Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  13. juni 2017 vedtok Stortinget at regjeringen skulle legge frem forslag til ny hundelov (vedtak 885).
  Hvor langt har regjeringen kommet og når kan vi forvente at forslag til ny lov sendes på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Enkelte linjer på videregående skole et etterspurt i arbeidsmarkedet, men er likevel lite kjent blant elevene. Noen skoler har opprettet en ambassadørordning der skolen velger en eller flere personer til å fremme den videregående linjen. Denne ambassadøren reiser rundt i fylket/regionen og snakker om skolen, den videregående linjen og jobbmuligheter etter endt skolegang.
  Vil statsråden ta initiativ til å prøve ut en form for ambassadørordning i flere fylker?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvor stor var omsetningen innen private helsetjenester (både kommunale og innen spesialisthelsetjenesten) i årene 2012 til 2020 , og hvor stor andel av disse tjenestene ble finansiert av privat betaling og hvor stor andel av offentlige midler? Det bes om at svaret gis i en tabell per år.
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  I forskriften om leveringsplikt står det: "Formålet med denne forskriften er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten". Men andelen norsk fisk som eksporteres ubearbeidet er økende, og det er nå bedrifter i EU og Kina som sikres stabil råvaretilførsel.
  Hvilke grep vil ministeren fra nord ta for å snu utviklinga etter at pliktkommunene kom med konkrete forslag til regelendringer, slik at leveringsplikten igjen får stor betydning og gir helårig aktivitet i de nordnorske kystsamfunnene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Vil Vinterfestuka få stimuleringsmidler og kompensasjon for reduksjonen fra 200 til 100 publikummere på konsertene under festivalen som starter 5. mars, og når vil de kunne søke om dette?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle