Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 592)
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:599 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  IMDi har anmodet norske kommuner om å ta imot 5 350 flyktninger i 2019. Hvordan skårer de 235 kommunene som er anmodet om å bosette flyktninger på de nye kriteriene for fordeling av flyktninger til kommunene, og kan statsråden gi en oversikt over hvilke kommuner som er bedt om å bosette med innbyggertall og antall flyktninger de er anmodet om å bosette?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:598 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Abdullah Öcalan har siden 1999 sonet en livstidsstraff på fangeøya Imrali i isolasjon. Han har blitt holdt i total isolasjon siden 2016 av tyrkiske myndigheter og har blitt nektet besøk fra sin advokat siden 2011. Nøytral informasjon om helsetilstand kommer ikke ut, noe som er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Vil utenriksministeren legge press på Tyrkia, som Norge er alliert med gjennom NATO, for at hans advokater og familiemedlemmer får besøke han på Imrali?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:597 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at UDI endrer sitt regelverk slik at eritreiske flyktninger som oppholder seg i Etiopia uten å være registrert av UNHCR i minst 6 måneder, kan levere søknad om familiegjenforening i Addis Abeba i stedet for i Khartoum i Sudan dit de ikke kan dra uten gyldige reisedokumenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:596 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Mener statsråden det vil være klokt å flytte en ambulansestasjon fra bydel Søndre Nordstrand hvor det bor 39 000 mennesker til en lokasjon i Nordre Follo som er 20 km og ca. 20 minutter unna, og mener statsråden en slik samlokalisering vil sikre forsvarlig beredskap i henhold til responstid på 12 minutter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:595 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Riksveg 5 Førde-Florø er sterkt traffikert,og det er overhengande rasfare på strekninga.Arbeidarpartiet vil omprioritere midlane frå E 39 Våtedalen, til RV 5 Førde-Florø.Frå fleire hald bla frilandsjournalist Ole Jacob Huus vert det vist til at Vegvesenet,region vest seier at rassikringsmidlar ikkje kan nyttast til å forebygge ras "frå skjæring",kun der det er ras frå terreng.Dette finn AP sterkt urimeleg. Kva vil statsråden gjere for å rydde opp,og sikre at rassikringsmidlane kan brukast på dei farligaste vegane ?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:594 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Vil olje- og energiministeren følge FNs anbefaling om å stanse vindkraftutbyggingen på Storheia på Fosen?
 • Skriftlig spørsmål fra Theodor Helland (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:593 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Gjelder Norges bilaterale luftfartsavtale med Marokko okkuperte Vest-Sahara?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:592 (2018-2019)

  Innlevert: 14.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Det vises til Vedtak nr.505 1. mars 2016 og oppfølgingen av dette mellom behandlingene av statsbudsjettet og flertallsmerknader i Inns.S 16 (2018 2019). Hvordan vil regjeringen følge opp denne saken slik at den nå kan bli løst?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:591 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  I Oslo er det mange utrygge skoleveier, og flere steder er det bommer for å hindre gjennomkjøring og redusere trafikken. Imidlertid er det mye snik-kjøring i bommene fordi mange bilister smetter gjennom etter bussene. I et svarbrev til Oslo kommunes byrådsavd. for miljø og samferdsel av 14.11.18, sier Statens Vegvesen at ATK kun kan brukes i forbindelse med håndheving av fartsovertredelser. Er statsråden enig i tolkningen, og vil han i så fall ta initiativ til å endre regelverket slik at ATK kan brukes ved bommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:590 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Lokaltogene mellom Drammen og Oslo er ofte fulle i rushtiden, og pendlere kan slite med å få sitteplass. De må stå mye av veien. Samtidig brukes en betydelig del av sporkapasiteten på Flytoget, som ikke har anledning til å frakte passasjerer fra Drammen til Oslo. Hvor stor er dekningen på Flytogets avganger fra Drammen til Oslo på ulike tider av døgnet sammenlignet med NSBs avganger på samme strekning, og vil statsråden vurdere tiltak for å utnytte kapasiteten for å tilrettelegge bedre for togpendlere?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:589 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Hvor mange vil rammes av endring i leveransen av post i Troms og Finnmark, og har Samferdselsdepartementet planer å slutte med postlevering til enda flere distriktssamfunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Lise Rørvik (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:588 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Vurderer statsråden å gjøre endringer i lovverket, eller å innføre kompenserende tiltak/refusjonsordninger slik at fritidskommuner ikke får uforholdsmessig store økonomiske utgifter knyttet til hyttebeboeres helse- og omsorgstjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:587 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Det er i mange land avdekket omfattende svindel med merverdiavgift. Hvor stort provenytap har staten hvert år som følge av slik svindel, har man etter statsrådens mening god nok kunnskap om omfanget av slik svindel i Norge, og hva gjør hun for å redusere statens tap?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:586 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at forutsetningene som lå til grunn for bygging av et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, der ingen funksjoner skal flyttes før det nye sykehuset står ferdig, blir fulgt opp av Helse Møre og Romsdal?
 • Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:585 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Hva kan regjeringen bidra med av ekstraordinære tiltak for å avhjelpe den kritiske økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal, og vil statsråden vurdere å styrke helseforetakets økonomi i forbindelse med revidert statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:584 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Det er etablert et regime med strenge krav til fiskehelse og miljøpåvirkning i havbruksnæringen. Det er viktig at myndighetene følger opp eventuelle brudd, slik at målene om bærekraft og rettferdig konkurranse blir godt ivaretatt. Oversikten over lusetall i rapporteringssystem Barentwatch viser en rekke overskridelser. I hvilke grad har regjeringen sanksjonert bruddene, og foretas det tilstrekkelig med stikkprøver for å forebygge såkalte "falske positive prøver"?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:583 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  A-krimsentrene gjør en viktig jobb i kampen mot arbeidskriminalitet. I møte med Maskinentreprenørenes Forbund kom det frem hvor vanskelig det var å komme med tips om mulig arbeidskriminalitet. Vi er avhengig av gode tips i kampen mot arbeidskriminalitet. Arbeidstilsynet sin nettside fant jeg kun mulighet for varsling om brudd på arbeidsmiljø i egen virksomhet. Hva vil ministeren gjøre for at det blir enkelt å tipse om a-krim på de ulike relevante etatenes sine hjemmesider?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:582 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Vil helseministeren følge opp svaret han ga tidligere for å sørge for at pasienten kan ivaretas på en verdig måte? Dette for å sikre at pasientoverføring mellom ambulanser på Skaidi kan opphøre, når de sendes fra eksempelvis Alta og Kautokeino til Hammerfest på sykehus.
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:581 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Vil statsråden ved fremtidige tildelinger ta hensyn til hvordan midlene som var ment å gå til nye studieplasser ble brukt i dette tilfellet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Berger (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:580 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Til behandling

  Hva gjør regjeringen for å rette opp ulikheten i lønnsfastsettelsen mellom kvinner og menn i departementene og hvordan vurderer statsråden lønnsforskjellene opp mot § 34 i likestillingsloven?