Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Kva vil samferdselsministeren gjere for å sikre best mogleg utnytting av steinmassane frå prosjektet Stad skipstunnel og korleis vil han sikre størst mogleg ringverknader gjennom å tilrettelegge for at lokalt næringsliv kan konkurrere om oppdrag i byggeprosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Er det rett at Forsvaret strammar inn regelverket for landbrukspermisjon i år, kven har eventuelt gjort vedtaket og kjem statsråden til å gjere det om, gitt den kritiske situasjonen for innhaustinga i landbruket i år?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kva krav frå Forsvaret utløyser ei slik oppbemanning på Evenes, korleis skal Avinor finne inndekning og kva er kostnaden for oppbemanning, utviding av maskinpark og eventuelle bygningsmessige utvidingar av brøyte og plasstenesta som følgje av Forsvarets etablering på Evenes lufthamn?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Etter vedtak om nullutslepp frå turistskip- og ferjer har investeringar m.a. i miljøteknologi, hamn og destinasjonen Flåm ikkje kunna realiserast, som følgje av uvisse knytt til framtidig trafikkgrunnlag og av at finansieringsløysingar ikkje er etablerte. Sidan bestillinga for 2026 byrjar i november i år, kven kan bestille cruiseanløp til Flåm i 2026 i tråd med stortingsvedtak nr. 691 i sesjonen 2020-2021, og kva er tydinga av stortingsvedtaket "[...] staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022"?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  SSB (rapport 2016/38) estimerte at et jobbskattefradrag etter svensk modell for alle i aldersgruppen 22-61 år ville medføre et samlet skatteprovenytap på 11,3 prosent, dette tilsvarte om lag 30 mrd. kroner.
  Hvor mye ville et jobbskattefradrag tilsvarende det svenske medført i samlet skatteprovenytap dersom det var begrenset til arbeidstagere under 30 år, og hvor mange flere under 30 år ville da kommet i jobb?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle