Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1009)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Har politisk ledelse i Finansdepartementet kjent til Tolletatens mulige overtredelse av personvernloven i perioden fra Statens Vegvesen meldte avvik i januar 2017 til NRK avslørte det potensielle lovbruddet 17. februar 2019 og hvilke grep tar Finansministeren for å forhindre urettmessig overvåkning av norske borgere?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Vil statsråden bevilge de nødvendige midler til reparasjon av moloen i Bø kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvordan forsikrer statsråden seg at Equinor bruker sin innkjøpsmakt slik at underleverandører også får være med på oppturen, gitt de tilbakemeldinger vi får fra f.eks. rederiene om at ratene er så lave at det ville vært uforsvarlig å ta på seg oppdraget?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1006 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Var luftvern avgjørende for nedlegginga av Andøya flystasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hva er regjeringens plan ved langvarig nedetid på nødnett?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Hvordan vil ministeren sikre at hensynet til bevaring av matjord og kulturlandskapet mellom middelalderkirkene i Ski og Kråkstad blir ivaretatt i forbindelse med omleggingen av Østre linje?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvor lenge er det forsvarlig at Ahus er lokalsykehus for befolkningen i Groruddalen, med tanke på dagens kapasitet og ventet befolkningsutvikling i Oslo og Akershus?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1002 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  I mange distrikter vil de foreslåtte nedleggelsene av Statens Vegvesens trafikkstasjoner slå ekstra hardt ut pga. de lange avstandene. Lakselv i Finnmark er en av stedene som kan bli rammet, og de som skal ta førerprøven må reise langt for å få gjort dette om lokal trafikkstasjon nedlegges. Trolig må de reise til Kirkenes eller Alta. Hvilke distriktspolitiske hensyn vil statsråden ta i vurderingen av nedleggelsene som er foreslått, og vil statsråden spesielt vurdere Lakselv trafikkstasjon sin rolle?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1001 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvordan vil helseministeren sikre at kommunene i Hedmark og Oppland ikke får større problemer med samhandlingen med spesialisthelsetjenesten i årene frem til Sykehuset Innlandet har bygd nytt hovedsykehus, og hva er helseministerens forklaring på at kommuner og fylker opplever å få mindre tilskudd enn lovet gjennom Folkehelseprogrammet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1000 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvordan er tilskudd tildelt fra Innovasjon Norge til driftsbygg for landbruk fordelt mellom planteproduksjon og husdyrhold 2013-2018, og i hvilken grad har bruk av tre og norsk tre som byggemateriale blitt prioritert i disse prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:999 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvordan har utviklingen vært når det gjelder antall og andel for henholdsvis arbeidsledige og sysselsatte i følge SSBs målinger, personer som mottar arbeidsavklaringspenger, unge uføre (18-29 år), uføre, sosialstønadsmottakere og sykemeldte i perioden 2013 - dags dato fordelt på de enkelte fylker og for landet som helhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:998 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvor mange av de 481 kriminelle aktørene og 61 kriminelle nettverkene regjeringen henviser til i statsbudsjettet har kommet opp for domstolene og har endt med domfellelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:997 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre i denne saken, og hvordan vi statsråden sørge for at Stortingets vedtak fra 2015 blir fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:996 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvem skal betale når en domfelt blir overført til psykisk helsevern utenom institusjon og hvordan vil statsråden sørge for at utgiftene til vern for samfunnet refunderes slik at Namsos kommune ikke bærer utgifter som staten skal bære, som ansvarlig for både kriminalomsorgen og for dømte til psykisk helsevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:994 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 15.02.2019

  Til behandling

  Kystverket søker om tillatelse til å mudre og sprenge i Glomma for å utvide farleden inn til Borg havn. Har Kystverket i arbeidet med Borg havn-prosjektet og søknaden om dette, utredet tiltaket opp mot kravene i EUs vanndirektiv og vurdert om tiltaket kan medføre brudd på EUs vanndirektiv, spesielt basert på utfallet at Weserdommen i Tyskland?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:993 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 15.02.2019

  Til behandling

  NRK og Filmforbundet er i konflikt om forvaltning av filmarbeidernes rettigheter til deres åndsverk. NRK har et særlig ansvar for gode arbeidsvilkår og å ta ansvar for kunstnerøkonomien, noe som er uttrykt fra Stortingsflertallet i forrige behandling av NRK-plakaten. Hvorfor vil ikke Kulturdepartementet gjøre engang gjøre en vurdering av saken når en av partene i konflikten ber om det?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:995 (2018-2019)

  Innlevert: 14.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvem skal betale når en domfelt blir overført til psykisk helsevern utenom institusjon, og hvordan vil statsråden sørge for at pasientene i sykehuset Namsos sitt opptaksområde ikke mister sitt helsetilbud og sine spesialistfunksjoner, som følge av denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:992 (2018-2019)

  Innlevert: 14.02.2019

  Sendt: 15.02.2019

  Til behandling

  For få år siden ble flere bygninger flyttet ut av nærliggende områder, vedtaket ble begrunnet med fare for steinsprang og snøskred. Er den totale faresituasjonen vurdert siden NVE ikke nevner steinsprang og snø i sitt avslag, og hva med de psykososiale forhold for barn og voksne som på en måte blir tvunget til å leve under slike forhold; hva vil statsråden gjøre for å rette opp i dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:991 (2018-2019)

  Innlevert: 14.02.2019

  Sendt: 15.02.2019

  Til behandling

  Hva er Statnetts årlige inntekter fra utenlandsforbindelser i årene 2006-2018, og hvor stor andel av inntektene er tilbakeført til kundene gjennom transmisjonsnettet - i perioden som helhet og årlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:990 (2018-2019)

  Innlevert: 14.02.2019

  Sendt: 15.02.2019

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden informere Stortinget om konsekvensane som Helse Sør Øst sine planar for OUS og nedlegging av Ullevål sjukehus vil ha for det medisinske fakultet ved UiO , kva dette vil koste universitetet og om statsråden står bak ei slik prioritering framfor andre prosjekt i utdanningssektoren?