Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Når vil regjeringen følge opp Stortingets vedtak nr. 1043, 20. juni 2017 og vedtak nr. 1043, 20. juni 2017 om utvidet bruk av omvendt voldsalarm?
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til næringsministeren

  Det gjennomføres nå sedimentanalyser ved verftene. I noen fylker er det lagt opp til smidige og konstruktive prosesser, men i mitt hjemfylke blir verftene hardt rammet av hvordan dette er lagt opp av Fylkesmannen. Det er risiko for at flere verft vil få store problemer med å håndtere utgiftene. Mener statsråden det er akseptabelt at verftnæringen i enkelte fylker, som i Møre og Romsdal, blir påført uhåndterbare kostnader i denne prosessen, når det har vist seg at andre fylker legger opp til en helt annen gjennomføring?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til arbeids- og sosialministeren

  Vil statsråden sørge for at mennesker med dysmeli får økonomisk støtte til å sy om klær kjøpt i butikk, slik at de kan bruke vanlige klær slik som alle oss andre?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Betyr innholdet i Prop. 69 L (2018-2019) at tariffavtalen som gjelder for slik transport er allmenngjort?
 • Interpellasjon fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  ALS er en av de verste sykdommene det er mulig å få for den som rammes og for familien, og pasienten dør normalt i løpet av 2–3 år. Interpellanten har blitt kontaktet av ALS-syke og pårørende som er frustrert over måten man behandles på, ikke minst fra kommunene. Mange kommuner mangler kunnskap om sykdommen og greier ikke å tilrettelegge på en god måte. Det er uverdig at dødssyke pasienter skal måtte kjempe mot kommunebyråkratiet de siste månedene og årene de har igjen. Den korte tiden pasienten har igjen, skal brukes på å leve, oppleve og ikke minst være sammen med sine nærmeste, ikke på å kjempe mot kommunen. Vil statsråden bidra til at det utarbeides retningslinjer for hvordan ALS-pasienter skal møtes, fra diagnosen stilles til livet er slutt?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle