Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1169)
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1173 (2016-2017)

  Innlevert: 26.05.2017

  Sendt: 26.05.2017

  Til behandling

  Hva har statsråden foretatt seg for å sikre at pris vurderes opp mot andre kriterier når kapasiteten i asylmottakene tas ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1172 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 26.05.2017

  Til behandling

  Domstoladministrasjonen (DA) har tatt initiativet til å etablere en permanent felles ledelse ved flere domstoler etter hvert som domstolledere har fratrådt. Har statsråden gitt sin godkjennelse eller på annen måte gitt "grønt lys" for den prosessen som er i gang, og ser statsråden noen betenkeligheter ved gjennomføringen av felles ledelse sett i lys av de rettslige innvendinger som er kommet fra dommerhold og Stortingets tidligere behandling av spørsmålet om sammenslåing og felles ledelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1171 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 26.05.2017

  Til behandling

  Gårdsbruket Nygården driver melkeproduksjon og har Ørland flystasjon som nærmeste nabo. Som følge av kampflyetableringen, kan gårdsdriften ikke opprettholdes uten å bryte kravene til dyrevelferd. Mattilsynet har gitt dispensasjon for 2017, men vil ikke forlenge ut over dette. For å videreføre driften må driftsbygningen etableres på en mindre støybelastet del av eiendommen. Vil forsvarsministeren bidra økonomisk til en løsning som sikrer fortsatt drift på Nygården?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1170 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 26.05.2017

  Til behandling

  Vil statsråden raskt iverksette tiltak for å få ned ørnebestanden på steder hvor ørn gjør stor skade på rein og vil statsråden sørge for at rovdyrpresset i tamreinområder blir redusert framover, særlig når det gjelder havørn og kongeørn?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1169 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 26.05.2017

  Til behandling

  Rapporten om journalskandalen i Helse Sør -Øst er svært alvorlig, og helse ministeren har ikke kunne garantere at IT- arbeideres tilgang til svært sensitive helseopplysninger nå er stengt. Mener regjeringen fremdeles at det er forsvarlig å drifte helsevesenets IT- systemer fra utlandet, eller vil regjeringen sørge for en tydelig politikk overfor helseforetakene som hindrer at liknende kan skje i fremtiden, og mener statsråden at regjeringen har ansvar for situasjonen vi nå er?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1168 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 26.05.2017

  Til behandling

  Viser til IKT-skandalen i Helse Sør-Øst og statsrådens tidligere svar til Stortinget. Vil statsråden komme til Stortinget før sommeren med en helhetlig redegjørelse om saken, hva departementet har gjort for å unngå det som har skjedd, alle fakta om hva som har skjedd og hvilke konsekvenser dette vil få?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1167 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 26.05.2017

  Til behandling

  De siste årene har jeg fått henvendelser fra folk som opplever at Nav stadig oftere ikke møter dem ut fra deres individuelle behov, men med standardiserte prosedyrer, lang ventetid og skjemaer. Hvordan vil statsråden sikre at Nav ikke blir en formalistisk og byråkratisk organisasjon, at individuelle behov for tilrettelegging ikke går på bekostning av rutiner, prosedyrer og skjema og mener statsråden at brukere skal kunne få snakke med sin saksbehandler personlig når de henvender seg til Nav?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1166 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 26.05.2017

  Til behandling

  Hvor i helikopterstrukturen er innsparingen på 100 årsverk identifisert, når blir denne reduksjonen realisert og hvordan er disse reduksjonene samt behov for ny EBA og infrastruktur identifisert i iverksettingsbrevet til forsvarssjefen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1165 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at den foreslåtte svekking av LDOs håndhevingsapparat, ikke medfører at grupper som er særskilt vanskeligstilte mister tilbud om å kunne fremme diskrimineringsklager med bistand fra fellesskapet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1164 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Foreligger det planer om å flytte deler av Statens innkrevingssentral, nærmere bestemt IKT-avdelingen, til Skatteetaten sentralt (Oslo)?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1163 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Har det i kostnadsestimatet i Prop 151 S (2015-2016) for alternativ 1 for fremskutt kampflybase og base for maritime overvåkingsfly (enebase på Evenes) blitt tatt hensyn til at det i sannsynligvis må bygges armeringssløyfe og vaskesystem (for eksempel «Bird Bath») for P8-flyene, og hva er i så fall kostnaden knyttet til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1162 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Har det blitt tatt hensyn til omstillingskostnader i form av flyttekostnader for personell, økte pendleutgifter, eventuell flyttebonus, ventelønn osv. i analysen, og hva er i så fall den estimerte kostnaden knyttet til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1161 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  I dag er det fylkeskommunene som avgjør hvilke digitale og andre hjelpemidler som elevene i fylket kan bruke ved eksamen i den videregående skole. Elevene får samme eksamen og vurderes på lik linje over hele landet, men har altså ulik tilgang til hjelpemidler på nett. Dette fremstår som urettferdig. Synes kunnskapsministeren at denne forskjellsbehandlingen når det gjelder hjelpemidler er akseptabel, eller vil ministeren sikre felles nasjonale retningslinjer for hjelpemidler til eksamen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1160 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Vil statsråden legge frem en melding om bioteknologi denne stortingsperioden, og slik bidra til et oppdatert regelverk som sørger for at flere pasienter får riktig behandling i tråd med kriterier for prioritering i helsetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1159 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Jeg viser til forslag fremmet av Høyre i Oslo bystyre om at byrådet i Oslo bør ta initiativ til å få tilbakeført en tomt på Aker sykehusområde vederlagsfritt fra OUS for å bygge storbylegevakt. Er helseministeren kjent med partifellenes forslag, og hvordan stiller han seg til det, og kan helseministeren tenke seg å legge til rette for at Oslo kommune kan få tilbakeført tomten som staten overtok i forbindelse med sykehusreformen uten vederlag til helseforetaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Gunhild Berge Stang (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1158 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Meiner statsråden det er riktig av Sjøfartsdirektoratet å klassifisere skipet Saga Oseberg som eit passasjerskip med krav om motor og redningsbåtar om bord på denne kopien av eit vikingsskip?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1157 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Hvordan forklarer statsråden at andelen ansatte med barnehagelærerutdanning har gått ned fra 36,1 % i 2015 til 35,6 % i 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1156 (2016-2017)

  Innlevert: 24.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at dagens Bioteknologilov står seg mot ny eller mer omfattende bruk av bioteknologi i fremtiden, og vil han som varslet legge frem en melding for Stortinget som kan berede grunnen for en ny lov i denne stortingsperioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1155 (2016-2017)

  Innlevert: 23.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Viser til statsrådens svar (15:1042). Jeg er bekymret for pasienters rettsikkerhet. I de sakene jeg er forelagt er ikke påstander i begrunnelser for avslag på søknad om utenlandsbehandling dokumentert av utenlandskontorene. De som har klaget sine saker til Klagenemda for behandling i utlandet erfarer at heller ikke de dokumenterer sine påstander. Er statsråden villig til å møte disse pasientene og vurdere hva man kan gjøre av strakstiltak for å sikre pasiententers rett til behandling i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1154 (2016-2017)

  Innlevert: 23.05.2017

  Sendt: 24.05.2017

  Til behandling

  Hva er bakgrunnen for at lengeværende asylsøkere flyttes mellom mottak, og kan statsråden bekrefte at UDIs beslutning om å flytte asylsøkere fra Svolvær mottak ikke har noen sammenheng med Vågan kommunes engasjement for de samme asylsøkerne?