«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Siden Stiftelsen Porsgrunnsmuseene sin konsolideringsavtale med Telemark museum sies opp ufrivillig fra og med 01.01.2020, vil statsråden sørge for at de får statstilskudd eller annen økonomisk støtte på nivå med det statstilskuddet de hadde før konsolideringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

  Er statsråden av den oppfatning at endringene som er gjort i erstatningsordningen for pelsdyroppdrettere er så uvesentlig at utredningsinstruksen krav om ny høring ikke kommer til anvendelse, og i så fall, kan statsråden redegjøre for hvorfor uttrykkene «store endringer» og «vesentlig bedre ut» er benyttet i offentliggjøringen av erstatningsordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næringslivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre mandatet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseavisen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næringspolitikken.
  Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å videreføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinvesteringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Kan statsministeren forklare hva hun egentlig mener med denne uttalelsen og vil hun garantere for at Stortinget skal få seg forelagt en egen sak som en oppfølging av havbruksskatteutvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Hvor mye av mediestøtten skal omfordeles til lokalavisene, og hva vil statsråden gjøre for både å redusere usikkerheten for viktige riksspredte nisjeaviser som Vårt Land, Klassekampen, Nationen, Dagen og Dagsavisen, og å sikre at omleggingen ikke bidrar til at disse viktige stemmene svekkes?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle