Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ.

Komiteens arbeidsområder er:

  • kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget.
  • dokumenter fra Riksrevisjonen, meldinger fra Sivilombudsmannen og EOS-utvalget, og andre saker om disse kontrollorganenes virksomhet.
  • forslag om endringer av Grunnloven.
  • valglovgivning.

Komiteen har også ansvar for gjennomgang av protokollene fra statsråd og for regjeringens årlige melding om oppfølgingen av stortingsvedtak. I tillegg behandler komiteen saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, dvs. saker som kan resultere i riksrett.

Komiteens egne undersøkelser

Komiteen kan foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner. 

Beslutningen om å starte en egen undersøkelse kan fattes av en tredjedel av komiteens medlemmer, dvs. at minimum fire av komiteens medlemmer må stå bak et forslag om å igangsette en undersøkelse.

Se oversikt over korrespondanse i komiteens undersøkelser.

Komiteenes medlemmer

Kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kontroll-konstitusjon@stortinget.no

Komitésekretærer

Hanne Koll Larssen, 
Telefon: 23 31 31 64

Thomas Dam
Telefon: 23 31 31 56

Komitésekretariatet

Anita Sofie Midtsand
Telefon: 23 31 37 58

Stortingsarkivet

Telefon: 23 31 36 30

Ferdigbehandlede saker

Se alle

Saker til behandling

Se alle