Lovvedtak og lovanmerkninger

Her finner du oversikt over alle lovvedtak fra første gangs lovbehandling og lovanmerkninger fra andre gangs lovbehandling.

Vedtak etter andre og tredje gangs behandling fremkommer av referat fra møtene. Lovanmerkninger skrives kun hvis andre gangs lovbehandling ikke samtykker lovvedtaket fra første gangs behandling.

Beslutninger (odelsting og lagting) fra gammel lovbehandling finner du ved å velge riktig sesjon og deretter type.

Les mer om lovarbeidet i Stortinget
Om lovvedtak og lovanmerkninger

Lovvedtak (20)

 • Lovvedtak 20 (2018-2019)

  Innst. 105 L (2018–2019), jf. Prop. 9 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)
 • Lovvedtak 19 (2018-2019)

  Innst. 93 L (2018–2019), jf. Prop. 12 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover
 • Lovvedtak 18 (2018-2019)

  Innst. 83 L (2018–2019), jf. Prop. 10 LS (2018–2019 )

  Vedtak til lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)
 • Lovvedtak 17 (2018-2019)

  Innst. 74 L (2018–2019), jf. Prop. 111 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)
 • Lovvedtak 16 (2018-2019)

  Innst. 73 L (2018–2019), jf. Prop. 6 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)
 • Lovvedtak 15 (2018-2019)

  Innst. 67 L (2018–2019), jf. Prop. 99 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i kulturminnelova
 • Lovvedtak 14 (2018-2019)

  Innst. 80 L (2018–2019), jf. Prop. 115 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)
 • Lovvedtak 13 (2018-2019)

  Innst. 75 L (2018–2019), jf. Prop. 105 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak)
 • Lovvedtak 12 (2018-2019)

  Innst. 72 L (2018–2019), jf. Prop. 117 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)
 • Lovvedtak 11 (2018-2019)

  Innst. 70 L (2018–2019), jf. Prop. 100 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)
 • Lovvedtak 10 (2018-2019)

  Innst. 42 L (2018–2019), jf. Prop. 91 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp)
 • Lovvedtak 9 (2018-2019)

  Innst. 44 L (2018–2019), jf. Prop. 4 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringar i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
 • Lovvedtak 8 (2018-2019)

  Innst. 34 L (2018–2019), jf. Prop. 93 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)
 • Lovvedtak 7 (2018-2019)

  Innst. 29 L (2018–2019), jf. Prop. 83 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)
 • Lovvedtak 6 (2018-2019)

  Innst. 35 L (2018–2019), jf. Prop. 120 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)
 • Lovvedtak 5 (2018-2019)

  Innst. 36 L (2018–2019), jf. Prop. 5 L (2018–2019)

  Vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)
 • Lovvedtak 4 (2018-2019)

  Innst. 25 L (2018–2019), jf. Prop. 110 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)
 • Lovvedtak 3 (2018-2019)

  Innst. 22 L (2018–2019), jf. Prop. 98 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)
 • Lovvedtak 2 (2018-2019)

  Innst. 23 L (2018–2019), jf. Prop. 104 LS (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
 • Lovvedtak 1 (2018-2019)

  Innst. 27 L (2018–2019), jf. Prop. 112 L (2017–2018)

  Vedtak til lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)