Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 154)

 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  6. januar 2021 kom det frem at Helsedirektoratet nå endrer målemetoden for responstid i ambulansetjenesten. I stedet for å måle hvorvidt responstidene oppfylles i 90 prosent av utrykningene på kommunenivå, skal det oppgis om responstidene oppfylles i halvparten av utrykningene. Vi vil dermed få mindre kunnskap om ulikheter i responstiden mellom sentrale og perifere strøk, og responstiden kan fremstå kunstig lav i de områdene hvor ambulanseberedskapen allerede er dårligst. Samtidig vurderer eller planlegger flere av landets helseforetak kutt i ambulanseberedskapen i spredtbygde områder. Hvordan vil statsråden sikre innbyggerne i distriktskommuner i Hedmark et godt ambulansetilbud i lys av dette?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  ?Kristiansund og Molde sykehus er i en veldig krevende situasjon for å sikre rekruttering og fagkompetanse inntil nytt sykehus kan tas i bruk. Har helseforetakets ledelse planer og faglige ressurser for å gjennomføre denne omstillinga på en faglig forsvarlig måte?
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  ?Fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund har vært utsatt for en gradvis og langvarig motarbeidelse. Imidlertid vedtok Stortinget i mai 2020 at regjeringen skal sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen ved det nye sykehuset er i drift. Nå har helseforetaket vedtatt at alle som skal føde på Nordmøre, må reise til Molde. Er det Stortinget eller helseforetaket som avgjør hvorvidt en fødeavdeling skal nedlegges, og hvilken rolle har helseministeren hatt i denne avgjørelsen?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Stortinget har vedtatt at fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes inntil fødeavdelingen ved det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er i drift. Vil statsråden sikre at Stortingets vilje blir realisert av helseforetakets styre?
 • Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Justisministeren har ifølge mediene uttalt at "Vi ønsker at alle som kommer skal teste seg på grensen, og jobber derfor med å styrke testkapasiteten. Målet er at det skal være obligatorisk test ved grensene på sikt. Det betyr at 24-timers regelen fjernes, og at alle skal testes umiddelbart". Kan statsråden redegjøre for når dette skal være på plass, og hva som menes med "på sikt"?
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Narvik kommune og bygda Skjomen er opptatt av den pågående revisjonen av konsesjonsvilkårene for Statkrafts utbygging av elva Skjoma. En revisjon oppfattes som avgjørende for å få en bærekraftig laksebestand i elva. Saken er kraftig forsinket. Når kan det forventes at saken kommer til behandling i Olje- og energidepartementet?
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Det borgerlige stortingsflertallet vedtok etter forslag fra regjeringa å bevilge 1,8 millioner kroner til Human Rights Service. Justisministeren skriver i budsjettframlegget: "Tilskotet skal medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar i denne samanhengen." På hvilken måte mener statsråden at Human Rights Service bidrar til å gi bedre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga?
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Færre tar videreutdanning nå enn for ti år siden, men kompetanseheving gjennom yrkeslivet blir stadig viktigere. På Kontaktkonferansen for forskning og høyere utdanning 12. januar ba statsministeren universitetene legge om til kortere utdanninger. Det ble sagt at universitetene må endre "businessmodell". Arbeiderpartiet har foreslått endringer av finansieringssystemet slik at det kan lønne seg for læresteder å tilby etter- og videreutdanning. Regjeringen sa nei. Hva er regjeringens viktigste tiltak for at universitet og høgskoler skal lykkes med denne betydelige omstillingen?
 • Spørretimespørsmål fra Aud Hove (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  ?På spørsmål fra Senterpartiets stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand om det faglige grunnlaget for endringer i eksamen i matematikk svarte statsråden i november 2020 at regjeringen er opptatt av å involvere organisasjoner og fagmiljøer. Utdanningsdirektoratet har imidlertid i media bekreftet at ikke alle avgjørelser er fremlagt for fagmiljøer i forkant, og at rammene for eksamen var lagt før Matematikksenteret fikk oppdraget med å utvikle oppgaver til eksamen. Vil statsråden stanse omleggingen og involvere fagmiljøene slik at alle elever får muligheten til å vise sin kompetanse?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  ?Utdanningsdirektoratet har ensidig besluttet at den første delen av den todelte eksamenen i matematikk skal erstattes av en flervalgsoppgave og at alle hjelpemidler skal tillates på hele eksamenen. Dette skjer til tross for sterke advarsler fra faglærere og fagmiljøene i matematikk som frykter at dette vil føre til svakere grunnleggende matematikkforståelse og regneferdigheter, spesielt blant elevene som sliter mest i faget fra før. Mener statsråden en slik omlegging er tilrådelig når nær alle faglige råd går i motsatt retning?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Lavangen kommune har valgt å ta et viktig samfunnsansvar, som statsråden kjenner godt til. Gjennom sitt engasjement har kommunen møtt utfordringer for barnevernet som det ikke er mulig for en kommune av Lavangens størrelse å rå med. Vi er avhengige av at kommunene tar et slikt ansvar, samtidig som vi også nasjonalt må bidra, når det oppstår dramatiske og uventede situasjoner. Situasjonen er nå alvorlig, og det er avgjørende at statsråden, ikke minst av hensyn til barna i Lavangen, faktisk bidrar. Hvordan vil saken bli løst?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  ?Raskatastrofen i Gjerdrum rammet et helt lokalsamfunn hardt og brutalt og har berørt hele Norge. Nødetater, frivillige og kriseledelsen i kommunen har gjort en heltemodig og ekstraordinær innsats. Samtidig ligger det enorme utfordringer i krisehåndtering over lang tid og oppfølging av evakuerte og andre hardt ramma, og arbeidet med å gjenreise Ask vil bli svært omfattende og kostbart. Kan statsråden garantere at staten vil stille opp og dekke alle kostnader som kommunen har både på kort og lengre sikt som følge av raskatastrofen?
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  ?Igjen ble ansatte i skolen innkalt til dugnad uten at regjeringen selv møter opp. Rødt nivå betyr en helt annen måte å organisere skoledagen på. Rødt nivå betyr mindre kohorter, faste klasserom og én meters avstand mellom både elever og ansatte. Rødt nivå betyr merarbeid for skolene og et økt arbeidspress. Ser statsråden at rødt nivå krever økte ressurser til skolene?
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Koronaledigheten har rammet unge hardt. Tall fra Nav viser at 12. januar var 70 000 under 40 år helt ledige. Et koronarammet arbeidsmarked har gjort porten inn til arbeidslivet smalere for mange unge. Det er grunn til å være bekymret for de langvarige konsekvensene av en høy ledighet blant unge. Hva gjør regjeringen for å hindre at unge blir stående utenfor arbeidslivet og får en vedvarende svak tilknytning til arbeidslivet også etter at smitteverntiltakene er borte?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Til behandling

  Det vart nyleg publisert funn frå Befalets Fellesorganisasjon (BFO) si undersøking om trivselen blant tilsette i Forsvaret. Ifølgje undersøkinga vil berre kring åtte prosent av dei tilsette i Forsvaret i dag tilrå Forsvaret som arbeidsplass. Tilstanden innan eigedom, bygg og anlegg er kritisk dårleg fleire stader. Dersom tilhøva ikkje vert betra snarleg vil Forsvaret både miste viktig kompetanse og verte mindre attraktivt som arbeidsplass. Kva meiner statsråden om funna frå BFO si undersøking, og kva vil han gjere med situasjonen?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.01.2021

  Til behandling

  På Veitvet og Kalbakken i Groruddalen er det et stort lokalt engasjement mot regjeringens planer om å etablere Norges største fengsel på Bredtvet. Dette alternativet innebærer å bygge ned store deler av skogen og jordene og etablere høye murer tett opp mot rekkehusene. Bredtvetskogen er et viktig friområde med rikt dyreliv og et rekreasjonsområde for naboene og befolkningen i Grorud og Bjerke bydel, som allerede er sterkt fortettet. Kan statsråden berolige befolkningen lokalt og si at planene på Bredtvet er skrinlagt?
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.12.2020

  Til behandling

  Finanstilsynet har 14. desember 2020 fastsatt minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for seks banker. Finanstilsynet varsler at flere banker vil få fastsatt krav i løpet av året. Er det foretatt en analyse av distriktspolitisk konsekvenser av Finanstilsynets endring i kapitalkrav og konvertibel gjeld, og eventuelt hvilke konsekvenser vil denne endringen ha for boligbygging i distriktene?
 • Spørsmål til presidentskapet fra Michael Tetzschner (H)

  Spørsmål til presidentskapet

  Datert: 14.12.2020

  Til behandling

  Om tendensen til enkeltrepresentanters tilsidesettelse av underskrevne taushetserklæringer (jf. FO §§ 16 og 75,), og hvilke tiltak som bør overveies for bedre å ivareta Stortingets integritet
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om hvorfor man i etterkant av behandlingen av kvotemeldingen har skapt usikkerhet, og hvorvidt statsråden er enig i at trålflåten skal kompenseres av kystflåten
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om når statsråden har tenkt å behandle søknaden fra Hofseth Aqua, om en visningstillatelse for oppdrett for laks og ørret knyttet til Atlanterhavsparken i Ålesund og Storfjorden, med bakgrunn i at de har slitt tungt i koronatiden og at dette kan være med på å gi dem faste inntekter