Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Mener helseministeren at en undersøkelse som systematisk har utelatt fødsler utenfor institusjon er relevant i en debatt om fødsler utenfor institusjon, og hva vil statsråden gjøre for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om opplevelsene til kvinner som har opplevd slike fødsler?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Bømlo er blant de største fiskerikommunene og 28 pst. av landets pelagiske trålkvoter er hjemmehørende i kommunen. De er også blant landets viktigste oppdrettskommuner og er et dynamisk og livskraftig industrisamfunn. Det investeres i havfiskeflåten, nytt fiskemottak og ungdom ønsker å satse på fiskeri, sjømat og industri. Det er utarbeidet en oppdatert analyse for Fiskerihavn i Langevåg som gir netto samfunnsøkonomisk nytte på 97 millioner.
  Når kan Bømlo samfunnet forvente svar på søknad om forskuttering?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Vil statsråden følge opp tidligere lovnader overfor stortinget om å styrke de regionale statsarkivenes rolle ved å i det minste ta nødvendige grep slik at det igjen blir mulig for brukere av de regionale statsarkivene sine tjenester å få direkte kontakt med hvert av statsarkivene via telefon, brev eller mail?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Betyr helseministerens uttalelse om at «akuttsykehus har akuttkirurgisk beredskap» at statsråden vil sikre at Helgelandssykehuset utreder to sykehus med akuttkirurgi?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Kan statsråden forsikre om at Sykehuset Innlandet ikke vedtar nedleggelse og sammenslåing av sykehusavdelinger lenge før et nytt sykehus står ferdig, slik man har gjort i Helse Møre og Romsdal?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle