Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Tromsø i midnattssol. Foto: Audun Rikardsen.

Troms

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Troms.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Mener justisministeren at det er akseptabelt at mistenkte overgripere unnslipper på grunn av manglende lovverk, eller vil justisministeren få fortgang i arbeidet med å få på plass lovverk som hjemler lagring av IP-adresser, og på den måten sikrer ofre for overgrep bedre beskyttelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Mener statsråden det er akseptabelt at publisister blir straffeforfulgt av påtalemyndigheten for politiske standpunkt, og hvilke virkemidler vil statsråden sette i verk for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av ytringsfriheten som en av våre grunnleggende menneskerettigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Når staten «bruker» oljepenger, bruker den dollar fra SPU til å kjøpe norske kroner. Jo større det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er, jo flere kroner kjøpes, og jo mer styrkes den norske kronen. «Bruk» av oljepenger er slik uheldig for konkurranseevnen til norsk eksportnæring.
  Hvor stor er effekten av disse kronekjøpene på kronekursen, og hvordan vurderer statsråden dette opp mot et hypotetisk alternativ der staten låner penger i norske kroner for å dekke det oljekorrigerte underskuddet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  I 2012 iverksatte den rødgrønne regjeringen lovendringer som i praksis gjør det særdeles vanskelig å fengsle kriminelle under 18 år. Har statsråden til hensikt å fremme forslag til Stortinget som igjen gjør det mulig å anvende fengsel som straffereaksjon mot mindreårige lovbrytere i et større omfang, og dermed helt eller delvis reversere de rødgrønnes naive lovgivning hva gjelder straff?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Vil statsråden bidra til å legge til rette for behovene brannetaten har, og dermed sørge for at spesialutrustede kjøretøy blir fritatt for engangsavgift, slik at landets kommuner er i stand til å sørge for en forsvarlig brannberedskap?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle