Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 712)
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:715 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil «vurdere organiseringen i domstolstrukturen og kriminalomsorgen, basert på evalueringer». Med «basert på evalueringer» siktes det da til domstolskommisjonens utredning som skal være ferdig i 2020 samt Difi sin evaluering av organiseringen i kriminalomsorgen, eller skal det gjennomføres ytterligere evalueringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:714 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Hvor mange ansatte som er omfattet av statlige tariffavtaler inkl. lederlønnsavtalen har høyre lønn enn a) statsministeren b)statsrådene c) stortingsrepresentantene ?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:713 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  I regjeringserklæringen fremgår det at regjeringen nå skal følge faglige råd i fiskeriforvaltningen. Det står «At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.». Har dette ikke vært tilfelle tidligere, hvilke endringer vil statsråden måtte gjøre for å innfri dette punktet og kan statsråden garantere for at disse rådene gis med faglig frihet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:712 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Hvor mye vil det samlede kuttet i eiendomsskattesatsene utgjøre, og vil regjeringen kompensere for bortfallet av inntekter til kommunene som berøres slik at kuttene ikke fører til færre lærere, et svekket helse- og omsorgstilbud og dårligere velferdstjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:711 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Tverrfaglige ambulante team organisert som et samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten har vært en suksess innen psykisk helsevern. Vi ser at flere slike team har blitt lagt ned etter at prosjektperioden er over. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at slike team fortsatt blir et tilbud innen psykisk helsevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:710 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Hvor mye vil hver enkelt berørt kommune tape i inntekter om regjeringen får flertall for forslaget fra regjeringserklæringa om å redusere maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:709 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Statsrådene Laila Dåvøy og Kristin Clemet utarbeidet "Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering. Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn." Har regjeringen oppdatert, revidert og distribuert denne veilederen til kommunene, og vurderer regjeringen nasjonale retningslinjer som skal iverksettes for hvordan barnehager skal håndtere varsler om ansatte som begår overgrep mot barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:708 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Når sist ble de offentlige oppreisningssatsene for ofre for alvorlige feil og overtramp i barnevernet oppdatert, og kan statsråden gi en oversikt over hvilke oppreisningsbeløp som er utbetalt siden forrige justering og kriteriene som legges til grunn for tildelingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:707 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  I regjeringserklæringen som ble lagt frem av de tre partiene Høyre, Frp og Venstre søndag 14. januar går det frem at regjeringen vil forenkle merverdiavgiftssystemet og redusere antall satser. Innebærer dette at regjeringen på sikt ønsker å innføre én felles merverdiavgiftssats eller at regjeringen vil innføre to satser for merverdiavgift?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:706 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at «verdidokumenter» som begrenser ansattes rett til å inngå eller oppheve giftermål er i tråd med friskolers forpliktelser etter friskoleloven og likestillings- og diskrimineringsloven, og vil han vurdere tiltak overfor Gjennestad videregående skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:705 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Hva har utenriksministeren gjort, og hva nytt vil hun gjøre, for å få på plass en internasjonal etterforskning av krigsforbrytelsene som ble begått under konflikten mellom Sri Lankas regjering og LTTE (Tamiltigrene)?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:704 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden mene om en situasjon der ingen av våre høyere utdanningsinstitusjoner har norske navn som følger norske rettskrivningsregler?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:703 (2017-2018)

  Innlevert: 15.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Har Arbeids- og velferdsetaten følgt opp at Din Utvikling no tilset sine medarbeidarar i tråd med lovverket, slik statsråden sa i Stortinget 15. desember i fjor at etaten ville gjere, og kva resultat har denne oppfølginga gjeve så langt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:702 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Hva er status for regjeringens gjennomgang av regelverket når det gjelder mobilitetskravet i dagpengeregelverket sett i forhold til utlendingslovens krav om at ektefeller der den ene parten har midlertidig oppholdstillatelse, må bo sammen, og når kan man vente endringer i regelverk eller praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:701 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Da det ble bestemt hvilke lensmannskontor som skulle bestå, var Herøy og Dønna lensmannskontor ett av disse, fordi dette var øykommuner uten veiforbindelse. Før jul kom informasjon om at kontoret på øya ikke skal være bemannet. Endringene innebærer at det ikke lenger vil være tjenestepersonell stasjonert i Herøy og Dønna. Hvilke vurderinger gjør ministeren seg om at folk er utrygge etter nedlegging av lensmannskontor på tett befolka øyer, og om en uttrykningstid på 2-3 timer ved drapstrusler er akseptabelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:700 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Hvorfor svekker regjeringen inntektsgrunnlaget og dermed mulighetene for likeverdig velferdstilbud til mange av de mindre kommunene i distrikts-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:699 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Er kunnskapsministeren enig med HiOAs rektor Curt Rice i at det skal mye til for å forsvare en doktorgrad på norsk?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:698 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Jeg er blitt gjort kjent med at NAV Buskerud nylig har signalisert at det ikke vil være flere VTA-plasser til fordeling i Buskerud i år til tross for at det i Statsbudsjettet for 2018 er bevilget midler til 325 nye VTA-plasser på landsbasis. Det er også i Buskerud mange på venteliste til VTA. Hvordan forklarer statsråden dette, og er statsråden enig i forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Innst. 15 om (2017-2018) om at ungdommer med behov for VTA skal gis rett på slik statlig finansiert plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:697 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Norge kan innvilge opp til 5 000 arbeidstillatelser hvert år for utenlandske faglærte. Samtidig er dette en yrkesgruppe som har svakere vern enn andre ansatte gjennom arbeidsmiljøloven (jf. § 1.7), samtidig som de kan bo og jobbe i Norge over svært mange år. Mange av disse arbeider med IKT, blant annet for store norskregistrerte foretak hvor staten er største eier. Kan statsråden redegjøre for hvor mange som i dag er i Norge på ovennevnte ordning, hvor lenge de kan være i Norge og hvor lenge de faktisk er her?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:696 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Til behandling

  Innlandet politidistrikt ble tildelt 27 nye stillinger i 2016 og 41 nye stillinger i 2017. I hvor mange av disse stillingene var det gjort ansettelser per 31.12.2017, og kan statsråden gi en oversikt over når de ulike ansettelsene ble gjort i stillingene for 2016 (fremstilt månedsvis)?