Nordisk råd

Nordisk råd er et svært omfattende regionalt samarbeid mellom parlamentene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. Siden etableringen i 1952 har målet vært å enes om felles nordiske løsninger som har tydelig positiv effekt for innbyggerne i Norden.  

Nordisk råds logo.
Nordisk råds logo.

Delegasjonens medlemmer

Medlemmene i Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Kontaktinformasjon

Internasjonal avdeling
Stortinget, 0026 Oslo

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Nordisk råd

Samarbeidet i Nordisk råd dekker svært mange samfunnsområder, blant annet miljø, klima, energi, utdanning, innovasjon og kultur. Blant resultatene av samarbeidet er et felles nordisk arbeidsmarked, passfrihet ved reiser mellom nordiske land og en rekke felles sosiale bestemmelser.

Sammen med Nordisk ministerråd (de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan) arbeider Nordisk råd for felles løsninger slik at folk kan leve, jobbe og forflytte seg uhindret over landegrensene i Norden. Nordisk råd arbeider også for å styrke nordiske interesser og verdier i en global verden, og har et tett samarbeid med en rekke internasjonale, regionale og nasjonale parlamentariske organisasjoner. Hvert år deler Nordisk råd ut fem priser: en litteraturpris, en musikkpris, en filmpris, en barne- og ungdomslitteraturpris samt en miljøpris.

Nordisk råd består av 87 parlamentarikere. Sametingene i Norge, Finland og Island, samt Ungdommens nordiske råd har observatørstatus. Stortingets delegasjon består av 20 medlemmer og 20 varamedlemmer 

Arbeidet i Nordisk råd er organisert i fire fagutvalg samt et presidium som har ansvar for å lede og koordinere arbeidet. Det øverste organet er plenarforsamlingen, som vedtar en rekke beslutninger på de årlige sesjonene og kommer med uttalelser til de nordiske regjeringene. Det politiske samarbeidet om konkrete saker skjer først og fremst gjennom de nordiske partigruppene og i fagutvalgene. Nordisk råd fremmer sine saker gjennom forslag og spørsmål til de nordiske regjeringene.

Reglene for Rådets arbeid er nedfelt i Helsingforsavtalen fra 1962. Der forplikter partene seg til «å søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske området, samt i spørsmål angående samferdsel og miljøvern». Senere er det også åpnet for et mer forpliktende samarbeid i utenriks- og sikkerhetspolitiske saker.

Nordisk råds medlemmer samles årlig i to fellesmøter/sesjoner der alle medlemmene deltar, og fem årlige møter i fagutvalgene. Vertskapsansvaret for møtene roterer mellom de nordiske landene. De nordiske landene leder rådet et år av gangen. I 2021 er det Danmark som har presidentskapet. Neste gang Norge skal lede Nordisk råd er i 2023.

Les mer om det nordiske samarbeidet på www.norden.org/no. Se også informasjon om arbeid og arbeidsformer i Nordisk råd.

Den norske delegasjonen til Nordisk råd avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Melding om nordisk samarbeid.
Melding om nordområdene.
Nordiske saker i Stortingets database.

Nordisk råds nettsider

Aktuelt

Velg å se:
Ingen medlemmer er registrert