Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Ved behandling av endringer i privatskolelova mv., vedtok Stortinget anmodningsvedtak nr. 655, 11. juni 2015 som lyder: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan sikre rekrutteringen til de små og verneverdige håndverksfagene og finansiering av disse utdanningene." Forslaget ble sist omtalt i Innst. 285 S (2016-2017).
  Hva har regjeringen gjort for å følge opp vedtaket, og hvordan er satsing på praktiske estetiske fag utover grunnskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Suppleringsvern er under arbeid, og store områder fordelt i hele landet kan bli berørt. Landområder mellom Langsua og Jotunheimen nasjonalparker er blant disse. Statsråden har uttrykt at ulike samfunnshensyn blir vurdert opp mot vernet. Enkelte områder som er til vurdering nå har også blitt vurdert før og konkludert som mer egna for dagens bruk enn vern.
  Hvordan blir det endelige forslaget vurdert opp mot tidligere verneprosesser som er kjørt, og når kommer konklusjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Når vil statsråden komme til Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tannhelse, og hva mener må gjøres for bedre å hjelpe mennesker med tannhelseproblemer som følge av kreftbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Det er økt kapasitet på de nye togsettene, er dette ståplasser eller sitteplasser, og med de planlagte innkjøpene av tog, er statsråden trygg på at det er nok tog tilgjengelig til å ta unna for den økte passasjerveksten i årene framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  I et NAV-anbud kan man få godkjennelse av NAV-tiltak med klasser på forberedende voksenopplæring, forbeholdt den gruppa som NAV og skolen mener kan klare å gjennomføre grunnskolen. Igjen sitter det mange hundre deltakere på grunnskolen som går og går uten retning.
  Hvilke begrensninger ligger i lovverket, læreplaner og andre rammevilkår som gjør at man ikke kan lage bransjekurs for denne gruppa for å sikre at elevene her, som for eksempel innvandrere, kommer i arbeid?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle