Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 23)
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2020-2021)

  Datert: 15.01.2021

  Til behandling

  Politiets oppdrag knyttet til psykiatri har økt markant siden 2014, ifølge Politidirektoratet. I 2014 var antall oppdrag knyttet til psykiatri på vel 10 000, mens det i 2019 var økt til over 50 000 oppdrag på landsplan. I løpet av halvannet år er tre psykisk syke personer skutt og drept av politiet. Det er nødvendig å løfte frem denne debatten og stille spørsmål ved utviklingen. Hva er bakgrunnen for at antall psykiatrioppdrag hos politiet er økt, er dette rett bruk av politiets ressurser, kan uheldige hendelser ha vært unngått, er økt politihåndtering rett behandling av mennesker med alvorlig psykisk sykdom og deres familier, kan statsråden redegjøre for bakgrunnen for denne utviklingen i psykiatrioppdrag i politiet, og om hva som gjøres for å sikre et forsvarlig samarbeid mellom helsetjeneste og politi for å gi mennesker med alvorlig psykisk sykdom god og verdig oppfølging og behandling?
 • Interpellasjon fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2020-2021)

  Datert: 12.01.2021

  Til behandling

  Forskerforbundet la 7. januar fram en undersøkelse som avdekker at akademia rammes betydelig av koronapandemien. Forskning settes på vent, og mange andre funn gir grunn til bekymring. Problemene bør tas tak i med det samme. Verden har til fulle erfart forskningens avgjørende rolle i håndteringen av pandemien, og forskning vil også framover være nødvendig som grunnlag for å skape nye arbeidsplasser, løse klimakrisen, utvikle og trygge velferdsstaten, skape gode lokalsamfunn og møte de demografiske endringene. God forskningspolitikk krever et solid kunnskapsgrunnlag. De nasjonale rammene for forskningssektoren er viktige. Hvorfor har regjeringspartiene redusert bevilgningene til forskning og sagt nei til å utrede norske forskeres arbeidsvilkår, og hvordan vil statsråden følge opp Forskerforbundets undersøkelse og sikre god rekruttering til og utvikling av forskningssektoren framover?
 • Interpellasjon fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2020-2021)

  Datert: 08.01.2021

  Til behandling

  Den 26. mai 2020 vedtok Stortinget historiske moderniseringer av bioteknologiloven. Disse endringene vil i sum gi kvinner tilgang til informasjon om deres eget svangerskap tidligere, og ved bruk av de tryggeste metodene som finnes. Flere familier vil også få oppleve drømmen om å stifte egen familie. Mange av endringene ble vedtatt mot regjeringens stemmer. Hvordan er fremdriften i å få gjennomført vedtakene knyttet til tidlig ultralyd, NIPT, eggdonasjon og preimplantasjonsdiagnostikk, og hvordan vurderer statsråden at kapasiteten i privat sektor kan benyttes for å gi en raskere fremdrift og mer valgfrihet særlig knyttet til tidlig ultralyd og NIPT?
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2020-2021)

  Datert: 05.01.2021

  Til behandling

  Vi trenger et sterkere sosialt sikkerhetsnett. Over 500 000 har mottatt støtte fra Nav i 2020. I mars økte Stortinget dagpengesatsen til 80 pst. av de første 300 000 kronene, men ikke for dem som ble ledig før 20. mars. Det rammet tusenvis. Når ytelsene må forbedres i en periode med høy ledighet, viser det at ytelsene var for dårlige, spesielt for lavtlønte. Tusenvis av ledige faller ut av dagpengeordninga, fordi regjeringa ikke forlenger maksperioden. En ny rapport fra Nav viser at koronakrisa har ført til en stor økning i langtidsledigheten. Nav-sjef Hans Christian Holte sier at vi har god dokumentasjon på at nedgangskonjunkturer bidrar til økt varig frafall fra arbeidslivet og langvarig svekkede levekår for de som rammes. Vil statsråden ta initiativ for å styrke dagpengeordninga på mer varig basis og for alle ledige, for å sikre forutsigbarhet og trygghet for vanlige arbeidsfolk og deres familier?
 • Interpellasjon fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2020-2021)

