Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan vil helseministeren kartlegge omfanget av mennesker som har dødd uten mulighet til å ha sine pårørende hos seg under pandemien, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at vi unngår dette fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan vil helseministeren sikre implementering av vedtaket om å tillate eggdonasjon fra 1. januar 2021, og når vil tilbudet være reelt tilgjengelig for norske kvinner?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Raskatastrofen i Gjerdrum rammet et helt lokalsamfunn hardt og brutalt og har berørt hele Norge. Nødetater, frivillige og kriseledelsen i kommunen har gjort en heltemodig og ekstraordinær innsats. Samtidig ligger det enorme utfordringer i krisehåndtering over lang tid og oppfølging av evakuerte og andre hardt ramma, og arbeidet med å gjenreise Ask vil bli svært omfattende og kostbart. Kan statsråden garantere at staten vil stille opp og dekke alle kostnader som kommunen har både på kort og lengre sikt som følge av raskatastrofen?
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Færre tar videreutdanning nå enn for ti år siden, men kompetanseheving gjennom yrkeslivet blir stadig viktigere. På Kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning 12. januar ba statsministeren universitetene legge om til kortere utdanninger. Det ble sagt at universitetene må endre "businessmodell". Arbeiderpartiet har foreslått endringer av finansieringssystemet slik at det kan lønne seg for læresteder å tilby etter- og videreutdanning. Regjeringen sa nei. Hva er regjeringens viktigste tiltak for at universitet og høgskoler skal lykkes med denne betydelige omstillingen?
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det borgerlige stortingsflertallet vedtok etter forslag fra regjeringa å bevilge 1,8 millioner kroner til Human Rights Service. Justisministeren skriver i budsjettframlegget: "Tilskotet skal medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar i denne samanhengen." På hvilken måte mener statsråden at Human Rights Service bidrar til å gi bedre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle