Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 903)
 • Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:907 (2016-2017)

  Innlevert: 27.03.2017

  Sendt: 28.03.2017

  Til behandling

  Vil helse - og omsorgsministeren legge til rette for at de private tilbydere innen prosjektet «Raskere tilbake» kan få prolongert sine avtaler med 6-12 måneder utover gitt sluttdato 31.12.17?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:906 (2016-2017)

  Innlevert: 27.03.2017

  Sendt: 28.03.2017

  Til behandling

  Stortingsflertallet har vedtatt at all persontrafikk på jernbane i Norge skal konkurranseutsettes. Når legger statsråden opp til at henholdsvis «Trafikkpakke 1 Sør» og «Trafikkpakke 2 Nord» skal legges ut på anbud, når legges det opp til at kontrakter for de to pakkene skal inngås, og har statsråden vurdert hensiktsmessigheten av å gjennomføre en stor og kostbar konkurranse som antagelig ikke vil være klar til signering før etter at høstens stortingsvalg er avholdt?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:905 (2016-2017)

  Innlevert: 27.03.2017

  Sendt: 27.03.2017

  Til behandling

  President Erdogan i Tyrkia har truet med å forkaste avtalen med Europa om flyktninger og asylsøkere. Flyktninger blir brukt i et politisk spill både i Tyrkia og i Europa. Det er behov for sterkere felles ansvar for flyktningene i Europa og sterkere innsats i nærområdene. Hvilke initiativ har Norge tatt eller vil ta overfor andre europeiske land for å sikre dette og sikre human og menneskerettslig behandling av flyktningene i Europa dersom Tyrkia gjør alvor av trusselen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:904 (2016-2017)

  Innlevert: 24.03.2017

  Sendt: 24.03.2017

  Til behandling

  Når planlegg statsråden å følgje opp Stortingets vedtak nr. 471 om å stanse import av produkta frå hai?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:903 (2016-2017)

  Innlevert: 24.03.2017

  Sendt: 24.03.2017

  Til behandling

  Basert på tall fra Riksrevisjonens rapport om bruk av konsulenter i staten, er det uklart hvordan utviklingen av bruk av konsulenter i helseforetakene har vært de senere årene. Kan helseministeren svare på hvor mye de fire respektive regionale helseforetakene har brukt på konsulenttjenester i perioden 2014 – 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:902 (2016-2017)

  Innlevert: 24.03.2017

  Sendt: 24.03.2017

  Til behandling

  Kan statsråden gjøre rede for hvor mye Helse Møre og Romsdal sparer på å stenge barneavdelingen ved Kristiansund sykehus i påsken, og er statsråden komfortabel med å påføre foreldre og barn de ekstra bekymringene stengt barneavdeling gir?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:901 (2016-2017)

  Innlevert: 24.03.2017

  Sendt: 24.03.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at dagens nivå og omfang hva gjelder den barnefaglige kompetansen, og dagens øvrige tiltak som skal være i mottakene for å ivareta enslige mindreårige, og som kan motvirke psykiske lidelser, selvskading, rusproblematikk og forsvinninger, er tilstrekkelig for å ivareta enslige mindreårige i mottak på en tilfredsstillende måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:900 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 24.03.2017

  Til behandling

  Nav.no har en oversikt over påregnet saksbehandlingstid for ulike typer ytelser etter fylke. For uføretrygd varierer forventet tid fra fire til åtte mnd. I tilsvarende oversikt for internasjonale saker sies det at man generelt må påregne mer tid fordi opplysninger må innhentes fra utenlandske trygdemyndigheter. Antatt saksbehandlingstid for uføretrygd er ikke oppgitt. Hvorfor er uføretrygd utelatt fra oversikten, og hva mener statsråden er en rimelig saksbehandlingstid for internasjonale saker om uføretrygd?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:899 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 24.03.2017

  Til behandling

  Kva konkrete handlingar har statsråden gjort, sidan han tiltrådte, for å få mulla Krekar ut av Noreg?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:898 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 24.03.2017

  Til behandling

  Det er eit stort engasjement knytt til ny bompengepakke på Nord-Jæren. Mange fryktar høge utgifter til bompenger i framtida. Kva konkrete grep gjorde statsråden for å redusera bompengane i pakka før saka vart lagt fram for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:897 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 24.03.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at NAV viser fleksibilitet for sine brukere som etterspør utskrift av informasjon om ytelser og utbetalinger i tråd med Stortingets merknad i statsbudsjettet for 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:896 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 24.03.2017

  Til behandling

  Støtteordningen for bredbåndsutbygging ble godkjent av ESA i 2014 for perioden 2014-2017 med en ramme på 2 milliarder norske kroner. Har statsråden satt i gang evalueringen av ordningen som ESA satte som forutsetning, og vil statsråden søke om en videreføring av ordningen fra 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:895 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  En alvorlig hendelse i 2014 på flerbruksfartøyet «Boa Sub C» på oppdrag for Statoil i Norskehavet ble hemmeligholdt for norske myndigheter i over to år. Hva mener statsråden om at Statoil hemmeligholdt hendelsen, og hvor mange lignende hendelser må skje før regjeringen viser vilje til å rydde opp i forholdene rundt flerbruksfartøy?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:894 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for status i Enovas arbeid med et programtilbud for infrastruktur for hydrogen og om hvordan aktørene i bransjen har vært involvert arbeidet med programmet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:893 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Besvart: 28.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I Stortingets spørretime 22.03.17 informerte statsministeren om at forsterreduksjon ved tvillinggraviditet kan gjennomføres etter uke 12. Kan helse- og omsorgsministeren bekrefte at fagmiljøene nå skal tolke forskrift om svangerskapsavbrudd slik at fosterreduksjon som hovedregel kan utføres i uke 14, eller er det uke 13 som gjelder, og ser statsråden behovet for en ny juridisk gjennomgang av denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:892 (2016-2017)

  Innlevert: 23.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Vil regjeringen legge frem en ny strategi for innvandrerhelse og når vil det i tilfellet bli gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:891 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Blant 57 publiserte rapporter om tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i 2016, ble det påvist 98 lovbrudd. Mange får ikke det omfanget av tjenester som de har krav på. Brukermedvirkningen er fraværende. Tjenestene mangler kompetanse og kommunene mangler internkontrollsystemer. Hva gjør regjeringen for å rette opp i forholdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:890 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Ifølge konseptvalgutredninger gjennomført av Statens vegvesen kan godstrafikken på Bergensbanen bli redusert med 60-70 prosent hvis det bygges ny og bedre rv 7, rv 52 eller E134. Regjeringen vil satse på alle disse veiene, i tillegg til E16. Hvordan rimer dette med målet om å flytte godstransport fra veg til bane, og hva blir samfunnsnytten av å satse på jernbane dersom disse gigantiske veiinvesteringene gjennomføres og slår bein under togets trafikkgrunnlag?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:889 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Til behandling

  Kan statsråden bekrefte fylkesutdanningssjefenes tolkning av regelverket, eller vil han ta initiativ til å endre regelverket slik at elever som deltar på denne type arrangement skal kunne få dokumentert fravær?
 • Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:888 (2016-2017)

  Innlevert: 22.03.2017

  Sendt: 23.03.2017

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Har byråkratiet i offentlig sektor blitt redusert med dagens regjering, og hvor store besparelser er det i så fall tale om?