Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1011)
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1011 (2019-2020)

  Innlevert: 19.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Mener kunnskapsministeren, etter å ha lest disse lovtolkningene, at det finnes det hjemmel i lovverket for å endre forskriften og vil regjeringen i så fall endre loven for å få gjennomført det jeg til kalle karakterbasert opptak i alle fylkeskommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1010 (2019-2020)

  Innlevert: 19.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Det foreligger planer for mulig utflytting av arbeidsplasser ved Kongsberg Maritime AS. Dette vil kunne svekke den maritime verdikjeden som finnes på Nordvestlandet. Hvordan vil næringsministeren gjennom sitt eierskap sikre at viktige arbeidsplasser og spisskompetanse ikke flytter ut av landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2019-2020)

  Innlevert: 19.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Hvor vanlig er det at organisasjoner med politisk slagside mottar offentlig prosjektstøtte for å utvikle opplæringsmateriell norske skoler kan benytte seg av, i hvor stor grad benyttes slikt materiell av norske skoler og finnes det andre uheldige eksempler på en slik praksis i tillegg til den som nå er avdekket i Minerva?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Hvilke grep vil statsråden ta for å opprettholde flystrekningene som Widerøe nå vil legge ned, siden avgiftsendringene gjennom Avinor ikke er tilstrekkelig, og kan han i den forbindelse vurdere ulike grep for å differensiere terminalavgiftene?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Kan statsråden bidra til å fremme forslag om tiltak eller lovendringer som bedre sikrer intensjonen Stortinget har lagt til grunn, om at foreldre som bortfører sine barn ikke skal tilgodeses barnebidrag når barnet er bortført, uten å bryte Norges internasjonale forpliktelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1006 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Hvordan kan Norge mest effektivt bidra til å stoppe den pågående nedbyggingen av rettsstaten i Polen; hvordan vil regjeringen påpeke overfor EU og Polen at EØS-avtalens forutsetninger om rettssikkerhet er brutt av den polske regjeringen gjennom virksomheten til Disiplinærkammeret i Polens høyesterett og Polens nasjonale domstolsråd, og kan Norge bidra med EØS-midler til aktiviteter i regi av den polske regjeringen før rettsikkerheten er gjenopprettet og anerkjent av EU-domstolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Kan statsråden sette opp en tabell som viser hva alle fylkeskommunene får tilført via inntektsystemet til ferger fra 2013 til 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Kva tenkjer samferdselsministeren å gjere for å førebygge fleire ulukker på E39 ved Kringla?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Bergensområdet har et økende kraftforbruk tilsvarende Trondheim, men det mangler kapasitet i dagens nett og alle får ikke koble seg på strømnettet når de trenger det i følge Statnett. Det får store konsekvenser for elektrifisering av samfunnet og etablering av nye arbeidsplasser. Hva slags kriterier blir lagt til grunn for prioritering av sektorer eller bedrifter for tilgang på strømnettet, og hvilke innflytelse har lokalpolitikere på prioriteringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1002 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at fylkesmennene har nok ressurser til å utføre lovpålagte tilsyn av barnevernsinstitusjoner, samt påse at tilsynene utføres på tidspunkt hvor barna kan bidra med sine innspill i tilsynene?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1001 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Til behandling

  Det er flere eksempler på at med dagens politiattestordning kan personer som har begått seksuelle lovbrudd være trenere for barn og ungdom, blant annet fordi attestene er enkle å forfalske. Vil statsråden ta initiativ til en sikrere politiattestordning, for eksempel ved å tilrettelegge for digitale politiattester via Altinn?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1000 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 18.02.2020

  Til behandling

  Kan samferdselsministeren bekrefte at bompengene på E18 Tvedestrand – Arendal vil bli redusert til maksimalt 35 kr uten brikke og 28 kr med brikke, og når vil denne reduksjonen av bomsatsene bli iverksatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:999 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 18.02.2020

  Til behandling

  Er planene om ny riksvei fra Timenes til Kjevik flyplass i Kristiansand i tråd med nullvekstmålet for biltrafikk i de store byene?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:998 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 18.02.2020

  Til behandling

  Hvordan følger ministeren opp situasjonen med fengslede kvinnerettsaktivistene når hun besøker Saudi Arabia denne uken?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:997 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 18.02.2020

  Til behandling

  Når vil regjeringen legge fram en proposisjon for finansiering og bygging av E134 Seljestad-Røldal?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:996 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 18.02.2020

  Til behandling

  Vil statsråden gjeninnføre statleg kjøp på strekninga Ørsta/Volda-Oslo, og viss ikkje, kva grep vil regjeringa ta for å sikre eit betre flytilbod for privatpersonar og næringsliv i regionen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:995 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 18.02.2020

  Til behandling

  Mange yngre kvinner opplever å få livmorhalskreft til tross for normale celleprøver. Hva vil statsråden gjøre for å kvalitetssikre testene for de yngre kvinnene som deltar i Livmorhalsprogrammet, slik at vi kan redusere antallet feiltolkede celleprøver også i denne gruppen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:994 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 18.02.2020

  Til behandling

  Er det høve for fylkeskommunane å setje miljøkrav for drosjer avgrensa til 7 seter, og vil statsråden i tilfelle sørgje for at det vert mogleg med ei differensiering på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:993 (2019-2020)

  Innlevert: 17.02.2020

  Sendt: 18.02.2020

  Til behandling

  4 av 5 barn og unge som har vært utsatt for vold og/eller overgrep forteller ikke om dette til voksne i offentlige systemer. En hovedgrunn til dette er at de ikke får snakke i trygge rammer. I dag spørres barn om de er utsatt for vold i en samtale der foreldrene er tilstede. Jeg er usikker på at dagens praksis er i tråd med FNs barnekonvensjon. Vil statsråden sikre at barn i førsteklasseundersøkelsen får spørsmål om dette i trygge rammer uten at foreldrene er tilstede?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:992 (2019-2020)

  Innlevert: 17.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Hva visste norske myndigheter om muligheten for at norske IS-medlemmer kunne straffeforfølges i Syria og hva ble gjort for å undersøke dette før den norske IS-kvinnen ble hentet hjem?