Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med arbeidet på vraket av KNM Helge Ingstad. Det er snakk om ulovlig overtid, for lav lønn og manglende betaling. Særlig alvorlig er det at dette skjer på et statlig prosjekt.
  Hvordan har statsråden tatt tak i denne saken, hvordan kunne slike alvorlige lovbrudd finne sted og hvordan vil statsråden sørge for at Forsvaret rydder opp og unngår lovbrudd i framtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Hvorfor har kriminalomsorgen pålagt restriksjoner som gjør straffeavbrudd på grunn av covid 19 tilnærmelsesvis lik hjemmesoning, og vil justisministeren ta initiativ til å gå gjennom disse sakene med en vurdering om disse personene bør få fratrekk i soningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til finansministeren

  Hva vil provenyet være om man gjeninnfører arveavgiften etter modell av 2013 og hvor mange vil omfattes?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I 2017 fikk Arbeiderpartiet flertall for at regjeringen skulle komme tilbake til stortinget med et helhetlig lovforslag som vurderer problemstillingen om hyblifisering både i eierseksjonsloven og i plan- og bygningsloven. Nå er det gått tre år. Dette rammer særlig unge og særlig i august hvert år.
  Hvorfor tar dette arbeidet så lang tid og hva vil statsråden gjøre konkret for å unngå at stadige flere husstander bor trangt og må dele bolig med andre husstander?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vi er vant til at de som vil drive næringsvirksomhet på kommunal grunn som fortauer og plasser, må ha tillatelse fra kommunen. Dette gjelder f.eks. salg av varer utenfor butikker og uteservering knyttet til restauranter. Men når det gjelder oppstilling av elsparkesykler for næringsmessig utleie, har det oppstått uklarhet om de må ha tillatelse.
  Ifølge en artikkel i har Bergen kommune «fått rettens medhold i at den har råderett over kommunal grunn, men retten har ikke tatt stilling til spørsmålet om Ryde kan drive utleie av elsparkesykler uten avtale med kommunen» (rbnett.no 31/7). Dette er et viktig prinsipielt spørsmål som gjelder mange kommuner.
  Kan justisministeren bidra til å avklare om all næringsvirksomhet på kommunal grunn, også utleie av elsparkesykler, kan reguleres av kommunene - og vil eller har justisdepartementets lovavdeling belyst spørsmålet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle