Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Det vises til pågående reguleringsplan for hyttebygging i et sårbart område ved Holdeskaret i Hemsedal kommune. Dette er i nærheten av Nordfjella, hvor villreinstammen skal gjenoppbygges etter utskytingen som følge av skrantesyke. Det foreligger ingen konsekvensutredning av hvilke implikasjoner en storstilt utbygging i dette området vil ha for villreinstammen.
  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at kommunene, i tilstrekkelig grad, sørger for at situasjonen for villreinstammen i Nordfjella blir ivaretatt på en god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden sørge for at tallgrunnlaget for alle figurer i rapporten blir tilgjengelig for Stortinget og at dette oversendes i excelformat?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Regjeringens jordbrukspolitikk for grøntnæringen har lagt til rette for at en økende andel av arbeidskraftbehovet skal dekkes gjennom gjestearbeidere fra utlandet. Som følge av pandemien er nå arbeidskrafts situasjonen kritisk vanskelig. Arbeidskraftsbehovet må nå dekkes av et mangfold med både gjestearbeidere og norskbosatte arbeidsfolk.
  Hvorfor har regjeringen satt inn begrensninger på antall innreise tillatelser av gjestearbeidere, nærmest innført kvoter, noe som skaper lang behandlingstid og stor usikkerhet for gårdbrukerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Hva er begrunnelsen for at regjeringen nå ber Oslo kommune prioritere å åpne opp kulturlivet fremfor øvrig næringsliv, som for eksempel kjøpesentre, spesialbutikker og serveringsbransje?
 • Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Barn og unge har fått et redusert skoletilbud og mistet tilgangen til fritidsaktiviteter og tid med venner som følge av smitteverntiltak. Reduksjonen i fritidstilbud og skolegang går særlig ut over barn med foreldre som sliter fra før. Rapporter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at krisen forstørrer problemene, og en rapport fra Røde Kors viser at ett av seks barn er utsatt for en eller annen form for vold eller overgrep. Det er bekymringer rundt stengte tilbud, som førstelinjen i kommunehelsetjenesten. Det er et økt antall saker i barnevernet, og alvorlighetsgraden i disse øker. Familier med lave inntekter som mister jobben eller er permitterte grunnet koronakrisen, vil slite ekstra mye. Hva vil statsråden gjøre for å koordinere og forsterke innsatsen for barn, unge og utsatte familier, og hvordan vil statsråden bruke lærdommen fra rapportene på best mulig måte og prioritere tiltak for barn og familier for å komme ut av krisen?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle