Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Troms.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Det er snart to år siden Mattilsynet meldte at termisk avlusing med varmtvann fra og med 28 grader må fases ut i løpet av to år dersom ikke ny kunnskap dokumenterer at metoden kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte. Nå melder Mattilsynet at de er bekymret over at termisk avlusing brukes mer enn tidligere, uten at dyrevelferden har blitt forbedret.
  Vil statsråden ta initiativ til en avvikling av termisk avlusing?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  I svar på spørsmål ifbm budsjett skriver statsråden: «Offentlige tiltak bør så langt det er mulig ikke føre til konkurransevridninger i de aktuelle markedene...», samtidig skriver ministeren i samme brev at «i noen sammenhenger vil imidlertid andre hensyn veie tyngre enn de konkurransemessige».
  Kan statsråden konkretisere hvilke hensyn som i denne situasjonen veier tyngre enn hensynet til rettferdig konkurranse, og er offentlig kjøp til alle togoperatører utenom Flytoget i tråd med statsstøtteregelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  I september 2019 sa statsministeren at det skal etableres en ny redningshelikopterbase i Troms fra 2022. Det er under ett år igjen og anskaffelsesprosessen har vært så dårlig at interessentene har trukket seg underveis. Nå har angivelig anbudsgrunnlaget blitt endret uten at anbudet har blitt lyst ut på nytt.
  Kan statsråden bekrefte at det blir en ny redningshelikopterbase i 2022, eller vil alt rotet i denne prosessen føre til forsinkelser som går ut over beredskapen i Troms?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvensutredninger som er gjort for å beregne hvordan ny ressursfordeling vil slå ut for de ulike fartøygruppene, herunder prosess, og hvilke interesser som har vært direkte involvert i forkant av beslutningen om å endre premisset om å trekke avsetningene til åpen gruppe fra toppen som lagt som et av flere viktige premiss for ressursfordeling i behandlingen av kvotemeldingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Hvordan begrunner regjeringen at de nå bryter med forutsetningene som ble lagt til grunn i ; premisser som Stortinget sluttet seg til og la til grunn for sine vedtak, når de nå har besluttet å skjerme trålflåten for å bidra inn i åpen gruppe, som er en viktig rekrutteringsarena for næringen?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle