Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 35)
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2018-2019)

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  Dei siste 5-6 åra har det blitt tydeleg at musikkterapeutar - som har ei femårig utdanning på universitetsnivå - har ein profesjonskompetanse som brukarane finn relevant, og som helse- og omsorgstenestene har behov for. Eldrehelse, rus og psykisk helse er tre felt der dette er særleg tydeleg. Internasjonal forsking, norske brukarundersøkingar og tilrådingar i nasjonale faglege retningslinjer tilseier at musikkterapi bør vere ein naturleg del av norske helse- og omsorgstenester. Likevel er det førebels ingen systematikk i oppretting av musikkterapistillingar dei fleste stader, og store delar av landet er utan musikkterapitenester i det heile. Kva tiltak vil statsråden ta i bruk for å sikre likeverd i musikkterapitilbod nasjonalt, der den musikkterapeutiske kompetansen blir ein integrert del av tenestene i større grad enn i dag?
 • Interpellasjon fra Ingrid Heggø (A) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2018-2019)

  Datert: 14.02.2019

  Til behandling

  Det har vore mange saker i media i den siste tida om høge inkassosatsar og om i kva grad god inkassoskikk vert overhalden når eit småkrav på ein hundrelapp kan verte nesten fire tusen kroner på kort tid. Talet på inkassosaker veks med rekordfart, og norske satsar er mykje høgre enn i nabolanda. Ein samla justiskomité hadde merknader om dei høge satsane i Innst. 6 S (2018-2019) og bad regjeringa om å sette i verk naudsynte tiltak for at nivået på satsar innan inkassobransjen vert regulerte ned. Regjeringa sitt svar var å la inkassosalæret stå uendra på 700 kroner, altså ikkje å auke det med 30 kroner, og å sette ned eit utval som skal kome attende med tiltak i 2020. I mellomtida opplever stadig fleire at problemet berre aukar. Mandatet i inkassolova omfattar heller ikkje problematikken kring småkrav som vert sende til namsmannen. Er statsråden nøgd med at Noreg er på inkassotoppen, eller vil statsråden iverksette strakstiltak slik Stortinget ba om?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2018-2019)

  Datert: 08.02.2019

  Til behandling

  Vi ser stadig tilfeller av at gjengkriminelle som er tatt, siktet eller dømt for grov vold, drapsforsøk, kidnapping m.m. tilbake i 2015, 2016 og 2017, ennå er på frifot og begår ny grov kriminalitet. Dette sender et meget dårlig signal til ofre, til samfunnet og til gjengmiljøene selv og deres rekrutter, som bør oppleve raske reaksjoner. For politiet, som gjør en stor innsats for å stoppe gjengene, er det lite motiverende å se at gjengkriminelle som er tatt, blir værende på frifot. Det er også stor fare for at de oppsøker og truer mulige vitner. Vi ser ofte at forklaringer endres eller trekkes i disse sakene - eller at ingen vil si noe. Det er grunn til å spørre hvordan alle parter i rettsapparatet oppfatter gjentakelsefaren, vitnepåvirkning og behovet for raske reaksjoner mot gjengmiljøene. Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å få en mer effektiv straffeforfølging av gjengkriminelle etter at de er tatt for alvorlige forhold?
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2018-2019)

  Datert: 29.01.2019

  Til behandling

  De som ikke vaksinerer sine barn, bidrar til at sykdomsfremkallende bakterier og virus lever videre i vår befolkning. Å boikotte vaksineprogrammet er ikke bare et valg man tar på vegne av seg selv og sine barn, det rammer alle innbyggere, ikke minst de som av medisinske årsaker ikke kan vaksineres. I Norge burde ikke foreldrenes usikkerhet og frykt for vaksiner trumfe barns rett til helsehjelp. UNICEF mener at det å hindre barn i å bli vaksinert er et brudd på barns rettigheter. I en melding fra WHO kan vi lese at de har sett en negativ trend der stadig flere dropper vaksine på såkalt filosofisk grunnlag. I lys av den alarmerende utviklingen har organisasjonen plassert vaksinemotstand på listen over det de mener utgjør de ti største truslene mot den globale helsen i 2019. Hva vil statsråden gjøre for å øke vaksinasjonsgraden og hindre at vaksinemotstandere blir en større trussel mot folkehelsen?
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2018-2019)

  Datert: 21.01.2019

  Besvart: 19.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om maktbruk og våpenbruk fra politiets side ved uttransportering av barnefamilier
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2018-2019)

