Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  I den nylig utgitte boka Polar Bears and Humans og i nyhetsoppslag om det samme, framgår det at Norge er verdens nest største importør av isbjørnskinn. Alt tyder på at Norge enten bryter CITES-regelverket eller i beste fall lukker øynene for deler av det, f.eks. ved at Norge ikke krever at hvert skinn har tag eller at skinnene kommer fra områder som har bærekraftig avskytning.
  Hva vil statsråden gjøre for at norske myndigheter udiskutabelt følger CITES-krav til import av isbjørnskinn og hindre omgåelse av dem?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til samferdselsministeren

  Forstår statsråden at situasjonen er krevende for helsetilbudet, og vil statsråden ta politisk initiativ for at Hole kommune får rask avklaring og kompensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I RNB står det:

  "Som følgje av forsinkingane i planprosessen er behovet for pengar til Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i år redusert med om lag 625 millionar kroner frå løyvinga på 1 016 millionar kroner i statsbudsjettet for 2019".

  Betyr dette at sjansene for å starte byggearbeidene på Ringeriksbanen i 2021 nå minsker i forhold til oppstart i 2022, og hva vil statsråden gjøre for at 2021 skal bli byggestart?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Den klassiske NOR 98-varianten av skrantesjuke finnes i norske sauebesetninger.
  Er det dokumentasjon på smitte mellom sau og rein og motsatt, og videre - hvis så ikke er tilfelle - er det nødvendig med smittebeskyttelse av sau i samme område som det er rein?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  I følge forskriftens § 5 kan viltfondmidler brukes til å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt - ofte etter påkjørsler. Store deler av fondsmidlene i mange kommuner går til dette formålet, og det blir lite igjen til reelle viltformål. Denne praksisen strider med manges oppfatning av hva slike midler burde gått til.
  Vil statsråden se nærmere på anvendelsen av viltfondsmidlene, og vil hun eventuelt ta initiativ til å endre denne?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle