Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn seks representanter fra Troms.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (1), Fremskrittspartiet (1), Høyre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til samferdselsministeren

  Vil regjeringen opprette et innovasjons- og testsenter for å fremme utviklingen av grønn og bærekraftig luftfart, og når vil det i så tilfelle bli tatt en beslutning om dette, og hva er begrunnelsen for at regjeringen i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 kuttet midlene Solberg-regjeringen hadde lagt inn til opprettelse av forskningssentre for bærekraftig transport?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Ser statsråden noen betenkeligheter ved at de døgnbemannede nasjonale beredskapsressursene er underlagt Oslo politidistrikt, og tenkes disse flyttet til eksisterende eller nyopprettet særorgan?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til samferdselsministeren

  Vil regjeringen bidra til at den resterende strekningen i Lavangsdalen sikres med midtdeler, slik Statens Vegvesen i utgangspunktet hadde planlagt?
 • Interpellasjon fra Erlend Svardal Bøe (H) til helse- og omsorgsministeren

  I 2018 la Solberg-regjeringen frem kvalitetsreformen Leve hele livet. Den handler om å ta det eldre, pårørende, ansatte og frivillige i kommunene ser fungerer i praksis, og sette det i system slik at kommunene kan lære av hverandre. Leve hele livet skal følge opp det som ofte svikter i eldrepolitikken, og har innsatsområdene aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. Reformen har en tidsplan og er nå i fase 3, som handler om gjennomføring, implementering og rapportering. Flere kommuner har laget lokale Leve hele livet-planer for å følge opp arbeidet. Kan statsråden redegjøre for status på gjennomføring av reformen, hvordan statsråden skal følge opp reformen videre, og hvordan statsråden vil sikre at de gode verktøyene som ligger i reformen, ikke forsvinner eller nedprioriteres under Støre-regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Etter den kraftige stormen 19.11.21 ble det store skader på skogen, ikke minst i Hedalen i Sør-Aurdal kommune. I sitt svar til representanten Jønnes 8.12.21 sier statsråden bl.a.: «Nå jobber jeg med å få oversikt over situasjonen og vil vurdere behovet for eventuelle tiltak og virkemidler utover det forsikringsordningene i dag dekker».
  Har statsråden kommet lenger i denne vurderingen nå og hva vil hun eventuelt gjøre for at de sterkt rammede skogeierne ikke skal få store inntektstap på kort og lang sikt?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle