S (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingalill Olsen, Sverre Myrli, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø om at forpliktelser knyttet til godstransport og lokal passasjertrafikk med kystruten omgående opprettholdes med minimum 50 prosent av kapasiteten
 • Innst. 94 S (2020-2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2020
 • Innst. 93 S (2020-2021)

  Dokument 8:87 S (2019–2020)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Bengt Fasteraune, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Siv Mossleth om ein fullstendig plan for flyttinga av den maritime overvakingsaktiviteten frå Andøya til Evenes
 • Innst. 92 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i retningslinjer for bruk av tilskudd til stortingsgruppene
 • Innst. 91 S (2020-2021)

  Dokument 8:20 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om utredning og innføring av turistskatt
 • Innst. 90 S (2020-2021)

  Dokument 8:10 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om skole uten profitt
 • Innst. 89 S (2020-2021)

  Dokument 8:132 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Kari Henriksen, Torstein Tvedt Solberg, Masud Gharahkhani, Eirik Sivertsen og Stein Erik Lauvås om tiltak mot sosial kontroll
 • Innst. 88 S (2020-2021)

  Meld. St. 5 (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen
 • Innst. 87 S (2020-2021)

  Prop. 14 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Evne til forsvar – vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren
 • Innst. 86 S (2020-2021)

  Dokument 8:126 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra Stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Silje Hjemdal, Bård Hoksrud, Morten Ørsal Johansen, Terje Halleland, Erlend Wiborg og Roy Steffensen om sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten i Norge
 • Innst. 85 L (2020-2021)

  Prop. 139 L (2019–2020)

  Innstilling frå justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)
 • Innst. 84 S (2020-2021)

  Dokument 6 (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 83 S (2020-2021)

  Dokument 8:81 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen
 • Innst. 82 S (2020-2021)

  Dokument 8:138 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Engen-Helgheim om forbud mot søskenbarnekteskap
 • Innst. 81 S (2020-2021)

  Prop. 26 S (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 m.m.)
 • Innst. 80 S (2020-2021)

  Dokument 3:6 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket
 • Innst. 79 S (2020-2021)

  Meld. St. 26 (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019
 • Innst. 78 L (2020-2021)

  Prop. 144 L (2019–2020)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige)
 • Innst. 77 S (2020-2021)

  Dokument 8:79 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene
 • Innst. 76 S (2020-2021)

  Dokument 8:70 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Petter Eide om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i
 • Innst. 75 L (2020-2021)

  Prop. 59 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)
 • Innst. 74 L (2020-2021)

  Prop. 63 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)
 • Innst. 73 S (2020-2021)

  Meld. St. 24 (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lindrende behandling og omsorg – Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.
 • Innst. 72 L (2020-2021)

  Prop. 121 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)
 • Innst. 71 L (2020-2021)

  Dokument 8:141 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om endringer i samordningsloven slik at samordningsfellen oppheves
 • Innst. 70 L (2020-2021)

  Prop. 135 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger)
 • Innst. 69 S (2020-2021)

  Dokument 8:124 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Georg Dale og Terje Halleland om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft
 • Innst. 68 S (2020-2021)

  Meld. St. 19 (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Miljøkriminalitet
 • Innst. 67 S (2020-2021)

  Prop. 10 LS (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av avtale om ordninger mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler og til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere
 • Innst. 66 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 65 S (2020-2021)

  Dokument 8:122 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Åsunn Lyngedal om utleie av oppdrettstillatelser til egenproduksjon i fiskeindustrien
 • Innst. 64 S (2020-2021)

  Dokument 8:113 S (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Silje Hjemdal og Roy Steffensen om nødvendige regel-endringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager
 • Innst. 63 S (2020-2021)

  Dokument 8:123 S (2019–2020) og Dokument 8:31 S (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om to representantforslag som omhandler offentlige tilskudd og eiendomsforhold for private barnehager
 • Innst. 62 L (2020-2021)

  Prop. 100 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)
 • Innst. 61 S (2020-2021)

  Dokument 8:93 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om å sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker
 • Innst. 60 S (2020-2021)

  Dokument 8:105 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt, Sivert Bjørnstad, Kjell-Børge Freiberg og Per-Willy Amundsen om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimalt tillatt biomasse (MTB), for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen
 • Innst. 59 S (2020-2021)

  Meld. St. 6 (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven)
 • Innst. 58 S (2020-2021)

  Dokument 8:97 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal, Nina Sandberg og Øystein Langholm Hansen om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap
 • Innst. 57 S (2020-2021)

  Dokument 8:98 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed)
 • Innst. 56 S (2020-2021)

  Dokument 8:109 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven
 • Innst. 55 S (2020-2021)

  Dokument 8:110 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Hans Andreas Limi om å opprette Nye Baner AS
 • Innst. 54 S (2020-2021)

  Dokument 8:119 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Sandra Borch om fungerende person- og varetransport i distriktene
 • Innst. 53 S (2020-2021)

  Dokument 8:35 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Mona Fagerås om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse
 • Innst. 52 S (2020-2021)

  Dokument 8:36 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Jenny Klinge, Marit Knutsdatter Strand og Liv Signe Navarsete om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget – BERIKTIGET
 • Innst. 51 S (2020-2021)

  Dokument 8:104 S (2019–2020)

  Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om å sette ned en totalberedskapskommisjon
 • Innst. 50 S (2020-2021)

  Dokument 8:121 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Marit Arnstad og Liv Signe Navarsete om å gjennomføre en evaluering av Domstoladministrasjonen
 • Innst. 49 L (2020-2021)

  Prop. 10 LS (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven)
 • Innst. 48 S (2020-2021)

  Dokument 8:95 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Kristin Ørmen Johnsen, Tage Pettersen, Morten Wold, Silje Hjemdal, Grunde Almeland og Jorunn Gleditsch Lossius om straffeforfølging av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping, og krav til endringer i internasjonal idrett
 • Innst. 47 S (2020-2021)

  Dokument 8:118 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Camilla Sørensen Eidsvold, Lars Haltbrekken, Katrine Boel Gregussen, Kari Elisabeth Kaski og Mona Fagerås om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn
 • Innst. 46 S (2020-2021)

  Dokument 8:117 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Camilla Sørensen Eidsvold, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Katrine Boel Gregussen om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser
 • Innst. 45 L (2020-2021)

  Dokument 8:148 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å gjeninnføre ferietillegget til dagpengene
 • Innst. 44 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 43 S (2020-2021)

  Dokument 8:112 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om å sørge for at alle arbeidstakere får feriepengene sine
 • Innst. 42 S (2020-2021)

  Dokument 8:107 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Lene Vågslid og Martin Henriksen om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund
 • Innst. 41 L (2020-2021)

  Prop. 66 L (2019–2020) unntatt kap. 9,10,12,14 og 16

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern mv.) – BERIKTIGET
 • Innst. 40 S (2020-2021)

  Dokument 8:33 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling
 • Innst. 39 S (2020-2021)

  Dokument 8:139 S (2019–2020)

  Innstilling frå finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Elise Bjørnebekk-Waagen og Lise Christoffersen om likestilling mellom ektepar, registrerte partnere og samboere når det gjelder etterlatte- og ektefellerettigheter i offentlige og private tjenestepensjoner
 • Innst. 38 S (2020-2021)

  Dokument 8:149 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder som følger av koronapandemien
 • Innst. 37 S (2020-2021)

  Dokument 8:131 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ansettelsen av leder for Oljefondet og Norges Banks omdømme
 • Innst. 36 S (2020-2021)

  Dokument 8:58 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å fjerne avgiftsfritak på luksuselbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet
 • Innst. 35 S (2020-2021)

  Prop. 37 LS (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014
 • Innst. 34 L (2020-2021)

  Prop. 37 LS (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om lov om revisjon og revisorer (revisorloven) og lov om endringer i lov om Folketrygdfondet –BERIKTIGET
 • Innst. 33 S (2020-2021)

  Prop. 12 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
 • Innst. 32 L (2020-2021)

  Prop. 6 L (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet)
 • Innst. 31 L (2020-2021)

  Prop. 8 L (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Innst. 30 L (2020-2021)

  Prop. 7 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse)
 • Innst. 29 L (2020-2021)

  Prop. 2 L (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
 • Innst. 28 L (2020-2021)

  Prop. 9 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven)
 • Innst. 27 L (2020-2021)

  Prop. 3 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 26 L (2020-2021)

  Prop. 5 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
 • Innst. 25 S (2020-2021)

  Meld. St. 25 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 24 L (2020-2021)

  Prop. 4 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 –BERIKTIGET
 • Innst. 23 L (2020-2021)

  Prop. 145 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Innst. 22 S (2020-2021)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 21 S (2020-2021)

  Dokument 8:101 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader
 • Innst. 20 S (2020-2021)

  Meld. St. 15 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid
 • Innst. 19 S (2020-2021)

  Prop. 142 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 18 L (2020-2021)

  Prop. 140 L (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 17 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2021
 • Innst. 16 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)
 • Innst. 15 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)
 • Innst. 13 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) og Redegjørelse gitt av helse- og omsorgsministeren i Stortingets møte den 13. oktober 2020 om status for arbeidet med koronapandemien
 • Innst. 10 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
 • Innst. 7 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
 • Innst. 5 S (2020-2021)

  Prop. 1 S (2020–2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Prop. 1 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2021 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland.
 • Innst. 4 L (2020-2021)

  Prop. 1 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll mv. 2021 – lovendringer
 • Innst. 3 S (2020-2021)

  Prop. 1 LS (2020–2021), Prop. 1 LS Tillegg 1 (2020–2021), Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2021
 • Innst. 2 S (2020-2021)

  Meld. St. 1 (2020–2021), Prop. 1 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2021 og forslaget til statsbudsjett for 2021
 • Innst. 1 S (2020-2021)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2021