Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2018.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i arbeidsmiljøloven om fortrinnsretten for deltidsansatte og rettskraft for tvisteløsningsnemndas avgjørelse April

Finansdepartementet

Melding fra Regjeringen

Statsrekneskapen 2017 April
Finansmarkedsmeldingen 2018 April
Revidert nasjonalbudsjett 2018 Mai

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for gjennomføring av endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, undertegnet i Paris 7. juni 2017 Februar
Samtykke til inngåelse av avtale med EU om administrativt samarbeid på merverdiavgiftsområdet Februar
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018 Mai
Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Mai

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Eendringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear) Juni

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysnnger mv.) Mars
Ny personopplysningslov April
Endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap). Juni

Klima- og miljødepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om endringer i markaloven Mars
Lov om endring i naturmangfoldloven om sjekkpunkter for kontroll av bruk av genetisk materiale fra utlandet Mai

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Datatilsynet og Personvernnemndas årsmelding 2017 Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner Juni
Lov om kredittopplysningsvirksomhet Juni
Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.) Juni
Kommuneproposisjonen 2019 Mai

Kulturdepartementet

Melding fra Regjeringen

Mediestøtten Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) Juni

Kunnskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i folkehøyskoleloven Mars

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m Mai
Jordbruksoppgjøret 2018 m.m. Mai

Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Oppfølging av NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping Juni

Olje- og energidepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Fullskala CO2-håndtering i Norge Mai

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

E6 Helgeland nord, strekningen Krokstrand sentrum - Bolna April
Endringer i vegtrafikkloven (karantenetid ved fusk på førerprøven, rett til å behandle personopplysninger og om forholdet til folkeregisterloven) Januar
Endring av lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkering) Juni

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Noregs deltaking i den 72. ordinære generalforsamling i Dei sameinte nasjonane (FN) Mai
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Juni

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktiv 2014/26/EU om opphavsrett og nærstående rettigheter Mars
Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt Mars