Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2019.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Justis- og beredskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Politiet i endring Januar/febru

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. Oktober

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i barnehageloven Desember

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen) Våren 2020

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen Våren 2020