Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2017.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i bustadoppføringslova (evaluering av garantireglene) April
Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (økt grad av arbeidsretting m.m.) Juni

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2016 Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Nye oppgaver til kommunene April

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Tilbudsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten i fiskerinæringa Februar

Proposisjon fra Regjeringen

Trygg håndtering av nasjonalt atomavfall - Finansiering og organisering April
Endringer i lov av 13. juni 1997 nr. 44 lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Innsyn i aksjeeierboken Mai
Endringer i lov av 13. juni 1997 nr. 44 lov om aksjeselskaper (aksjeloven), lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) og lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) - Bostedskrav Mai
Endringer i lov av 13. juni 1997 nr. 44 lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - Finansiell bistand ved erverv av aksjer Mai

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker Februar