Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 144)
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:144 (2021-2022)

  Innlevert: 26.10.2021

  Sendt: 26.10.2021

  Til behandling

  Kan statsministeren forsikre Stortinget om at regjeringen vil avstå fra ethvert forsøk på å utøve politiske press mot Den norske nobelkomité med det formål å påvirke tildelingen av Nobels fredspris?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:143 (2021-2022)

  Innlevert: 26.10.2021

  Sendt: 26.10.2021

  Til behandling

  Vil statsråden offentliggjøre Landbruksdirektoratets beregninger som ligger til grunn for vedtaket om å stanse utbetaling av særskilt distribusjonstilskudd til Q-meieriene og Rørosmeieriet?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:142 (2021-2022)

  Innlevert: 26.10.2021

  Sendt: 26.10.2021

  Til behandling

  Vil statsråden holde løftet fra Hurdalsplattformen, og sørge for at fylkeskommunene får en rask avklaring om opptak til videregående opplæring, før arbeidet med nye inntaksordninger i fylkeskommunene er kommet så langt at det er for sent å stoppe Solberg-regjeringas tvangsvedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:141 (2021-2022)

  Innlevert: 26.10.2021

  Sendt: 26.10.2021

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å fjerne overbelegget man nå har ved sykehuset Telemark, men også andre sykehus som blant annet Ahus hvor kapasiteten i perioder er sprengt?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:140 (2021-2022)

  Innlevert: 25.10.2021

  Sendt: 26.10.2021

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at Mattilsynet får nok ressurser til å ivareta dyrevelferden i norsk husdyrhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:139 (2021-2022)

  Innlevert: 25.10.2021

  Sendt: 26.10.2021

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Til behandling

  Vil regjeringen bidra med økonomisk støtte til studenter som nå sliter med å betale høye strømregninger, for eksempel en midlertidig tilskuddsordning gjennom Lånekassen for høstmånedene 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:138 (2021-2022)

  Innlevert: 25.10.2021

  Sendt: 26.10.2021

  Til behandling

  I Hurdalsplattformen tar regjeringen til orde for å "gjennomgå grensehandelsproblematikken i lys av erfaringene fra koronapandemien og fra andre land, som Danmark, og foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv". Hvilke tiltak mener finansministeren er de mest aktuelle for å redusere grensehandelen og sikre norske arbeidsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:137 (2021-2022)

  Innlevert: 25.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Til behandling

  Med henvisning til Hurdalsplattformen vil finansministeren nekte statlige etater å bruke PR-byråer. Kan finansministeren nevne konkrete eksempler på konsulentbruk som han vil fjerne, hvilke nettobesparelser dette gir og når dette i så fall blir gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:136 (2021-2022)

  Innlevert: 25.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at strømsalgselskapene driver med villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår til sine kunder, og vil statsråden vurdere strengere sanksjoner mot disse strømsalgselskapene?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:135 (2021-2022)

  Innlevert: 25.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Kan statsråden klargjøre om og i hvilke tilfeller legens vurdering av delegering til medhjelper kan overprøves av andre?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:133 (2021-2022)

  Innlevert: 24.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Hva vil utenriksministeren foreta seg for å frakte ut norsk-trente CRU-soldater og andre i Afghanistan som er i livsfare fordi de har jobbet for eller hjulpet den norske staten, etter USA og NATOs nederlag i krigen?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:132 (2021-2022)

  Innlevert: 24.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Meiner Statsråden at dei som er utsett for straffbare forhold er dei samme som skal betale bota til eit offentleg organ?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:131 (2021-2022)

  Innlevert: 23.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor hun ikke følger Sivilombudets uttalelse om den såkalte ‘fedrekvotefellen’, men velger å følge Navs juridiske tolkning?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:134 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  I Hurdalsplattforma set AP og SP fram at kulturbudsjettet skal auke til 1 % av statsbudsjettet. For 2021 er kulturbudsjettet på litt over 23,6 milliardar. Det er likevel eit ope spørsmål om kva som skal inkluderast i reknestykket når denne lovnaden skal møtast. Skal til dømes avsetningar til mediepolitikken vere ein del av dette; for 2021 - kva prosent utgjer dei 23,6 milliardane som er sette av i år, og vil statsråden halde krisemidlar i samband med pandemien utanfor reknestykket?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:130 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil regjeringa foreta seg noe for at renter til Statens Innkrevingssentral ikke skal bli en uforholdsmessig belastning for folk med dårlig råd?
 • Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:129 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  I 2018 vedtok Stortinget enstemmig at barn ikke skal bosettes på sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste. I 2020 bestemte Stortinget at heller ikke unge voksne mellom 18 og 50 år skal bo på sykehjem mot sin vilje. Likevel fortsatte praksisen under høyreregjeringen. Stortinget ba i 2018 om å få et lovforslag. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre gjennomføringen av Stortingets vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:128 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  I en artikkel publisert 21.10 omtaler BBC en lekkasje av dokumenter som viser hvordan ulike land har jobbet med å påvirke en sentral FN-rapport om håndtering av klimakrisen. Norge omtales også i saken, som også er dekket av Nettavisen. Vi har imidlertid ikke oversikt over innspillene Norge har gitt. Kan statsråden redegjøre for hva slags føringer og mandater som ligger til grunn for norske myndigheters innspill til FN-rapporten og forsikre om at hensynet til norsk petroleumsindustri ikke påvirker våre innspill?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:127 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  Er denne praksisen i tråd med gjeldende lovverk, og hvis det er det vil regjeringen endre regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:126 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Til behandling

  11.10 ble vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Dommen i Høyesterett er en stor seier for samene og vil få konsekvenser for andre utbyggingssaker i samiske reindriftsområder. Vil statsministeren komme til Stortinget og redegjøre for dommen, hvilke konsekvenser den har for utbyggingen på Fosen og hvilke konsekvenser den har for andre utbyggingssaker i samiske reindriftsområder?
 • Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:125 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Til behandling

  Hva er status for innreise for utenlandske forskere, og vil ministeren gjøre noe med innreisenekten for forskere ved norske universiteter og andre forskningsinstitusjoner?