Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 568)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:575 (2018-2019)

  Innlevert: 12.12.2018

  Sendt: 12.12.2018

  Til behandling

  Forsvarets Forum viser flere omfattende artikler til alvorlig seksuell trakassering i forsvaret der ofrene ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor og arbeidet mot seksuell trakassering ikke prioriteres. Hva gjør regjeringen for at ofrene blir får den hjelpen de trenger, stille de ansvarlige til ansvar, og for å motarbeide seksuell trakassering i forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Berger (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:574 (2018-2019)

  Innlevert: 12.12.2018

  Sendt: 12.12.2018

  Til behandling

  Hva gjør regjeringen konkret for å følge opp påviste mangler og brudd på menneskerettighetene til personer med utviklingshemning og hvordan vil de følge opp Rettighetsutvalgets anbefalinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:573 (2018-2019)

  Innlevert: 12.12.2018

  Sendt: 12.12.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Til behandling

  Kan finansministeren gjøre rede hvor hvilken CO2-kvotepris (oppgjørsdato/terminkontrakt, leverandør) departementet legger til grunn for anslagsendringer på inntekter for klimakvotesalg, og spesielt hvilke priser departementet forholdt seg til på følgende datoer: 2. oktober, 2. november og 20. november 2018 som gjorde at anslagene endret seg i denne perioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:572 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Radio Latin-Amerika er avhengig av hjelp for å fortsette å kunne sende og bidra til mediemangfoldet i Oslo-regionen, men saken deres har ligget ubesvart i Kulturdepartementet i snart et år. Hva er kulturministerens vurdering av saken, og vil hun bidra til at Radio Latin-Amerika får tillatelse til å øke sendestyrken slik at de kan fortsette sitt bidrag til lokalradiotilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Kristin Bryne (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:571 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Til behandling

  Den 15. oktober 2018 leverte arbeidsgruppe for transportvirksomhetene sin rapport og sine anbefalinger for neste NTP (2022-2033). De anbefaler utvidelse av byvekstavtaleordningen til å gjelde flere mellomstore byer. Når vil statsråden fatte beslutning om utvidelse av ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:570 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Til behandling

  Jeg viser til statsrådens svar av 31.10.2018 på mitt spørsmål om plassering av bomstasjonen på Meheia. I svaret blir det vist til at "Statens Vegvesen har enno ikkje oversendt saka til Samferdselsdepartementet for behandling." Kan statsråden nå si seg enig i at bomstasjonen på Meheia bør plasseres slik at kommunens innbyggere likebehandles?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:569 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 12.11.2018

  Til behandling

  Kan jeg få en landsoversikt som viser antall statlig ansatte på hvert lokale NAV-kontor (stat/kommune) og hvilke av disse NAV-kontorene som har stedlig ledelse hhv. per 1. januar 2016 og per 1. desember 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:568 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ overfor underliggende etater for å sikre at ILOs konvensjon 87 og 98 er ivaretatt i offentlige byggeprosjekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:567 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Hva mener statsråden om de sikkerhetsmessige utfordringene for Agder Politidistrikt i dagens lokaler i Kristiansand og hva er grunnen til at det tar lang tid å få avklaring på hvor politiet skal ha sitt hovedkontor på Sørlandet etter 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:566 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Til behandling

  Hvordan kan regjeringen bidra til at tapte inntekts- og næringsmuligheter ved avslaget om vindkraft i Engerdal kompenseres?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:565 (2018-2019)

  Innlevert: 11.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Vil regjeringen sørge for jevnlige revisjoner av klimaavtalen for jordbruket i takt med at vi får ny forskning som bedrer den helthetlige kunnskap om de biologiske prosessene og deres sammenhenger med blant annet karbonbinding i jorda, metans levetid og albedoeffekten fra åpne beitelandskap med refleksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:564 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  I forbindelse med den offentlige diskusjonen om kutt i tilskuddet til stiftelsen Human Rights Service (HRS), har det fremkommet påstander gjennom media at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som relevant fagdirektorat, har anbefalt et slikt kutt. Kan statsråden, ikke minst for å bidra til en opplyst debatt i offentligheten, bekrefte eller avkrefte om den faglige tilrådningen fra IMDi var å redusere tilskuddet til HRS i statsbudsjettet for 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:563 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Kan utenriksministeren klargjøre om Norges stemmegivning på prosedyrespørsmålet knyttet til behandlingen av USAs resolusjon om kritikk av Hamas i FNs generalforsamling 6. desember, var behandlet av politisk ledelse i UD eller om Norges FN-delegasjon besluttet at Norge skulle stemme avstående uten å involvere politisk ledelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:562 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Hva mener statsråden om planene presentert i Dagsavisen 10.desember om å flytte 10 000 fødsler til Aker sykehus, hvor babyer med behov for rask og tett oppfølging må transporteres til Gaustad, og ekspertenes tydelige fraråding av dette, og vil helseministeren forsikre seg om at fødetilbudet og fødselsomsorgen i Oslo ikke svekkes og ikke innebærer økt risiko for fødende og nyfødte?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:561 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 11.12.2018

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil olje- og energiministeren iverksette for å unngå at sjøpattedyr tar skade av seismiske undersøkelser og elektromagnetisk datainnsamling i norske havområder?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:560 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  Go-Aheads prisestimat, som er grunnlaget for at de vant anbudet, er basert på at de skal skaffe flere kunder enn konkurrentene. Hvordan er dette mulig når de har dårligere planer for å oppfylle de tre betydelig vektlagte kriteriene satsingsprogram for flere kunder, plan for videreutvikling av kundetilbudet og plan for kundenes tilgang til informasjon og billetter?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:559 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Hvem er det som har ansvaret for kompetanseheving og daglig drift innen brann og redning i landets mange, lange og dype tunneler?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:558 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  I flere politidistrikt er praksis at når man søker om våpenlisens må man dokumentere at man har kjøpt våpenskap. Hvis søknad ikke innvilges har man da kjøpt inn et våpenskap man ikke trenger. Det må kunne være tilstrekkelig å dokumentere dette først når man vet at lisens vil bli gitt. Vil statsråden ta initiativ til en slik praksis, som også da blir lik i alle politidistrikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:557 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Til behandling

  I ljos av konklusjonen til Borgarting Lagmannsrett, vil statsråden nytte høvet til å gå tilbake på sin påstand om at grenseforordningen kravde endringar i utlendingsforskriften, kva var haldepunkta hennar for å hevde at slike endringar var naudsynte, og kva initiativ kjem ho til å ta no?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:556 (2018-2019)

  Innlevert: 10.12.2018

  Sendt: 10.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Vil statsråden ta initiativ til en bilateral trygdeavtale med Canada?