Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1178)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1182 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Det virker som om det nå er enighet om å finne løsninger for de studentene som har avsluttet eller påbegynt profesjonsstudier i utlandet, men som ikke får autorisasjon i Norge som følge av endret praksis i Helsedirektoratet. Hvordan kan man sikre at løsningen ivaretar alle og er tilstrekkelig komprimert og kompensatorisk samtidig som den også virker tilstrekkelig kvalifiserende for lisens og ivaretar kravene til profesjonen for klinisk utøvende psykologer?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1181 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Korleis har utviklinga i kostnadane for tilbringartenesta for losar utvikla seg i kvart av åra frå 2013-2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1180 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Hvordan ser statsråden for seg at man gjennom Utviklingsplan 2035 vil utvikle sykehusene i Arendal og Flekkefjord framover, og kan han garantere at man ikke vil miste funksjoner ved disse sykehusene som følge av at det gjøres nødvendige investeringer i nye bygg og utstyr i Kristiansand?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1179 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Er statsråden enig i at en lokalisering av behandlingen for akutt hjerneslag (trombolyse / mekanisk trombektomi) i Arendal vil kunne ha gjensidig positive effekter med PCI-senteret (hjertesenteret), og at man vil få et økt pasientgrunnlag ved at både Agders og Telemarks befolkning vil kunne nyte godt av et slikt tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1178 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Opprusting og oppgradering av forsvarsmateriell er viktig. Forsvaret gjennomfører nå en av norgeshistoriens største investeringer gjennom kjøp av blant annet nye F-35 fly. Samtidig kommer det tilbakemeldinger fra ansatte i Luftforsvaret om at bemanningssituasjonen allerede nå er krevende. Er statsråden trygg på at det er satt av nok driftsmidler til Luftforsvaret, og at Luftforsvaret har gode nok bemanningsplaner til å kunne nyttiggjøre seg de nye flyinvesteringene på en god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1177 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Stortinget vedtok å videreføre tilskuddet til voksenopplæringsorganisasjoner på 2017-nivå i behandlingen av statsbudsjettet for 2018. I tildelingen er imidlertid tilskuddet til Voksenopplæringsforbundet redusert med 1,79 % sammenlignet med 2017. Driftstilskuddet er ytterligere redusert ved at prosjektmidler er medregnet i totalbevilgningen. Mener statsråden at direktoratets fordeling av tilskuddet til voksenopplæringsorganisasjonene er i tråd med Stortingets intensjon og vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1176 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Hvor lang har utenriksdepartementet kommet i vurderingene om Bouvetøya skal innlemmes i Kongeriket Norge eller fortsatt ha status som biland?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1175 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Hva er kostnadene- hel- og halvårsvirkning, av å innføre selvstendig uttaksrett for far for 14 ukers fedrekvote?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1174 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Hvordan vurderer statsråden påstanden om at UNEs vedtak som legges til grunn kan være i strid med forvaltningsloven § 34 basert på vedtak Stortinget fattet 14.11.2017 om nye sårbarhetskriterier ved internflukt?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1173 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Med hjemmel i Opplæringslovens § 8-1, 4. ledd kan en elev flyttes til en annen skole dersom hensynet til andre elever tilsier det. Ordlyden i bestemmelsen er knyttet til §8-1,1. ledd som gjelder elever i grunnskolen. Innebærer dette at elever i videregående opplæring, ikke kan pålegges å skifte skole tilsvarende elever i grunnskolen, og mener statsråden loven med dette ivaretar elever i videregående opplæring og deres rett til et trygt og godt læringsmiljø tilsvarende elever i grunnskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1172 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Hva er gjort for å tette manglene i kunnskapsgrunnlaget i forhold til rovvilt og tap av rein, hvilke forskningsmiljø er involvert og hvor langt har man kommet i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1171 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Regjeringen har ambisjoner for en grønn, smart og nyskapende fremtid der ingeniører og teknologer vil spille en sentral rolle (NITO 2017). Allikevel vet vi at ingeniør- og teknologiutdanningene i Norge er grovt underfinansiert. Utdanningskvaliteten er satt på et nivå som hverken speiler regjeringens ambisjoner eller fremtidig kompetansebehov. Vil ministeren gjøre noe med underfinansieringen i Nasjonalbudsjettet i 2019 for å sikre at ambisjonene blir nådd?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1170 (2017-2018)

  Innlevert: 15.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  På Åsmyra i Fauske kommune foreligger det planer om en konkret etablering av datasenter. Lokal netteier Nordlandsnett er positiv til en slik etablering, men Statnett har ikke gitt godkjenning. Mener statsråden at Statnett har gjort en riktig vurdering, og hvis ikke hvordan vil han følge opp saken for å sikre at Statnett legger til rette for denne og fremtidige etableringer av datasentra?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1169 (2017-2018)

  Innlevert: 15.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Antarktis trues av klimaendringer. Opprettelse av større verneområder kan sikre økosystemenes robusthet. Støtter Norge det nåværende forslaget fra EU om å etablere et verneområde i Weddelhavet, som skal opp til behandling i årets møte i Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis, CCAMLR, og hvordan stiller Norge seg til forslaget fra Chile og Argentina om å verne en 30 kilometers sone rundt Antarktishalvøya?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1168 (2017-2018)

  Innlevert: 15.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Kan helseministeren sørge for at det er økonomi sammen med reisetid og ikke type transportmiddel, som skal avgjøre hvordan pasienter reiser til nødvendig behandling og kontroller i helseforetakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1167 (2017-2018)

  Innlevert: 15.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Mener statsråden at Pasient- og brukerombudets situasjonsbeskrivelse av tilstanden ved Sykehuset Østfold som "(...) betydelig fare for pasientsikkerheten." gir et riktig bilde av situasjonen ved sykehuset, og hva vil statsråden gjøre for å forsikre seg om at det er forsvarlig drift ved sykehuset?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1166 (2017-2018)

  Innlevert: 15.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Til behandling

  Helse Sør-Øst har foreslått å fase ut bruk av private avtalespesialister, særlig kan dette gjelde innen fagene anestesiologi/smertemedisin, ortopedi, generell indremedisin, fysikalsk medisin og generell kirurgi. Hvordan vil statsråden oppfylle intensjonen i regjeringens plattform av 14. januar 2018 for å øke bruken av avtalespesialister i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1165 (2017-2018)

  Innlevert: 15.03.2018

  Sendt: 15.03.2018

  Til behandling

  Har forsvarsministeren sett på konsekvensene av tapet av kompetanse på systemvedlikehold av kjøretøy ved privatisering Elverum tekniske verksted?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1164 (2017-2018)

  Innlevert: 15.03.2018

  Sendt: 15.03.2018

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Til behandling

  Korleis vil statsråden sikre samarbeid med aktørar for å få finansieringsmekanismar for CO2-handtering, og internasjonalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1163 (2017-2018)

  Innlevert: 15.03.2018

  Sendt: 15.03.2018

  Til behandling

  Er statsråden bekymret over signalene fra private barnehager om at de ikke ser seg i stand til å ta imot lærlinger høsten 2018 pga. innføring av bemanningsnormen, og hva vil statsråden gjøre med dette og hvordan fagarbeidernes plass i private skoler og barnehager skal sikres på sikt?