Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Troms.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samfunnssikkerhetsministeren

  Sykehuset Namsos har i dag en helikopterlandingsplass som ikke er funnet forsvarlig for landing av de de nye redningshelikoptrene AW101. Ørland redningssentral er snart operative med AW101, og dersom ny landingsplass ikke er på plass vil ikke sykehuset være i stand til å ta imot disse.
  Når forventes det at Sykehuset Namsos har en forsvarlig helikopterlandingsplass, og hvilke andre sykehus er det i dag som mangler en forsvarlig helikopterlandingsplass eller som vil mangle det i nær framtid?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Vil statsråden endre forskriften med mål om å gi kommunene større råderett i saker som gjelder snøskuterkjøring til hytter?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Viser til anmodning fra FNs menneskrettskomité (HRC) av 26. juni til Norge om å avvente iverksettelse av tiltak rettet mot Jovvset Ante Sara til HRC har fått behandlet saken prinsipielt. Jeg forventer at regjeringen vil rette seg etter anmodningen. Norge har ratifisert Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med dertil hørende klageordning. Noe annet vil undergrave våre forpliktelser.
  Hvorfor bruker regjeringen så lang tid på å rette seg etter anmodningen og slik setter konvensjonens rolle i tvil?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Hva vil avtalen mellom regjeringspartiene om bompenger ha å si for den lokalt vedtatte Harstadpakken?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til helseministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre likeverdig ambulansebåtberedskap over hele landet, og vil han på nytt vurdere å omgjøre beslutningen til styret i UNN HF om nedleggelse av ambulansebåten Alden, som betjente øyriket nord for Harstad frem til 1. januar 2019, i lys av hvordan nedleggelsen har skapt uønskede hendelser.

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle