Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 175)

 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Nye krav frå DSB som er sendt på høyring, vil føre til ei sentralisering av leiinga i brann- og redningsvesenet i store delar av landet. Er ikkje andre utfordringar viktigare for brann- og redningsberedskapen i framtida enn dårleg leiing?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  NRK har etter nyttår lagt om distriktsnyhetssendingene sine på TV fra én 15 minutters sending før Dagsrevyen til tre korte nyhetsoppdateringer som sendes tre ganger i løpet av kvelden. Dette har vakt sterke reaksjoner mange steder i landet fordi de korte sendingene byr på langt færre saker og mye mindre innhold enn det tilbudet NRK hadde før omleggingen. Mener statsråden at denne omleggingen ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 17.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Jeg viser til Stortingets behandling av Innst. 15 S (2017-2018), hvor følgende forslag ble fremmet: 'Stortinget ber regjeringen styrke samordningen av den offentlige tilsyns-, etterforsknings- og påtalevirksomhet for å kunne utøve en mer slagkraftig bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.' Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, da Høyres, Fremskrittspartiets, Venstres og Kristelig Folkepartis representanter stemte imot. Etter den siste tids uttalelser, er regjeringen nå enig i ovennevnte forslag?
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I et brev datert 10. november 2017 fra Forsvarsdepartementet til Eirik Skarland i organisasjonen 'Bevar Andøya Flystasjon' skriver departementet at 'departementet legger opp til å offentliggjøre informasjon om konseptvalgutredningens anbefalte løsning - herunder plassering av bygg og kostnadsestimater - så snart konseptvalgutredningen er ferdigstilt, og forhåpentligvis innen 17. november 2017'. Hva er grunnen til at departementet fortsatt ikke har lagt fram konseptutvalgutredningen?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at økonomi- og finansministrene i EU vedtok endringer som innebærer at unntaket i merverdiavgiften for elektronisk salg og forsendelser med verdi under 22 euro skal fjernes innen 2021, og hvorvidt regjeringen vil fremme forslag om at tilsvarende regler gjøres gjeldende i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  I Klassekampen 8. januar refererer tidligere fagopplæringssjef Erling Steen til at all ungdom har rett til tre-fire års videregående opplæring, men at 'praksisbrevkandidatene står i fare for å bli avspist med to år'. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at praksisbrevet ikke blir en toårig blindvei, og for at opplæringslovens rett til videregående opplæring for ungdom vil gjelde i praksis for alle elever, ikke bare elever som tar mer teoritung utdanning?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Etter flere år med diskusjoner om kapasitet og lokalsykehusbehov i Oslo-området ble det i fjor endelig bestemt at det skal bygges nytt lokalsykehus på Aker sykehusområde. Dette er et viktig skritt, men den beregnede befolkningsveksten i tiårene som kommer, tilsier at man også må planlegge de neste skrittene. Derfor drøftes det planer om et nytt lokalsykehus i tillegg til Aker. Samtidig legger Oslo universitetssykehus opp til å nedlegge Ullevål sykehus og selge tomta for å finansiere utbygging på Gaustad. Er statsråden enig i at det kan være grunn til å vurdere om det kommende nye sykehuset kan være en utvikling av egnede deler av Ullevål?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 17.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at turbussnæringa er prega av stor konkurranse frå utanlandske aktørar grunna eit ganske fritt regelverk for kabotasjekøyring for persontransport, og korleis merverdiavgift for tenesteproduksjon som skjer i Noreg vert kontrollert og meir jambyrdige konkurransevilkår for næringa vert sikra
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  To nye grensepolitibiler skal stasjoneres i Østfold og Finnmark. Det er positivt, men jeg registrerer at satsingen nok en gang skjer uten Hedmark. Der ligger en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger, på Magnor, og til sammen 38 overganger. Politiet i Kongsvinger og omegn bruker mye kapasitet på grensekrim og har tidvis hele sin utetjeneste på Magnor. Hvor har det blitt av satsingen på grensekrim i Hedmark, og hvordan vil statsråden sørge for nok ressurser og et godt samarbeid mellom politi og tollvesen i Hedmark?
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Skader, smerte og ubehag i munnhulen dekkes i liten grad av folketrygden. Har du munnkreft, blir kreften bestrålt, men de ødelagte spyttkjertlene og påfølgende plager får du ikke hjelp med. Sjøgrens syndrom gir tørr munn og tørre øyne. Du får hjelp mot tørre øyne, men munnen din får du ingen hjelp med. Munnen har blitt et hull i velferdsstaten. Enten må du leve med smertene, eller du må bekoste alt selv. Forskjellene øker nå i Norge, og ikke alle har råd. Vil statsråden ta munnhelse inn i egenandelsordningen?
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor grensen går i Forsvaret mellom hva som skal leies inn, og hva som skal baseres på egne ansattes kompetanse, med henvisning til en tabbe begått av en innleid konsulent under NATO-øvelsen i Stavanger, der Tyrkia, vår NATO-allierte, ble framstilt som en NATO-fiende under en øvelse
 • Muntlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om den kontroversielle saka om løyve til deponering av totalt 250 millionar tonn gruveavfall i Førdefjorden, og korleis statsråden vil setje samfunnseffekt opp mot miljøeffekt når vi no veit at det blir lengre aktivitet med dagbrot, at drifta ved gruva blir berre 29 år, og at det blir færre arbeidsplassar
 • Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvordan statsråden og regjeringen har tenkt å bidra til at vi får stanset at plastmengden til havs øker, og at vi får renset havet for den plasten som allerede er der
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om statsråden vil sørge for at det i forbindelse med Johan Castberg-utbyggingen gjøres vurderinger av lønnsomheten som forutsetter at verden faktisk når sine klimamål, slik Miljødirektoratet anbefaler
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om når vi kan forvente at regjeringen tar forslagene fra utvalget den selv nedsatte på alvor, og framlegger konkrete forslag for bedre overvannshåndtering, med henvisning til ekstremvær og behovet for økt satsing på skred- og flomsikring og -forebygging
 • Muntlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om statsråden kan berolige innbyggerne som får nytt deponi for farlig avfall i sitt nabolag, med henvisning til de gjenstående prosjektene i Raudsand og Brevik
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorvidt en forringelse av pensjonsrettigheter for ansatte i forbindelse med jernbanereformen er holdbar, med henvisning til konkurranseutsetting av renhold av tog, der over 200 ansatte i praksis mister muligheten til å gå av med AFP
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden støtter at Statens vegvesen går bredere ut enn det som ligger i regjeringens konseptvalg fra januar 2015, for å finne en fremtidig løsning for riksvei 19 gjennom Moss, og hvorvidt en slik bred tilnærming er forenelig med byggestart senest i 2024
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Fiskeriministeren er raus med lovnadar om vekst i oppdrettsnæringa og tilhøyrande utbetaling til vertskommunane. Realiteten er at det har vore lite vekst dei siste åra. Kan det lovast vekst i 2018, og korleis har statsråden tenkt å innfri dei lovnadane som er gitte?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden kan svare på kor mykje eit liggjedøgn på barselavdeling kostar, og kva Helse Bergen årleg vil spare på å kutte ansvaret med tre liggjedøgn for kvinner/barn, og kvifor ikkje regjeringa grip inn og sikrar kommunen sine interesser