Regler for fotografering og filming i Stortinget

Vedtatt i Stortingets presidentskap 19. juni 2014.

1. Virkeområde og definisjoner
2. Generelle forbud
3. Besøkende
4. Mediene
5. Særlig om fotografering fra representantplass og diplomatlosje
6. Bruk av materiale fra fotografering på sosiale medier
7. Videreformidling av Stortingets nett-TV

1. Virkeområde og definisjoner

Dette reglementet regulerer alle former for fotografering i Stortingets bygninger.

Med «fotografering» menes all fotografering, filming og lydopptak.

2. Generelle forbud

Fotografering i Stortingets resepsjoner og kantiner/restauranter er som hovedregel ikke tillatt.

Fotografering av sikkerhetsinstallasjoner og sikkerhetsfunksjoner skal ikke finne sted uten særskilt avtale med Stortinget ved direktøren. Det skal også utvises forsiktighet med fotografering i andre sammenhenger hvor slike installasjoner og funksjoner kan bli eksponert. Anvisninger fra Stortinget skal følges i slike saker

Ingen kan fotografere i Stortingets bygninger for film-, reklame eller underholdningsformål. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller, etter søknad til seksjon for presse og samfunnskontakt.

Fotografering i stortingssalen utenom møte er tillatt til nyhetsformål, og etter avtale med seksjon for presse og samfunnskontakt. For andre former for profesjonell fotografering i stortingssalen skal søknad sendes seksjon for presse og samfunnskontakt.

3. Besøkende

Besøkende til Stortinget, jf. adgangsreglementet for Stortinget punkt 6, har adgang til fotografering til private formål.

Punkt 4.2 til 4.4 gjelder tilsvarende så langt de passer for besøkendes fotografering.

4. Mediene

4.1 Generelt

Medier kan fotografere i de deler av Stortingets bygninger de har tilgang til, jf. reglene for pressens adgang til Stortinget.

4.2 Fotografering under møter i stortingssalen

Fotografering i stortingssalen i forbindelse med møter skal skje etter følgende retningslinjer:
a) Fotograferingen skal ikke forstyrre avviklingen av møtet.
b) Bruk av blits eller annet kunstig lys er ikke tillatt.
c) Etter at møtet er satt, kan fotografering foregå på bestemte posisjoner i rotunden med følge av en ansatt. Det skal være kun én fotograf om gangen i rotunden, i en begrenset tidsperiode.
d) Det er ikke adgang til fotografering fra området rett foran presidentens plass.
e) Det skal ikke fotograferes fra diplomatlosjen.
f) Et begrenset antall fotografer kan fotografere fra bakerste benk i presselosjene så lenge dette ikke forstyrrer møtets avvikling.
g) Et begrenset antall fotografer kan fotografere fra de bakerste benkene på publikumsgalleriet.
h) Ved plassproblemer på gjestegalleriet i forbindelse med store debatter og andre særskilte anledninger, deriblant Stortingets høytidelige åpning, tilrettelegges det for fotografering fra spesielt anviste posisjoner. Det er mulig å benytte losjen for utenbys presse.
i) Av sikkerhetsmessige hensyn skal kamerautstyr ikke stikke ut utenfor rekkverket.

4.3 Fotograferinger under høringer i Stortinget

Retningslinjene i punkt 4.2 gjelder tilsvarende så langt de passer for høringer som avholdes i Stortinget.

4.4 Fotografering i andre deler av Stortingets bygninger

Stortingsrepresentantene og partigruppene bestemmer selv reglene for fotografering i lokaler som disse disponerer.

Fotografering i øvrige deler av Stortingets bygninger skal skje i henhold til adgangsreglementet. Fotografering i møtelokaler og kontorer må avtales særskilt.

4.5 Særskilte anledninger mv.

Ved særskilte anledninger, herunder Stortingets høytidelige åpning, tilrettelegges det for fotografering fra spesielt anviste posisjoner. Nærmere informasjon gis mediene i forkant av slike arrangementer. Mediene må i slike tilfeller følge de anmodninger om plassering mv. som blir gitt fra ansatte.

4.6 Særlig om bruk av opptaksutstyr, lyssetting og større produksjoner

Bruk av opptaksutstyr skal skje slik at den vanlige ferdsel i Stortingets bygninger ikke forstyrres, eller er til sjenanse for normal virksomhet. Ved behov for teknisk bistand, skal dette være forhåndsavtalt.

Lyssetting i forbindelse med kamerabruk skal være så begrenset som mulig.

Større produksjoner krever forhåndstillatelse. I vandrehallen må slike produksjoner, som hovedregel, foregå utenom møtetidspunktene i stortingssalen. Tegning av rigget, samt oversikt over mannskap, må leveres til seksjon for presse og samfunnskontakt på forhånd.

4.7 TV-overføring fra vandrehallen

Det trådløse nettverket i vandrehallen kan benyttes til TV-overføring. Dersom det er behov for høykvalitetsoverføring, kontakt seksjon for presse og samfunnskontakt.

5. Særlig om fotografering fra representantplass og diplomatlosje

Det er anledning til å fotografere fra representantplass og diplomatlosje til private formål. Som hovedregel skal fotograferingen foregå før eller etter møter i stortingssalen, og det oppfordres til generell tilbakeholdenhet med fotografering under møte.

6. Bruk av materiale fra fotografering på sosiale medier

Materiale fra fotografering i Stortingets bygninger kan fritt brukes på sosiale medier, forutsatt at fotograferingen har skjedd i overensstemmelse med dette reglement.

7. Videreformidling av Stortingets nett-TV

Medier og andre nettsteder som har nett-TV kan, etter avtale, videreformidle sendingene fra Stortingets møter og høringer.

Stortingets pressevakt


Sist oppdatert: 28.01.2020 13:25