Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Senterpartiet (1), Arbeiderpartiet (1), Høyre (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Vil regjeringa snarast råd kome med økonomiske støtteordningar til kulturaktørar, frivillige lag og ideelle organisasjonar som eig og driv kulturbygg og idrettsanlegg, og som slit med store ekstra kostnader som følgje av ekstraordinært høge straumprisar?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Kan Finansdepartementet gi ei oversikt over kor mange små bedrifter (under 50 tilsette) i serveringsbransjen og andre bransjar ramma av skjenkestopp og andre nasjonale smitteverntiltak som har nytta seg av lønnsstøtteordninga, og kor mange små bedrifter i dei same bransjane som i staden har gått til heil eller delvis permittering av tilsette?
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Vil statsråden legge til rette for at den varsla nasjonale tilskotsordninga for bedrifter med stor nedgang i omsetnad grunna skjenkestopp og andre smitteverntiltak også kan nyttast av små bedrifter med aktive eigarar som har omstilt drifta og halde hjula i gang gjennom 2021 med eit lite overskot for året samla, til dømes gjennom ikkje å ta ut løn eller å ta ut svært lite løn gjennom året frå eigaren si side?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til utenriksministeren

  Kan utenriksministeren gi ei oversikt over kva ekspertgrupper og komitear under EU-kommisjonen Noreg har høve til å delta i, og kva grupper Noreg faktisk deltek i pr januar 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til finansministeren

  Landbruksministeren uttaler til Nationen 19.01 at det er EØS som hindrar at anna næringsliv enn landbruk kan få støtte frå Regjeringa for å avhjelpe vinterens høge straumprisar.
  Stiller finansministeren seg bak denne påstanden, og kan ministeren gjere greie for kva dialog regjeringa har hatt med ESA for å avklare det nasjonale handlingsrommet for å få på plass virkemiddel som kan hjelpe bedrifter som slit med høge straumprisar?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle