Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 159)
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:159 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for at innbyggerne i Oppland skal oppleve mindre avstand mellom helsetilbudene i kommune og sykehus i stedet for at mange nå opplever en stadig sentralsiering og mindre samhandling mellom dem?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:158 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  I budsjettproposisjonen er det oppgitt at andelen som mottok norskopplæring i asylmottak har falt fra 58% i 2016 til 3% i 2017. Hva er årsaken til dette fallet i andel som får norskopplærng, hva er gjort for å sørge for at flere får norskopplæring, og på hvilken måte mener Statsråden at dette er i tråd med integreringsløftet?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:157 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  Kan kunnskapsministeren redegjøre for hvordan dette vedtaket konkret følges opp av regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:156 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at ale elever skal på et godt helsesøstertilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:155 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Besvart på vegne av: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Hvilke begrensninger ligger på forsikringsselskaper i å kreve personlig informasjon fra kundene for å tilby produkter, for å ekskludere kunder fra produkter basert på personlig informasjon eller manglende tilgang til personlig informasjon og for å gi ulike priser basert på personlig informasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:154 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  Hva er begrunnelsen for at Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvaret å gjennomføre en stor økning av husleien på Forsvarets utleieboliger for militært ansatte?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:153 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  Hva skjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:152 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  I Skedsmo kommune har det nylig kommet fram at det sannsynligvis lekker miljøgifter fra et gammelt kommunalt deponi ut i vassdragene rundt deponiet. "Konsentrasjonene av sink er akutt giftige. Det betyr at organismer i bekken dør med en gang de blir utsatt for så høye konsentrasjoner", sa Sissel Brit Ranneklev, hos NIVA til NRK 15/10/18. Kan vi forvente at situasjonen er slik andre steder i landet også og hva gjør regjeringen for å kartlegge forurensningsfaren fra nedlagte søppeldeponi?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  Mener statsråden det er konkurransevridende og prinsipielt betenkelig at næringshager som mottar offentlig finansiering fra kommuner og fylkeskommuner blir pålagt et maksimumstak for timepris for konsulenttjenester, samtidig som de konkurrerer om anbud med ordinære private bedrifter - og vil hun ta initiativ til å evaluere næringshageprogrammet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:150 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Til behandling

  Kan utenriksministeren redegjøre for hvorvidt det kan være aktuelt for Norge å følge Østerrikes modell når det gjelder kjøpekraftsjustering av velferdsytelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:149 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Hvis EØS-EFTA-landene og EU forhandler avtalene med Storbritannia uavhengig av hver andre, kan ikke det føre til ulikheter i avtalene og en fragmentering i det indre marked, der opptjente EØS-rettigheter behandles annerledes enn EU-rettigheter og innebære en tilsidesettelse av EØS-avtalens grunnprinsipper om homogenitet og likebehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:148 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  Hvordan vil granskingen av andre kommuner legges opp, og hvor mange kommuner vil bli gjenstand for stikkprøver for å avdekke om denne typen maktovergrep mot enkeltmennesker har skjedd i flere kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:147 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Til behandling

  Hvilke konkrete konsekvenser mener Utviklingsministeren det bør få at land som får betydelige bistandsoverføringer velger å prioritere unødvendige luksusgoder i sine nasjonale budsjetter?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:146 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Til behandling

  Har Nav rutiner som sikrer at brukere følges opp og deres rettigheter er ivaretatt dersom saksbehandler er sykmeldt, eller over lengre perioder er indisponert fra å motta og besvare henvendelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Dokument nr. 15:145 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for sikre at de som kontakter AMK alltid tas på alvor og får hjelp når de ringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:144 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 16.10.2018

  Til behandling

  VG har publisert en oversikt som viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med over tre tusen personer de siste ti år. Helsedirektoratet melder at det ikke er noen kontroll med at tallene er basert på korrekte diagnoser. På hvilken måte ivaretas enkeltmenneskets behov for å ikke bli påført en uriktig diagnose, og hvem har ansvar for at deres rettssikkerhet i slike saker er ivaretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:143 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Til behandling

  Hvorfor har statsråden ikke fått gjennomført felles IKT-løsning for akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i Norge, og hvordan skal han sikre medisinsk beredskap i den mest folkerike delen av landet, når datasystemene der jevnlig bryter sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:142 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Til behandling

  Mener statsråden det er en god ide å begrense NTNUs faglige autonomi ved å flytte ansvaret for terapiopplæring av kommende psykologer fra NTNU i Trondheim, som har lang erfaring og pedagogisk kompetanse på området, over til St Olav hospital?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:141 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Til behandling

  Står Hordaland fylkeskommune fritt til å fastette eigne takastar på sine ferjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:140 (2018-2019)

  Innlevert: 15.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for logikken bak det hele?