Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 8 av 8)
 • Interpellasjon fra Siv Henriette Jacobsen (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2018-2019)

  Datert: 10.10.2018

  Til behandling

  Om tiltak for å hindre at vi får en stamme på 40 000 villsvin i Norge innen få år, med henvisning til en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø
 • Interpellasjon fra Grunde Almeland (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2018-2019)

  Datert: 10.10.2018

  Til behandling

  Den siste tiden har mediene fortalt om flere grove tilfeller av hatkriminalitet. Det er fortsatt store mørketall for denne type saker. Altfor mange anmelder ikke. Flere interesseorganisasjoner har uttrykt bekymring for at riktig behandling av saker om hatkriminalitet i stor grad avhenger av hvor i landet du befinner deg - dette til tross for at saker om hatkriminalitet skal prioriteres i alle våre politidistrikter. Et av målene i handlingsplanen 'Trygghet, mangfold, åpenhet' fra 2017 er at saker om hatkriminalitet skal sikres lik behandling uavhengig av bosted. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at arbeidet mot hatkriminalitet er en prioritert oppgave i alle politidistrikter, og at alle saker får lik behandling i alle politidistriktene?
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2018-2019)

  Datert: 01.10.2018

  Til behandling

  Folkehøgskolene har en verdi for den enkelte elev, men også som arena for folkeopplysning, kultur og dannelse. Et år på folkehøgskole er for mange elever viktig for å finne motivasjon for veien videre. Det har vært en jevn vekst i antall elever på folkehøgskole siden 2004, og det er satt søkerrekord hvert år de siste årene. I dag går det om lag 20 prosent flere elever på folkehøgskole enn det gjorde for ti år siden. Det er tatt flere initiativ for å etablere nye skoler og utvide fagtilbudet. Parallelt med elevtallsveksten og utviklingen av nye tilbud som ungdommen etterspør, har regjeringen gjentatte ganger foreslått kutt i statsstøtten og endrede rammebetingelser som vil innskrenke virksomheten, uten at dette er drøftet i Stortinget. Hva mener regjeringen er folkehøgskolenes funksjon i utdanningssystemet, og vil regjeringen styrke skolenes forutsigbarhet og mulighetene for å videreutvikle skoleslaget?
 • Interpellasjon fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2018-2019)

  Datert: 01.10.2018

  Til behandling

  Nær halvparten av biodrivstoffet som ble omsatt i fjor, var laget av palmeolje. Flere har gitt uttrykk for at forbrukerne blir lurt til å tro at drivstoffet de tanker, er mer miljøvennlig enn det faktisk er. Bruken av biodrivstoff gir en klar miljøgevinst for Norge, men slår negativt ut for regnskogen. Regnskogfondet hevder at over halvparten av avskogingen de siste ti årene skyldes jordbruk, og særlig produksjon av palmeolje. Dermed strider den norske biodrivstoffsatsingen med Norges internasjonale satsing på å bremse avskoging av regnskogen, som har kostet 23,5 milliarder kroner de siste ti årene. Økt palmeoljebruk virker å ha en negativ effekt på den internasjonale satsingen på å hindre avskoging av regnskog. Hvilke virkemidler vil statsråden sette inn for å begrense bruken av palmeolje i norsk biodrivstoff?
 • Interpellasjon fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2018-2019)

  Datert: 26.09.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Til behandling

  Om å gjenopprette NRK P1 på FM-båndet av beredskapshensyn, med bakgrunn i lavere lyttertall etter FM-slokkingen og at Forsvaret og våre allierte bruker samme frekvensområde som norsk riksdekkende radio
 • Interpellasjon fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2018-2019)

  Datert: 04.09.2018

  Besvart: 18.10.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om korleis statsråden vil følgje opp arbeidet med haldningar, kultur og leiarskap i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2018-2019)

  Datert: 22.08.2018

  Besvart: 16.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om å sikre mer åpenhet, bedre rutiner og større likhet i statens arkivpraksis, med henvisning til at forvaltningen av denne er kritisert av Riksrevisjonen
 • Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2018-2019)

  Datert: 31.05.2018

  Til behandling

  Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i vårt demokrati. Selv om lærere i likhet med andre yrkesutøvere har frihet til å ytre seg om forhold i skolen, framkommer det at det ikke finnes noen god kultur for å ytre seg om kritikkverdige forhold. Tvert imot synes det å herske en misforstått lojalitet oppover i systemet og en frykt for å påpeke forhold en er uenig i - både utad og innad. Gjennom konkrete saker i media er vi gjort kjent med at lærere opplever å bli 'kalt inn på teppet' og trusler om straff. I kjølvannet av den såkalte Malkenes-saken meldes det om at lærere over hele landet sitter med tilsvarende erfaringer. Dette er svært alvorlig - både for den enkelte ansatte, men også for muligheten til god skoleutvikling og en konstruktiv debatt om skolen. Hvilke initiativ vil statsråden ta for å styrke ytringskulturen i skolen?