Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Hedmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Hvilken utredning ligger til grunn for denne omorganiseringen og utflyttingen, og hvorfor involveres ikke Stortinget i beslutningen, feks i den varslede stortingsmeldingen om forbrukerpolitikk som ventes ila våren?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Hvorfor har saken om forbud mot TV-reklame for ulovlige spill blitt liggende, og når kan det forventes at Stortingets vedtak blir fulgt opp?
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Beitebrukere i Nord-Østerdal fikk avslag på kompensasjon for ekstrautgifter ved ulveangrep i 2018. Klima- og miljødepartementet begrunner det bl.a. med at 'tap av sau til rovvilt i Østerdalen oppstår regelmessig over tid, i motsetning til på Hadeland der situasjonen var mer ekstraordinær'. Det kan virke som en innrømmelse av at rovviltbestanden er for stor, og at beiteprioriterte områder dermed kan gå tapt. Da statsråd Ola Elvestuen besøkte Nord-Østerdal i sommer, sa han klart at i beiteprioriterte områder skal det være beitedyr. Det må forstås slik at bøndene ikke skal måtte påregne tap til rovdyr. Når rovdyr likevel tar beitedyr, må rovviltforliket følges, og full erstatning må ytes. Det er helt urimelig at bøndene skal stå igjen med ekstraordinære kostnader. Vil statsråden følge likhetsprinsippet slik, at beitebrukerne i Nord-Østerdal tilkjennes full kompensasjon for ekstrakostnader på lik linje med beitebrukerne på Hadeland?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kommunal Rapport har dokumentert at i 27 av 100 undersøkte kommuner har det blitt avholdt møter der administrasjon og politikere har møttes for å diskutere budsjettet uten offentlig innkalling, saksliste og protokoll slik kommuneloven krever. Mener statsråden det er behov for tiltak for å sikre at loven overholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  I Norge eksisterer det ikke noen struktur eller plan for barnepalliasjon. Både i den nasjonale retningslinjen og NOU 2017: 16 På liv og død , anbefales det å danne regionale palliative team for barn og unge. Helseregionene skal danne regionale barnepalliative team, men dette arbeidet er ikke kommet i gang fordi det mangler et oppdrag og bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet.
  Hvordan har helseministeren tenkt å følge dette opp?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle