Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 301)

 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Til behandling

  Mange bedrifter innen reiseliv og særlig servering har mistet opptil 90 pst. av sine inntekter, mens utgiftene ikke har vært mulig å unngå i samme grad. Medlemsundersøkelsen til NHO Reiseliv, offentliggjort 14. april 2021, viser at 47 pst. av bedriftene har fått dekket under 20 pst. av sine uunngåelige faste utgifter fra kompensasjonsordningen. SSB melder at 1 av 3 arbeidsplasser innen reiselivsnæringen er borte. Mener statsråden at støttenivået i kompensasjonsordningen er tilstrekkelig for å få reiselivet gjennom denne krisen?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Til behandling

  I Stortinget 12. april viste utenriksministeren til at forhandlingene med Storbritannia om en frihandelsavtale nå var inne i en krevende fase, og at det var viktig å se en større helhet enn ivaretakelse av interessene til norsk landbruk. Samtidig unnlot utenriksministeren å svare på konkrete spørsmål knyttet til forhandlingene og viste til næringsministeren. Kan statsråden slå fast at det er uaktuelt å øke de tollfrie kvotene for import av landbruksvarer til Norge ut over det EU, inkludert Storbritannia, hadde før brexit?
 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Til behandling

  Riksadvokaten er bekymra for utviklinga som over tid er registrert for oppklaringsprosenten totalt og innan enkelte av kriminalitetstypane. Oppklaringsprosenten for straffesaker har gått ned og var i 2020 på 49,4 pst. Riksadvokaten vurderer dette som ikkje akseptabelt. Han skriv "Den nedgang vi ser for volds- og seksuallovbruddene anses særlig bekymringsfull". Deler statsråden vurderinga til Riksadvokaten, og kvifor går ikkje saksbehandlingstida ned og oppklaringsprosenten opp, noko som var blant intensjonane i "nærpolitireforma"?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Til behandling

  En rapport som har gransket varselet som ble sendt inn i fjor høst om uforsvarlig arbeidsmiljø blant politijuristene i Politidistrikt Øst, er nå klar. Denne konkluderer med at enkelte medarbeidere har arbeidet under uforsvarlige arbeidsforhold. Hovedtillitsvalgt for juristene sier til NRK 15. april at rapporten viser at det fortsatt pågår brudd på arbeidsmiljøloven. Vil statsråden gjennomføre tiltak for å bedre arbeidsforholdene for politijuristene i Politidistrikt Øst, men også i øvrige deler av landet?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Til behandling

  Regjeringen har opprettet økonomiske støtteordninger som skal stimulere kulturen og frivilligheten til aktivitet i 2021, og kulturministeren har oppfordret dem sterkt til å gjennomføre arrangementer og ha aktivitet til tross for smittevernsbegrensninger som gjør det krevende å ikke gå i minus. Hvorfor skal kulturbransjen, frivilligheten samt de kulturaktørene som kun kan benytte seg av ordningen for frivilligheten, tørre å ta risikoen på å planlegge og avholde arrangementer når de ikke vet om og når de kan få økonomisk støtte?
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Til behandling

  Gravide kvinner har ventet på å få mulighet til å få NIPT, som flertallet på Stortinget bestemte de skulle ha. Sosialistisk Venstreparti vil ha et offentlig tilbud, men vi forstår at det kan ta lengre tid. Før det er på plass, må det være mulig å kjøpe NIPT i Norge, ikke i Sverige som andre har gjort det før. NIPT ble tillatt ved lov i Norge fra 1. juli 2020. Etter nesten ett år ble det etablert en godkjenningsordning. Jeg har ikke funnet noen private institusjoner som kan og vil tilby denne hjelpen som nå har blitt godkjent. Når kan kvinner få denne tjenesten i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Til behandling

  Studiebarometeret viser at de mest fornøyde lærerstudentene, sykepleiestudentene og ingeniørstudentene er de som studerer i små studentgrupper på mindre studiesteder. Selv om regjeringen lovet at strukturreformen i høyere utdanning ikke skulle føre til færre studiesteder, har det blitt en sentralisering av studietilbudene. Nesna og Sandnessjøen er to eksempler. Er det en grense for hva regjeringen vil akseptere av nedlegging av studiestededer og -tilbud, eller kan vi risikikere en ytterligere sentralisering og nedbygging?
 • Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.04.2021

