Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dersom EU etter forhandlinger vedtar en veipakke som innebærer liberalisering av gods- og/eller persontransport, vil regjeringen da bruke reservasjonsretten eller andre nødvendige virkemidler for å hindre at veipakken innføres i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Hvor mye av nettleien i perioden fra 2006 til 2018 har vært brukt til å dekke investeringskostandene for utenlandskabler og innenlands transmisjonsett fram til disse, sortert på hvert enkelt anlegg og år?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Hvordan beregnet Finansdepartementet at forslaget til avgifter for 2019 presentert i Prop1 LS (2018-2019) ville virke på salget av elbiler i 2019, og hvor stor del av forklaringen utgjør feilberegningen av elbilsalget på nedjusteringen av de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene som presenteres i revidert nasjonalbudsjett 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Hvordan vil regjeringen bruke informasjonen om reduksjon i oljeproduksjon som et kostnadseffektiv tiltak for å redusere klimagassutslippene i framtidig petroleumsforvaltning og som del av det nylig startede arbeidet med å utvikle en ny klimakur?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Det er positivt regjeringens Granavolden-erklæring har et eget kapittel om bekjempelse av gjengkriminalitet, og at man i et av tiltakspunktene lover å "opprette et gjengprosjekt som jobber målrettet med å bekjempe gjengkriminalitet". Erfaringene fra det forrige gjengprosjektet 2006-11, som ble initiert av regjering og storting, er blant annet: 1. Det må avsettes dedikerte politifolk, etterforskere og påtalejurister som sammen får konsentrere seg fullt og helt om oppgaven. 2. Det må være en langvarig permanent innsats som ikke skrus av og på fra år til år. 3. Innsatsen må være nasjonal og omfatte alle berørte politidistrikter og særorganer som Økokrim og Kripos. 4. Man må ha store nok ressurser til å drive krevende etterforskning av bakmenn og internasjonale nettverk. 5. Inndragning av kriminelle penger og verdier må være et sentralt resultatmål. Hvordan vil regjeringen planlegge og organisere det nye gjengprosjektet, og når vil dette bli iverksatt?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle