Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Når landbruks- og matministeren har sagt at hun vil «gjøre det som ligger i min makt for å følge opp» det demokratisk vedtatte bestandsmålet, men oppfølgingen nok en gang forhindres av Erna Solberg og Ola Elvestuen, betyr det at KrF er overkjørt i saken i regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Hva er ABE-kuttet på Kulturdepartementets budsjett for budsjettårene 2015-2020 for henholdsvis kap 321- kunstnerformål og kap 328- Museum og visuell kunst?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Justisministeren besøkte grensestedet Morokulien i september 2019, og forsikret da at en planlagt felles svensk-norsk politistasjon på grensen var høyt prioritert. Nå varsler POD at prosjektet er lagt på vent i 2020, ifølge Glåmdalen 9. desember 2019. Ifølge POD er prosjektet utsatt "i påvente av avklaring rundt finansiering og arbeidet med tilpasninger i lovverket".
  Hvordan samsvarer dette med at prosjektet har høy prioritet, og konkret hvilke avklaringer og tilpasninger står i veien for å bevilge penger til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Kan statsråden gi en oversikt over antall politijurister per kontorsted per år fra 2012 til 2019?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  I 2017 ga Stortinget klare instrukser til regjeringen om tolkning av naturmangfoldloven. Den er ikke til hinder for jakt på ulv ved oppfylt bestandsmål. Oslo tingrett uttalte senere at vurderingen av vilkåret "offentlig interesse av vesentlig betydning" i naturmangfoldloven § 18 c beror på et skjønn som domstolen bør være tilbakeholden med å overprøve, fordi det i stor grad er et politisk spørsmål. Miljøministeren sa nylig: "I ulvesonen er skadepotensialet veldig lite. Da er det offentlige interesser av vesentlig betydning som må vurderes. Da er det om dette er sterkt nok til å ta uttak, som vil være en vurdering. Det er en juridisk vurdering og ikke en politisk vurdering." Statsråden lener seg på at bruken av § 18 c er ren juss, selv om domstolen sier det i stor grad er et politisk spørsmål. Hvorfor argumenterer statsråden fortsatt som statsråd Helgesen gjorde før Stortingets presisering i 2017?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle