Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2327)
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2327 (2018-2019)

  Innlevert: 24.09.2019

  Sendt: 24.09.2019

  Til behandling

  Hvor raskt vil statsråden fremme forslag til nødvendige lovendringer for å sikre at mottakere av pleiepenger kan beholde disse i tre måneder etter barnets død?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2326 (2018-2019)

  Innlevert: 24.09.2019

  Sendt: 24.09.2019

  Til behandling

  Hvordan vurderer landbruksministeren avslaget på søknaden om vanning til Bore i Klepp kommune i Rogaland i lys av statsrådens tidligere positive uttalelse om vanningsanlegg?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2325 (2018-2019)

  Innlevert: 23.09.2019

  Sendt: 24.09.2019

  Til behandling

  Vil regjeringen gjennomgå og eventuelt utvide regelverket for dekning av reise og oppholdsutgifter for tolker/ledsager ved reiser til utlandet slik at det blir enklere også for døvblinde å gjennomføre reiser til utlandet ved at disse slipper å betale reise og kost for tolk nummer en?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2324 (2018-2019)

  Innlevert: 23.09.2019

  Sendt: 24.09.2019

  Til behandling

  Hva er totalkostnaden ved gjennomføring av den fullstendige metodevurdering vedrørende bruk av legemidler ved multippel sklerose (MS)?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2323 (2018-2019)

  Innlevert: 23.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Var saka om å avlysa Rogfast-kontrakt lagt fram for statsråden før avgjera vart teken og kor tid kan ein no vente at Rogfast-prosjektet opnar?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2321 (2018-2019)

  Innlevert: 22.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Har det vært møter vært mellom Luftfartstilsynet og Forsvarsbygg i forbindelse med bygging av ny hangar for de maritime overvåkningsflyene på Evenes og hvorfor har det eventuelt ikke vært?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2320 (2018-2019)

  Innlevert: 22.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Etter stortingsbehandlingen av Prop. 70 L (2018–2019) - endringene i Yrkestransportloven (om drosjenæringen) skulle det utarbeides detaljerte forskrifter om enerettsordningen. For store deler av drosjenæringen er dette avgjørende forskrifter. Utformingen av dem kan bety et være eller ikke være for drosjeeiere i distriktene. På vegne av en viktig næring og viktige servicefunksjoner i distriktene vil jeg spørre statsråden; når vil disse forskriftene foreligge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2319 (2018-2019)

  Innlevert: 22.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Det skjer, heldigvis sjelden, at barn begår alvorlig vold og også dreper andre barn. Pårørendes rettigheter er i slike saker noe annerledes enn i alvorlige overgreps- og drapshandlinger der voksne er gjerningsmenn, blant annet når det gjelder varsling. Er dette noe statsråden vil vurdere å ta med i lovarbeidet i forbindelse med revisjon av barneloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2318 (2018-2019)

  Innlevert: 22.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Dersom statsråden ved fylkesmannsembetet mener rivning og gjenoppbygging av et tilsvarende bygg på samme sted er en sak som bør stoppes som følge av nasjonale interesser, hvilken type saker er det statsråden mener lokaldemokratiet skal få mer innflytelse over, kan statsråden eksemplifisere typen saker hvor lokaldemokratiske ønsker nå skal veie tyngre?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2317 (2018-2019)

  Innlevert: 22.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Hva gjør regjeringen og Forsvarsbygg dersom Luftfartstilsynet pålegger sivil trafikk restriksjoner som følge av den planlagte hangaren for overvåkningsfly på Evenes, selv etter eventuelle justeringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2315 (2018-2019)

  Innlevert: 22.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Norge sies å ha et verdiskapingspotensial innen flytende havvind på 117 mrd kroner og en sysselsettingseffekt på 128 tusen årsverk over en 30-års periode. Det understrekes at dette avhenger av et aktivt hjemmemarked, at man er tidlig ut, en tydelig visjon fra myndighetene som bidrar til forutsigbarhet for norske aktører og tilpassede virkemidler. Hva vil regjeringen aktivt gjøre for å sikre at Norge skal få en ledende posisjon i et kommersialisert marked for flytende havvind?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2322 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Hvordan kan statsråden garantere at den nye energiklagenemnda som nå opprettes som følge av innlemmelsen av EUs tredje energipakke kan fatte gyldige vedtak også når disse vedtakene er i strid med EUs regelverk og instrukser? Og hvis ikke dette kan garanteres, hvilken reell myndighet har da nemda?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2314 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Kva planar har regjeringa for markeringa av 200-årsjubileet for starten av utvandringa til Amerika, og er det planar om å setja ned ein jubileumskomité?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2313 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Kan jeg be om en oversikt over avtaler inngått mellom Nav og bedrifter under «inkluderingsdugnaden» fordelt etter om bedriftene er bemanningsbedrifter, vikarbyrå, rekrutteringsfirma eller ordinære arbeidsplasser og hvor mange arbeidsplasser som inngår i de ulike avtalene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2312 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Det bes om en oversikt for hver enkelt av alle norske og utenlandske banker med virksomhet i Norge over (1) dagens kapitaldekningskrav ihht. tier 1 og tier 2-krav, (2) kapitaldekningskrav ihht. tier 1 og tier 2-krav med departementets forslag fra 25. juni 2019 for 2020, (3) bankens faktiske kapitaldekning i dag og (4) bankens forventede faktiske kapitaldekning med departementets forslag for 2020.
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2311 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Til behandling

  Hva gjør utenriksministeren og den norske regjeringen overfor Israel for å hindre at Jordandalen i Vestbredden, deler av Dødehavet og de mange andre ulovlige okkuperte bosettingene på Vestbredden og Øst-Jerusalem skal fullt ut annekteres av Israel?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2310 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 23.09.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Til behandling

  Viser til oppnevnt utvalg for gjennomgang av BPA-ordningen. Hva er begrunnelsen for at statsråden har valgt å utelate arbeidstakersiden i utvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2309 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 20.09.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren sikre at avvikling eller reduksjon av innsatsstyrt finansiering i fødselsomsorgen blir ett av tiltakene som skal vurderes i gjennomgangen av arbeidsforholdene i kvinneklinikkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2308 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 20.09.2019

  Til behandling

  Tror statsråden på det de ansatte som har gitt ham tilbakemeldinger i den omtalte rapporten beskriver, og vil han da så raskt som mulig sørge for at det blir mye bedre bemanning og mer ressurser i Sør-Øst politidistrikt slik at befolkningen kan være trygge på at alle anrop blir besvart?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2307 (2018-2019)

  Innlevert: 20.09.2019

  Sendt: 20.09.2019

  Til behandling

  Stemmer det at Vegdirektoratet ikke har tatt initiativ til en dialog med Agder OPS Vegselskap på bakgrunn av ministerens brev, hva er i så fall grunnen til dette, og hvordan vil samferdselsministeren følge opp spørsmålet om spordybde på E18 Grimstad – Kristiansand videre?