Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2018.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Finansdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for gjennomføring av endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, undertegnet i Paris 7. juni 2017 Februar

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om endringer i markaloven Mars

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) 24.08.18

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Mediestøtten Juni

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i vegtrafikkloven (karantenetid ved fusk på førerprøven, rett til å behandle personopplysninger og om forholdet til folkeregisterloven) Januar
Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering) Juni

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Noregs deltaking i den 72. ordinære generalforsamling i Dei sameinte nasjonane (FN) Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt Mars