Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 536)
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:536 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Hva er totalt investeringsbehov/vedlikeholdsetterslep pr. desember 2019 på alle dagens statlige fiskerihavner, spesifisert hvor hver havn, summert for hvert fylke (de 11 fra 2020) og totalt for hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:535 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Trøndelag fylkeskommune setter nå av midler til igangsetting av et planprogram for kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand. Kartlegging av tilstanden i Oslofjorden er allerede gjennomført, med støtte fra MIljødepartementet. Vil regjeringen gi tilsvarende støtte i et slikt samarbeidsprosjekt for Trondheimsfjorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:534 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Vil statsråden tillate kunstig ikke-fastmontert lys for å holde villsvinbestanden nede?
 • Skriftlig spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:533 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Vil statsråden stille krav til type åte som kan benyttes til villsvinjakt for å hindre bruk av bearbeidet mat som åte?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:532 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barnevernet og andre norske myndigheter trygger barns rettigheter i tilfeller der barn sendes ut av landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Zaineb Al-Samarai (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:531 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Oslo kommune har et kommunalt ansvar for innbyggere og bydeler i Oslo. Kommunen har kommunale virkemidler. Hvilke statlige virkemidler finnes tilgjengelig for flerkulturelle bydeler som opplever uro, og hvordan skal bydeler få tilgang på de statlige virkemidlene for å dempe uroen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:530 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Vil landbruks- og matministeren følge opp Stortingets flertall slik at fjellstyrenes økonomi bedres ved å kreve i regjeringen at SNO kjøper mer av tjenestene av fjellstyrene slik flertallet har bestemt?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:529 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  På hvilken måte vil statsråden følge opp rapporten fra Kriminalomsorgen og Politidirektoratet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:528 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Rette vedkommende: Digitaliseringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden si hvilke planer Telenor har for å sørge for at de deler av selskapets linjenett som ikke lenger er i bruk, blir fjernet på en forsvarlig og miljømessig god måte? Daværende statsråd besvarte i juli 2018 skriftlig spørsmål om ansvar for opprydding av utrangerte telelinjer, med at samferdselsdepartementet ville undersøke nærmere med Telenor.
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:527 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Tilskuddsmidlene til videregående utdanning i psykoterapi og psykoanalyse er i statsbudsjettet overført til regionale helseforetak. Hvordan vil helseministeren sikre at midlene fortsatt øremerkes til dette formålet, at kompetansemiljøene fra den gamle tilskuddsordningen trekkes inn i ny forvaltning av midlene, om de eventuelt samles i ett helseforetak, og hvordan vil helseministeren planlegge for en videreføring av tilskuddsordningen i kommende år?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:526 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Hvordan var fordelingen mellom antall vanskeligstilte og antall førstegangsetablerere som fikk startlån fra Husbanken i årene mellom 2005 og frem til i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:525 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Kan statsråden svare på hva begrunnelsen er for at destillerier ikke kan ha gårdsutsalg på lik linje som for eksempel siderbønder?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:524 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 11.12.2019

  Til behandling

  Hva hadde konsekvensene for Forsvarsdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 101,1 og 247,2 millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:523 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 11.12.2019

  Til behandling

  Justisministeren besøkte grensestedet Morokulien i september 2019, og forsikret da at en planlagt felles svensk-norsk politistasjon på grensen var høyt prioritert. Nå varsler POD at prosjektet er lagt på vent i 2020, ifølge Glåmdalen 9. desember 2019. Ifølge POD er prosjektet utsatt "i påvente av avklaring rundt finansiering og arbeidet med tilpasninger i lovverket". Hvordan samsvarer dette med at prosjektet har høy prioritet, og konkret hvilke avklaringer og tilpasninger står i veien for å bevilge penger til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:522 (2019-2020)

  Innlevert: 10.12.2019

  Sendt: 11.12.2019

  Til behandling

  Hva hadde konsekvensene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 28,9 og 70,6 millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:521 (2019-2020)

  Innlevert: 10.12.2019

  Sendt: 11.12.2019

  Til behandling

  Hva hadde konsekvensene for Utenriksdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken årlig med henholdsvis 7,2 millioner kroner og 17,7 millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:520 (2019-2020)

  Innlevert: 10.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å følge opp anbefalingene til Sivilombudsmannen som omhandler helseområdet?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:519 (2019-2020)

  Innlevert: 10.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Hvorfor har ikke regjeringen laget en rettshjelpsordning som gir potensielle ofre av Nav-skandalen anledning til å kontakte egen advokat, som kan vurdere og eventuelt innhente informasjon fra Nav, og hvorfor mener justisminister at potensielle ofre av Nav-skandalen først må kontakte Nav for vurdering om vedkommende er kvalifisert til Fri rettshjelp?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:518 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  Kan det være at feriepengeregelverket ikke har vært i tråd med reglene som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen, og hva gjør regjeringen for å finne ut av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Torleif Hamre (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:517 (2019-2020)

  Innlevert: 09.12.2019

  Sendt: 10.12.2019

  Til behandling

  På bakgrunn av de siste dagers oppslag i VG: Hvilke rutiner er sykehuset pålagt å følge når syke pasienter som trenger videre oppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sendes ut etter opphold på sykehus, i hvilken grad kontrolleres det at disse følges ved utsending, og hvilke muligheter har den kommunale helse- og omsorgstjenesten til å returnere pasienten dersom forutsetningene for sikker hjemreise ikke er tilstede?