  Til behandling

  I et intervju med NRK Dagsrevyen 4. april advarer John Bolton, tidligere sikkerhetspolitisk rådgiver i USA, Norge mot å inngå en handelsavtale med Kina. Han mener at Kina er en eksistensiell trussel mot de vestlige demokratiene og truer "hele spekteret av våre interesser". I flere år har det foregått forhandlinger mellom Norge og Kina om en frihandelsavtale. Hva tenker utenriksministeren om John Boltons advarsel, og vil hun fortsette forhandlingene om en frihandelsavtale på tross av Kinas bekymringsfulle utvikling?
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om når regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak om å styrke norsk tannhelse og utjevne ulikheten kommer, og hvordan kan det forsvares at tennene ikke behandles som en del av kroppen i helsevesenet vårt per i dag
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at å fortsette å begrense Norges Bank Investment Management (NBIM) sin mulighet til å investere Statens pensjonfondet utland i miljørelaterte aksjer bidrar til å oppnå fondets mål om høyest mulig avkastning, når alternativet er å kunne danse enda mer på bordet over reell grønn vekst
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren og regjeringen er fornøyd med å komme halvveis til klimamålet i 2030, etter at regjeringspartiene stemte mot samtlige forslag fra opposisjonen som kunne gitt større utslippskutt, og som innebar konkretisering av regjeringens egne forslag og forpliktelser til å gjennomføre dem
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er enig med distriktsnæringsutvalget i at det er staten som har sentralisert i større grad enn i næringslivet
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener det er akseptabelt at mange i Norge lever i smerte og usikkerhet på grunn av ventetider og helsekøer, når det er bevilget penger og det finnes ledig kapasitet i den private helsetjenesten
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren har en plan B med hensyn til plan for gjenåpning hun lanserte i forrige uke - for vaksinefordeling, for behovet for å styrke og trappe opp intensivkapasiteten i sykehusene som kan håndtere det, og eventuelt strengere tiltak for å regulere smitten
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Til behandling

  Når kan næringslivet, og særlig de hardt prøvede små og mellomstore bedriftene innenfor reiselivs-, utelivs- og serveringsbransjen, forvente å kunne søke om tilskudd på mars måned i kompensasjonsordningen, når vil ordningen for tapt varelager være på plass, og vil regjeringen lytte til bedriftene innenfor disse bransjene som er tydelige på at støtteordningene ikke er til hjelp for dem, og bekymrer dette regjeringen?
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Til behandling

  Norges Bondelag har informert om flere tilfeller der statsforvalteren stiller krav om reguleringsplan for bygging av driftsbygning i LNFR-områder. Plan- og bygningsloven åpner for å kreve reguleringsplan også i slike tilfeller, men det har ikke vært praksis for å gjøre dette. En slik praksisendring gir store utslag for enkeltbønder, og bør ikke skje. Har departementet sendt signaler til statsforvalterne om å endre denne praksisen, og i så fall hvorfor?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.04.2021

  Til behandling

  Beitenæringa i Vestland, Rogaland og Agder har sendt brev til Miljødirektoratet med krav om eit krafttak for å få jervebestanden ned på måltalet Stortinget har fastsett. Dei har ikkje fått svar, difor tek eg opp denne viktige saka i Stortinget. Vil klima- og miljøministeren gje Miljødirektoratet i oppdrag å utføre ektraordinære uttak av jerv i vår for å kome ned på bestandsmålet som Stortinget har sett for jerv?
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Om statsråden vil lytte til kulturfeltet og revurdere innskrenkningen av kompensasjonsordningen for kulturlivet for et kulturfelt i krise
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om statsråden er komfortabel med en sentralisering av skoletilbudet og nedlagte skoler p.g.a. færre lærere med underviskningskompetanse
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden kan svare på hvorfor det er, til tross for befolkningsvekst og ambisjon om et tilstedeværende, kompetent og effektivt nærpoliti der befolkningen bor, sentralisert bort nær ¼ av alle politiansatte fra kommunene Asker og Bærum gjennom nærpolitireformen