  Datert: 15.12.2020

  Til behandling

  I Europa satses det på produksjon av battericeller. Etablering av slik produksjon anses som avgjørende for lavere utslipp og oppbygging av ny industri. Batteriproduksjon på egen jord er et strategisk spørsmål for Europa som i 2017 hadde under 1 pst. av verdens produksjon. Markedet for batterier i Europa har doblet seg siden 2018 og McKinsey har anslått at det vil tidoble seg fram til 2030. SINTEF mener battericelleproduksjon kan gi 10 000 nye arbeidsplasser i Norge. FREYR i Mo i Rana planlegger en battericellefabrikk som vil sysselsette 2 500 personer, og Gjelsten/Agder Energi har varslet en investering på 20 mrd. kroner i batteriproduksjon. Våre naboland bruker offentlige muskler for å bygge en batteriindustri. Hvilke virkemidler mener regjeringen er de viktigste for å få etablert battericelleproduksjon i Norge, og hva er regjeringens politikk for å tiltrekke seg investeringer innen industrien?
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2020-2021)

  Datert: 03.12.2020

  Til behandling

  Om en nærmere oppfølging av kommunen for å bringe volden i Oslo-skolen under kontroll, og om å rette opp urimelig behandling av en lektor som fikk varig mén etter angrep fra elever
 • Interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2020-2021)

  Datert: 02.12.2020

  Til behandling

  Om utlysingen av 25. konsesjonsrunde på tross av at utslippene fra oljen og gassen som skal hentes opp, ligger an til å være direkte i strid med Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader
 • Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2020-2021)

  Datert: 19.11.2020

  Til behandling

  Om meldinger om koronautmattelse fra skoler og barnehager over hele landet, og om klarere rammer, tilstrekkelige ressurser og grep for å lette de ansattes situasjon
 • Interpellasjon fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2020-2021)

  Datert: 06.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om nedslående konklusjoner i evalueringen av offentlighetsloven i 2016, og når og hvordan funnene vil bli fulgt opp
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2020-2021)

  Datert: 02.11.2020

  Besvart: 17.11.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å gi krigsmassegravene i Trandumskogen status som nasjonalmonument, bidra til oppgradering av fasilitetene ved monumentet og legge til rette for formidling til besøkende og kommende generasjoner
 • Interpellasjon fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2020-2021)

  Datert: 28.10.2020

  Besvart: 17.11.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om å garantere at en norsk-svensk politistasjon på Morokulien i Eidskog nå kommer på plass raskt, slik Stortinget har lagt til grunn
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2020-2021)

  Datert: 24.09.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 20.10.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om grep for at byggenæringen skal få fremtidsrettede rammevilkår som vil redusere klimaavtrykket, øke produktiviteten og gi større rom for innovasjon
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2020-2021)

  Datert: 22.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om at barnehageeiere henter millioner ut og vekk fra den offentlig finansierte barnehagesektoren, og om status for regjeringas arbeid med endringer i barnehageloven
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2020-2021)

  Datert: 21.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om Direktoratet for e-helse sin bruk av konsulentar frå PwC i samband med ny journal- og samhandlingsløysing for helsetenesta (Akson), og om ei ekstern gransking av direktoratets roller og praksis i saka
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2020-2021)

  Datert: 18.09.2020

  Besvart: 13.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om videreutvikling av fritt behandlingsvalg, slik at enda flere pasienter kan dra nytte av ordningen, uavhengig av koronapandemien
 • Interpellasjon fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2020-2021)

  Datert: 16.09.2020

  Besvart: 20.10.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om statens rolle som samfunnsutvikler når et område skal utvikles til et godt sted å bo, med henvisning til sammenheng mellom ledighet, levekår, boligsosiale problemer og å kunne eie egen bolig
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2020-2021)

  Datert: 06.09.2020

  Besvart: 15.10.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om å få evaluert omorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo, med henvisning bl.a. til debatten om ideologisering av innholdet i deler av høgskolens tilbud
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2020-2021)

  Datert: 17.07.2020

  Besvart: 22.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om at uvedkommende har heist banner med hakekors på eiendommen til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, og om å bidra til at slike handlinger gjøres ulovlige og dermed straffbare
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2020-2021)

  Datert: 20.06.2020

  Besvart: 20.10.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om å bidra til at rovviltnemndenes forvaltningsplaner ikke overprøves av staten, med henvisning til at lokal kunnskap blir usynliggjort i nasjonale beslutninger
 • Interpellasjon fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2020-2021)

  Datert: 11.06.2020

  Fremsatt av: Trine Skei Grande (V)

  Besvart: 22.10.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om at både det lokale selvstyret og menneskerettighetene kan bli begrenset i Hongkong etter Kinas innføring av en ny sikkerhetslov, og om regjeringens arbeid i den sammenhengen