Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Det er oppdaga høye verdier av et stoff i kjeks som kan øke kreftfaren hevder Forbrukerrådet. Noen av kjeksene er særskilt rettet mot barn.
  Hvordan vil statsråden hindre at sikt skjer, og hvordan følger regjeringen opp Stortingets vedtak fra januar 2015 om en handlingsplan for en giftfri hverdag?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Statsråden har uttalt at det tas sikte på å iverksette et identitetsavklaringsprogram for irakere som er omfattet av Stortingets vedtak 505 1. mars 2016 denne våren. Dette er KrF svært tilfreds med.
  Har statsråden besørget at riksadvokaten er kjent med flertallets merknad i Innst S 16 (2018-2019), jf. Prop 1 S (2018-2019), om at man ønsker å gjennomføre programmet med høyest mulig deltakelse og i tråd med tidligere praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til samfunnssikkerhetsministeren

  Er statsråden enig i at bedre samhandling gjennom samlokalisering er viktig og hvilke virkemidler vil statsråden ta i bruk for å oppnå bedre samhandling mellom nødetatene?
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Den teknologiske utviklingen går raskt, og nye transportløsninger ser dagens lys. Systemer for anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i veisektoren kan påvirke atferd, forbedre transportløsningene og gi bedre trafikkavvikling. Ny teknologi kan gi bedre fremkommelighet, øke trafikksikkerheten og bidra til lavere utslipp. Norge har spesielt gode forutsetninger for utvikling og testing av autonome skip, og vi har veletablerte innovasjons- og industriklynger som kan ta i bruk sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder. Autonomi, robotikk, kunstig intelligens, delingsmobilitet og utslippsfrie kjøretøy kan påvirke hverdagen vår på helt nye måter. Hva gjør regjeringen for å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi innenfor transportsektoren, og på hvilken måte vil ny teknologi være en viktig faktor når fremtidens mobilitet planlegges?
 • Skriftlig spørsmål fra Norunn Tveiten Benestad (H) til næringsministeren

  Kan næringsministeren bidra til å sikre en bedre ordning slik at verdiene i boligstiftelsene kan overføres til kommunene, og kan brukes som virkemiddel i kommunens boligpolitikk for å oppnå lovpålagte oppgave, selvfølgelig med boligsosial forvaltning som formål?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle