Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Hvor mange nye stillinger trengs totalt for at kontaktpersoner i det kommunale barnevernet, altså saksbehandlere med administrativ funksjon (funksjon 244), ikke medregnet tiltakstillinger eller fagkonsulentstillinger som altså ikke har egne saker, skal ha ansvaret for maks 15 barn, og hvor mange slike saksbehandlere har ansvaret for flere enn 15 per dags dato?
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  I 2017 startet en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid, som resultat av et forslag fremmet gjennom Folkehelsemeldingen av 2015, Program for folkehelsearbeid i kommunene. Satsingen skulle bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema. Agder-fylkene, Oslo, Vestfold, Oppland og Østfold har deltatt i programmet fra oppstarten i 2017. På bakgrunn av tilsagn om tilskudd har det blitt startet opp tiltak. For å finansiere en utvidelse av Program for folkehelsearbeid i kommunene har Agder-fylkene, Oslo, Vestfold, Oppland og Østfold fått en reduksjon i tilskuddet. En konsekvens av kutt i tilskuddet er at tiltak rettet mot barn og unge vurderes avviklet. Mener statsråden at kutt i Program for folkehelsearbeid i kommunene bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet i folkehelsearbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til landbruks- og matministeren

  Hva er grunnen til at Mattilsynet ikke vil fortsette å betale husleie for grensekontrollstasjonen ved Borg Havn, når dette er en tjeneste som er pålagt etter EØS-avtalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til finansministeren

  Hvordan er utviklingen i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 og fram til i dag for Østfold i 2019-kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Nå foreligger anbefalingen fra Statens vegvesen, og vil statsråden sørge for en avklaring rundt fremtiden til landets trafikkstasjoner før 9. september, og når forventer han at dette er klart?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle