Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 21)
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2019-2020)

  Datert: 09.12.2019

  Til behandling

  I 2017 ga Stortinget klare instrukser til regjeringen om tolkning av naturmangfoldloven. Den er ikke til hinder for jakt på ulv ved oppfylt bestandsmål. Oslo tingrett uttalte senere at vurderingen av vilkåret "offentlig interesse av vesentlig betydning" i naturmangfoldloven § 18 c beror på et skjønn som domstolen bør være tilbakeholden med å overprøve, fordi det i stor grad er et politisk spørsmål. Miljøministeren sa nylig: "I ulvesonen er skadepotensialet veldig lite. Da er det offentlige interesser av vesentlig betydning som må vurderes. Da er det om dette er sterkt nok til å ta uttak, som vil være en vurdering. Det er en juridisk vurdering og ikke en politisk vurdering." Statsråden lener seg på at bruken av § 18 c er ren juss, selv om domstolen sier det i stor grad er et politisk spørsmål. Hvorfor argumenterer statsråden fortsatt som statsråd Helgesen gjorde før Stortingets presisering i 2017?
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2019-2020)

  Datert: 09.12.2019

  Til behandling

  I Finnmark bør du ikke bli akutt syk. Finnmarkssykehuset har det siste året registrert over 700 avvik, av dem 41 alvorlige. Ansatte har gjentatte ganger tatt opp at underbemanningen skaper farlige situasjoner. I februar var situasjonen så alvorlig at en person døde som følge av underbemanning. Samtidig er det en pågående krise i luftambulansen i nord. Forsvaret har måttet sette inn ekstra helikopter fordi Babcock, som varslet, ikke har vært i stand til å overholde kontrakten. Eksemplene på situasjoner som kunne ha gått galt, er mange – som jenta med mistenkt hjerneblødning som måtte vente 3,5 timer. Da sykehuset i Kirkenes ble bygget, var det ikke råd til helikopterlandingsplass. Det er ennå usikkert når den kommer på plass. Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å sikre at befolkningen i Finnmark får den samme helsehjelpen i akutte situasjoner som befolkningen i resten av landet?
 • Interpellasjon fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2019-2020)

  Datert: 06.12.2019

  Til behandling

  Aftenposten har avdekket 13 000 avvik knyttet til voldsepisoder i eldreomsorgen. Avvikene omhandler vold, trusler og utagering mot andre medbeboere eller ansatte. Dette er uakseptabelt. Fagforeningene peker på økt bemanning, flere heltidsstillinger og økt kompetanse som nødvendige virkemidler for å få bukt med den alvorlige situasjonen i norsk eldreomsorg. Hvordan skal kommunene klare å ta det nødvendige løftet i eldreomsorgen når regjeringen har levert det strammeste budsjettet til kommunene på 15 år?
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2019-2020)

  Datert: 26.11.2019

  Til behandling

  En av regjeringens og Stortingets viktigste oppgaver er å utvikle hele Norge. Det er ingen naturlov som sier at Norge skal sentraliseres, eller at tjenester skal nedlegges. Hvilket Norge vi får i framtida, avgjøres av hvilke politiske valg vi tar i dag og i åra framover. Ifølge SSB har det til nå i år blitt 937 færre innbyggere i Nordland, 827 færre i Troms og 325 færre i Finnmark. Siden SSB begynte med å utarbeide kvartalsvis befolkningsstatistikk, har det aldri vært registrert så stor fraflytting i ett enkelt fylke i Norge som det ble fra Nordland siste kvartal. Statsministeren har det overordnede ansvaret for alle vedtak som blir fattet av regjeringen, og hvordan de samlet påvirker landets utvikling. Er statsministeren fortrolig med den sterke befolkningsnedgangen vi ser i de tre nordligste fylkene, og hvis ikke, hvilke politiske grep vil regjeringen ta for å snu denne utviklingen?
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2019-2020)

  Datert: 22.11.2019

  Til behandling

  Retten til å kunne ytre seg fritt er grunnleggende i et demokrati. Voltaire uttrykte det godt: "Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det." Vi kunne i Filter Nyheter lese om SIANs koranbrenning. Politiet stoppet dem og deler av begrunnelsen viste seg i ettertid å være bekymring for hevnangrep. Dette er en meget farlig begrunnelse, da man lar kriminelle og terrorister definere grensene for vår ytringsfrihet. Vi har i de senere år også sett eksempler på kommuner som forsøker å hindre organisasjoner de færreste av oss liker, i å demonstrere. Jeg er en sterk motstander av SIAN, allikevel vil jeg forsvare deres rett til å ytre seg. Meninger bør frem i lyset, slik at vi kan slå tilbake med bedre argumenter, ikke ved lov. Er statsråden enig i at ytringsfriheten må forsvares, også for dem som har meninger vi misliker?
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2019-2020)

  Datert: 21.11.2019

  Til behandling

  Hovedavtalen for jordbruket har, siden den ble opprettet i 1950, kun blitt endret én gang (1992). I avtalen står det ingenting om hensyn til klima, naturmangfold og dyrevelferd. Jordbruksforhandlingene er et viktig verktøy for å nå samfunnsmessig viktige mål. Innretningen på støtteordningene og prisene kan være svært viktig for gode beslutninger om selvforsyningsgrad, klimagassutslipp, arealdisponeringer, jordas kvalitet på lang sikt, distriktspolitikk og lokalt næringsliv. Det er uklart hva som ligger i jordbruksforhandlingenes mandat, og hva partene kan spille inn. Hovedavtalen tilsier at "jordbruksavtaler står tilbake for lover og stortingsvedtak". Kan statsråden gi en oversikt over hvilke lover og vedtak som begrenser eller utvider handlingsrommet, og er det aktuelt for statsråden å foreslå endringer i avtalen slik at hensyn til god dyrevelferd, klima og miljø inkluderes?
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2019-2020)

  Datert: 18.11.2019

  Til behandling

  Flere artikler og medieoppslag vitner om at barn i det statlige barnevernet ikke får den helsehjelpen de har krav på. Barna har ofte sammensatte psykiske lidelser og trenger hjelp fra helsetjenesten i stedet for tilbud om enetiltak i barnevernet. Utviklingen tyder på en uholdbar situasjon i barne- og ungdomspsykiatrien, som er sterkt presset med nedbygging av døgnbehandling. Utviklingen vitner også om at norske kommuner ikke klarer å gi de mest sårbare barna et forsvarlig tilbud. Resultatet er at syke barn risikerer å havne i tiltak i barnevernet fordi helsetjenesten svikter. Hva gjør regjeringen for å gi sårbare barn i barnevernet riktig helsehjelp, vil regjeringen stoppe nedbyggingen av barne- og ungdomspsykiatrien, og hva gjøres for å sikre alvorlig syke barn et forsvarlig tilbud i kommunene?
 • Interpellasjon fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2019-2020)

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 28.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å utarbeide en nasjonal strategi mot sepsis ("blodforgiftning"), i tråd med Verdens helseorganisasjons resolusjon fra 2017
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2019-2020)

  Datert: 12.11.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Til behandling

  Demens er ifølge Folkehelseinstituttet den fjerde største dødsårsaken her i landet, mer enn tredoblet på 20 år. I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040. Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år. Over 350 000 er nær pårørende til en med demens. Hjernesykdommer gir enkeltpersoner og familier store belastninger. Mange sykdommer og skader i hjernen forandrer pasientens personlighet, eller pasientene opplever en tretthet som påvirker både dem og familien. De samfunnsøkonomiske omkostningene ved sykdom og skade i hjernen er store. Det er flere ulike sykdommer og skader i hjernen som kan føre til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste typen, men det finnes også en rekke andre typer demenssykdommer. Hva vil statsråden gjøre for å sette oss i bedre stand til å møte denne utfordringen?
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2019-2020)

  Datert: 07.11.2019

  Til behandling

  FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 9 nr. 1 sier: "Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste." I lys av utvisningen av en firebarnsfar i Lofoten, jf. Lofot-Tidende 27. juni 2019: Er regjeringen enig i at barnekonvensjonen bør gå foran andre norske lover dersom de står mot hverandre, hvordan arbeider regjeringen for å sikre at FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr. 1 følges, og hvilke tiltak er iverksatt for å sikre barns beste i denne typen saker?
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2019-2020)

  Datert: 31.10.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 19.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å arbeide for mer aktiv bruk av kunnskapsbaserte og effektive selvmordsforebyggende programmer i skolen
 • Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2019-2020)

  Datert: 28.10.2019

  Besvart: 14.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om tiltak for å styrke barnevernet ytterligere og sette barnevernstjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som har behov for hjelp
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2019-2020)

  Datert: 26.10.2019

  Besvart: 19.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om motsetningen mellom gode intensjoner i naturmangfoldloven og Naturpanelets advarsler på den ene siden og regjeringas forvaltningsgrep på den andre
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2019-2020)

  Datert: 24.10.2019

  Besvart: 19.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å la optikerne få et større ansvar for oppfølgingen av øyehelsen i Norge, noe som vil gi mindre reisebelastning og være spesielt gunstig for pasienter i distriktene
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2019-2020)

  Datert: 23.10.2019

  Besvart: 14.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om å gi nødvendig drahjelp slik at tarenæringen blir en ny bærekraftig og lønnsom marin næring
 • Interpellasjon fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2019-2020)

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 05.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om å bidra til at norske hurtigbåter blir mer klimavennlige og, til at flere norske grønne arbeidsplasser skapes
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2019-2020)

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om samarbeid med Sverige for å få tilbake laksen i Trysilelva, og hva regjeringen vil gjøre videre når Interreg-prosjektet "Två länder - én elv" utløper i 2020
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2019-2020)

  Datert: 02.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om oppfølging av vedtaket fra Nordisk råd om en felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier, for å stimulere til flere internasjonale kliniske studier i Norge og Norden
 • Interpellasjon fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2019-2020)

  Datert: 30.09.2019

  Besvart: 22.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om mistru og tap av tillit til sentrale styresmakter i samband med utbygginga av vindkraft, som mange borgarar opplever som statleg godkjende overgrep mot natur og menneske
 • Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2019-2020)

  Datert: 21.06.2019

  Besvart: 08.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å sikre sangens plass i skolen