NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland. Forsamlingen ble opprettet i 1955 og har hovedsete og sekretariat i Brussel.

NATO PAs logo.
NATO PAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om NATOs parlamentarikerforsamling

NATOs parlamentarikerforsamling er et viktig bindeledd mellom forsvarsalliansen NATO og medlemslandenes parlamenter. Gjennom arbeidet i NATOs parlamentarikerforsamling bidrar de folkevalgte til å utforme NATOs politikk, samtidig som de også bidrar til å gi NATO en folkelig forankring.

Forsamlingens formål er å bidra til den demokratiske forankringen til NATO og samtidig være aktivt med i alliansens utvikling.

Organisasjon

Medlemmene møtes to ganger i året ved vårsesjonen og høstsesjonen. Forsamlingen enes om anbefalinger som rettes til NATO-rådet, medlemslandenes regjeringer og nasjonalforsamlinger.

Gjennom arbeidet i NATOs parlamentarikerforsamling får medlemmene innsikt i viktige spørsmål knyttet til utviklingen av NATO og det transatlantiske samarbeidet det er bygget på. Denne kunnskapen kommer Stortinget til gode gjennom arbeid i komiteer og i debatter.

Arbeidet i forsamlingen finner dels sted i generalforsamlingen og dels i Den permanente komité og i fem faste fagkomiteer. Dessuten blir det på ad hoc-basis opprettet underkomiteer for spesielle spørsmål og studier. Disse møtes etter behov i løpet av året.

Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling

Delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling velges av Stortinget for fire år om gangen. Delegasjonen består av fem medlemmer og fem varamedlemmer som alle møter. Forsamlingens sesjoner arrangeres etter tur i medlemslandene, og Stortinget var sist vertskap for høstsesjonen i september 2015.

Se også

Natoparlamentarikerforsamlingens nettsted. 

På NATOs nettsted, www.nato.int, finner du bl.a.:
Informasjon om organisasjonen NATO.
Oversikt over medlemsland i NATO.

Den norske delegasjonen til NATOs parlamentarikerforsamling avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Helleland, Trond H
Nestleder Myrli, Sverre A
Medlem Fasteraune, Bengt Sp
Medlem Jaffery, Lubna Boby A
Medlem Wiborg, Erlend FrP
Varamedlem Arnstad, Marit Sp
Varamedlem Aydar, Seher R
Varamedlem Kaski, Kari Elisabeth SV
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A
Varamedlem Søreide, Ine Eriksen H