Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn syv representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1),  Senterpartiet (1) og Sosialistisk venstreparti (1). 

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Larsen (H) til forsvarsministeren

  Vil forsvarsministeren ta initiativ til at etterlattes søknader om erstatning blir prioritert i FD inn mot FN?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Hvem er denne informasjonen delt med, hva er den faktiske beslutningen og innebærer det at Q-meieriene nå igjen kan konkurrere med lik pris i butikkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Vi ser at et godt og sikkert krisesentertilbud er nødvendig for mange, og denne lovpålagte oppgaven løses ofte ved interkommunale samarbeid. For å drive et egnet og sikkerhetsmessig forsvarlig tilbud er det avgjørende å ha egnede og tilrettelagte bygninger. Husbankens Forskrift om lån til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak § 3 omfatter ikke krisesenter.
  Vil statsråden ta initiativ til en forskriftsendring slik at også krisesenter omfattes av § 3 i nevnte forskrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren

  I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil være en pådriver for at rettigheter for barn på flukt ivaretas, sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn og vil ha en gjennomgang av praksis når det gjelder vurderinger av barnets beste. Hvordan vil statsråden følge opp disse punktene, når vil gjennomgangen være ferdig og hva slags konsekvenser vil det ha for barnefamilier i samme situasjon som familien i Tønsberg?
 • Spørretimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Senterpartiet har vært tydelige på at de ønsker mindre konkurranse i deler av dagligvaremarkedet, og nå ligger det an til at melken blir dyrere for vanlige folk. Arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert som en konsekvens av at Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd. Iverksettelsen kom med svært kort varsel og får store konsekvenser. Siden klagen på vedtaket nå ligger på statsrådens bord, vil statsråden stanse iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle