Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Med bakgrunn i Helsetilsynets rapporter fra mai 2019, hvorfor har ikke helseministeren sørget for en bedre organisering av helsetilbudet til mennesker med psykiske- og/eller rusrelaterte lidelser, når regjeringen tidligere har varslet en satsing på disse pasientgruppene, blant annet gjennom «den gylne regel», og hvordan vil ministeren følge opp de funnene som er avdekket, slik at man unngår tilsvarende brudd på lover og regler innenfor disse helsetjenestene i framtida?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Hvordan vil ferieavviklingen i de ulike regionale helseforetakene påvirke tilbudet som gis innen psykiatrien i sommer, og er det forhold som vil kunne svekke den akuttpsykiatriske beredskapen enkelte steder i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til barne- og familieministeren

  Ser statsråden at den nye praksisen med å ikke varsle trossamfunn om søknadsfristen for statlig støtte har fått uheldige konsekvenser, og hva vil han i så fall gjøre for de trossamfunn som i 2019 ser ut til å miste støtten sin på grunn av denne endringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Oral helse er en betydelig utfordring for mange som har gjennomgått kreftbehandling. Tannlegetidende.no publiserte i 2012 en artikkel som viste til at orale komplikasjoner forekommer hos opptil 40 % av de pasientene som har fått behandling for kreft.
  Hvordan vil helseministeren følge opp disse personene på en bedre måte, for eksempel gjennom "pakkeforløp hjem"?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan vurderer helseministeren utviklingen i saksbehandlingstid, implementeringen av rettskraftige dommer og hvorvidt sakkyndig oppnevnte oppleves som uavhengige, når det gjelder Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Helseklage, og ser han noe behov for å gjøre en evaluering av hvordan NPE og Helseklage fungerer?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle