Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2022. 

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Årsmelding 2021 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer April
Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Pensjonar av statskassa April
Endringer i folketrygdloven mv. (oppfølging av Trygdekoordineringsutvalget) Mars
Forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger mv. April

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Revidert nasjonalbudsjett 2022 Mai
Statens pensjonsfond 2022 April
Statsrekneskapen 2021 April
Finansmarkedsmeldingen 2022 April

Proposisjon fra Regjeringen

Ny lov om låneformidling April
Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven) Mars
Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai
Endringer i petroleumsskatten April
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2022 Mai

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Investeringar i Forsvaret April

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. x/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr Februar
Tiltak for å styrke legemiddelberedskapen utenfor krise Februar
Endringer i helsepersonelloven mv. Februar
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. Februar

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i utlendingsloven - etablering av en statlig tilsynsordning med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak April

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i naturmangfoldlovens §60 for å opprette hjemmel til ny forskrift om nasjonale sjekkpunkter (om kontroll med utnytting av genetisk materiale i Norge med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale) April
Endringer i forurensningsloven (betingelsene for avfallsfasens opphør) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av direktiv 2018/851 i EØS-avtalen Mars

Kommunal- og distriktsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Samisk språk, kultur og samfunnsliv April
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2021 Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Deling av fylkeskommuner Mai
Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 mv.) Juni
Kommuneproposisjonen 2023 Mai
Endringer i valgloven April
Endringer i arveloven - digitalt skifte av dødsbo Februar
Endringer i husleieloven (Husleietvistutvalgets virkeområde) og rettshjelpsloven Januar

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i friskoleloven April
Endringer i lov om barnehager (barnehageloven) om ny regulering av private barnehager April

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Reindriftsavtalen 2022 April
Jordbruksoppgjøret 2022 Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Noregs fiskeriavtalar for 2022 og fisket etter avtalane i 2020 og 2021 Mars

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i SE-loven og SCE-loven og Stortingets samtykke til å innta forordning (EU) 2020/699 i EØS-avtalen April

Olje- og energidepartementet

Melding fra Regjeringen

Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid April

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Revidert kostnadsramme for rv. 13 Ryfast Februar
Kvinnheradspakken Mars

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i Lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven) April