Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1377)
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1382 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Det er flere barnehager som mener at det vil bli krevende å oppfylle bemanningsnormen som er foreslått i Prop. 67 L (2017-2018). Mener kunnskaps- og integreringsministeren at den foreslåtte reguleringen er tilstrekkelig fleksibel?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1381 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Hva vil være provenyeffekten av en minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen der det er en ansatt per to barn under tre år og en ansatt per fem barn over tre år?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1380 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  I Odda pågår det nå en diskusjon om flomsikring av det vernede Opovassdraget. Striden står mellom en kraftutbygging som vil kunne ha store konsekvenser for det verna vassdraget eller en flomluke som har langt mindre konsekvenser. Vil statsråden sørge for at andre tiltak prøves før han ev. tar stilling til en kraftutbygging og kan han forsikre Stortinget om at spørsmålet om en ev. kraftutbygging blir forelagt Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1379 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Kan statsråden dele evalueringen av stasjoneringen av de amerikanske soldatene på Værnes med Stortinget i sin helhet, eventuelt gi et uttømmende svar på hvilke konklusjoner den trekker fram, inkludert eventuelle negative erfaringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1378 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Kan utenriksministeren gi en oversikt over kostnadene knyttet til fremme av Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd, fra 2007 og frem til i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1377 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 19.04.2018

  Til behandling

  Har statsråden foretatt en vurdering inkl det juridiske om NSB bør redusere sin pris for enkeltbilletter og periodebilletter når de reduserer kvaliteten på sitt tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1376 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Mener finansministeren det er et problem at attraktive boliger i sentrumsnære områder i stor grad blir kjøpt opp av de som allerede eier en eller flere boliger, og at førstegangskjøpere med det stenges ute fra markedet, og vil finansministeren foreslå tiltak for å begrense veksten i sekundærboliger?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1375 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Foreligger det en vurdering av å endre samenes status som folkegruppe, eller har det blitt tatt noen form for initiativ fra regjeringen for å vurdere en slik endring, og i så fall hvilke?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1374 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Norge har unike helseregistre med mulighet til å koble helsedata med effekt av behandling og forebygging som grunnlag for en fremtidsrettet kunnskapsbasert helsepolitikk. Skal vi lykkes er det behov for et direkte personidentifiserbart legemiddelregister som kan koble opplysninger om legemiddelbruk med andre helseopplysninger, og dermed direkte følge opp effekten for den enkelte. Hva er status og forventet fremdrift for utvikling av et direkte personidentifiserbart legemiddelregister?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1373 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Kan statsråden si noe om hvilke vurderinger som er gjort og når de langtidsledige kan forvente en avklaring av saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1372 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  St. Olavs Hospital HF vil ta bort dagambulansen fra Oppdal i seks uker med begrunnelse ferieavvikling og behov for innsparinger. Helsetjenesten i Oppdal og tillitsvalgt for ambulansetjenesten er negative til beslutningen fordi beredskapen vil bli svekket i den travleste feriemåneden med økt befolkningen i kommunen. Kommunelegen reises tvil om vedtaket er forsvarlig ut fra kravet til responstider i akuttmedisinforskriften. Mener statsråden vedtaket fra St. Olavs Hospital er forsvarlig ut fra kravet til responstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1371 (2017-2018)

  Innlevert: 18.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  1. mars 2017 kunne vi lese i Adresseavisen at reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer fra 2021 ville bli 10-15 minutt kortere, og at det ville bli halvtimesavganger på strekningen. Den 9. april sier pressemelding fra Jernbanedirektoratet at Midt-Norge er klar for elektrifisering, nye tog og økt kapasitet Dette krever investeringer. Når vil Bane Nor få beskjed om oppstart av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, og når kan vi forvente at halvtimesavganger er en realitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1370 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Hvordan vil ministeren sikre at tilbud innen studentvelferden sikres på de mindre lærerstedene med utradisjonelle studietilbud og struktur, også der hvor lønnsomheten kan svekkes på grunn av disse forholdene og hvordan vurderer statsråden at samskipnader legger bedriftsøkonomiske prinsipper til grunn for det enkelte lærersted når organisasjonen som helhet går med overskudd, samskipnadene mottar vel statstilskudd for å drive studentvelferd og sikre læringsmiljøet for alle studenter på alle læresteder?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1369 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Sykehusbygg, Sykehuset Østfold og Helse Sør-Øst vil foreta en større evaluering av Sykehuset Østfold for å ta lærdom av prosjektet med tanke på nye utbyggingsprosjekter i sykehussektoren. Dersom evalueringen får konsekvenser for dimensjonering av for eksempel belegg og akuttmottak på Drammen sykehus, burde den ikke få konsekvenser for sykehuset Østfold ved Kalnes. Hvilke konsekvenser vil evalueringen konkret få for sykehuset Østfold ved Kalnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1368 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Dersom sluttrapporten frå Sekretariatet for konfliktrådene skal føre til ein mogleg endringsprosess, kan statsråden gjera greie for korleis denne prosessen skal vera, kven som er endeleg beslutningstakar, om det er aktuelt å la Stortinget handsame saka og om det blir gjennomført ein høyringsrunde der involverte partar får uttale seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1367 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Vil Utenriksministeren be departementet utarbeide retningslinjer for det norske flagget som er i tråd med den norske historiske flaggtradisjonen og med folks oppfatning av hvordan flagget skal se ut?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1366 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  I den senere tid har vi sett at det nå i enkelte kommuner etableres rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring tett inn til verneområder og andre områder som er kartlagt som svært viktige friluftslivsområder. Kan statsråden redegjøre for om dette er i henhold til intensjonen for lovendringen av motorferdselloven og i tråd med § 4 a i motorferdselforskriften?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1365 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Til behandling

  Vil statsråden kunne gå gjennom regelverket og finne gode løsninger slik at brukere med krav på refusjon av utgifter til pasientreiser kan få dette rettmessig og på en enklere måte enn nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1364 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Til behandling

  Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at det bygges ut tilstrekkelig med ladeinfrastruktur for elkjøretøy i Finnmark og Nord-Troms?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1363 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 17.04.2018

  Til behandling

  Sist helg, den 14. april, angrep USA, Storbritannia og Frankrike en rekke mål i Syria knyttet til lagring og utvikling av kjemiske våpen. Hva er regjeringens vurdering av lovligheten av angrepet etter folkeretten?