«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til landbruks- og matministeren

  Hva vil landbruksministeren gjøre med denne negative kanaliseringen av spill samt spillmanipulasjonen man nå opplever i totospillet som en direkte konsekvens av, eller praktisering av, den innførte tapsgrensen ikke virker som tiltenkt samt hvilke tiltak vil ministeren gjennomføre for at totalisatorspill på hest ikke skal bidra til negativ kanalisering ved at spillere nå søker seg til utenlandske spillselskaper?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Sluttrapporten "Hendelsesanalyse. Intern smitte covid-19" for Sykehuset Telemark er offentliggjort, en rapport som er knusende når det gjelder sykehusets rutiner. Kommunikasjonen mellom sykehuset og kommunene, og ikke minst kommunikasjonen med pårørende, slaktes. Rutinene, eller mangelen på sådan, og håndteringen førte til at 25 ansatte og 17 pasienter ble smittet, og 5 av pasientene døde. Dette må få konsekvenser, slik at det ikke skjer igjen. Hva mener statsråden må gjøres for å sikrer at sykehuset fortsatt har tillit i befolkningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Hvordan vil statsråden følge opp Stortingets anmodningsvedtak i innstillingen til Prop. 79 S (2020-2021) hvor Stortinget ber regjeringen sørge for at Flytoget omfattes av ordningen med offentlig kjøp som kompensasjon for tapte billettinntekter, på lik linje med øvrige togselskaper?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Kan jeg be om oversikt over den totale bompengegjelden på veiprosjekter, per i dag og forventet per 31.12.2021, fordelt på fylkes- og riksvei, samt statlig og fylkeskommunal?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Riksantikvar Geiran deltok 01.03.21 på Dagsnytt 18 og sa eksplisitt at spørsmålet om utgravninger under gulvet i skipet i Stavanger domkirke blant annet var styrt av hensyn til framdrift (i renoveringsprosjektet) og økonomi.
  Støtter statsråden dette synet som innebærer at staten ikke vil bidra med ytterligere midler til en større utgravning?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle