Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 43)
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2019-2020)

  Datert: 11.03.2020

  Til behandling

  Grunnleggende menneskerettigheter er under press. I dag fengsles LHBTI-personer, og kvinner utsettes for grove krenkelser og vold, uten at landets lover gir dem tilstrekkelig beskyttelse. Folk frarøves retten til å samles og gi uttrykk for sin mening, i frykt for represalier. Ytterliggående ideologier vokser frem, der hat mot grupper basert på rase, religion, seksuell orientering eller etnisitet bidrar til spredning av hatytringer, oppfordring til vold, fengsling og drap. Menneskerettighetene ble til på et bakteppe av den grusomme politikken Tyskland førte for 75 år siden. Fremdeles skjer alvorlige brudd på internasjonale konvensjoner, også i Norge. Noen steder er det åpne debatter og politisk vilje til å avdekke, etterforske og gjøre om på slike brudd. Andre steder beskyttes menneskerettslige brudd av, eller faktisk utføres av, parlamenter. Hvordan ser utenriksministeren på den menneskerettslige situasjonen i verden, og hvordan arbeider norske myndigheter i sin utenrikspolitikk for at menneskerettslige forpliktelser overholdes?
 • Interpellasjon fra Camilla Strandskog (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 42 (2019-2020)

  Datert: 24.02.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om hva som vil bli gjort for at personer med hiv blir møtt med et likeverdig tilbud i helsetjenesten, og at helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap om hivsmitte
 • Interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2019-2020)

  Datert: 19.02.2020

  Til behandling

  EUs energi- og klimapolitikk, som blant annet kommer til uttrykk gjennom den såkalte "avkarboniseringspakken", innebærer redusert import av gass. Gass vil ha for høye klimagassutslipp. I tillegg innebærer planene økt bruk av blant annet biogass i stedet for fossil gass. Lavutslippsgassene kan innen 2050 dekke fra 30 til nærmere 70 prosent av det totale gassforbruket. I dag dekker de mindre enn 5 prosent. I tillegg skal EU gjøre seg mindre avhengig av gass til oppvarming av bygninger. Elektrisitet og fjernvarme skal dekke mer av behovet. Om lag 1/3 av naturgassen EU importerer, kommer fra Norge. I Prop. 80 S (2017–2018) vises det til en studie gjort av Oljedirektoratet av verdiskapingen fra leteaktiviteten i perioden 2008–2017. Forventede fremtidige salgsinntekter for olje og gass fra funnene er anslått å bli om lag 960 milliarder kroner høyere enn forventede utbyggings- og driftskostnader. Står denne vurderingen seg i lys av EUs nye energi- og klimapolitikk og redusert import av gass, og vil statsråden sørge for en ny gjennomgang av norsk petroleumspolitikk i lys av EUs klimaplaner?
 • Interpellasjon fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2019-2020)

  Datert: 13.02.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Stortinget har vedtatt å overføre ansvaret for de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Det betyr at Kystverket, hvor dette ansvaret lå tidligere, stoppet planleggingen av nye fiskerihavner for flere år siden. Finnmark og Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner har meddelt Samferdselsdepartementet at de ikke ønsker å overta dette ansvaret, og de har foreløpig ikke skrevet under avtalen med staten om å overta ansvaret for fiskerihavnene. En av begrunnelsene er mangelen på finansiering av dette nye ansvarsfeltet. Det betyr at det er en uavklart og uakseptabel situasjon knyttet til fiskerihavneutbygging fra Møre og Romsdal og nordover. Hvordan vil viktig havneinfrastruktur heretter bli ivaretatt i Nasjonal transportplan, hva vil statsråden gjøre for at hele landet skal få en lik forvaltning av fiskerihavnene, og hvordan vil han sikre at fiskerihavnene som fylkeskommunene overtar, har tilstrekkelig finansiering?
 • Interpellasjon fra Else-May Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2019-2020)

  Datert: 12.02.2020

  Besvart: 03.03.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om at regjeringen så langt ikke har greid å komme fram til en løsning for industrien hva gjelder nytt deponi for uorganisk farlig avfall i Norge
 • Interpellasjon fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2019-2020)

  Datert: 11.02.2020

  Til behandling

  Reiselivet opplever en stor vekst, og det jobbes med å øke også vinterturismen. Flere aktører skaper produkter og opplevelser som tiltrekker seg både norske og utenlandske turister. Dette medfører flere arbeidsplasser som gir skatteinntekter til kommunene, og for enkelte kommuner bidrar dette til at små lokalsamfunn overlever. Med sine arbeidsplasser og sin lokalkunnskap og kulturformidling er reiselivet distriktspolitikk på sitt beste. Veksten i reiselivet i Nord-Norge er en motvekt til den økende sentraliseringen de siste årene, og nå er det viktig å sørge for at rammebetingelsene for reiselivet ikke blir verre i de kommende årene. Erna Solbergs regjering har allerede økt momsen på overnatting to ganger, fra 8 til 12 prosent, de siste seks årene. Reiselivet frykter en ytterligere momsøkning som kommer til å ramme reiselivsbedriftene som advarer mot konkurser og tap av arbeidsplasser. Vil statsråden ta reiselivsnæringas bekymring på alvor og sette ned momssatsene på både persontransport og overnatting, og hvilke andre tiltak ser statsråden som mulige for å fremme reiselivsnæringa i distriktene?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2019-2020)

  Datert: 05.02.2020

  Besvart: 25.02.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Om hvordan barn og unge som er blitt sendt til utlandet mot sin vilje, blir møtt når de tar kontakt med norske ambassader for hjelp med å komme seg hjem
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2019-2020)

  Datert: 05.02.2020

  Besvart: 03.03.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om hvordan myndighetene sørger for at organisasjoner som mottar norske bistandsmidler, ikke kanaliserer dem til organisasjoner som virker mot norsk utenrikspolitikk, og som selv er diskvalifisert fra å motta norsk bistand
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2019-2020)

  Datert: 01.02.2020

  Besvart: 10.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å vurdere skaleringen av nye riksveiprosjekter, i lys av konklusjoner i utredninger fra Statens vegvesen og viktige miljøhensyn
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2019-2020)

  Datert: 27.01.2020

  Besvart: 13.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om å forsterke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og sikre at Økokrim får tilstrekkelige ressurser til å ettergå og etterforske mistenkelige transaksjoner innmeldt fra finansforetak
 • Interpellasjon fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2019-2020)

  Datert: 27.01.2020

  Besvart: 11.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om å unngå kapitalflukt og skatteomgåelse for å sikre finansieringen av velferdsstaten, da Norge kan tape rundt 10 mrd. kr årlig pga. selskapers skatteflytting
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Besvart: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

  Om å stanse kommersialiseringen av barnehagesektoren, da kommersielle konsern vokser seg stadig større samtidig som de ideelle skvises ut i raskt tempo
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Besvart: 25.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om regulering av taxinæringa, da regjeringens liberalisering vil gi en vanskelig arbeidshverdag for sjåførene, et dårligere tilbud til folk flest og svekket beredskap i hele landet
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2019-2020)

  Datert: 24.01.2020

  Besvart: 11.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om oppfølging og prioritering av bioøkonomistrategien i ny regjering, omgjøring av strategi til handling, og når en handlingsplan kan ventes
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2019-2020)

  Datert: 22.01.2020

  Besvart: 25.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva regjeringen vil gjøre for at toget blir et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Bergen med reisetid på fire timer
 • Interpellasjon fra Liv Kari Eskeland (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2019-2020)

  Datert: 21.01.2020

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om å opne opp for at ammoniakk blir likestilt med hydrogen i hydrogenstrategien regjeringen har varsla, og å stimulere til heilskaplege kjeder også for denne energiberaren
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Besvart: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om oppfølging av elever i grunnskolen som sliter med langtidsfravær og skolevegring
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2019-2020)

  Datert: 17.01.2020

  Besvart: 27.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om økningen av antallet privatskoler i Norge de siste seks årene, og hva som gjøres for at disse nye skolene ikke skal trekke ressurser ut av fellesskolen
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2019-2020)

  Datert: 08.01.2020

  Besvart: 04.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om å bedre levekårene til barn i barnevernet og foreldrene deres og sørge for at alle barn får likeverdig omsorg, behandling og utdanning
 • Interpellasjon fra Margunn Ebbesen (H) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2019-2020)

  Datert: 07.01.2020

  Besvart: 06.02.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om å sikre at det raskt blir varige forbedringer i Mattilsynets tilsynspraksis, med henvisning til en KPMG-gransking i 2019