Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1410)
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1415 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 03.07.2017

  Besvart: 20.07.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Norske statsborgere utgjør en raskt synkende andel av vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler i Norge. Fagfolk har uttrykt bekymring for at internasjonalisering kan svekke sektorens evne til å opprettholde relevante profesjonsutdanninger for norske forhold, produsere relevant forskning for norske forhold og bidra til den hjemlige samfunnsdebatt. Kan departementet redegjøre for om man har drøftet dette og vurdert om utviklingen er i tråd med norske interesser?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1414 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 03.07.2017

  Besvart: 06.07.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  I Aftenposten 19.2.2016 omtalte Fiskeriministeren kritiske stemmer i oppdrettsdebatten som «mørke motkrefter». 9 juni 2017 publiserte Morgenbladet artikkelen «De forbannede lakseforskerne» hvor 20 forskere på b.la oppdrett, laks, ernæring er intervjuet. De beskriver at de har opplevd press og utestenging når de har offentliggjort kritisk forskning om helse- og miljøeffekter av oppdrettsindustrien. Vil regjeringen ta initiativ til en uavhengig gransking av advarslene om at fri forskning om oppdrett er truet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1413 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 03.07.2017

  Besvart: 07.07.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  I 4. kv 2015 var politidekningen i Norge ifølge statistikken på politi.no 1,77 politiårsverk pr 1000 innbyggere, når alle politidistrikt og særorganer regnes med. I 4. kv 2016 var tilsvarende tall sunket til 1,76. I den siste Ressursanalysen fra POD heter det at målet om 2,0 politiårsverk pr 1000 innbyggere kan nås med "et fortsatt høyt studentopptak ved Politihøyskolen". Hvorfor har statsråden likevel varslet et kutt i opptaket i 2018 til 500 fra tidligere 720, og mener han 2,0 er et endelig mål for politidekning i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1412 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 14.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Det bes om en sammenstilling i tabell over alle bompengeproposisjoner som er lagt fram i stortingsperioden 2013-2017 (utenom bypakker) med statlig bidrag, bompengebidrag og samlet kostnad (alle tall i 2017 kr). Der disse prosjektene er omtalt i NTP 2014-2023 og SVVs handlingsprogram bes det om at disse beløpene (2017 kr) sammenstilles på samme måte. Mener statsråden at bompengeandelen i nye veiprosjekter (holdt utenom bypakkene) har gått ned i perioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1411 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 10.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Kan statsråden si hvorfor og på hvilket juridisk grunnlag dimensjoneringsgrunnlaget og kostnadsestimatene for dobbeltspor Gulskogen- Kongsberg ikke kan utleveres til interessegruppene, slik de har bedt om og som det refereres til i begrunnelsen for spørsmålet, og kan statsråden oversende disse vedleggene som jeg i begrunnelsen for spørsmålet refererer til?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1410 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil helseforetakene få reviderte oppdragsdokument for Narvik sykehus, Odda sjukehus og Flekkefjord sykehus der det fremgår hvordan foretaksmøtenes vedtak er å forstå, når vil de i tilfellet ha et slikt oppdragsdokument i hende og mener statsråden prosessene som foregår ved Flekkefjord sykehus er i tråd med det foretaksmøtet har bestemt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1409 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 12.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Mener Helse- og omsorgsministeren det er sammenheng mellom Universitets sykehuset Nord-Norge(UNN)sitt lave score i pasientsikkerhetsundersøkelsen på sikkerhetsklima og alvorlige hendelser i foretaket, hvordan vil statsråden sørge for at Helsetilsynets undersøkelser fører til konkrete endringer og vil det tas initiativ til en grundig gransking?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1408 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 07.07.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Hva vil Utenriksministeren gjøre for å få EU til å slutte å finansiere Burundis deltakelse i internasjonale operasjoner, noe som er en av få eksterne finansieringskilder av Burundis autoritære lederskap, hva mener utenriksministeren må til for å få samtaler mellom regimet og opposisjon inn på rett spor, hva gjør Norge overfor samarbeidsland i EEC for å bidra til å legge press på Burundi for å bidra til en positiv utvikling og mener utenriksministeren at ansvaret for mekling bør løftes til FN?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1407 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 11.07.2017 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Langtidsplanen for 2013-2016, Prop. 73 S (2011–2012), inneholder tabell 10.1 «Økonomiske hovedstørrelser» med angivelser i mrd. 2012-kroner av budsjettall for sju sentrale områder innen forsvarssektoren. I sammenliknbare tall (f.eks. 2016-kroner), hva var de reelle budsjettallene for disse sju postene i 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1406 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Til behandling

  Hvilke konsekvenser har utviklingen i valutakurs hatt for forsvarssektorens budsjetter i perioden 2014 til og med 2017 og i hvilken grad er negative utslag f.eks. som følge av høyere dollarkurs enn forutsatt kompensert i de årlige budsjettene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1405 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 19.07.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan forklarer Statsråden de sprikende anslagene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1404 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 06.07.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  I Fædrelandsvennen 24.juni fremstilles det som at Mandal kommune ikke lenger kan gi ungdom møte- og talerett i kommunestyremøtene. Mandal har gjort et flott arbeid, og det er viktig at unge mennesker får anledning til å delta i lokaldemokratiet. Til nå har de folkevalgte stått fritt til å invitere ungdom til å møte i kommunestyret for å belyse en sak nærmere og for å si sin mening. Er denne praksisen nå endret, eller kan kommunestyrene fremdeles invitere ungdom til å møte og tale i kommunestyremøtene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1403 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 07.07.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Den fem år lange borgerkrigen i Syria har skapt enorme lidelser. I følge FN er over 300 000 tusen mennesker drept og 14,5 millioner mennesker har eller har hatt behov for akutt humanitær nødhjelp. Samtidig har nesten 5 millioner mennesker flyktet fra landet de siste årene. Hvilke konkrete tiltak prioriterer regjeringen for å intensivere innsatsen i Syrias nærområder på prosjektnivå og hvilken økonomisk ramme har hvert av disse prosjektene i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1402 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 06.07.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hvordan vurderer statsråden konklusjonene i kunnskapsinnhentingen «Ferdselsrelaterte forstyrrelser på fugl i Jærstrendene landskapsvernområde» ferdigstilt av Norsk institutt for naturforskning og hvordan vil han følge opp kunnskapsinnhentingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1401 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 07.07.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hva mener Kulturministeren om å se på muligheten for å vise kino tidligere enn kl. 13:00 på søndager og vil Kulturministeren ta initiativ til at kino likestilles med bibliotek og museer?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1400 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 07.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  En person som har vært gjennom en hjernerelatert skade, f.eks. svulst på hjernen, mister retten til å kjøre bil for en periode. Når personen får tilbake sitt førerkort, må imidlertid han eller hun vente 5 år før det er mulig å øvelseskjøre. For noen er dette en vanskelig situasjon, da man ikke har mulighet til å øvelseskjøre med sine barn. Mener statsråden at dette er rimelig, og vil statsråden vurdere et unntak fra femårsregelen for personer som har mistet førerkortet på bakgrunn av helsemessige årsaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1399 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Til behandling

  Hvor mye har en pensjonsinntekt på hhv. 200 000, 250 000, 300 000, 350 000 og 400 000 kroner i 2013 økt med for hvert av årene 2014-2017 og til sammen for disse fire årene når en legger anslag for 2017 til grunn, og hvordan ville denne utviklingen sett ut dersom pensjonene ble regulert etter snitt av lønns- og prisvekst i samme periode?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1398 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Til behandling

  Hvor mange pensjonister har fått reallønnsnedgang i perioden 2014-2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1397 (2016-2017)

  Innlevert: 30.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva kan statsråden gjøre når det gjelder påstått ulovlig bruk av egenproduserte laboratorietester i spesialisthelsetjenesten og private laboratorier?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1396 (2016-2017)

  Innlevert: 29.06.2017

  Sendt: 30.06.2017

  Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kapasiteten på medisinsk høyspesialisert avrusning i døgn halveres i nåværende anbudsrunde i Helse Sør-Øst. Hvor skal pasientene som er i behov for denne type tilbud ivaretas fremover?