Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  I forbindelse med Stortingets behandling av Riksrevisjonens rapport om elevers rett til opplæring i og på samisk ble det påpekt at rekruttering av lærere med samisk språk er en kritisk faktor i opplæringen. Vil statsråden legge til rette for at aktuelle kandidater som i dag hindres fra å søke lærerutdanning på grunn av kravet om karakter 4 i matte, kan få unntak fra dette kravet?
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Covid-19-pandemien har utfordret nasjonale og lokale myndigheter. På lokalt nivå har vi sett at smittevernlovens krav om å bringe formannskap og kommunestyrer inn i sentrale beslutningsprosesser har blitt erstattet av en ikke-hjemlet kriseledelse med omfattende fullmakter. Stortingets virke har også endret seg. Politikk har for alvor inntatt digitale møteflater. Det har skapt nye muligheter til å delta politisk – i en tid da tradisjonelt politisk engasjement generelt er svekket. Samtidig har smittevernhensyn begrenset tilgangen til tradisjonelle diskusjonsarenaer, som legger premissene for demokratiet vårt. I en krisesituasjon har vi opplevd utfordringer med å gjennomføre demokratiske prosesser, spesielt på lokalt nivå. Vil regjeringen ta initiativ til en samlet og forskningsbasert rapport med erfaringer fra de demokratiske utfordringene og mulighetene som pandemien har utløst?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden bekrefte at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021, vil sikre at tilskuddet for å sikre det psykiske helsetilbudet for synshemmede på Gaustad sykehus legges inn med helårsvirkning i tråd med flertallets presisering om dette ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 og at tilbudet til synshemmede gjøres permanent?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis- og beredskapsministeren

  Er det greit at lokallagene til en lobbyistorganisasjon, som Politidirektøren har sagt er totalt adskilt fra politiet, bruker adressene og telefonnummer til en rekke lokale politistasjoner som sin kontaktinformasjon, og hva vil statsråden gjøre for at Norsk Narkotikapolitiforening ikke forveksles med politiets virksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan vil statsråden sikre at alle i risikogruppene for koronaviruset, og som har fastlege i en annen kommune enn den de er bosatt i, får tilbud om vaksinering?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle