Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1),  Sosialistisk Venstreparti (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til samferdselsministeren

  Nordlands viktigste flyplassprosjekt har ikke høyeste prioritet når Avinor velger å skyve dette ut i tid. Statsråden må nå ta grep å sørge for at selskapets ledelse for klare beskjeder.
  Vil Statsråden involvere seg i prosessen slik at en sikrer at riktige prioriteringer blir gjort, og om nødvendig sørge for at Avinor tilføres kapital for å gjennomføre prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Torset (SV) til samferdselsministeren

  RV85 i Sortland mangler gang/sykkelfelt over Sortlandsbrua og fra Strand boligfelt til Sigerfjordkrysset. I samsvar med helseråd og i tråd med målsetningen om reduserte klimagassutslipp ferdes mange til fots og med sykkel i området.
  Når kan man forvente at også myke trafikanter i Sortland kan ferdes trygt mellom skole, barnehage og jobb på de nevnte strekningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Torset (SV) til samferdselsministeren

  Avinor har bestemt seg for å utsette realisering av ny flyplass i Bodø. Dette er meget alvorlig i seg selv, men i tillegg er konsekvensen at også at ny by prosjektet forsinkes. Det haster å få gjort noe med flyplassen i Bodø og forsinkelsen Avinor legger opp til kan få negative konsekvenser for trafikkavviklingen.
  Vil statsråden gå i dialog med Avinor for å få prosjektet tilbake til den opprinnelige vedtatte tidsplanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til finansministeren

  Har Norge gitt innspill til EU om sitt syn på utformingen av karbontoll-mekanismen CBAM som ivaretar interessene til norsk industri, og er innspillet gjort tilgjengelig for offentligheten og Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Fastlegeordningen knirker i sammenføyningene og disse reglene bidrar ikke til å rekruttere flere til fastlegeordningen. Hvem vil ha en jobb der du får 200 000 kr i bot for en liten feil samtidig som du får kjeft av pasientene fordi du ikke skriver ut på blå resept, og fordi du nekter å krysse av i feltet om at de ikke vil ha synonympreparat «fordi de alltid har brukt det de har nå».
  Ser statsråden at disse nye reglene kan være til hinder for rekrutering av fastleger og at de rammer pasienten ved at de ikke for riktig behandling?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle