Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1389)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1394 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Hvilke tiltak har statsråden iverksatt for å følge opp med konkrete effektive tiltak gjennom arbeidstilsyn, skatt og politi for å ta opp kampen mot organiserte asfaltbander i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1393 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for å ivareta norske innbyggeres personvern og rettsikkerhet når utenlandske selskap leverer tjenester til offentlig sektor generelt, og har statsråden kontroll på at ingen informasjon om norske borgere havner på avveie ved bruk av internasjonale selskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Mani Hussaini (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1392 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  I regjeringens politiske plattform står det skrevet at regjeringen vil “Legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid.”, er Arbeids- og sosialministeren enig i dette, og hva gjør så arbeids- og sosialministeren for å stoppe bedrifter fra å slå seg og bruke konkurs som pressmiddel for å unngå tariffavtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1391 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Kan statsråden fremlegge statistikk eller registrering av denne problemstillingen for landet, og på hvilken måte vil statsråden sørge for at nødvendig vedlikehold av infrastrukturen for strømforsyning er tilstrekkelig og i en slik standard at befolkningen ikke utsettes for utfall av strøm og elektrisitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arve Sigmundstad (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1390 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Legger Regjeringen opp til at trasévalg, og dermed også frigjøring av båndlagte areal for InterCity-utbyggingen for strekningen Sarpsborg-Halden, ikke vil bli avklart før gjennom behandlingen av NTP i 2022/2023?
 • Skriftlig spørsmål fra Arve Sigmundstad (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1389 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Hvilke initiativ vil Regjeringen ta for å stoppe det som lokalt omtales som en snikinnføring av en sammenslåingsprosess uten særlige eller reelle behov for Halden og Fredrikstad tingrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1388 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at TV2s forslag er tilfredsstillende løsninger, hvis nei, hvordan vil statsråden sikre at et flertall av disse beslutningene faktisk blir tatt utenfor hovedstaden?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1387 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  NRK Brennpunkt viste 19.4.18 en dokumentar om psykisk syke på Ila fengsel. Dokumentaren viste at mange innsatte var holdt i langvarig isolasjon. I sin rapport av 5. april sier FNs Menneskerettighetskomite at Norge ikke må isolere fanger med sinnslidelser. Mener justisministeren at forholdene på Ila ikke bryter forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1386 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  Høyesterett har forkastet statens anke om å få Farida-saken opp i Høyesterett. Det betyr at Lagmannsrettens dom om at vedtaket om å frata oppholdstillatelsen til Farida og moren i Norge var feil, blir stående. Hvordan vil UNEs saksgang sikre rett behandling og vedtak i saka, og når kan vi forvente oss en endelig avgjørelse i saka?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1385 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 20.04.2018

  Til behandling

  I henhold til fraværsreglene i videregående opplæring, skal fravær som skyldes helsemessige forhold ikke regnes som udokumentert fravær. Jeg er gjort kjent med at elever med kognitive funksjonsnedsettelser, der fravær skyldes behovet for skjerming i forståelse med lege og skole, nå har fått varsel fra skolen om at alt fravær gjennom skoleåret blir omgjort til udokumentert fravær, og at elevene mister retten til karakter i flere fag. Mener statsråden at slik praksis samsvarer med og følger av regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1384 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Vil statsråden legge opp til å utsette fristen for høringa om "Sjarkflåtens rolle i et framtidsrettet kvotesystem" basert på de protestene som naturlig nok er kommet etter at statsråden la opp til en kort høringsfrist om et komplekst tema, med kontroversielle forslag, for kystens fremtid?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1383 (2017-2018)

  Innlevert: 19.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at private kjeveortopeder som behandler barn og ungdom med behov for tannregulering ikke kan ta urimelig høye priser for det, samtidig som pasientene får en prosentvis refusjon ut fra en offentlig takst som er mye lavere?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1382 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Det er flere barnehager som mener at det vil bli krevende å oppfylle bemanningsnormen som er foreslått i Prop. 67 L (2017-2018). Mener kunnskaps- og integreringsministeren at den foreslåtte reguleringen er tilstrekkelig fleksibel?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1381 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Hva vil være provenyeffekten av en minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen der det er en ansatt per to barn under tre år og en ansatt per fem barn over tre år?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1380 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  I Odda pågår det nå en diskusjon om flomsikring av det vernede Opovassdraget. Striden står mellom en kraftutbygging som vil kunne ha store konsekvenser for det verna vassdraget eller en flomluke som har langt mindre konsekvenser. Vil statsråden sørge for at andre tiltak prøves før han ev. tar stilling til en kraftutbygging og kan han forsikre Stortinget om at spørsmålet om en ev. kraftutbygging blir forelagt Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1379 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Kan statsråden dele evalueringen av stasjoneringen av de amerikanske soldatene på Værnes med Stortinget i sin helhet, eventuelt gi et uttømmende svar på hvilke konklusjoner den trekker fram, inkludert eventuelle negative erfaringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1378 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Kan utenriksministeren gi en oversikt over kostnadene knyttet til fremme av Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd, fra 2007 og frem til i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1377 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Har statsråden foretatt en vurdering inkl det juridiske om NSB bør redusere sin pris for enkeltbilletter og periodebilletter når de reduserer kvaliteten på sitt tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1376 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Mener finansministeren det er et problem at attraktive boliger i sentrumsnære områder i stor grad blir kjøpt opp av de som allerede eier en eller flere boliger, og at førstegangskjøpere med det stenges ute fra markedet, og vil finansministeren foreslå tiltak for å begrense veksten i sekundærboliger?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1375 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Foreligger det en vurdering av å endre samenes status som folkegruppe, eller har det blitt tatt noen form for initiativ fra regjeringen for å vurdere en slik endring, og i så fall hvilke?