Ventet fra regjeringen

Her vil du finne en liste over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2020.

Listen over bebudede saker sendes fra regjeringen til Stortinget to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme. Listen tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen.

Bebudede saker

Arbeids- og sosialdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet November
Endringer i sosialtjenesteloven (opplæring i norsk og vilkår for sosialhjelp) Oktober
Endringer i folketrygden og enkelte andre lovendringer (samleproposisjon) Oktober
Endringer i aldersgrenseloven og sykepleierpensjonsloven (fjerning av plikt til å fratre ved særaldersgrensen) November
Endringer i folketrygloven (sykepenger og stønad ved barns sykdom mv.) Desember

Barne- og familiedepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring i statsbudsjettet for 2020 under Barne- og familiedepartementet November

Finansdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Desember

Forsvarsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Forslag til endringer forsvarsloven - endringer i erstatnings- og kompensasjonsordninger for militært personell i internasjonale operasjoner Oktober
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet November

Helse- og omsorgsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Kvalitet og pasientsikkerhet 2019 Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet November

Justis- og beredskapsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet November

Klima- og miljødepartementet

Melding fra Regjeringen

Klimaplan 2021-2030 Desember

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet November

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endring av navn på fylkesmannen og fylkesmannsembetene (kjønnsnøytrale navn) November
Endringer i Statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet November
Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal-og moderniseringsdepartementet (lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 mv.) Desember
Proposisjon om endringer i valgloven (ombudsplikt, assistanse ved stemmegivning mv.) Desember

Kulturdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. November
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet November

Kunnskapsdepartementet

Melding fra Regjeringen

Internasjonal studentmobilitet November

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet November
Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 November

Landbruks- og matdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet November

Nærings- og fiskeridepartementet

Melding fra Regjeringen

Den maritime politikken Desember
Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall November

Proposisjon fra Regjeringen

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet November
Lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv. (SRD II, åpenhet og innflytelse) Desember

Olje- og energidepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i statsbudsjettet for 2020 under Olje- og energidepartementet November

Samferdselsdepartementet

Proposisjon fra Regjeringen

Endringer i havne- og farvannsloven November
Reviderte rammer for utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland Desember
E39 Lønset-Hjelset November
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet November
Endring i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 November
E18 Dørdal-Tvedestrand November

Utenriksdepartementet

Melding fra Regjeringen

Nordområdemelding November

Proposisjon fra Regjeringen

Samtykke til inngåelse av avtaler undertegnet 30. oktober 2019 mellom Norge og Danmark/Færøyene og Island om avgrensning av kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil i Smutthavet Desember
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (nysalderingen) November
Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia November
Ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven Desember