Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Hvor mange ledige jordmorhjemler er det i helseforetakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Koronapandemien har ført til at universitet og høgskoler har prøvd ut nye, digitale undervisningsmetoder.
  Hva har man lært om den digitale undervisningens effekt på læringsutbytte, læringsmiljø og kvaliteten i utdanningen, og hvordan vil statsråden sørge for at denne kunnskapen omsettes i tiltak som styrker utdanningene framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Under behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 i Stortinget økte regjeringspartiene totalrammen med 5 mrd. kroner.
  Er det regjeringens ramme i Meld. St. 20 (2020-2021) eller er det regjeringspartienes ramme i Innst. 653 S (2020-2021) som regjeringen og transportetatene nå forholder seg til, eksempelvis i arbeidet med neste års statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Hva er statsrådens råd til vedkommende som har vunnet en gevinst gjennom lovlig pokerspill i utlandet som er skattepliktig i Norge, men som har fått sine norske bankkontoer stengt ned og kundeforhold til banken avsluttet som følge av lovlig pengespill i utlandet, for å ta med seg gevinsten hjem (vil f.eks statsråden anbefale vedkommende å ta med kontanter i en koffert, veksle de inn i gullblokker, bruke krypto, eller noe annet), og vil statsråden sørge for at denne borgeren kan få gjøre opp skatteandelen av gevinsten på samme vis?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Vil regjeringen sørge for at bankene raskt (gjennom f.eks. Finanstilsynet, Finans Norge eller på annen egnet måte) blir informert om at forsøk på lovlige spill hos utenlandske pengespillselskap ikke gir grunnlag for eller plikt til å avslutte kundeforhold, og at betalingsformidlingsforbudet kun innebærer påbud om stans av konkrete transaksjoner og ikke et krav fra finansmyndighetene om krav til videre oppfølging med eventuell avslutning av kundeforholdet (ref. tidligere svar fra flere statsråder, som vist til nedenfor)?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle