Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 207)

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.01.2017

  Til behandling

  I Vårt Land 21. august 2016 framkom det at kun 3 av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner. Stortingets utredningsseksjon skriver i et oppdrag fra undertegnede at FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) skal ha forrang, og at 'KDK gir staten en klar plikt til å arbeide for likhet mellom kjønnene også innad i trossamfunn'. Det konkluderes med at det 'ikke vil være et uforholdsmessig krav' å kreve en viss andel kvinner i moskeenes styrer. Vil regjeringen følge opp dette ved tildelingen av statstilskudd?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.01.2017

  Til behandling

  Budsjett 2017 for Sykehuset Telemark HF forstås slik at radiolog, øre-nese-hals-spesialist og øyelege fjernes fra Rjukan sykehus og Cytostatika opphører. Kan statsråden svare på hva budsjett 2017 innebærer for Rjukan sykehus og for de nevnte funksjonene spesielt, og hvordan dette er forenlig med utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF, godkjent av statsråden i foretaksmøtet 5. juni 2014?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.01.2017

  Til behandling

  Washington Trade Daily skriv 22. november at forhandlingane kring TISA-avtala er sette på vent. På Utanriksdepartementet sine sider skriv regjeringa 20. desember at partane i TISA-forhandlingane '[...] møttes i Genève 6. og 7. desember for å gjøre opp status for Tisa-forhandlingene så langt'. Kan utanriksministeren gjere greie for kvifor forhandlingane ser ut til å vere sett mellombels i ro, og er det gitt noko signal frå forhandlingspartane om når forhandlingane eventuelt skal takast opp att?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.01.2017

  Til behandling

  I Meråker mistet man i fjor sommer nesten 500 sau til rovdyr. Kommunen er en svært aktiv landbrukskommune med mange beitebrukere. Beiteretten i Meråker er spesiell i den forstand at hver gård har kjøpt og betalt sin beiterett fra bl.a. Meråker Brug. Dermed er beiteretten prissatt. Hva vil statsråden gjøre for å redusere rovdyrtrykket i Meråker, og kan det eventuelt være aktuelt å kjøpe ut den beiteretten som brukerne har kjøpt?
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.01.2017

  Til behandling

  Bestanden av jerv i Norge har økt fra 269 dyr til 306 fra 2015 til 2016. I mange deler av landet er jerv den største skadegjøreren på husdyr. Økningen er størst i Hedmark, Trøndelag og Nordland. Bestanden av jerv ligger langt over bestandsmålet, og jakt på jerv har de siste årene vært lite vellykket. Kun om lag en tredjedel av kvotene har blitt tatt ut. Hva tenker regjeringen å gjøre for å komme ned på bestandsmålet for jerv, og hvor lang tid regner man med at det vil ta?
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Besvart: 11.01.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil støtte Arbeiderpartiets forslag om en reform av presentasjon og måling av ventetider i sykehusene, hvor pasienter og fastleger får tilgang på langt mer informasjon om hvordan det enkelte sykehus er i stand til å ta vare på pasienter
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Besvart: 11.01.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorvidt det svarer til forventningene for den borgerlige lærersatsingen at det blir færre lærere per elev i grunnskolen, og om regjeringen har tenkt å gjøre noe for å sørge for at pengene faktisk kommer fram til elevene
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Til behandling

  Nye måter å måle blodsukker på som forbedrer diabeteskontroll og bedrer livskvalitet, finnes. Et eksempel på dette er blodsukkermåling kalt Libre-Frihet! Barn må stikke seg i fingeren fordi regjeringen ennå ikke har tatt grep for at denne typen nye hjelpemidler vurderes og godkjennes for blåreseptordningen raskt. Dagens godkjennelsesrutiner synes tungvinte og byråkratiske. Høyre lovte å effektivisere byråkratiet. Hva vil statsråden gjøre for å effektivisere godkjenning for denne typen utstyr?
 • Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Besvart: 11.01.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringa vil sikre at politi og rettsvesen får nødvendige ressurser og kunnskap for å ivareta rettssikkerheten til kvinner som utsettes for kjønnsbasert digital vold
 • Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Til behandling

  Ved handsaminga av stortingsmeldinga 'På rett vei - Reformer i veisektoren' fekk Nye Veier AS i oppdrag å byggje ut 534 km ny riksveg innan ei ramme på om lag 130 milliardar kroner. I media og ved fleire offentlege høve seier selskapet at dei vil ha omsetnad på 148 milliardar kroner. Kva er bakgrunnen for denne endringa, og korleis legg statsråden opp til å involvera Stortinget dersom føresetnadane i stortingsmeldinga vert endra?
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Besvart: 11.01.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeingens ansvar for den frustrasjonen vi nå ser i ulvedebatten, og hvorvidt statsministeren ser hvilken avmakt og umyndiggjøring folk føler denne saken
 • Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Besvart: 11.01.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan regjeringen vil gjenopprette den balansen som ulveforliket representerer, med bakgrunn i at man har lagt seg på en terskel som har gjort at forliket neppe hadde blitt inngått hvis vedtaket fattet av Klima- og miljødepartementet hadde vært fasit
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Besvart: 11.01.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er einig i at me betre løyser problema med arbeidsledigheita viss vi legg ønskjetenking til side og held oss til det tala klart seier, eller om det er slik at ho framleis meiner at dei som påpeiker openberre utfordringar, snakkar Noreg ned
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Til behandling

  Tirsdag 10. januar 2017 la Festivalutvalget fram sin innstilling til bevilgning til norske filmfestivaler. Den norske filmfestivalen i Haugesund og Barnefilmfestivalen i Kristiansand får kutt i sine bevilgninger. Hvordan mener statsråden dette henger sammen med Stortingets filmforlik og forutsigbarhet samt satsing på filmformidling?
 • Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Til behandling

  Høyesterettsdommen hvor det fastslås at en privat avlaster er å anse som kommunalt ansatt, har medført at flere er blitt varslet om endringer i sitt avlastningstilbud. Bærum kommune skal ha ros for å avvente situasjonen. Hva gjør regjeringa overfor landets kommuner for å sikre barnets beste og for å hindre at gode avlastningsordninger forsvinner som en følge av kommunalt arbeidsgiveransvar?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.01.2017

  Til behandling

  Ifølgje NOU 2015:14 er rentekompensasjonsordninga for skulebygg og symjeanlegg ei ordning som gir dette området ei beskytta stilling på statsbudsjettet. Utvalet føreslår at det ikkje bør opprettast nye slike ordningar eller gis nye tilsegn innanfor dei eksisterande ordningane etter 2016. I statsbudsjettet for 2017 seier Finansdepartementet at dei vil fylgje opp denne anbefalinga. Kan statsråden stadfeste at dei vil fase ut ordninga med rentekompensasjon for skulebygg og symjeanlegg?
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.01.2017

  Besvart: 11.01.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva statsråden vil gjøre for å snu den negative utviklingen i sysselsettingen, som har gått i feil retning etter at regjeringen overtok
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.01.2017

  Besvart: 11.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om regjeringen vil følge opp forslaget fra KrF om at IKT-selskapene skal ha en lagringsplikt på 6 måneder for IP-adresser ved kommunikasjon på nettet, med bakgrunn i at A og H tidligere har gått inn for 3 måneders lagringsplikt i forbindelse med behandlingen av datalagringsdirektivet
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2017

  Besvart: 11.01.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hva som fikk statsråden til å spre usanne rykter om at en barneskole i Stavanger ikke lar elevene synge «Deilig er jorden»
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om korleis statsråden eigentleg har klart å styra i tre år utan å sikra at pengane som han gjev til politietaten, faktisk endar opp med å gå til lokal politikraft