  Datert: 18.01.2019

  Besvart: 12.02.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om den sterke nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, og å få avklart om den kan skyldes en innstramming internt i Nav av unntaket fra varighetsbestemmelsene
 • Interpellasjon fra Eirik Sivertsen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2018-2019)

  Datert: 17.01.2019

  Rette vedkommende: Samfunnssikkerhetsministeren

  Besvart: 12.02.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om tiltak for å lukke gapene mellom den faktiske og ønskede situasjonen hva gjelder redningsberedskap rundt Svalbard og i havområdene opp mot Nordpolen
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2018-2019)

  Datert: 08.01.2019

  Besvart: 05.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning fra 2016, og om andre kvalitetshevingstiltak på området
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2018-2019)

  Datert: 04.01.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Fredag den 23. februar 2018 tidlig om morgenen ble en familie med tre barn hentet ut fra et hus på Fitjar i en politiaksjon for å returneres til Afghanistan. Ifølge en anmeldelse av Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten for politisaker utøvde politiet betydelig maktbruk ved aksjonen, blant annet ved å bryte opp inngangsdøren og tråkke opp i sengen der familien sover. Tidligere statsråd Sylvi Listhaug har også bekreftet at politiet var bevæpnet. Familien beskriver også at våpen var trukket ut av hylsteret. 21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. I et brev til PU sier Stord kommune at "politiet nærmast 'okkuperer' bustadblokka på mottaket", referert fra Stord24 2. oktober 2018. Hvorfor mener statsråden at denne typen maktbruk og våpenbruk er riktig ved uttransportering av barnefamilier?
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2018-2019)

  Datert: 19.12.2018

  Besvart: 15.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om utvikling av Fjellregionen og Valdres med næringsliv, samferdselsprosjekt, styrking av fylkeskommunen og statlege arbeidsplasser
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2018-2019)

  Datert: 19.12.2018

  Besvart: 31.01.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om regjeringens oppfølging av saker fra OSSEs parlamentarikerforsamling, og om styrking av OSSEs tre dimensjoner i det utenrikspolitiske arbeidet opp mot stater som blokkerer og motarbeider OSSEs verdigrunnlag
 • Interpellasjon fra Guri Melby (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2018-2019)

  Datert: 18.12.2018

  Besvart: 05.02.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om utfordringene som påpekes i forbindelse med et internasjonalt initiativ der det kreves åpen tilgang til artikler fra forskning finansiert av bl.a. nasjonale forskningsråd
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2018-2019)

  Datert: 11.12.2018

  Besvart: 08.01.2019 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om framtidens eksportmarkeder for norske landbruksvarer, og tiltak for å gjøre norsk sau til en eksportsuksess på lik linje med norsk laks
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2018-2019)

  Datert: 03.12.2018

  Besvart: 17.01.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om å tilkjenne beitebrukere i Nord-Østerdal full kompensasjon for ekstrakostnader ved ulveangrep, på lik linje med beitebrukere på Hadeland
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2018-2019)

  Datert: 29.11.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Fredag den 23. februar 2018 tidlig om morgenen ble en familie med tre barn hentet ut fra et hus på Fitjar i en politiaksjon for å returneres til Afghanistan. Ifølge en anmeldelse av Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten for politisaker utøvde politiet betydelig maktbruk ved aksjonen, blant annet ved å bryte opp inngangsdøren og tråkke opp i sengen der familien sover. Tidligere statsråd Sylvi Listhaug har også bekreftet at politiet var bevæpnet. Familien beskriver også at våpen var trukket ut av hylsteret. 21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. I et brev til PU sier Stord kommune at "politiet nærmast 'okkuperer' bustadblokka på mottaket", referert fra Stord24 2. oktober 2018. Hvorfor mener statsråden at denne typen maktbruk og våpenbruk er riktig ved uttransportering av barnefamilier?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2018-2019)

  Datert: 15.11.2018

  Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om tiltak for å bekjempe og forhindre ungdoms- og gjengkriminaliteten som har utviklet seg i Oslo den siste tiden
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2018-2019)

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om kvinners abortrettigheter hvis abortloven § 2 tredje ledd bokstav c erstattes med en ny paragraf etter forhandlinger mellom regjeringen og KrF
 • Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor det er gunstigere å investere i eiendom enn i industri og øvrig næring
 • Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om elendige forhold på fiskebåter som høster i norsk økonomisk sone, og at Kystvakta, som skal håndheve reglene i norske farvann, har svært begrenset kapasitet
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at mange pasientar med behov for langvarige og koordinerte tenester ikkje får god nok oppfølging i sjukehus og opplever fragmenterte tenester