Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis- og innvandringsministeren

  Kan statsråden si seg enig i politiets vurdering og handlemåte slik det fremgår av vedlagte twittermelding fra "Politiet i Sør-Vest" av 18. mai 2019?
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Arendal fengsel, avdeling Håvet, ble i mars 2019 stengt etter beslutning fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). På bakgrunn av en økning i soningskøen har KDI pålagt regionen å gjenåpne avdeling Håvet. Behovet for soningsplasser og utviklingen av soningskøene kan virke noe uforutsigbart. Opplever statsråden nå å ha kontroll og oversikt over behovet for soningsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til forsvarsministeren

  Når kommer det en ny veteranmelding, og vil den også inneholde en oppfølging av arbeidsutvalgets evt. forslag til endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene?
 • Interpellasjon fra Lene Westgaard-Halle (H) til olje- og energiministeren

  Som verdens fremste offshorenasjon har Norge et enormt potensial for satsing på havvind. Flytende havvind gir mulighet til å kutte utslipp, samtidig som vi kan sikre at norsk offshoreleverandørindustri kan utvikle nye fornybarløsninger og ta en posisjon i et voksende verdensmarked. Norge har sterk kompetanse og tradisjon for maritime og offshore verdikjeder som enkelt kan overføres til fornybar offshoreindustri. Havvind vil kutte utslipp, skape arbeidsplasser og ha potensial for verdiskapende teknologieksport. Det er behov for å få på plass effektive prosesser for utbygging av havvind og transmisjon av kraft, også på tvers av landegrensene. Vil regjeringen stimulere til satsing på flytende havvind, blant annet gjennom å utarbeide en forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for havvind, legge til rette for teknologiutvikling gjennom demoparker for havvind og bidra til kostnadsfall?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til klima- og miljøministeren

  I 2018 ble det innført vrakpant for motorsykler og mopeder på 500,- kroner.
  Hvor mange Slike enheter det er utbetalt vrakpant for i 2018, og hvordan fordeler utbetalingene seg på de ulike kategoriene moped, lett MC og tung MC?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle