Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2019.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om endringer i folketrygden (eksportforbud av barnetilleggene i inntektssikringsordningene) Mai

Barne- og likestillingsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti for pakkereiser) Høsten
Endringer i markedsføringsloven mfl. (gjennomføring av forordning om samarbeid mellom forbrukermyndigheter) Juni

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Statsrekneskapen 2018 April
Finansmarkedsmeldingen 2019 April
Statens pensjonsfond 2019 April
Revidert nasjonalbudsjett 2019 Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 Mai
Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Salg av statens aksjer i AIM Norway AS Februar

Helse- og omsorgsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Mai
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Juni

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i straffegjennomføringsloven April
Endringer i offentleglova Februar
Endringer i politiloven - tidsubegrenset bevæpning i avgrensede områder hvor punktbevæpning vil være aktuelt Mars

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Framtidens Distrikts-Norge Juni
Datatilsynet og Personvernnemndas årsmelding 2018 Juni
Samisk språk, kultur og samfunnsliv Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i finnmarksloven Juni
Lov om kredittopplysningsvirksomhet Juni
Endringer i kommuneloven Mars
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.) Juni
Kommuneproposisjonen 2020 Mai

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsborgerloven mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap April
Endringer i universitets- og høgskoleloven og fagskoleloven April
Endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven April
Endringer i introduksjonsloven Juni

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksavtalen) Mai
Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen) April

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Melding om sjøsikkerhet og kystberedskap Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen) Desember
Endringer i aksjelovene og i enkelte andre lover April

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om infrastruktur for alternative drivstoffer Mai
Samtykkeproposisjon om EUs fjerde jernbanepakke September

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Digitalisering i utviklingspolitikken Juni
Norges rolle i det multilaterale systemet Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen Desember
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS avtalen av direktiv (EU) 2015/844 om tiltak for å hindre hvitvasking Juni