Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Troms.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Markedet for norske statsobligasjoner er lite sammenlignet med andre land. Statsobligasjoner er aktiva med lav risiko, og knapphet på disse gjør at mange investerer i eiendom i stedet. Etterspørselen etter «grønne obligasjoner» er økende i finanssektoren, og grønne obligasjoner kan bli sentrale i Norges Banks markedsoperasjoner fremover pga. av klimarisiko.
  Har regjeringen vurdert å øke tilbudet av statsutstedte obligasjoner, for eksempel flere grønne obligasjoner utstedt av statsbanksektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Kreditten i samfunnet feilallokeres. Ca. 60 % av utlånene til norske banker går til bolig, noe som bidrar til høy gjeld, høye boligpriser og finansiell ustabilitet. Samtidig går investeringene i grønn omstilling altfor sakte. Valdis Dombrovskis, visepresident i EU-kommisjonen, har uttalt (FT, 27.11) at han ønsker å kutte kapitalkrav for klimavennlige utlån.
  Har regjeringen vurdert å differensiere kapitalkrav for grønne utlån og andre utlån, eller på annet vis sørge for at bankenes kreditt bidrar til grønn omstilling?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvor mange søknader har Utdanningsdirektoratet mottatt om utvidelse av elevtall ved allerede godkjente friskoler i perioden oktober 2013 til 2019, og ber om en oversikt over hvilke skoler, hvor mange plasser søknadene gjelder, om søknaden er godkjent/avvist, om kommunen har uttalt seg positivt/negativt til utvidelse, om Utdanningsdirektoratets vedtak er klaget inn til henholdsvis Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, og hva utfallet av klagebehandlingen er.
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Advokatfirmaet Raugland peker på at de 14 vedtakene der Kunnskapsdepartementet har gitt klager medhold er svakt begrunnet.
  Er departementet uenig i denne vurderingen, og kan man i så fall redegjøre for hvorfor dette ikke stemmer?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helseministeren

  Hva er den samlede merkostnaden av at det har vært nødvendig å hente inn hjelp fra Forsvaret for å sikre nødvendig beredskap i luftambulansetjenesten, hvordan blir regningen for disse tiltakene fordelt og hvilke konsekvenser vil Babcocks manglende oppfylling av kontrakten ha for selskapet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle