Internasjonalt samarbeid

Stadig flere av de utfordringene vi står overfor kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid.

Klima- og miljøproblemer, sikkerhetspolitikk og internasjonal kriminalitet er noen av de områdene hvor internasjonalt samarbeid er nødvendig. Gjennom dialog og samarbeid kan vi også lære av hverandre, og finne bedre løsninger på nasjonale utfordringer i alt fra skole- og omsorgspolitikk til fiskeriforvaltning.

Et av hovedformålene med å være med i interparlamentariske samarbeid er at nasjonale parlamenter er med i dialogen om viktige spørsmål. Det gir større åpenhet og bedre demokratisk forankring av viktige beslutninger. Internasjonalt samarbeid er også viktig for å fremme menneskerettigheter og demokratibygging.

Mange av de interparlamentariske samarbeidsorganer Stortinget er med i har også et samarbeid på regjeringssiden (for eksempel NATO og NATOs parlamentarikerforsamling, Nordisk råd og Nordisk ministerråd mv.). Dette gjør det mulig for de internasjonale parlamentariske forsamlinger å komme med anbefalinger, både til nasjonale regjeringer og til det internasjonale regjeringssamarbeidet.

I tillegg til det arbeidet stortingsrepresentantene legger ned i internasjonalt arbeid, har også fagkomiteene kontakt med fagkomiteer i andre parlamenter, både på reise og ved besøk til Stortinget. Utenriks- og forsvarskomiteen har internasjonale forhold som sitt hovedområde. Stortingspresidenten avlegger hvert år en rekke besøk til utlandet og mottar gjester på besøk til Norge.

Stortinget deltar i ti faste interparlamentariske delegasjoner, og en stor andel av representantene er involvert i dette

 • Konferanse om EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

  EU opprettet i 2012 en fast interparlamentarisk konferanse med ansvar for parlamentarisk kontroll av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (CFSP) og EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP).

 • Delegasjonen til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP)

  ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert mellom Europa og Asia på regjeringsnivå om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (det såkalte ASEM-samarbeidet).

 • NATO-parlamentarikerforsamlingen

  NATOs parlamentariske forsamling er et viktig bindeledd mellom forsvarsalliansen NATO og medlemslandenes parlamenter. Gjennom arbeidet i NATOs parlamentarikerforsamling bidrar de folkevalgte til å utforme NATOs politikk, samtidig som de også bidrar til å gi NATO en folkelig forankring.

 • Europarådets parlamentarikerforsamling

  Europarådets parlamentarikerforsamling arbeider for styrking av menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslandene.

 • OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA)

  Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) utfører viktig arbeid på områder som konfliktforebygging, demokratiutvikling og menneskerettigheter. Den har deltakerland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

 • Delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

  Delegasjonen for forbindelser med Europaparlamentet består av medlemmene i utenriks- og forsvarskomiteen. En gang i året møter delegasjonen den tilsvarende delegasjon fra Europaparlamentet for debatt og dialog knyttet til det parlamentariske samarbeidet mellom Stortinget og Europaparlamentet.

 • Felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS

  Stortingets parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS har rådgivende funksjoner overfor EFTAs ministerråd (EFTAs handelsministre) og EØS-rådet (EØS/EFTA-landenes utenriks- eller europaministre) og fungerer som bindeledd til de andre EFTA-landenes nasjonalforsamlinger.

 • Den Interparlamentariske Union (IPU)

  IPU er den eneste globale parlamentarikerforsamling og er et samlingspunkt for parlamentarisk dialog. IPU arbeider for å fremme fred, samarbeid og menneskerettigheter i alle verdensdeler. Arbeidet for å støtte utviklingen av og fortsatt spredning av representativt demokrati står sentralt.

 • Nordisk råd

  Nordisk råd arbeider for å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Et sterkt Norden i et sterkt Europa er et overordnet mål for arbeidet. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

 • Det arktiske parlamentarikersamarbeidet

  Lederen av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid representerer Stortinget i Den arktiske parlamentarikerkomiteen.