Den interparlamentariske union (IPU)

IPU er den eneste globale parlamentarikerforsamling og er et samlingspunkt for parlamentarisk dialog. IPU arbeider for å fremme fred, demokrati, samarbeid og menneskerettigheter i alle verdensdeler. 

IPUs logo.
IPUs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til IPU ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om IPU

Mye av IPUs arbeid er basert på erfaringsutveksling og informasjonsspredning mellom parlamentene. I land med svake demokratiske tradisjoner kan IPU bidra til å øke bevisstheten rundt og vilkårene for folkevalgtes arbeid. Gjennom avholdelse av debatter jobber organisasjonen for å skape parlamentarisk engasjement i viktige internasjonale spørsmål og prosesser.

IPU er opptatt av å mobilisere parlamentarisk støtte for FNs arbeid og har en egen komité for dette. I februar hvert år arrangeres det i samarbeid med FN en parlamentarisk høring med deltagelse av FNs generalsekretær.

For medlemmene i den norske delegasjonen er IPU en arena hvor man sammen med kollegaer fra hele verden kan delta i diskusjonen av viktige internasjonale temaer, og fremme spørsmål man er opptatt av i Norge. Det faktum at organisasjonen omfatter parlamentarikere fra svært mange land gir økte kunnskaper om synspunkter og holdninger man ikke alltid kommer i befatning med på den hjemlige arena.

Organisering

IPU avholder to hovedsesjoner hvert år, vår og høst. Konferansene holdes vekselvis i forskjellige medlemsland og i Genève, hvor organisasjonen har sitt hovedsete. Under vårsesjonen vedtar forsamlingen resolusjoner om ulike tema. Resolusjonene har status som anbefalinger. Menneskerettigheter og videre spredning av representativt demokrati står sentralt. Hver hovedsesjon omfatter også en debatt av et dagsaktuelt spørsmål.

Hovedsesjonen består av plenumsmøter, møter i Eksekutivkomiteen, Rådet og de tre faste komiteene for henholdsvis fred og internasjonal sikkerhet, bærekraftig utvikling samt finansiering og handel og menneskerettigheter og demokrati. I tillegg er det tematiske komiteer for FN-spørsmål, parlamentarikeres menneskerettigheter, kvinnespørsmål og Midtøsten. I IPU er det en løpende debatt om organisasjonens rolle og fremtidig prioriteringer. Som følge av den brede medlemsmassen er det ikke alltid lett å skape enighet om disse spørsmålene.

Det finnes et nordisk samarbeid i IPU hvor formålet er å utveksle og koordinere synspunkter. Den norske delegasjonen er også medlem av den geopolitiske gruppen 12 Plus, som grovt sett omfatter de vestlige land.

IPU har over 170 nasjonalforsamlinger som medlemmer og ble etablert i 1889. I perioden 1901–1927 ble åtte ledende IPU-personligheter tildelt Nobels fredspris, deriblant Christian Lange i 1921. Lange var organisasjonens generalsekretær fra 1909 til 1933.

Stortingets delegasjon til IPU

Den norske delegasjonen velges av Stortinget for fire år etter hvert stortingsvalg og består av fire medlemmer og fire varamedlemmer. Under IPUs møter fordeles medlemmene på forsamlingens komiteer.

Se også

IPUs nettsted

Stortingets delegasjon til IPU avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)

Aktuelt

 • Åsmund Aukrust i FN

  IPU-delegasjonen i New York og Washington

  Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) deltok på høringer i FN om bærekraftsmål 4 God utdanning 17.-18. februar 2020. Delegasjonen besøkte også Washington sammen med nordiske kolleger 19.-21. februar.

  (19.03.2020)
 • Ministerråd Janne Marit Knutrud, Åsmund Aukrust, Morten Wold, Elin Agdestein,Ulf Leirstein, ambassadør Jørn Eugen Gjelstad, Marit Arnstad og Ove Trellevik på ambassaden i Beograd. Foto: Stortinget

  Folkevalgte fra 140 land i Beograd

  Internasjonal rett, tilgang til helsehjelp for alle og klima sto på dagsordenen da Den interparlamentariske union (IPU) avholdt sin 141. sesjon i Beograd 13.–17. oktober.

  (18.10.2019)
 • Den norske delegasjonen representert ved Geir Jørgen Bekkevold, Marit Arnstad og Ulf Leirstein. Foto: Stortinget.

  IPUs vårsesjon i Doha

  Den interparlamentariske union (IPU) hold sin vårsesjon i Doha, Qatar, 6.–10. april 2019. Syklonen i Mosambik og leiesoldater var hovedsaker.

  (25.04.2019)
 • Hege Liadal Haukeland. Foto: Stortinget.

  Kvinnelige europeiske politikere utsatt for seksuell trakassering og vold

  En undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) viser at kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

  (16.10.2018)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Leirstein, Ulf Uav
Nestleder Liadal, Hege Haukeland A
Medlem Arnstad, Marit Sp
Medlem Trellevik, Ove H
Personlig varamedlem Agdestein, Elin Rodum H
Personlig varamedlem Andersen, Karin SV
Personlig varamedlem Aukrust, Åsmund A
Personlig varamedlem Bekkevold, Geir Jørgen KrF