Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Kompetansen til Klinikk for Krisepsykologi er utviklet gjennom kombinasjon av klinisk arbeid med krise- og traumerammede som rammes av hverdagslidelser eller større katastrofehendelser og praksisnær forskning. Denne unike kompetansen er i ferd med å forvitre fordi spesialistene nærmer seg pensjonsalder og de får ikke nye driftshjemler som sikrer rekruttering av yngre kliniske spesialister. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kompetansen ikke forvitrer og at driftshjemler kan målrettes ut fra regionale/nasjonale prioriteringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Kan finansministeren på dette tidspunkt anslå når Stortinget får nødvendige lovendringer i forbindelse med Forsikringsdistribusjonsdirektivet til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til at badeglade småbarnsfamilier kan sette opp et basseng til barna uten å handle i strid med plan og bygningsloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Biogassbransjen er en av fremtidens grønne næringer i Norge. Stortingets vedtak om at el, hydrogen og biogass skal behandles likeverdig er viktig for utviklingen. Biogassbransjen er bekymret for hvilke klima-teknologier som favoriseres i EUs pågående arbeid med regelverk, og særlig i taksonomien.
  Hva gjør regjeringen for å sikre at biogass likestilles med el og hydrogen i EUs lover og regler slik at det blir samsvar mellom ønske om økt produksjon av biogass og et velfungerende marked for bruk av biogass og spesielt for transport?
 • Skriftlig spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til utviklingsministeren

  På hvilken måte sørger ministeren for at norske selskaper overholder forpliktelser og standarder for miljø, menneskerettigheter, sikkerhet og åpne anbud i land Norge er bistandspartner, og på hvilken måte reagerer man ved mangel på overholdelse av forpliktelsene?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle