Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (81 - 100 av 466)

 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt nedleggelse av Ullevål sykehus med sin traumeavdeling er forsvarlig helsepolitikk, og om statsråden kan forsikre om at gjenåpning av Aker sykehus ikke vil bli utsatt som en konsekvens dersom de nye planene for Gaustad gjennomføres
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om ei kvalitetsreform av forvaltinga av bistanden, og kor langt statsråden har kome i førebuingane sine på dette viktige området, og om me kan vente at regjeringa vil konsultere partia på Stortinget før ei så stor reformavgjerd blir fatta
 • Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden erkjenner at det går i gal retning, når færre med små inntekter kan eie sin egen bolig, og at det også er færre blant dem som får bostøtte, som nå kan bruke bostøtten til å nedbetale på sitt eget trygge hjem
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan oppgi hvor mye det er beregnet i vedlikeholdsutgifter pr. år for de to tunnelprosjektene Rogfast og Møreaksen i gigantprosjektet Ferjefri E39, der det også er tatt inn nødvendig totalrenovering
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden ikkje forstår alvoret i situasjonen i det psykiske helsevernet, der ein pasient tar sitt eige liv annakvar dag, med bakgrunn i at harde effektiviseringskrav, nedbygging av sengeplassar og auka omfang av sikkerheitspsykiatrien utfordrar pasienttilbodet
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt ikke regjeringen bryter med prinsippet om frivillighet i kommunereformen, med bakgrunn i at statsråden har grepet inn i gode, lokale prosesser og gjort det som kunne blitt en god sammenslåing mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord, til en langt mer krevende prosess
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan statsråden vil sikre at flere anleggsbedrifter får de lærlingene og den kompetansen de etterspør
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.04.2018

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  18. april spurte representanten Jonas Gahr Støre statsministeren om effekten av privatiseringsreformen Fritt behandlingsvalg på kompetansen i vår felles helsetjeneste. Statsministeren hadde ikke oversikt over det på stående fot. Arbeiderpartiet er bekymret for at våre felles sykehus tappes for ressurser og personell, fordi private klinikker henter ut nøkkelpersonell av offentlige sykehus. Hvor mange har sluttet i fellesskapets sykehus for å begynne i privat helsevirksomhet, og hva er konsekvensene av den utviklingen?
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden er opptatt av å ha et sterkt og velfungerende foreldreutvalg for barnehage og skole med tilhørende sekretariat med høy kvalitet, og om han i så fall mener at dette blir ivaretatt gjennom den flytteprosessen som nå gjennomføres
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden vil ta initiativ til en ordentlig konsekvensvurdering av en flytting av Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, til Bø, og som et minimum påse at en unngår mer enn én flytteprosess, herunder vurdere en utsettelse av flyttingen
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om en dramatisk økning i antall personer som er etterlatt mot sin vilje i utlandet, og hva statsråden har gjort for å forhindre at dette skjer
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden mener at dagens ressurssituasjon i politidistriktene er tilfredsstillende
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt kravene som stilles for forebygging og beredskap mot brann i høyhus er gode nok
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 25.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om regjeringen har vurdert de sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvensene av dobbelt statsborgerskap i en situasjon der norske statsborgere også har statsborgerskap i et land Norge befinner seg i en konflikt med
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 25.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hva som gjør at enkelte landbruksfag ble godkjent som tekniske fag tidligere, men ikke i dag, og hvem som skal måtte betale for at denne nye praksisen går utover fagskoletilbudet innen landbruksutdanningene
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvorvidt dagens isolasjonsbruk i norske fengsler er akseptabel, og hvilke planer statsråden har for å rydde opp i de uverdige forholdene for de svært psykisk syke som sitter i norske fengsler
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvor stor regjeringen beregner at samlet import av brus og godteri gjennom netthandel vil bli i 2018, hvor stor økning det utgjør fra 2017, og hvilke konsekvenser dette vil ha for folkehelse, arbeidsplasser og statens inntekter
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 25.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvordan regjeringen vil sørge for en bred, målrettet innsats mot støy, med bakgrunn i at antall støyplagede har økt betydelig til tross for at Stortinget har vedtatt en nasjonal handlingsplan
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om hvordan regjeringa vil legge til rette for en økt sjølforsyningsgrad av jordbruksmat, med henvisning til at det krever økt planteproduksjon, beite på større arealer, større fulldyrka arealer, og at fruktbarheten i jorda må bedres
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 25.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva landets eldreminister vil gjøre for å sikre eldre pasienter et verdig sykehustilbud, og om statsråden vil kreve stopp i nedbygging av sengeplasser, med bakgrunn i at halvparten av liggedøgnene som er kuttet de siste årene, rammer personer over 80 år