Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 30)

 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Til behandling

  Når statsråden konstaterer i budsjettet at det er lønnsomt for Color Line å fortsette som i dag, hvorfor vil han fortsatt endre reglene slik at de kan sette om lag 700 norske sjøfolk på land?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Statsråden opplyser at infrastrukturen som ble brukt til å distribuere riksdekkende FM-signaler, tilhører Norkring AS, og siden myndighetene ikke disponerer utstyret, så kan de følgelig ikke beslutte om utstyret skal brukes til å gjenåpne FM-nettet. Med bakgrunn i svaret fra statsråden - medfører det da riktighet at det nå er kommersielle aktører og ikke myndighetene som avgjør om utstyret kan brukes til å gjenopprette FM, slik at beredskapsmeldinger kan kringkastes på FM-båndet dersom det skulle oppstå et behov for det?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Fremsatt av: Martha Tærud (SP)

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Avgiftene i Norge har siden 2013 økt kraftig. Samtidig publiserte SSB 11. oktober tall som viser en eksplosjonsartet økning i subsidiert utenlandsk netthandel. Dette medfører tusenvis av tapte arbeidsplasser i Norge og milliarder i tapte inntekter for staten - inntekter som kunne blitt brukt til å redusere avgiftene for dem som handler i Norge. Mens importen under grensa for deklarering i 2013 var drøyt 5 mrd. kroner, hadde den i 2017 økt til over 18 mrd. kroner. Mener statsråden dette er en ønsket utvikling?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Årlig brukes store ressurser på å gjennomføre nasjonale prøver. I sin doktoravhandling har Ann Elisabeth Gunnulfsen, som nylig disputerte ved Universitetet i Oslo, undersøkt hvordan skolene og lærerne bruker resultatene på nasjonale prøver til å forbedre elevenes læring. Konklusjonen er at den pedagogiske nytteverdien av de nasjonale prøvene er fraværende. Mener statsråden at utgiftene og tidsbruken knyttet til nasjonale prøver står i samsvar med formålet og den faktiske nytteverdien for elevenes læring?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har planer om å fjerne ambulansestasjonene på Stonglandseidet og i Gryllefjord samt å fjerne dagtilbudet til ambulansen i Salangen og flytte dette til Setermoen. Dette vil medføre økt responstid for mange kommuner i Troms. Det har med rette skapt frykt og oppgitthet i folket. Hva har statsråden tenkt å gjøre for å sikre tryggheten til innbyggerne i disse områdene?
 • Spørretimespørsmål fra Bjørn Arild Gram (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Staten har ansvar for tilgjengelig akuttmedisinsk beredskap i hele landet. Røyrvik er et eksempel på at beredskapsløsninger med et forsterket brannvesen og en kommunehelsetjeneste med utvidet kompetanse og utstyr sikrer beredskapen. Dette gir kommunen økte kostnader. Er statsråden enig i at kommuner i distriktsområder ikke skal påføres ekstra kostnader som følge av tilpassede beredskapsløsninger, og hvordan mener statsråden staten kan bidra til å utvikle finansieringsmodeller som kompenserer disse kommunene?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  I VGs omfattende reportasjer om Addictologi-miljøet har vi fått dokumentert hvordan syke, sårbare og avhengige mennesker er blitt diagnostisert f.eks. som 'grisesjuke' og bundet til langvarig behandling og behandlingsreiser for titusener av kroner. Politiet sier at denne virksomheten i dag ikke omfattes av loven om helsepersonell, loven om alternativ behandling eller lignende. Mener statsråden at vi i dag har en utfyllende lovgivning som kan beskytte syke sårbare mennesker på en god nok måte mot utnytting fra slike miljøer?
 • Spørretimespørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Det er 6 000 ledige sykepleierstillinger i Norge, og 600 i Nordland, ifølge sykepleierforbundet. Økningen det siste året har vært på 47 pst. Det er likevel liten søkermasse, fordi det ikke er nok sykepleiere å ta av. Den samme situasjonen ser vi innenfor skoleverket, der det i Nord-Norge alene er over 800 lærerstillinger som er besatt av ufaglærte. Er statsråden fornøyd med situasjonen, mener statsråden at bevilgningene til profesjonsutdanningene er tilfredsstillende, og hva tenker statsråden å gjøre for å komme ut av uføret?
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Den akuttmedisinske beredskapen i distriktene er så sterkt nedbygd at det lokale brannvesenet i større og større grad er først på plass og må ivareta funksjoner som tilligger ambulansetjenesten og politiet. Dette gir krav til kompetanse som brannvesenet ikke har, det gir utfordringer i rekrutteringen til det frivillige brannvesenet, og det påfører kommunene ekstra kostnader. Er statsråden bekvem med denne utviklingen og de utfordringene dette gir for kommuner hvor politi- og ambulanseberedskapen bygges ned?
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Det er bekymring i landbruksnæringen på grunn av usikkerhet rundt hva nye klimakrav kan bety for norsk landbruksnæring. Er statsråden enig i at kutt i norsk matproduksjon er et uaktuelt virkemiddel for å få ned de nasjonale klimagassutslippene, og at jordbruket må måles i utslipp per produsert enhet, slik det er omtalt i innstillingen til jordbruksmeldingen?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Ved Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan ble det slått fast at de prehospitale tjenestene skulle styrkes. Men ifølge Helsedirektoratets tall klarer ingen helseforetak å oppfylle Stortingets veiledende responstider for ambulanse. Et av spesialisthelsetjenestelovens formål er å bidra til et likeverdig tjenestetilbud. Lang responstid er i konflikt med dette målet. Hvilke forpliktende tiltak har statsråden bedt helseforetakene om å gjennomføre for å nå responstidsmålene?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Sykehusinnkjøp HF har lagt ut anbud på drift av ambulansebåttjenesten på Lopphavet. Anbudet lukkes 30. oktober 2018. Ifølge anbudet er det ønske om å ivareta lokal kunnskap. Men ifølge klinikksjefen ved prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset er deres jurister enige om at virksomhetsoverdragelse vil kunne være diskriminerende og begrense den reelle konkurransen. Kan statsråden dokumentere at norsk lov står i veien for å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudet?
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  For femte år på rad kutter regjeringen i støtten til tannbehandling, og med det kommer de samlede kuttene opp i 380 millioner kroner. Regjeringen varsler videre at det fortsatt er aktuelt å kutte i støtten til tannregulering for de med et 'klart behov'. Samtidig sier regjeringen i sin politiske plattform at den vil 'videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene'. Hvordan henger dette sammen?
 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om korleis statsministaren kan forsvare å leggje fram eit statsbudsjett som igjen legg opp til at politidistrikta må kutte i sine driftsbudsjett for neste år
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen vil hjelpe Color Line med å flagge om og få muligheten til å dumpe lønns- og arbeidsvilkår når påskuddet for utflaggingen viser seg, ifølge regjeringens egne beregninger, å være tomme trusler
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt statsministeren er enig med sin egen klima- og miljøminister i at Norge er på feil kurs for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til, med bakgrunn i at regjeringen i dag styrer mot over 3 graders global oppvarming med dette statsbudsjettet
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren ser for seg å gjøre på tiltakssida for å stimulere til økt fødselstall, med henvisning til at en barnereform kan bidra til å få opp fødselstallene, ved å gi barn og familier en bedre hverdag med mer tid til hverandre og med økt økonomisk trygghet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om når statsministeren skal innrømme at mange av hennes såkalte satsinger på helse og velferd i virkeligheten er langt mindre, og at en del av prisen for skattekutt til de få er velferdskutt for de mange
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hva som er grunnen til at man skal gå inn i et nytt år med uro i norsk næringsmiddelindustri, at man ønsker å hjelpe svensk handelsnæring og ikke norsk, og hvorfor det er rett at 700 sjøfolk på Color Line nå skal miste jobben sin
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Regjeringen foreslår nok en gang å redusere fylkeskommunenes midler til regional utvikling. Sammenlignet med midlene som ble foreslått bevilget over post 60 i 2016, er midlene til regional utvikling nå redusert med hele 342 millioner kroner og er for mange fylker i praksis nullet ut. Hvordan mener statsråden dette rimer med regionreformen og det vedtatte målet om å sette de nye fylkene i stand til å styrke samfunnsutviklingen?