Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1900)
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1909 (2017-2018)

  Innlevert: 22.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at Campus Kristiansund blir realisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1908 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Til behandling

  Det vises til Statsrådens svar på spørsmål stilt av SV knyttet til Edvard Grieg og dekning av varmebehovet. Statsråden uttaler at det ikke vil tas stilling til hvordan varmebehovet til Grieg skal dekkes før i 2020. Er det ikke nødvendig å fatte denne beslutningen tidligere for å kunne ferdigstille den kommersielle avtalen i tide til investeringsbeslutningen som skal fattes tredje kvartal 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1907 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Til behandling

  Vil statsråden bidra slik at pasientoverføring mellom ambulanser på Skaidi kan opphøre, når dem sendes fra eksempelvis Alta og Kautokeino til Hammerfest på sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1906 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Til behandling

  Ifølgje media er Olje- og energidepartementet involvert i arbeidet med å finna ei løysing for utbygging av det såkalla NOAKA-området i Nordsjøen då partane sjølv ikkje klarte å verta samde. Ressursane i området er over 400 millionar fat olje. Vil Stortinget gjerast kjent med vurderingane til oljedirektoratet av samfunnsøkonomi og miljøkonsekvensar av dei to ulike forslaga før departementet kjem med sin anbefaling eller konklusjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1905 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 22.06.2018

  Til behandling

 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1904 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for om dagens amerikanske nærvære på Andøya kunne vorte gjennomført på Evenes i framtida, gitt at dei allierte nyttar armerte fly, med omsyn til plass. Samt kor ein vil plassere militære transportfly på Evenes i ein slik situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1903 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sørge for at det fortsatt er et sterkt og lokalt forankret Heimevern på Sørlandet som kan ivareta behovet for trygghet og sikring slik Stortinget har forutsatt, og tar statsråden på alvor at Riksrevisjonen avdekker svakheter ved Heimevernets operative evne som er av et slikt omfang at det kan stilles spørsmål ved om Stortingets forutsetninger er oppfylt?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1902 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden avklare om det er Venstres finanspolitiske talspersons sin garanti for fremdrift mot investeringsbeslutning for CCS i 2020 som gjelder, eller om det er Statsråd Søviknes sin løse tidsangivelse på «drar over i 2021» som er gjeldende, eller er det et tredje alternativ som regjeringen nå legger til grunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1901 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at endring i Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen når det gjelder sammensetningen av styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF AS), blir i samsvar med merknad fra en samlet næringskomite i Innst. 154 L (2017-2018)?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1900 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Utviklingen av hel- og halvautonome våpensystemer utfordrer grunnleggende prinsipper i krigens folkerett. Hva gjør regjeringen for å bidra til å utvikle nye politiske og juridiske reguleringer for å sikre meningsfull menneskelig kontroll over denne type våpen?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1899 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  I forbindelse med behandlingen av Langtidsplanen for forsvaret uttrykte et samlet Storting at Kystjegerkommandoen må videreføres. I forvarskretser vises det nå til at regjeringen har utredet en endring i Kystjegerkommandoens mandat og framtidige rolle. Er det korrekt, og hva vil det eventuelt få å si for Kystjegerkommandoens rolle som stridsenhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1898 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Hvor mye har man hatt i ABE-kutt i helsesektoren, fordelt årlig på sentral helseforvaltning, regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1897 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Luftambulansetjenesten kan miste én av tre teknikere (NRK 19. juni), og flyteknikerne har ikke hørt noe fra Babcock. Hvilke tiltak har helseministeren planlagt å gjennomføre, og når, for å sikre erfaringen og kompetansen til dette avgjørende personellet i luftambulansetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1896 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Hvor mange pågripelser har blitt foretatt i hhv tidligere Romerike, Follo, Asker og Bærum, Østfold og Oslo politidistrikt de siste fem år, samlet for det enkelte år samt brutt ned per måned?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1895 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Ministeren har innkalt til første møte i fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark, som regjeringa jobber for, 22. juni. I en juridisk tolkning til Troms fylkeskommune legger KMD saksbehandlingsreglene i kommuneloven til grunn for fellesnemnda, men det kan først gjøres når fellesnemnda er valgt av de to fylkestingene, og trer sammen på ordinært vis. Med hvilken hjemmel i inndelingsloven kan ett fylke (Troms) utgjøre fellesnemnda?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1894 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Minst 110 sauer er døde etter ulveangrep i Nord-Østerdal de siste dagene. Det er gitt skadefellingstillatelse for inntil to ulver med en økonomisk ramme på 400.000 kroner. Det er nå fare for at fellingsforsøkene må avsluttes uten resultat fordi midlene ikke strekker til. Vil statsråden umiddelbart sørge for økonomiske rammer som sikrer at skadefellingsforsøkene kan fortsette?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1893 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Hvilke tiltak mener justisministeren vil hjelpe mot ungdomskriminalitet og gjengdannelser, og vil justisministeren ta initiativ til noen nye tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1892 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Eide kommune har gjort vedtak om nedlegging av Vevang skole. Vedtaket er i strid med kommuneplanen for Eide, der det er vedtatt at skolestrukturen skal ligge fast i planperioden. Eide kommune er vedtatt slått sammen med Fræna kommune. I departementets forskrift om kommunesammenslåingen heter det at vedtatt kommuneplan skal gjelde inntil kommunestyret for den sammenslåtte kommunen vedtar nye planer. Kan Eide kommune til tross for dette gjøre vedtak om endret skolestruktur i strid med sin kommuneplan?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1891 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Hvordan vil justisministeren følge opp at innbyggerne i Asker og Bærum fortsatt får et forsvarlig polititilbud med en kapasitet tilsvarende det som har vært normalt de siste årene, samt hvilke planer ligger til grunn for det forebyggende politiarbeidet i Asker og Bærum?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1890 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Hvor mye har det kostet Helse Sør-Øst å avbestille kontrakten om utflagging av IKT-infrastruktur med det amerikanske selskapet DXC, og hvordan skal statsråden sikre at en lignende situasjon, der utflagging av kritisk IT-infrastruktur i helsesektoren gav stor risiko knyttet til behandling av pasientdata, ikke oppstår igjen?