Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1487)
 • Skriftlig spørsmål fra Margunn Ebbesen (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1487 (2018-2019)

  Innlevert: 23.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  I mai 2018 la EU-kommisjonen fram forslag til regelverk som skal fremme miljømessig bærekraftig finansiering. Forslaget innebærer etablering av et rammeverk for bærekraftige investeringer, som skal gjøre det mulig å vurdere om en investering er miljømessig bærekraftig. Vil regjeringen arbeide for at rammeverket for bærekraftige investeringer skal legge eksisterende regelverk til grunn, og at forslagene om å gi Kommisjonens kompetanse til å sette nye kriterier, fjernes?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1486 (2018-2019)

  Innlevert: 23.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Betyr Granavolden-erklæringens omtale av asylsøkere og flyktninger at tallet på 3 000 kvoteflyktninger er et årlig totaltall for hvor mange som får opphold etter asylsøknad, EU-relokalisering og kvoteflyktninger, hvis nei, hva er da «taket» som henvises til?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1485 (2018-2019)

  Innlevert: 22.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Hva er grunnene til at regjeringen ikke evner å overholde saksbehandlingstiden på 6 måneder i disse sakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1482 (2018-2019)

  Innlevert: 15.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Kan det være aktuelt å utrede et tilleggsalternativ, som til dels følger dagens trasé, i forbindelse med etableringen av ny trasé for Østre Linje mellom Ski og Kråkstad?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1481 (2018-2019)

  Innlevert: 13.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  I Dokument 15:24 (2018-2019)svarer statsråden 10. oktober 2018 at uføretrygd kan innvilges, også ved ME-diagnose/andre utmattelsesdiagnoser, selv der inntektsevnen har vært nedsatt kun en kort periode. Tilbakemeldinger fra brukere og brukerorganisasjoner forteller en litt annen historie. Kan statsråden si hvor stor andel av søknader om uføretrygd basert på slike diagnoser, som avslås fordi det ikke er gått sju år, og hvor stor andel som innvilges etter kortere periode etter individuell vurdering?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1480 (2018-2019)

  Innlevert: 13.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Kommunal Rapport viste 28. mars 2019 til økte sosialhjelpsutgifter som direkte følge av innstramminger i reglene for arbeidsavklaring. Politisk ledelse i arbeids- og sosialdepartementet sier der at kommunene skal kompenseres. Dette ble kontant avvist av kommunalministeren i Stortingets spørretime 10. april 2019. Det er åpenbart behov for en oppklaring av hva som egentlig er regjeringens politikk. Vil kommunene bli kompensert for økte sosialhjelpsutgifter, og hvis ja, når og på hvilken måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1479 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Anser regjeringen det som forsvarlig og i tråd med føre var prinsippet, å eksportere militært utstyr til islamistdiktaturer som ifølge amerikanske medier videreselger slikt utstyr fra USA til Al Qaida?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1478 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Norturas prognoser viser at vi ligger an til å produsere 2.000 tonn egg for mye i 2019. Det tilsvarer omtrent 32 millioner egg. Hvor mange egg blir kastet i Norge hvert år, og hva vil statsråden gjøre for å redusere overproduksjon og kasting av spiselige egg?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1477 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Til behandling

  Den periodiske rapporteringen om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er avsluttet for denne gang med FN-komiteens avsluttende kommentarer og anbefalinger til Norge. Hvordan planlegger regjeringen å forholde seg til FN-komiteens anbefalinger, og vil regjeringen rapportere om arbeidet eller på andre måter involvere Stortinget i arbeidet med å etterkomme FN-komiteens anbefalinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1476 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Inne i Bærumsmarka er mobildekningen så dårlig at folk knapt har dekning på mobilen. Telenor har varslet at de vil slutte å rette opp feil på kobbernettet fra 01.05.19 for folk inne i Bærumsmarka, som vil gjøre at folk vil kunne risikere å miste tilgangen helt. Tilgang til telefonnett er en helt grunnleggende infrastruktur. Hvordan vil statsråden sikre tilgang til nett for folk som bor og jobber i Bærumsmarka?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1475 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Mener helseministeren at outsourcing er den riktige måten å organisere renholdstjenestene ved sykehus på, og hva forventer Helse Møre og Romsdal HF å spare på outsourcing nå som det stilles krav om virksomhetsoverdragelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1474 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren revurdere sine uttalelser om kvaliteten på fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal, etter at det kom frem at klinikksjefen feilinformerte styret?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1473 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Soldatundersøkelsen for 2018 viser en nedgang i kunnskapsnivå, holdninger og hvor mange som har fått trening i krigens folkerett blant soldater i Forsvaret. Hvordan stiller forsvarsministeren seg til resultatene fra undersøkelsen, hva mener statsråden er årsakene til den negative utviklingen, og hvilke konkrete tiltak vil bli satt i verk for å øke kunnskapsnivået om krigens folkerett i Forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1472 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  I proposisjonen om forbud mot nydyrking av myr er det sagt noe om antall tonn redusert klimagasser som følge av forbudet. Hva er oppdaterte tall etter stortingets behandling med dispensasjonsadgang?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1471 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Regjeringen og statsråden mener pelsdyroppdrett i Norge drives på en slik måte at regjeringen vil forby produksjon av pels i Norge. Vil statsråden forby salg av pels og pelsprodukter i Norge eller mener statsråden at f.eks. dansk pelsdyroppdrett er akseptabelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1470 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  Skoleelever over hele landet tar globale utviklingsproblemer på alvor og gikk nylig til skolestreik for klimaet. Kan statsråden forklare hvorfor tverrfaglige temaer som bærekraftig utvikling, i departementets høringsutkast for nye læreplaner, er tatt ut av relevante fag som norsk, engelsk matematikk og musikk på tvers av faggruppenes vurderinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1469 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 23.04.2019

  Til behandling

  For kunstfag, dans, musikkteater og design er faglig engasjement og praktiske ferdigheter viktigere enn karakterer på vitnemålet. Kunnskapsdepartementet sendte 11. mars et forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, med blant annet nye bestemmelser om opptak til fagskoleutdanning, på høring. Hva er bakgrunnen for praktisk og kunstnerisk kompetanse ikke lenger skal være avgjørende, og at det skal stilles strengere krav til opptak til en kunstfaglig utdanning på fagskolenivå enn på høyskolenivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1468 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Mener statsråden at regionale sparebanker bør reguleres som systemviktige foretak, og ser statsråden at slike krav kan gjøre sparebankene mindre konkurransedyktige i bedriftsmarkedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1467 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  I Finnmark er det langt å reise for de fleste. Særlig til offentlige tjenester. Det kreves derfor planlegging. Hvorfor er det slik at Finnmark er det eneste politidistriktet hvor det ikke tilbys et eneste sted der man kan bestille passtime på nettet og når kommer dette på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1466 (2018-2019)

  Innlevert: 12.04.2019

  Sendt: 12.04.2019

  Til behandling

  Hvorfor er ikke reindriftas driftsbygninger omfattet av unntaket i eiendomsskatteloven § 5 på samme måte som jordbruksbygninger, og hva er regjeringens begrunnelse for at disse næringene forskjellsbehandles på denne måten?