«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Hvorfor har ikke justisministeren iverksatt langt mer kraftfulle kompenserende tiltak etter massiv nedleggelse av passkontorer og vil justisministeren revurdere nedleggelsene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Når vil statsråden sende ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler på høring og på hvilket tidspunkt ser statsråden for seg at en ny forskrift kan tre i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til digitaliseringsministeren

  Ett av forslagene fra Digital21 er å opprette forskningssentre for næringsrettet digitalisering.
  Hva er statsrådens vurdering av dette forslaget og hvorfor er det ikke fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til finansministeren

  Stortinget har i forbindelse med SV-forslag om produksjonsavgift for havbruksnæringen bedt regjeringen nedsette et utvalg for helhetlig vurdering av beskatningen på næringen. Det offentlige utvalget skal avslutte sitt arbeid november 2019. Regjeringen ønsket å utrede bare ressursavgift på havbruk, men Stortinget ønsket en mer helhetlig vurdering av næringens samlede beskatning, og konsekvenser av denne. V, H og FrP har nå landsmøte-/landsstyrevedtak på å ikke innføre ressursavgift.
  Hvordan påvirker disse vedtakene arbeidet med NOUen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helseministeren

  Sykehuset i Telemark har nå bestemt seg for at de selv skal ta seg av ambulansetjenesten i Bamble kommune. En ambulansetjeneste som i generasjoner har vært drevet av private. Overtagelsen av ambulansetjenesten vil medføre økte årlige driftskostnader og det uten at det er grunn til å tro at tjenestene blir noe bedre.
  Er det et mål for statsråden at ambulansetjenesten skal drives av det offentlige og hva syns han om de økte kostnadene dette medfører?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle