Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Politifolk er i dag ikkje forsikra medan dei gjennomfører obligatorisk trening i arbeidstida. Meiner statsråden at dette er greitt, eller vil han endre på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Fra 1. januar 2019 kunngjør ikke lenger Statens legemiddelverk (SLV) gjennom offentlig publiserte metodevurderinger sin konklusjon om kostnadseffektivitet av nye legemidler.
  Vurderer helseministeren dette å være i tråd med de prinsipper som bør gjelde for åpenhet i forvaltningen, og hvor ofte i løpet av de siste fem årene har Beslutningsforum for nye metoder gitt avslag på legemidler som SLV har konkludert med at er kostnadseffektive ut fra gjeldende prioriteringskriterier?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Hvordan ivaretas i dag postlovens intensjoner om innbyggere/kunders klageadgang i saker som gjelder endring av postkasseplassering, hva er Nkoms rolle og hva er Forbrukerrådets rolle i disse sakene, hva er status i arbeidet med brukerklagenemnd, og er statsråden tilfreds med hvordan innbyggernes klageadgang i dag er?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Hva gjør statsråden for å motvirke et proteksjonistisk utdanningssystem, som hindrer mennesker med utdanning fra utlandet å ta kompetansen sin i bruk i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  EU har ein konflikt med Efta-landet Sveits. Noreg er i utgangspunktet ikkje part i denne konflikten, men vi er medlem av Efta og har i likskap med Sveits avtalar med EU. Finanstilsynet stadfester no at Noreg likevel vil delta på EU si side og gjennomføre straffetiltak mot Sveits. Tykkjer statsråden det er uproblematisk at Noreg går til eit slikt skritt mot eit anna Efta-land, og meiner ho Noreg sin situasjon er mest lik Sveits eller EU sin?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle