Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2338)
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2350 (2017-2018)

  Innlevert: 25.09.2018

  Sendt: 25.09.2018

  Til behandling

  Når vil statsråden sende ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler på høring og på hvilket tidspunkt ser statsråden for seg at en ny forskrift kan tre i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2349 (2017-2018)

  Innlevert: 25.09.2018

  Sendt: 25.09.2018

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem en samlet oversikt over helseforskningen som retter seg mot barn, fordelt på prosjekter og tildelte midler, i helseforetakene og gjennom forskningsprogrammer, og hvor stor andel dette utgjør av den totale helseforskningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2348 (2017-2018)

  Innlevert: 25.09.2018

  Sendt: 25.09.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at Stortingets vedtak om en utredning av offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten blir gjort gjennom en NOU?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2347 (2017-2018)

  Innlevert: 25.09.2018

  Sendt: 25.09.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Til behandling

  Hva tenker statsråden om bruken av antibiotika i sykehus, forskjellene i bruk og hva han har tenkt å gjøre med det?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2346 (2017-2018)

  Innlevert: 25.09.2018

  Sendt: 25.09.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å distribuere en veileder til skoleledelsen ved alle skoler for å understreke viktigheten av å sikre god opplæring, tryggere utstyr og mer kunnskap, for å styrke arbeidet med brannskadeforebygging?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2343 (2017-2018)

  Innlevert: 24.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Til behandling

  DN 31.07.18 omtaler at ordet "betydelig" fant veien inn i bokføringsloven i 2015. Dette betyr at det ikke er nok for politiet å påvise et brudd på loven. De må også kunne bevise at overtredelsene er betydelige. En høyesterettsdommer kaller det en glipp, mens en politiadvokat mener useriøse arbeidsmarkedsaktører går fri. Vil regjeringen ta initiativ til at ordet "betydelig" blir tatt ut fra lovteksten, slik at det blir lettere å ta useriøse arbeidsmarkedsaktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2342 (2017-2018)

  Innlevert: 24.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Til behandling

  Fædrelandsvennen har en artikkel i avisa den 21.09.18 om at Agders nødnett ikke fungere ved lengre strømbrudd. Hva er årsaken til at nødnettet ikke fungerer ved lengre strømbrudd, kan ministeren garantere at dette ikke er en følge av kuttene i budsjettene for DSB de siste årene, og hva vil justisministeren gjøre for at nødnettet skal fungere også ved lengre strømbrudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2341 (2017-2018)

  Innlevert: 24.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Til behandling

  Hva tenker statsråden om konsekvensene ved en alvorlig ulykke i Strynefjellstunnelene, Lom, Skjåk, Vågå og Sel i tidsrommet da mobil- og bredbåndsnettet var nede, hva mener statsråden burde vært gjort for at denne situasjonen ikke skulle oppstått, og hva vil statsråden gjøre for å sikre innbyggerne mot at dette skjer igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2340 (2017-2018)

  Innlevert: 24.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Til behandling

  Intensjonsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtala) går ut 31. desember 2018. Deler av måla i avtala er nådd, medan andre deler framleis har eit uutnytta potensiale. Når blir det klart kva slags framtid det er for ia-avtala, og korleis blir trepartssamarbeidet brukt for å få til ein best mogleg løysing?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2339 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Til behandling

  På hvilken måte kommer regjeringen til å følge opp Stortingets vedtak om at regjeringen skal komme til Stortinget med forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, hva er status for framdriften i det arbeidet og når kan en slik sak ventes?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2338 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Til behandling

  Det opplyses at statsråden har satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere inkassoregelverket. Kan statsråden redegjøre for hvorfor dette arbeidet igangsettes først nå, hvorfor det nedsettes en arbeidsgruppe og ikke et bredt sammensatt utvalg, hvilken status arbeidsgruppens arbeid har, når arbeidet vil sluttføres og hvordan det planlegges fulgt opp videre av regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2337 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Vil finansieringen for leirskole til alle elever i grunnskolen dekkes gjennom øremerkede midler, i form av økt rammetilskudd til kommunene, eller hvordan skal det finansieres?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2336 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Til behandling

  Næringsministeren har tidligere opplyst at utvalget som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester og foreslå løsninger for å sikre at offentlige midler i størst mulig grad går til velferd skal bli nedsatt før sommeren i år. Kan statsråden opplyse om utvalget har blitt satt ned og når Stortinget kan forvente resultatet fra arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2335 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Som følge av instruks om berostillelse, uthules norske statsborgeres rettigheter. På bakgrunn av en ubehandlet mistanke hos UDI, nektes norske statsborgere pass og å få bli gjenforent med sin familie. Dette gjelder rundt 670 norsk estatsborgere og deres familier. Hva er gjort, og hva gjenstår for at regjeringen fremmer forslag om å endre statsborgerskapsloven i henhold til anmodningsvedtak fattet av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2334 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Til behandling

  Borgerstyrt/Brukerstyrt personlig assistanse(BPA)ble rettighetsfestet i 2015. En stor del av målgruppen for BPA får fortsatt ikke et fullverdig tilbud. Helseminister Bent Høie ba i februar 2017 kommunene følge opp rettighetsfestingen av BPA på en bedre måte. Lite bedring har skjedd og stortingsflertallet vil ikke finansiere BPA over folketrygden sammen med andre rettighetsbaserte ordninger. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre hele BPA målgruppen raskt får sine rettigheter oppfylt?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2333 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor Prop. 116 L (2017–2018) ikke ble sendt ut på ordinær høring, da i særdeleshet til kommuner og fylkeskommuner da disse i svært stor grad rammes av en lovpålagt konsultasjonsplikt ovenfor Sametinget, mens Sametinget nærmest ble gitt vetorett i forbindelse med deres "behandling" av proposisjonen, og mener statsråden dette representerer en forsvarlig saksbehandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2332 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 24.09.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre Harstad og omegn en politidekning som er på nivå med landet for øvrig, og minimum på samme nivå som før politireformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2331 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for korleis prosessen med nytt fagmilitært råd vil gå føre seg, kva FFI si rolle i nytt fagmilitært råd vil vere, og om Forsvarssjefen kjem til å leie arbeidet med eit fullstendig fagmilitært råd som tek føre seg heile Forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2330 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for om han har vurdert å leggje årsverkrammene for personell til Kystvakta under deira budsjett post i statsbudsjettet, gitt deira særskilde rolle?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2329 (2017-2018)

  Innlevert: 21.09.2018

  Sendt: 21.09.2018

  Til behandling

  Viser til saken der private leverandører av sykehustjenester kan få 3 ganger så mye betalt for samme behandling som offentlige sjukehus. Mener statsråden det skal være mulig at private leverandører av helsetjenester gjennom å organisering tjenesten på langt mindre effektiv måte som gir grunnlag for flere refusjoner, skal kunne fortsette å få bedre og flerdoblet betaling for samme tjeneste sammenlignet det helseforetakene får?