Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 956)
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:956 (2020-2021)

  Innlevert: 15.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Til behandling

  Statsministeren oppfordret nylig permitterte arbeidstakere til å se etter ny jobb. Hvordan vil statsråden sikre at permitterte arbeidstakere som sier opp sin stilling for å ta annet arbeid ikke risikerer 18 ukers ventetid for dagpenger dersom de igjen blir permitterte eller ledige?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:955 (2020-2021)

  Innlevert: 15.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Til behandling

  Hva er bakgrunnen for at det ikke utveksles informasjon mellom tollerne og politiet som kan bidra å håndheve regelverket og hindre importsmitte?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:954 (2020-2021)

  Innlevert: 15.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Til behandling

  Regjeringen legger stor vekt på at norske studenter bør ha deler av studiet sitt i utlandet. For den enkelte student kan boligsituasjonen på studiestedet være uoversiktlig. Det er stor variasjon fra land til land, by til by og ofte universitet til universitet. Har statsråden planer om tiltak som kan gjøre det lettere for norske studenter å finne bolig i utlandet, og kjenner statsråden til andre land som gir fortrinnsrett til utenlandske studenter i jakt på bolig?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:953 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Til behandling

  Kva har regjeringa tenk å gjere for å leggje til rette for at næringsverksemder som sel varer på nett framleis kan nytte nynorsk i si marknadsføring utan å miste treff på nettet? Ser statsråden føre seg å kontakte Google Noreg om saka?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:952 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Til behandling

  Hvordan forholder regjeringen seg til et potensielt salg av F-35 fra USA til De forente arabiske emirater, vil et slikt salg kunne medføre kostnads- og/eller informasjonsdeling om F-35 eller andre våpensystemer mellom Norge og De forente arabiske emirater?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:951 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Har noen i departementene eller fra statsministerens kontor vært i kontakt med israelske myndigheter for å få informasjon om hvordan de jobber med å vaksinere så mange av egne innbyggere så raskt som de gjør, for å se om vi har noe å lære og få nyttig informasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:950 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Flere fylker står ovenfor betydelige kutt i hurtigbåttilbudet som følge av at de kommer dårlig ut av regjeringens nye kostnadsnøkkel for hurtigbåter som ble innført i 2018. Rogaland fylkeskommune anslår for eksempel at de får mellom 80 og 90 millioner mindre fra staten enn det det koster å drive hurtigbåtene. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fylkene fortsatt har mulighet til å opprettholde et godt hurtigbåttilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:949 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Vil helseministeren gjøre en ny vurdering av hvorvidt klinisk basisutdannelse (KBU) for norske legestudenter i Danmark, kan godkjennes som en del av turnusen (LIS-1), når disse studentene kommer tilbake igjen til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:948 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  I et leserbrev skriver forsvarssjefen at det "fra Evenes vil det om kort tid operere seks kampfly og fem overvåkningsfly." Har regjeringen planlagt å endre antallet F-35 som opererer som QRA fra Evenes?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:947 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  I regjeringens klimamelding gis det ingen løfter om å videreføre Klimasats etter 2021. Vil regjeringen avvikle ordningen, eller er den planlagt videreført?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:946 (2020-2021)

  Innlevert: 14.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Helse Møre og Romsdal har no bestemt seg for å stenge fødeavdelinga i Kristiansund frå februar. Meiner statsråden at dette er i tråd med Stortingets vedtak, og viss ikkje, vil regjeringa ta grep for å sikre rekruttering og ressursar til å oppretthalde akutt fødselshjelp i både Molde og Kristiansund?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:945 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Hva er blitt gjort siden 2018 for å sikre et godt og likeverdig behandlingstilbud for spillavhengige i alle helseregionene, og hvordan vurderer helseministeren kvaliteten på tilbudet til spillavhengige per dags dato?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:944 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Har Arbeids- og sosialdepartementet avsluttet sitt arbeid med lover og regler for arbeidstakere på såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:943 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å bidra til å styrke IT sikkerheten i kommunene, og i så fall hvordan tenker statsråden at en slik styrking av IT sikkerheten i kommuner og fylker kan foregå?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:942 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Kan statsråden klarlegge hvilke regler som gjelder ved grensepassering for arbeidspendlere og om de faktisk kan passere på stengte grenseoverganger ?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:941 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Hva er de totale kostnadene knyttet til operasjonene med flytting av Elgå-ulven i 2019 og Elgå-ulven med Deisjø-tispa i 2021, inkludert leie av helikopter og skyttere, transport, medikamenter, kostnader til ansatte som har overvåket òg sporet ulven over vanlige arbeidsdager og helg/helligdager, ekstraarbeid i forvaltningen og andre påløpte utgifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:940 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Vil helseministeren ta initiativ til at en forskrift som sørger for at covid-19-testing blir utført på grensen, kommer på plass eller mener han at dagens tillitsbaserte system er tilstrekkelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:939 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Mener kulturministeren at festivalsommeren skal planlegges som normalt og hvordan skal koronastøtteordningene innrettes for å ivareta festivalene og andre store arrangører?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:938 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  Ifølge § 4.2 i Forskrift om kjørende og gående trafikk (FOR-1986-03-21-747) kan kjøretøy som kan kjøre i minst 40 km/t kjøre på motorveg, med unntak av moped. Det betyr i praksis at alle traktorer av nyere dato kan kjøre på motorveg. Hva er begrunnelsen for dette, er det trafikksikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre på motorveg i så lave hastigheter, og kan statsråden tenke seg å endre dette regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:937 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Til behandling

  I september 2019 sa statsministeren at det skal etableres en ny redningshelikopterbase i Troms fra 2022. Det er under ett år igjen og anskaffelsesprosessen har vært så dårlig at interessentene har trukket seg underveis. Nå har angivelig anbudsgrunnlaget blitt endret uten at anbudet har blitt lyst ut på nytt. Kan statsråden bekrefte at det blir en ny redningshelikopterbase i 2022, eller vil alt rotet i denne prosessen føre til forsinkelser som går ut over beredskapen i Troms?