Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Kulturskolen viktig i seg selv med sin aktivitet, sine elever, fagfolk og sitt kulturuttrykk, og i tillegg en viktig del av den kulturelle grunnmuren. Den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur bør ta for seg kulturskolen, der mange har sitt første møte med kultur. Kulturell skolesekk har hatt ulik innretning, og barnehager bør bli innlemma.
  Hvordan mener statsråden barnehager kan og bør bli ivaretatt for kulturell skolesekk eller lignende tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Gjennom en utbedring av 3,6 km veg i dagen og 1,8 km i tunnel til 650 millioner 2019-kr, kan man fjerne 11 kurver som i dag problematiske for modulvogntog. For første gang skal samferdselsdepartementet konkludere prioriteringer i NTP uten åpen prosess rundt vurderingene de får inn fra blant annet Statens Vegvesen.
  Hvordan vurderer statsråden verdien og samfunnsnytten av å utbedre denne strekningen, og forberedre sikkerheten på en flaskehals for samferdsel og transport Øst-Vest?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Hvordan vil statsråden sikre at pasienttilbudet ikke svekkes ved nedleggelse av Granheim lungesykehus, ettersom lungerehabiliteringen bygges ned uten at kommunene får ekstra midler til å bygge opp sitt tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I Aftenposten 13. mai kom kritikk om at de foreslåtte kompetansemålene i Fagfornyelsen ikke ivaretar sentrale elementer innen psykisk helse, men statsråden avviste kritikken 19. mai. Et av de mest sentrale elementene innen psykisk helse, er å forstå hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre. Når, og i hvilke fag, skal elevene lære hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre, og når og hvordan skal elevene lære å mestre følelsesmessige utfordringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Udir har fått i oppdrag å gå gjennom vilkårene og strukturen for de små og verneverdige fagene i videregående opplæring i lys av anbefalingene i rapporten «Lenge leve tradisjonshåndverket» fra yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag i 2016. Som følge av den pågående regionreformen og ny struktur for fag- og yrkesopplæring skole trengs en grundig gjennomgang for å sikre den langsiktige forvaltningen av fagene.
  Hvordan vil statsråden sikre fagenes videre eksistens i en ny struktur?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle