Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Korleis vil regjeringa følgje opp Stortingets vedtak 634 om å evaluere LAR- ordninga?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Kor mange desentraliserte sjukepleiarutdanningar er lagt ned sidan 2013, kor mange er oppretta og kor mange blir vurdert lagt ned eller oppretta i næraste framtid - og har regjeringa ein plan for å sikre distriktskommunar og lokalsjukehus betre rekruttering av sjukepleiarar ved å auke tilboda av desentraliserte sjukepleiarutdannningar der ein kan utdanne seg til sjukepleiar i vaksen alder gjennom tilpassa og tilrettelagde utdanningsløp?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  E39 er hovedveien på Vestlandet. Halhjem-Sandvikvåg er landets tredje største fergesamband. Ved nyttår overtok Torghatten Nord ansvaret for sambandet, men hverken de nye fergene eller den landbaserte ladeløsningen er ferdigbygd. Resultatet er en rekke kanselleringer og uforutsigbarhet. Det antydes at det vil ta måneder å klassifisere de nye fergene etter at de er ferdigbygd.
  Hva gjør ministeren for å sikre fergedriften og er kravene i kontrakten tydelige nok for å forhindre en så kritisk overgang?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Helse Møre og Romsdal skal kutte 200 årsverk som strakstiltak for å få råd til å byggje nytt sjukehus. På denne bakgrunn er det foreslått å leggje ned opp mot 33 senger innan rehabiliteringstenestene, leggje ned distriktspsykiatrisk senter på Sjøholt, samle sengeposter mellom Molde og Ålesund og leggje ned ein av fødeavdelingane i Molde og Kristiansund. Det er ikkje tvil om at kuttforslaga går ut over viktige pasienttilbod. Vil regjeringa og statsråden sitje rolig og sjå på at dette skjer, eller vil statsråden gripe inn og stanse situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Hordaland Høyre går i BT den 15.januar ut mot Fiskeriministeren og mener han misbruker regelverket som forbyr eksport av skadet oppdrettsfisk - såkalt produksjonsfisk. Hensikten med Kvalitetsforskriften er å beskytte omdømme av norsk sjømateksport. Ove Trellevik uttaler at "det er en skandale hvis regjeringen følger fiskeriminister". Norge har tidligere vært utsatt for straffereaksjoner. Mener ministeren det fortsatt er relevant å hindre eksport av produksjonsfisk for å beskytte omdømme av norsk sjømateksport?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle