Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2277)
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2277 (2019-2020)

  Innlevert: 14.08.2020

  Sendt: 14.08.2020

  Til behandling

  Representanten Geir Pollestad sa både fra Stortingets talerstol og til Aftenbladet i forbindelse med dok 8 om Rogfast at det forslaget som regjeringspartiene, Ap og Sp var enige om gjorde det mulig å lyse ut Kvitsøykontrakten i sommer. Har Pollestad ikke forstått konsekvensene av enigheten, eller er det andre årsaker til at kontrakten ikke er lyst ut?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2276 (2019-2020)

  Innlevert: 14.08.2020

  Sendt: 14.08.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen videreføre de midlertidige kriteriene for dagpenger (som 80 % lønnskompensasjon opp til 3 G, kutt i ventedager, lavere inngangskriterier på 40 % ledighet og 0,75 G i inntekt) og kompensasjonsordningen for lærlinger etter 1. november 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2275 (2019-2020)

  Innlevert: 14.08.2020

  Sendt: 14.08.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem oversikt over antallet statlige arbeidsplasser i hvert fylke i 4 kvartal 2013 og 2019, oversikt over hvert fylkes relative andel av alle statlige arbeidsplasser i Norge i 2013 og 2019, og utviklingen i statlige arbeidsplasser i de enkelte kommunene i Nordland?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2274 (2019-2020)

  Innlevert: 14.08.2020

  Sendt: 14.08.2020

  Til behandling

  Oljeoperatørene har ansvar for å fjerne installasjoner og plugging av brønner når feltene stenges. Nedstengingskostnadene varierer mellom 5 og 15 % av totalkostnadene. Plugging av brønner varierer fra 50 mill. til flere hundre mill. og det er over 2 000 brønner som ikke er permanent plugget. Det antydes at de store operatørselskapene ønsker å trekke seg ut og overlate ansvaret til mindre aktører. Hva gjør ministeren for å sikre at operatørene oppfylle sine forpliktelser og ikke overlater regningen og miljøkostnader til fellesskapet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2273 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 14.08.2020

  Til behandling

  Mener helseministeren at Folkehelseinstituttet (FHI), som øverste fagorgan ved en pandemi, har blitt tilstrekkelig involvert – og har fått gode nok muligheter for å komme med faglige råd – i forbindelse med åpningen av cruiseturisme under Covid-19 pandemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2272 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 14.08.2020

  Til behandling

  Hva er årsaken til at Statsministeren ikke er villig til å se på alternative gjennomføringmåter for kamptrening for 3. divisjonslag og nedover i divisjoner inne f.eks håndball og fotball?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2271 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 14.08.2020

  Til behandling

  Et samlet storting har bedt regjeringen vurdere gjenåpning av de tidligere nedlagte lavsikkerhetsfengslene. På hvilken måte vil statsråden følge opp dette vedtaket om å øke kapasiteten i kriminalomsorgen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2270 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 14.08.2020

  Til behandling

  Hvor stor andel av smitteøkningen fra 15. juli og frem til nå kan spores til importsmitte, dersom en også medregner den lokale smitteøkningen som er et resultat av nærkontakter med innreisende (indirekte importsmitte) – og hvor mange nordmenn og utlendinger har ankommet Norge fra henholdsvis røde og grønne (nå gule) land etter 15. juli?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2269 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 13.08.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen lage en nasjonal plan for rehabilitering for alle som har fått covid-19, og mer ressurser for å bygge opp rehabiliteringsløp for dem, for å ikke ta ressurser ut fra andre rehabiliteringsgrupper som også trenger rehabilitering etter andre skader?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2268 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 13.08.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen utarbeide en ny nasjonal strategiplan mot antibiotikaresistens?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2267 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 13.08.2020

  Til behandling

  Mange barnehager har opplevd uklare og feilaktige beskjeder fra kommunale barnehagemyndigheter og tilsyn. Dette har alvorlige konsekvenser for de private aktørene. Når kan vi forvente at det nye nasjonale barnehagetilsynet iverksetter sin virksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2266 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 13.08.2020

  Til behandling

  Hvis regjeringen finner det nødvendig å «stenge ned landet» på nytt på grunn av smitteutviklingen vedr. Covid-19 utbruddet, mener regjeringen den har fullmakt til å gjøre dette uten å fremme proposisjon for Stortinget og hvilke tiltak mener regjeringen den i så fall har fullmakt til å iverksette og hvilke tiltak har regjeringen ikke fullmakt til å iverksette?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2265 (2019-2020)

  Innlevert: 13.08.2020

  Sendt: 13.08.2020

  Til behandling

  Stortinget vedtok i 2018 at regjeringen skulle få på plass en evaluering av seksårsreformen i skolen. Hvor langt er evalueringen kommet, når kan vi vente oss en konklusjon og framlegg av funnene, samt når og hvordan skal dette komme førsteklassingene og lærerne ved skolestart til gode?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2264 (2019-2020)

  Innlevert: 12.08.2020

  Sendt: 13.08.2020

  Til behandling

  Vil statsråden redegjøre hvorfor det har sviktet totalt når det gjelder testkapasitet i kommunene, på tross av at regjeringen før sommeren lovet en formidabel økning i testkapasitet slik at alle kommuner skulle kunne teste 5 % av innbyggerne i løpet av en uke, og kan regjeringen redegjøre for hva som nå konkret gjøres for å sikre at alle som ønsker å teste seg, slipper å vente dagevis på å få tilgang til covid 19-test?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2263 (2019-2020)

  Innlevert: 12.08.2020

  Sendt: 13.08.2020

  Til behandling

  I E-24 fra 11. august utrykker Petroleumstilsynet bekymring overfor utbyggingen på Castberg. Likevel så har vi fått opplyst at Petroleumstilsynet ikke har vært på befaring der siden april 2019. I lys av de siste årenes erfaring med problemene rundt Goliatutbyggingen på norsk sokkel, hva vil statsråden gjøre for å forhindre at en ny utbygging med store sikkerhetsutfordringer for arbeiderne, ala det vi så i Goliatutbyggingen, skjer igjen på norsk sokkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2262 (2019-2020)

  Innlevert: 12.08.2020

  Sendt: 12.08.2020

  Til behandling

  Vil Norge engasjere seg overfor somaliske myndigheter for å hindre lovendringer som kan legitimere barneekteskap i Somalia?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2261 (2019-2020)

  Innlevert: 12.08.2020

  Sendt: 12.08.2020

  Til behandling

  Har statsråden vurdert eller vil vurdere grep for å sikre at bedrifter som starta opp i 2020, men før koronasituasjonen, og som dermed ikkje har omsetningstal å vise til, blir omfatta av støtte- og kompensasjonsordningar?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2260 (2019-2020)

  Innlevert: 12.08.2020

  Sendt: 12.08.2020

  Til behandling

  Brannmann i Bjoneroa opplever å være først på plass ved ulykker 10 av 10 ganger, og direktør i DSB mener vi må komme til bunns i hvorfor det er blitt slik og sikre brann og redning har rett kompetanse og utstyr til å håndtere dette om trenden fortsetter, skriver Oppland Arbeiderblad 12. august. Hva mener statsråden er årsaken, og hvordan bør det kommunale brannvesenet bli kompensert for ekstra arbeidsbelastning og nye oppgaver utover brannslukking og redning?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2254 (2019-2020)

  Innlevert: 12.08.2020

  Sendt: 12.08.2020

  Til behandling

  Hvorfor foretok ikke politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet seg noe for å sikre at IB-elevene kunne søke med likest mulig utgangspunkt som andre videregåendeelever i årets spesielle opptak til høyere utdanning, og hvordan vil departementet framover håndtere IB-elevenes sak for å minimere de uheldige konsekvensene de er påført?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2259 (2019-2020)

  Innlevert: 11.08.2020

  Sendt: 12.08.2020

  Til behandling

  En stor gruppe barn og voksne lever i Norge med en begrenset oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd, fordi de ikke har klart å fremlegge gyldig pass fra hjemlandet. Lovgiver har understreket at det ikke vil være heldig å etablere en omfattende praksis med slike begrensede tillatelser, fordi det skaper usikkerhet og kan være integreringshemmende. Hvor mange får tillatelse uten begrensninger etter § 38 eller opphevet begrensninger gitt etter § 38 femte ledd – uten at det er fremlagt gyldig pass?