Lovvedtak og lovanmerkninger

Her finner du oversikt over alle lovvedtak fra første gangs lovbehandling og lovanmerkninger fra andre gangs lovbehandling.

Vedtak etter andre og tredje gangs behandling fremkommer av referat fra møtene. Lovanmerkninger skrives kun hvis andre gangs lovbehandling ikke samtykker lovvedtaket fra første gangs behandling.

Beslutninger (odelsting og lagting) fra gammel lovbehandling finner du ved å velge riktig sesjon og deretter type.

Les mer om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovanmerkninger

Lovvedtak (17)

 • Lovvedtak 17 (2019-2020)

  Innst. 81 L (2019–2020), jf. Prop. 139 L (2018–2019)

  Vedtak til midlertidig lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)
 • Lovvedtak 16 (2019-2020)

  Innst. 82 L (2019–2020), jf. Prop. 134 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)
 • Lovvedtak 15 (2019-2020)

  Innst. 79 L (2019–2020), jf. Prop. 12 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
 • Lovvedtak 14 (2019-2020)

  Innst. 76 L (2019–2020), jf. Prop. 9 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)
 • Lovvedtak 13 (2019-2020)

  Innst. 63 L (2019–2020), jf. Prop. 6 L (2019–2020)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)
 • Lovvedtak 12 (2019-2020)

  Innst. 77 L (2019–2020), jf. Prop. 2 L (2019–2020)

  Vedtak til midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver
 • Lovvedtak 11 (2019-2020)

  Innst. 68 L (2019–2020), jf. Prop. 136 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om opphevelse av omstillingslova
 • Lovvedtak 10 (2019-2020)

  Innst. 62 L (2019–2020), jf. Prop. 141 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)
 • Lovvedtak 9 (2019-2020)

  Innst. 53 L (2019–2020), jf. Prop. 129 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)
 • Lovvedtak 8 (2019-2020)

  Innst. 52 L (2019–2020), jf. Prop. 135 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
 • Lovvedtak 7 (2019-2020)

  Innst. 35 L (2019–2020), jf. Prop. 128 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)
 • Lovvedtak 6 (2019-2020)

  Innst. 37 L (2019–2020), jf. Prop. 127 LS (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)
 • Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Innst. 27 L (2019–2020), jf. Prop. 131 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
 • Lovvedtak 4 (2019-2020)

  Innst. 22 L (2019–2020), jf. Prop. 118 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)
 • Lovvedtak 3 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i merverdiavgiftsloven
 • Lovvedtak 2 (2019-2020)

  Innst. 24 L (2019–2020), jf. Prop. 98 (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i skatteloven
 • Lovvedtak 1 (2019-2020)

  Innst. 21 L (2019–2020), jf. Prop. 142 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)