Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1940)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1940 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  Ved sammenslåingen av Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo, står det i Kgl. res. av 14. januar 2011 at: «Departementet legger til grunn at virksomheten i utgangspunktet skal drives ved de nåværende studiestedene Kjeller i Akershus og Pilestredet i Oslo.» Imidlertid har det over tid foregått en nedbygging av studie- og arbeidsplasser fra Kjeller, i strid med forutsetningene for sammenslåingen. Aksepterer regjeringen at campus på Romerike reduseres til en filial av OsloMet, eller vil en kreve en likeverdig utvikling?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1939 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  Det er oppdaget alvorlige regnefeil i det norske klimaregnskapet. Utslippene av klimagasser fra Norge kan ha vært betydelig høyere i 2019 og endel år før, enn det som så langt er rapportert. Dette får konsekvenser både for klimamålene for 2020 2030, dersom det ikke settes i verk flere tiltak for å kutte utslippene. Hvilke konsekvenser har regnefeilen for oppnåelsen av våre klimamål og vil regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, legge fram forslag til nye utslippskutt, for å sørge for at Norge når sine klimamål?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1938 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  Nå som det er kommet en avklaring fra EFTA om at yrkeskvalifikasjonsdirektivet ikke skal begrense bevegelsesfriheten i EU, kan man gjøre en ny vurdering om at medisinstudenter i Danmark kan slippe å gå "dobbelt turnus»?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1937 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  I januar i år fremmet Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) et krav om testing av royalbehandlet trekledning. En juridisk utredning gjort på vegne av de tre største produsentene av slik kledning viser at det ikke er grunnlag for et slikt krav, og at produktet kan merkes og omsettes i tråd med gjeldende regelverk og tradisjonelt aksepterte ytelser. Er statsråden uenig i denne juridiske konklusjonen, og kan han i så tilfelle peke på hvilken lovhjemmel myndighetene har for å stille et slikt krav til testing?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1936 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  De midlertidige endringene i oljeskatten gjelder for alle prosjekter som har levert inn PUD/PAD innen 1. januar 2023 og som har fått godkjent PUD/PAD innen 2024. Hvor lenge gjelder skattefordelene for et prosjekt som har levert inn PUD/PAD innen 1.januar 2023 eller fått godkjent PUD/PAD innen 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1935 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  Det har vært kraftig sentralisering av politiet gjennom «nærpolitireformen». Skaun, Melhus, Klæbu og Malvik hadde lokalt, tilstedeværende politi, men nå er disse borte og flere titalls ansatte har blitt sentralisert bort fra lokalsamfunn i hele Trøndelag. Nylig kunne vi lese om et biltyveri i Skaun der politiet brukte et døgn på å følge opp saken og folk måtte selv spane og finne ut hvem som hadde tatt bilen. Er dette for polititilbudet for vanlige folk i 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1934 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen sørge for at det nå gis tilbud om mulighet til å til å bli boende i kommunen og slippe flytting når asylmottak legges ned, gjennom avtaler med mottakskommunen, særlig for familier med barn som er etablert i barnehage og skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1933 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  Utviklingshemmede i Norge har ikke rett til bolig. Kommunene skal ifølge loven bare «legge til rette for bolig». I Oslo er det begrenset med offentlige initiativ til å skaffe bolig. En foreldregruppe gikk derfor sammen for å bygge og finansiere et bofellesskap for ti utviklingshemmede i Oslo. De opplever nå store problemer med skattevesenet, bl.a. pga moms. Vil statsråden ta initiativ til å hjelpe foreldrene og gjøre det lettere for foresatte som tar initiativer for å hjelpe sine barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1932 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  Kan statsråden avklare hvorvidt en riktig forståelse av Riksadvokatens rundskriv av 14. januar 2021, kalt pandemidirektivet, innebærer at vold- og sedelighetsforbrytelser skal henlegges for å frigjøre kapasitet til å etterforske pandemirelaterte saker, og mener statsråden i så tilfelle at en slik forståelse er akseptabel av hensyn til ofre for alvorlig voldskriminalitet, og vil hun videre foreta seg noe i denne sammenhengen?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1931 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  Hva er grunne til at en lett el-scooter (140 kg) plasseres avgiftsmessig sammen med motorsykkel og ikke moped?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1930 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere endringar i brukthandelslova eller brukthandelsforskrifta som kan gjere det enklare for bruktbutikkar å omsette varer med liten salsverdi, f.eks. i samband med den varsla strategien for sirkulær økonomi eller i andre politiske prosessar med mål om meir gjennbruk?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1929 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Til behandling

  Vil statsråden i kraft av sin instruksjonsadgang sørge for at tilfeller som beskrevet her inngår i UDIs nærmere retningslinjer om hva som er «særlige grunner» for innreise?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1928 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Til behandling

  Vil statsråden sikre at innreiserestriksjoner for strengt nødvendig arbeidskraft praktiseres likt for kulturvirksomheter som for andre deler av næringslivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1927 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Til behandling

  En rekke mindre industribedrifter er ikke en del av det europeiske kvotesystemet, konkurrerer i det globale markedet og har i dag ikke alternative energikilder med lavere utslipp og vil bli hardt rammet av en kvotepris som er høyere enn konkurrentene. Det gjelder Figgjo porselen, Gyproc, Benteler Automotive Raufoss, Metallco Aluminium, Hydro Aluminium Rolled Products og REAL Alloy. De ønsker å legge om produksjonen, men trenger forutsigbarhet. Vil statsråden ta initiativ til et klimapartnerskap slik Danmark og Nederland har gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1926 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å endre begrepet vi bruker for mennesker med nedsatt funksjonsevne endres fra psykisk utviklingshemmet til et mer passende begrep, og forstår statsråden at dette er viktig for dem det gjelder?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1925 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at det er brutto tapsgrenser som gjelder for 2020 slik det gjør for 2021 når tapsgrensene innfases ?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1924 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Til behandling

  Nylig kom det frem at det pågår bruk av havet som er i strid med Norges verneforpliktelser i alle våre vernede havområder, bunntrål inkludert. Mener fiskeriministeren dette er praksisen man skal ha overfor vernede havområder i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1923 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Til behandling

  I St.mld. 16 tas det til orde for mer praksis for studenter. Dette er etterspurt av mange, men vil medføre økte kostnader. Til samme melding ønsker NHO finansiering/tilskudd fra staten til bedrifter som tar inn praksisstudenter. Kan statsråden redegjøre for kostnadene man ser for seg ved mer praksis for studenter, og hvilke kostnader NHOs forslag kan beregnes til?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1922 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Til behandling

  Norsk sjølforsyning er for lav, også innen grønt- og bærproduksjonen. Norske jordbær er ettertraktet blant nordmenn, men har små marginer og krevende produksjonsforhold. Erfaren arbeidskraft er en viktig faktor. Koronarestriksjoner gjør det vanskelig og uforutsigbart for bærprodusenter å få arbeidskraften de trenger. Nye jordbærplanter plantes nå og er avgjørende for produksjonen de neste tre årene. Hvordan er sjølforsyninga av norske jordbærplanter, norsk jordbær og arbeidskraft til jordbær-næringa, og hvordan vil statsråden bidra til å sikre norsk bærproduksjon for sommeren 2021 samt på lengre sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1921 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Til behandling

  Hva er begrunnelsen for at det er gitt avslag på halvparten av søknadene, deriblant Violet Road sin, og ser ikke statsråden at mange i kulturbransjen føler seg lurt av hans oppfordringer og anbefalinger om å gjennomføre arrangement?