Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hvor lenge mener justisministeren at ansatte i politiet skal godta et helseskadelig arbeidspress, og hvor lenge mener han folk som har vært utsatt for alvorlig kriminalitet akseptere at regjeringen ikke vil tilføre de ressursene som er nødvendig for å sette politiet i stand til å etterforske og følge opp sakene deres?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til fiskeriministeren

  Kan Statsråden svare på om hvor raskt statsråden kommer til å gi svar på når konsesjonssøknaden for et landbasert smoltanlegg i Stordal vil bli behandlet?
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Regjeringen har store ambisjoner for kvaliteten i høyere utdanning. I 2016 la regjeringen frem stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning". Med denne meldingen ga regjeringen universitetene og høgskolene flere verktøy og rammer som trengs for å heve kvaliteten. Siden da er langtidsplanen for forskning og høyere utdanning revidert, og utdanningskvalitet har fått en tydeligere plass i denne. Hvordan jobber statsråden videre med å følge opp kvalitetsmeldingen, og er det andre tiltak enn de nevnt i kvalitetsmeldingen statsråden vil ta initiativ til for å heve kvaliteten i høyere utdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Det pågår for tiden arbeid med å utvikle ny stillings- og ressursfordelingsmodell for politidistriktene. Vil statsråden sørge for at modellen tar hensyn til geografi og antall lensmannskontor/politistasjoner i politidistriktene, slik at ikke politidistrikt med lange avstander og krevende geografiske forhold kommer særlig dårlig ut sammenlignet med politidistrikt med høy befolkningstetthet og korte avstander?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Vil statsråden vurdere å innføre en ny fordelingsnøkkel for kostnadene til bruk av Nødnett som sørger for at ikke enkelte kommuner kommer særlig dårlig ut - slik tilfellet i dag er bl.a. for kommuner med deltidsmannskap i brann- og redningstjenesten - og vil han vurdere en statlig medfinansiering?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle