Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  I den siste innleveringen av Norges klimamål til FN (NDC 7/2.2020) er målet om at vi skal være klimanøytrale innen 2030 utelatt. 12.12.2015 vedtok Stortinget: «Stortinget ber regjeringen legge til grunn at Norge skal sørge for klimareduksjoner tilsvarende norske utslipp fra og med 1.1.2030, og at klimanøytralitet kan oppnås gjennom EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid.»
  Hvorfor har regjeringen utelatt målet om klimanøytralitet i sin siste innsending til FN?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Hva er begrunnelsen for at ansvaret for helsetjenesten ved Trandum ikke kan legges til kommunehelsetjenesten og hvilke lovendringer må i så fall til for å sikre at dette kan gjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Guro Angell Gimse (H) til helse- og omsorgsministeren

  Gunhild Stordalens organisasjon Eat mottar støtte fra staten gjennom Folkehelseinstituttet.
  På hvilket grunnlag er støtten gitt, hva er status for samarbeidet mellom FHI og Eat, hvordan forholder de seg til helsedirektøratets kostholdsråd, og hvordan involveres andre aktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til olje- og energiministeren

  I juni 2019 la regjeringen frem en handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff i transport. Her ble det regjeringens fremtidige innsats for å legge til rette for etablering av infrastruktur oppsummert i 13 punkter.
  Hva er status i arbeidet med ladeinfrastuktur, for å nå klimamålene innen 2025?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Kan statsråden berolige både ansatte i Avinor og flypassasjerer i Norge, med at beredskap og redning går foran økonomi innen norsk luftfart, slik at mannskapene bl.a. kan redde liv uavhengig av om flyet er røykfullt eller ei?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle