Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 740)
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:744 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Viser til brev fra Fylkesmennenes arbeidsutvalg til JD av 22.02.2017 om at Stortingets intensjoner bak reformen på vergemålsområdet ikke lar seg realisere med dagens ressurssituasjon. Alvorlig avvik kan påregnes. De uttrykker stor bekymring for rettsikkerheten, rettighetene og interessene til mindreårige, voksne med funksjonshemming, alvorlige rusproblemer, psykiske lidelser og demens. Hva vil statsråden foreta seg for ivareta rettsikkerheten, hindre alvorlige avvik og at lovpålagte krav følges?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:743 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Flere sykehus benytter bassengtrening som behandling og spesialisert rehabilitering, noen har fjernet tilbudet og andre en i ferd med å legge ned, uten at det er gitt noen faglig definisjon på når dette ansees å være endel av det sykehusene skal tilby eller ikke. Det virker som om det er helt opp til foretakene å selv velge det bort, uten klare kriterier. Det beds derfor om en klar definisjon på hva som er spesialisert behandling og rehabilitering som forutsetter bassengtrening?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:742 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Kan statsråden klargjere kva regjeringa no gjer med Sjøheimevernet sine båtar og øvrige kapasiteter, og meiner statsråden at ei avvikling av Sjøheimevernet no er i tråd med forståinga frå handsaminga av langtidsplanen og Innst. 62S (2016-2017)?
 • Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:741 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  På hvilken måte arbeider statsråden med å sikre at norske utdanningsinstitusjoner har de verktøyene de trenger for at Norge kan tiltrekke seg dyktige utenlandske gradsstudenter på masternivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:740 (2016-2017)

  Innlevert: 24.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Hvordan planlegger statsråden å følge opp Stortingets ønske om å etablere en norsk, femårig kiropraktorutdanning ved et norsk universitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Thon Hagaseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:739 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Hva tenker statsråden om at avtalen om mammografibussen i Vest-Oppland sies opp på grunn av pengemangel, og hvordan vil han sørge for at kvinner i de berørte kommunene får et tilbud om mammografiundersøkelse som er nært nok til at de benytter seg av det?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:738 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvordan Norge, gjennom investeringer i Credit Suisse, er økonomisk involvert i oppbyggingen av en alvorlig gjeldskrise i Mosambik, og hvilke muligheter Norge som én av de største eierne i Credit Suisse har til å utøve eierskap for å hindre at denne type uansvarlig utlånspraksis finner sted i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:737 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Ved ekspropriasjon av fallrettigheter til vannkraftproduksjon har domstolene i flere saker de siste årene avsagt avgjørelser som innebærer at grunneierne som har mistet elvene sine ikke har fått full erstatning for hele sitt økonomiske tap. Deler statsråden domstolens vurdering av dette eller vil han vurdere endringer i ekspropriasjonserstatningsloven, slik at grunneiere som blir utsatt for ekspropriasjon alltid får full erstatning?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:736 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for at barnas samlede behov skal gå foran de enkelte tjenestenes og sektorenes behov (som familievern, helsestasjon, barnehage, skole, PP-tjenesten, politi, barnevern og BUP) og samtidig sikre et funksjonelt samarbeid mellom de ulike tjenestene som gir et tilbud til barn, unge og deres familier slik at tjenestetilbudet ikke framstår fragmentert som nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:735 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Hvordan fordeler de samlede skattekuttene, i kroner og som andel av totale kutt, under denne regjeringen seg etter formue i intervallene 0-1 mill., 1-5 mill. 5-10 mill., 10-20 mill., 20-30 mill., 30-40 mill., 40-50 mill., 50-100 mill., 100 mill og over, og blant topp 0,1 pst., 1 pst., 2 pst., 5 pst., 10 pst., 12 pst., 15 pst., 20 pst. og bunn 88 pst., 80 pst., 50 pst.?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:734 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Hvor mye større ville årlig handlingsrom før effektivisering og omprioritering vært i perioden 2018-2020 dersom skattenivået fra 2013 hadde vært videreført?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:733 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Hvordan skal regjeringen konkret sikre at finnmarksloven skal videreføres som i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:732 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Har samferdselsministeren en intensjon om å bidra til å løse utfordringene som pendlerne fra Egersund stasjon har, og som fører til større biltrafikk og parkeringsutfordringer nordover Jæren, spesielt til bysentrene der?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:731 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Helsedirektoratet skal nå vurdere alkoholloven i forhold til nettbasert handel. Hvordan vil statsråden forsikre seg om at det er tilstrekkelig kompetanse om mulighetene og begrensningene ved digitalisering i dette arbeidet, og når vil utredningen være gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:730 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 24.02.2017

  Til behandling

  Vil statsråden igangsette et arbeid med å oppdatere Magnussen-modellen, og i den anledning også utrede om dagens bruk av modellen til intern fordeling innad i helseregionene gir en rettferdig og god fordeling?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:729 (2016-2017)

  Innlevert: 23.02.2017

  Sendt: 23.02.2017

  Til behandling

  Det er svært ulik praksis på hvilken type informasjon som gis til mennesker som har fått operert inn hjertestarter (ICD). Det er opp til hvert enkelt sykehus om de har skriftlig informasjon å gi ut i forbindelse med operasjonen, samt om de har kurs å tilby i etterkant. Vi helse- og omsorgsministeren ta initiativ til at ICD-bærere får et godt og likeverdig informasjonstilbud gjennom kurs og skriftlig informasjon etter å ha fått operert inn sin ICD, uavhengig av hvilket sykehus de ble operert på?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:728 (2016-2017)

  Innlevert: 22.02.2017

  Sendt: 23.02.2017

  Til behandling

  AFETEC leverte før jul sin konsekvensutredning på offshore helikopteroperasjoner.(HOFO) Hva er regjeringens konklusjoner på konsekvensutredningen fra SAFETEC, når vil regjeringen treffe en konklusjon i saken, og hvordan vil Stortinget bli involvert?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:727 (2016-2017)

  Innlevert: 22.02.2017

  Sendt: 23.02.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at Helse Møre og Romsdal sin avgjørelse om tidvis stenging av barneavdelingen ved Kristiansund sykehus er forsvarlig, og vil statsråden pålegge helseforetaket å sørge for åpen barneavdeling med forsvarlig bemanning hele døgnet hele året gjennom?
 • Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:726 (2016-2017)

  Innlevert: 22.02.2017

  Sendt: 22.02.2017

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Til behandling

  Hvordan har statsråden fulgt opp i innst. 318 S, (2015-2016) der det ble vedtatt at det skulle være en gjennomgangen av regelverket når det gjelder fosterforeldre som blir uføretrygdet eller får avklaringspenger?
 • Skriftlig spørsmål fra Line Kysnes Vennesland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:725 (2016-2017)

  Innlevert: 22.02.2017

  Sendt: 22.02.2017

  Til behandling

  Helsedirektoratet har satt søknadsfristen for tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet til 1.febnruar for 2017. Dette skaper mye bekymring og merarbeid for organisasjonene og stiftelsene som er avhengige av tilskuddet for å drive sitt arbeid videre. Vil helse- og omsorgsministeren ta initiativ til at søknadsfristen for tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet blir flyttet til november året før slik at søkerne får forutsigbarhet i sitt arbeid?