Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Troms.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  For at Norge via Andøya Space Center (ASC) skal kunne ta posisjonen som oppskytningsbase for bæreraketter for småsatellitter haster det å få statens finansieringsbidrag på plass. Stortinget går nå fra hverandre og møtes ikke igjen før i oktober.
  Når forventer regjeringen å ha ferdigbehandlet ASC sin henvendelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Vil regjeringen i forhandlingene med jordbruket om utslippsreduksjoner skille mellom utslipp av metan, som ikke bidrar til oppvarmingseffekt ved konstante utslipp, og andre klimagasser som CO2, som akkumuleres i atmosfæren?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Hva er Norges klimamål, og hvor mye av kuttene skal gjøres i ikke-kvotepliktig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Hvordan stiller statsråden seg til at seismisk virksomhet ikke planlegges i tråd med reglene i petroleumsloven (og veilederen utarbeidet av departementet for dette formålet), slik at dette har potensiale til å skade det viktige blåkveitefisket på Trænabanken som begynner i disse dager?
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Bygginga av ny E8 til Tromsø er enda ikke i gang, flere år etter lovnaden fra daværende Høyre-leder Erna Solberg i 2013. Til iTromsø 6. mai sier samferdselsministeren at uenighet med Tromsø kommune om trasévalg er årsaken. Flertallet i Tromsø kommunestyre, unntatt Fremskrittspartiet, har imidlertid vedtatt at de ønsker å få bygd veien uavhengig av trasé, så lenge standarden ikke senkes. Når vedtaket i Tromsø er så tydelig, hva er grunnen til at reguleringsplanen for ny E8 ikke er oversendt Tromsø kommune for endelig behandling?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle