Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsvarsministeren

  Når nye våpensystemer skal innfases, blir det et ressurspådrag for å ivareta innfasing samtidig som man skal drifte og utfase gamle systemer. Når utøvende ledd i Forsvaret og Forsvarsmateriell allerede opplever å være underdimensjonert, hvordan ser statsråden for seg at oppgradering og innfasing av nye systemer og nytt materiell ikke skal påføre personell uforsvarlig belastning eller gi svekket operativ evne før de nye systemene er klart?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Hvordan følger statsråden opp konklusjonene som sivilombudsmannen har gjort rundt begrepet «stor sannsynlighet» i spørsmål om tvangsmedisinering, og mener statsråden at dagens praksis med tvangsmedisinering på generelt grunnlag er i tråd med psykisk helsevernloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  I år er det satt av penger til å bygge 3 400 studentboliger, men studentsamskipnadene har kun søkt om 1450 nye boliger. Samskipnader som har søkt innen fristen bør ikke bli straffet for de som ennå ikke har søkt ved å måtte vente på en eventuell ny utlysning.
  Kan statsråden gi tilsagn til de 1450 nye studentboligene nå, før en eventuell ny utlysning på resterende tilskudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Tidligere samferdselsminister mente det var naturlig at Jernbanedirektoratet gjør en vurdering om noen av jernbanestrekningene uten ordinær trafikk får vurdert videre muligheter og framtid, og at han skulle komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
  Er denne utredningen igangsatt, og eventuelt når er det tenkt ferdigstilt, og hvordan blir berørte kommuner involvert i prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til statsministeren

  Arbeidet med samanslåing av fylker er i gong. Det viser seg at samkøyring av administrasjonar og tenestar gir store kostnadar. Nytt fylkeshus på Hamar for Innlandet fylkeskommune kan koste ein halv milliard kronar.
  Korleis ynskjer statsråden at omorganisering, flytting og eventuelle nye bygg skal bli finansiert, kva skal prioriterast ned, og korleis har regjeringa tenkt til å bidra?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle