Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Hvordan har minister Ingebrigtsen tenkt seg at Nord-norske sjarker – som fratas 21 518 tonn skal komme seg til området vest av Irland for å hente «byttefisken» som EU skal innvilge Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Fra Stortingets talerstol sier statsråd Odd Emil Ingebrigtsen at Riksrevisjonen «ikke har avdekket noe lovbrudd i fiskeriforvaltningen.»
  Kan jeg be om at statsråden påviser hvor det i rapporten står at Riksrevisjonen; 1) har hatt til formål å avdekke lovbrudd og, 2) at forvaltningen ikke har gjort seg skyldig i lovbrudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Hvilke tiltak gjør statsra°den for a° sikre at «reindriften ogsa° i framtiden har et arealgrunnlag som sikrer god produksjon og lønnsomhet»; hvordan overva°ker og forsikrer regjeringen seg om at dette arealet ikke skrumper inn som følge av utbygginger og annen arealbruk, og finnes det data om tap av/endringer i utstrekningen av reinbeitearealer over tid, og hva sier i sa° fall disse dataene om utviklingen de siste 50 a°rene?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Etter at Finland stengte grensa mot Norge i august, skreiv fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen brev til Finlands statsminister og innenriksminister. Der ba han om at befolkninga i hele Sør-Varanger kommune kan få besøke nabokommunen Enare på finsk side av grensa. Han begrunna ønsket med at det var (og er) svært lave smittetall i Sør-Varanger. Den 7. oktober åpna Finland for at personer som bor i de åtte kommunene som grenser mot Finland (Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa).
  Bør ikke FHI kunne bruke statistikk fra de tre grensekommunene når de skal anbefale åpning og stenging av grensa mot Finland?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  På ti losbordingsfelt kan det koste rederier mer enn 30.000 kroner for bording og kvitting av los, mens tilbringertjenesten for de øvrige 57 losbordingsfeltene på Norskekysten finansieres gjennom statens lostjeneste.
  Hva tenker statsråden om de store geografiske prisforskjellene og at staten bidrar til at det ikke er like vilkår for sjøfrakt langs Norskekysten?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle