Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2018.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Melding fra Regjeringen

Om trygdeoppgjøret Oktober

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet November
Forslag om endringer i folketrygdloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Oktober

Barne- og likestillingsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet November

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Om ny sentralbanklov Oktober

Proposisjon fra Regjeringen

Ny saldering av statsbudsjettet 2018 November

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet November

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 Desember
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven - avvikling av meldeordningen November
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet November

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet November
Endringer i offentleglova Oktober
Endringer i politiloven - tidsubegrenset bevæpning i avgrensede områder hvor punktbevæpning vil være aktuelt Desember

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet November
Lov om endringer i markaloven November

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Oppgaver til fylkeskommunene Oktober

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i plan- og bygningsloven (om håndtering av overvann i arealplanleggingen) Desember
Endringer i eierseksjonsloven mv. (skjerpet ervervsbegrensning, regulering av korttidsutleie mv.) Desember
Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet Våren 2019
Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet November

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Stortingsmelding om framtidas kulturpolitikk (kulturmelding) Desember
Stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet November
Proposisjon om endringer i åndsverkloven November
Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Desember

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet November

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet November

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Melding om handelsnæringen Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet November

Olje- og energidepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet November
Vern av Øystesevassdraget Desember

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet November
Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering) Oktober
Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon November
Endringer i lov om posttjenester (postloven) Desember

Utenriksdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet November
Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt Desember