Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 558)
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:567 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Hva mener statsråden om de sikkerhetsmessige utfordringene for Agder Politidistrikt i dagens lokaler i Kristiansand og hva er grunnen til at det tar lang tid å få avklaring på hvor politiet skal ha sitt hovedkontor på Sørlandet etter 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:564 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  I forbindelse med den offentlige diskusjonen om kutt i tilskuddet til stiftelsen Human Rights Service (HRS), har det fremkommet påstander gjennom media at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som relevant fagdirektorat, har anbefalt et slikt kutt. Kan statsråden, ikke minst for å bidra til en opplyst debatt i offentligheten, bekrefte eller avkrefte om den faglige tilrådningen fra IMDi var å redusere tilskuddet til HRS i statsbudsjettet for 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:563 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Kan utenriksministeren klargjøre om Norges stemmegivning på prosedyrespørsmålet knyttet til behandlingen av USAs resolusjon om kritikk av Hamas i FNs generalforsamling 6. desember, var behandlet av politisk ledelse i UD eller om Norges FN-delegasjon besluttet at Norge skulle stemme avstående uten å involvere politisk ledelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:562 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Hva mener statsråden om planene presentert i Dagsavisen 10.desember om å flytte 10 000 fødsler til Aker sykehus, hvor babyer med behov for rask og tett oppfølging må transporteres til Gaustad, og ekspertenes tydelige fraråding av dette, og vil helseministeren forsikre seg om at fødetilbudet og fødselsomsorgen i Oslo ikke svekkes og ikke innebærer økt risiko for fødende og nyfødte?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:561 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil olje- og energiministeren iverksette for å unngå at sjøpattedyr tar skade av seismiske undersøkelser og elektromagnetisk datainnsamling i norske havområder?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:560 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Go-Aheads prisestimat, som er grunnlaget for at de vant anbudet, er basert på at de skal skaffe flere kunder enn konkurrentene. Hvordan er dette mulig når de har dårligere planer for å oppfylle de tre betydelig vektlagte kriteriene satsingsprogram for flere kunder, plan for videreutvikling av kundetilbudet og plan for kundenes tilgang til informasjon og billetter?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:559 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Hvem er det som har ansvaret for kompetanseheving og daglig drift innen brann og redning i landets mange, lange og dype tunneler?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:558 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  I flere politidistrikt er praksis at når man søker om våpenlisens må man dokumentere at man har kjøpt våpenskap. Hvis søknad ikke innvilges har man da kjøpt inn et våpenskap man ikke trenger. Det må kunne være tilstrekkelig å dokumentere dette først når man vet at lisens vil bli gitt. Vil statsråden ta initiativ til en slik praksis, som også da blir lik i alle politidistrikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:557 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  I ljos av konklusjonen til Borgarting Lagmannsrett, vil statsråden nytte høvet til å gå tilbake på sin påstand om at grenseforordningen kravde endringar i utlendingsforskriften, kva var haldepunkta hennar for å hevde at slike endringar var naudsynte, og kva initiativ kjem ho til å ta no?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:556 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til en bilateral trygdeavtale med Canada?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:555 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Nærings- og fiskeridepartementet lover i E24 5. desember 44 mrd. kroner over ti år i økte eksportinntekter som følge av nye handelsavtaler i det som fremstilles som et «frihandelsregnskap». Et regnskap har imidlertid både en pluss- og en minusside. Hvor store økte importutgifter vil Norge få som følge av disse handelsavtalene, og hvor mye innenlandsk verdiskaping og sysselsetting vil fortrenges av den økte importen som kan ventes som følge av avtalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:554 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  8 av 10 anmeldelser av voldtekt henlegges av politiet. En av flere årsaker til dette er mangel på kapasitet og ressurser til etterforskning av voldtekt. Politiet opplyser at det er vesentlig bedre lønnsbetingelser å jobbe med patrulje enn etterforskning av voldtekt. Dette gjør at flere søker seg bort fra voldtektsfeltet, ifølge VG 7.12.18. Vil justisministeren vurdere mulige endringer i lønnsinsentivene i politiet for å sikre tilstrekkelig kapasitet til etterforskning av voldtektssaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:553 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  I hvilken grad skyldes økninger i den rapporterte aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB at helseforetakene faktisk gir mer behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:552 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Hvilke muligheter finnes for å få dekket deler av reiseutgiftene til fastlege i nabokommunen, for pasienter i tynt befolkede strøk?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:551 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Jeg viser til Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser. Dagens HMS-kort inneholder ikke kvalifikasjoner for personen kortet er utstedt til. I rapporten "Enkelt å være seriøs" anbefales det å opprette et sentralt offentlig register (registerbase) som registrerer de kvalifikasjonene som skal følge personen i HMS-kortet. I tillegg anbefales det at HMS-kortet må kobles mot offentlig registerinformasjon. Er EØS-avtalen til hinder for å realisere et slikt HMS-kort fra en offentlig registerbase?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:550 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Barnehager i hele landet står overfor store endringer, etter økte krav til pedagogtetthet og grunnbemanning i barnehager. Redusert lederstilling, vikarbruk og sammenslåing av barnehager og avdelinger skal gi inndekning i kommunebudsjett. Hvilken sammenheng ser statsråden mellom endringene i krav til bemanning i barnehager og endringene som blir gjort i både private og kommunale barnehager rundt i landet, og hvordan kan finansieringssystemet for barnehager bedre ivareta mangfoldet av barnehager?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:549 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  I dag er det et marked for innsamling og sortering av avfall. Innsamling og sortering får inntekt ved salg og tilskudd via Grønt Punkt og kommunal renovasjon. Det finnes et sentralt sorteringsanlegg rett utenfor Oslo ROAF, og det bygges et anlegg i Stavanger IVAR. Vi har behov for flere sentrale sorteringsanlegg tilsvarende ROAF, flere materialgjenvinnere og stimulering til bruk av resirkulererte materialer. Hvilke virkemidler stiller statsråden med for å stimulere til økt materialgjenvinning?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:548 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørgje for at ikkje folk opplever å få urimelege krav om unnlatelsesgebyr ved kjøp av motorvogn?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:547 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Over fire år etter angrepet på jezidiene august 2014, er situasjonen fortsatt uavklart for jezidiene. Ingen er straffet for overgrepene, og de nærmere 300.000 internt fordrevne har store problemer med å returnere. Vil Norge ta et internasjonalt initiativ for å straffeforfølge overgriperne, og hva er Norges plan og bidrag for å trygge situasjonen for jezidiene både sikkerhetsmessig og humanitært?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:546 (2018-2019)

  Innlevert: 07.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sørge for at studenter kan kombinere praksis i studiet med familieliv?