Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Regjeringen har utlyst 25. konsesjonsrunde. Normalt vil kunne ta flere år fra det gjøres et funn, til et felt settes i drift. Forskere på CICERO anslår at om vi fortsetter med utslipp på dagens nivå, vil verden i 2030 har sluppet ut nok CO2 til at den globale temperaturøkningen vil overskride Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. DNV GL anslår i sin Energy Transition Outlook 2020 at det vil skje allerede i 2028. Utslippene fra forbruket av oljen og gassen som nå skal hentes opp i 25. konsesjonsrunde, ligger derfor an til å være direkte i strid med målet fra Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Hvilke forutsetninger er det regjeringen baserer seg på når de likevel utlyser flere letelisenser?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  11. januar deltok statsministeren på naturtoppmøtet hvor behovet for 30 % vern av planeten ble diskutert. Frankrikes president Emmanuel Macron opplyste da at mer enn 50 land hadde støttet dette, for å hindre utryddelsen av arter og demme opp for klimaendringene.. Norge var ikke blant disse landene. 12. januar opplyser statsministerens kontor til NTB at regjeringen skal vurdere om vi skal støtte et globalt mål om 30 prosent vern og beskyttelse av hav og land.
  Hva er grunnen til at Norge ikke har støttet et så sentralt krav alt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  8. januar 2021 varsler samferdselsministeren at stortinget i fjor økte tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesveger med 400 mill. kroner som ei ordning hvor fylkeskommunene kan søke på midler uten krav om medfinansiering. Denne tilskuddsordningen var ikke en del av behandlingen av Samferdselsbudsjettet for 2021.
  I hvilken sak kan vi finne vedtaket og bevilgningen av 400 mill. kroner til ei slik ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Hva er status på prosjektene som står med bevilgning i første seksårsperiode i vedlegg 1, 2 og 3 i Nasjonal Transportplan 2018-2029 (Meld.St. 33 (2016-2017)?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Hva vil Norges totale utslipp av klimagasser anslagsvis være i 2030 dersom man følger de foreslåtte tiltakene i den nylig framlagte Klimaplanen for 2021-2030?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle