Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1887)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1887 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden støtte etableringen av Musikkbruket, etter modell av Scenekunstbruket?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1886 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  I Romerikes Blad 17. juni fremkommer det at Nedre Romerike brann- og redningsvesen bruker betydelige ressurser på å dokumentere at brannbiler som blir tatt i fotoboks for å kjøre for fort er på utrykning. Brannbiler må nemlig dokumentere at de er på utrykning for å slippe "fartsbot", mens politibiler og ambulanser slipper det. Synes statsråden dette er riktig ressursbruk i nødetatene, og vil han ta initiativ til at det blir samme regler for brannbiler som for politibiler og ambulanser?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1885 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem en oversikt over alle tildelte kvoter av 17. juni 2019 med leveringsplikt, inkludert informasjon om totalt tildelt kvote, tilgodesette bedrifter, regioner og landingssted?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1884 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden vise statistikk på alle leveringspliktige trålkvoter for 2018, med totalt antall tonn på kvoten og totalt antall tonn levert i Nordland, Troms og Finnmark fordelt på hvert fartøy og sted fisken er landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1883 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Hvor mange personer er blitt tvangsreturnert/utsendt siden regjeringsskiftet i 2013 (eventuelt siden 2013), og hvor mange av de utsendte hadde begått kriminelle handlinger? Dersom det finnes tall for hvor mange som ble sendt ut under forrige regjering, settes også dette pris på.
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1861 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Planlegger regjeringen å utarbeide ny nasjonal strategi mot antibiotikaresistens?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1877 (2018-2019)

  Innlevert: 16.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Ifølge Politiforum 5/2019, så har Øst Politidistrikt ansatt nærmere 50 personer i 10- og 20-prosentstillinger. En rekke av disse jobber med utstedelse av pass. Mener statsråden det som fremkommer i artikkelen er akseptabel arbeidsgiverpolitikk og i tråd med politiske vedtak fra regjeringen og Stortinget, er dette egnet til å ivareta og styrke kvaliteten i passutstedelsen og politiets øvrige arbeid, og hva vil statsråden foreta seg knyttet til saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1882 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Hvordan forklarer statsråden den enorme økningen av nattransporter fra sykehusene, og hvilke grep vil han ta for å sikre at eldre får en verdig transport i forbindelse med utskriving fra sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1881 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 ikke blir vedtatt før det foreligger en løsning som Hole kommune aksepterer, for Hole bo- og rehabiliteringssenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1880 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Kan regjeringen garantere at det ikke er fattet noen beslutning om å privatisere vedlikehold som i dag utføres av Forsvaret uten at fagforeningene er informert og at det i fremtiden ikke vil bli fattet noen slik beslutning uten å ivareta fagforeningenes avtalefestede medbestemmelsesrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1876 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Til behandling

  Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogbruksnæringen hugger mest skog i juni. På denne tiden er skogen full av egg og fugleunger. Norsk ornitologisk forening anslår at ca. 80 000 hekkinger ødelegges pr år. Selv om en relativt liten del av skogarealet berøres i året kan hogsten allikevel være svært skadelig for en fuglebestand hvis inngrepet skjer i områder med høy tetthet av hekkinger. Vil statsråden gå i dialog med næringen og vurdere nye tiltak som kan redusere negative virkninger av hogst i hekketiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1875 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Innføring av et fagkompetansekrav medfører etter yrkeskvalifikasjonsloven at fører av drosje blir et regulert yrke. Formålet med loven er at en yrkesutøver som er statsborger i en EØS-stat, kan utøve yrket sitt i Norge på lik linje med en yrkesutøver som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner i Norge. Norske myndigheter kan ikke kreve at fører av drosje fra annen EØS-stat kan pålegges å gjennomføre en norsk førereksamen. Ser ministeren at presiseringen åpner for at drosjer fra EU kan begynne å kjøre i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1874 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden gjøre rede for hvor det i proposisjon 70 L blir foreslått at drosjeførere fra EU/EØS-land skal gjennomføre kurs på norsk, og dersom dette ikke er tilfelle: Hvem kontrollerer at disse sjåførene kan tilstrekkelig norsk i tilfeller hvor de er sin egen arbeidsgiver?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1873 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at faktagrunnlaget om gebyrsatser i kommunen og byggesøknader videreføres, og helst utvide disse til å omfatte flere typer av byggesøknader også i mindre saker som bygg av garasjer og liknende?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1872 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at ingen av de andre planlagte sykehusprosjektene i Helse Sør-Øst blir forsinket som følge av utbyggingen ved OUS, og kan han i motsatt tilfelle opplyse om hvilke utbygginger som blir forsinket?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1871 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Har statsråden sett på hvor mange arbeidsplasser i Trysil som kan få utfordringer med nok en økning på reiselivmomsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1870 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til endringar i førarkortforskrifta og trafikkopplæringsforskrifta slik at stadleg begrensa og tidsmessig begrensa førarrett vert gjeninnført?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1869 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Spredning av miljøgifter er en av vår tids største miljøutfordringer. En rekke forbrukerprodukter inneholder miljøgifter. Miljødirektoratet har nylig lagt ned nettstedet ErDetFarlig.no, som inneholdt informasjon til forbrukere om miljøgifter i forbrukerprodukter. Hvordan vil statsråden sikre forbrukerne god og kvalitetssikret informasjon om miljøgifter, slik både svenske og danske forbrukere nyter godt av, nå som ErDetFarlig.no er lagt ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1868 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke anbudskrav som stilles gjennom de ulike modellene som benyttes herunder Difi/KS, Statsbygg, Statens vegvesen og Oslomodellen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1867 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Til behandling

  Selv om tilstanden til vikingskipene på Bygdøy har vært kjent lenge, har ikke penger kommet på plass for å sette inn de nødvendige tiltak for å redde dem. Verken i forrige statsbudsjett eller i det reviderte statsbudsjettet foreslår regjeringa penger til dette. Tid har alt å si i denne saken. Når kan vi vente oss at Universitetet i Oslo og deres arbeid med nytt Vikingtidsmuseum får pengene de trenger til å redde skipene?