Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 554)
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:554 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Vil statsråden be om at sædprøver i norske sædbankar som elles ville vorte destruert i året som kjem, likevel ikkje vert destruert, av respekt for at Stortinget kan kome til å endre bioteknologiloven på dette punktet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:553 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Insektslarver har potensial for å bli en viktig protein- og fettkilde for norske husdyr. Enkelte insektlarver er skapt for å leve i slam og de akkumulerer ikke uønskede substanser eller bakterier. Det er viktig at vi får et forsvarlig kunnskapsnivå og et tilpasset regelverk for å utnytte denne verdifulle ressursen. Hva kan ministeren konkret bidra til for å få vurdert risiko ved bruk av slam fra settefiskanlegg til produksjon av svarte soldatfluelarver?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:552 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Regjeringens budsjettforslag innebærer at det kan gjennomføres om lag 11 100 tiltaksplasser i varig tilrettelagt arbeid i 2020. Hvor mange VTA-plasser blir da besatt fordelt på fylker?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:551 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  I Aftenposten 6 desember kan vi lese at Statens vegvesens prosjekter i gjennomsnitt har blitt 40 % dyrere og Nye Veiers prosjekter har blitt 20 % billigere, og at en dermed skal prøve ut nye modeller for Statens vegvesen. Finnes det en utredning, og oversikt over hvilke prosjekter er det som ligger bak tallene 40 % og 20 %?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:550 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Er finansministeren enig i at det er behov for å styrke kapasiteten ved grensekontrollen i Hedmark og vil hun vurdere opprettelse av en norsk tollstasjon på Magnor?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:549 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  E16 Fagernes-Hande falt ut av NTP 2018-29. Kan Statens vegvesen ta i bruk planleggingsmidlene de disponerer til å prosjektere, om de finner rom for det?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:548 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Viser til forslag om endring i friskolelova om realkompetansevurdering og åpning for unntak. Hvilke andre løsninger for realkompetansevurdering er utreda, hvordan er disse utredet, og når er endelige forslag til endringer tenkt framlagt for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:547 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Flere personer er dømt og har sonet fengselsstraff pga en feiltolkning av flyktningkonvensjonen, noe Høyesterett påpekte i 2014. Det gjaldt personer som søkte om asyl med falske id-dokumenter. Advokater sier til TV2 at mange kan ha sonet fengselsstraff uriktig, som i Nav-saken. Personene det gjelder er ikke kontaktet og feilen ikke rettet opp, noe som er i strid med rettsstatsprinsipper. Vil statsråden sikre at de som uriktig er blitt dømt, får saken omgjort og sikre at praksisen heretter følger flyktningkonvensjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:546 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Viser til spørsmål 393 (2019-2020). Tidligere justisminister Wara sa i 2018 at det var "et kjempeproblem" å få tvangsreturnert irakere. Har den situasjonen forandret seg nå, og er de 7 som er tvangssendt tilbake til Irak kurdere som er sendt til Nord-Irak, hva var formålet med besøket fra irakiske myndigheter som var i Norge for to uker siden, hvorfor måtte de irakiske innsatte på Trandum møte dem og hvordan vurderer regjeringen sikkerhetssituasjonen i Irak på nåværende tidspunkt for returnerte asylsøkere?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:545 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Pelle politibil er blitt alvorlig syk og trenger reparasjon. Det er forståelse for at dette ikke er en kjerneoppgave for politiet og at en ønsker å prioritere ressursene til andre oppgaver. Det er likevel svært mange som ønsker å bidra. Vil justisministeren legge til rette for at Pelle politibil kan få nødvendig behandling med midler som stilles til rådighet av andre?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:544 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Med utgangspunkt i forslaget til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, hva er regjeringens plan for når et nytt akutt- og intensivbygg ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand skal være på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:543 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Hvordan sikres det at det henvendelser i lys av Nav-skandalen (blant annet 1700 telefoner) til Navs kontaktsenter og andre kontaktpunkter ikke fører til at Nav blir mindre tilgjengelig for de som trenger kontakt med Nav?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:542 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Om du kjører en dieselbil gjennom så mange bomsnitt i Oslo du bare klarer i en hel time - midt i rushtiden – koster det deg 24 kroner og 80 øre. En enkeltbillett på bussen, trikken eller t-banen koster til sammenlikning 36 kroner. Altså nesten 70% mer. I Aftenposten 10. desember går det frem at samferdselsministeren vil nekte Oslo kommune å bruke bominntekter på å redusere kollektivprisene. Mener statsråden at dette er en god miljøpolitikk og en effektiv samferdselspolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:541 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Fra 1. juli 2020 skal fordelen av bruk av personalbillettordningen for jernbaneansatte fordelsbeskattes, også for pensjonistene. Det har Stortinget vedtatt etter forslag fra regjeringen. I november 2019 mottok jernbanepensjonistene informasjon fra Bane NOR om ny rutine for innberetning av den skattemessige fordelen. Den krever datakyndighet og -bruk på et nivå som er fremmed for mange eldre. Er statsråden villig til å se på alternative løsninger som er bedre tilpasset pensjonerte jernbanefolks behov?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:540 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Forslag til reguleringsplan for fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen ble oversendt KMD i sommer, men fortsatt foreligger ikke planvedtak fra regjeringa. Er det riktig som noen rykter sier at det er stasjonsløsningen i Hole som er for komplisert og dyr, eller skyldes forsinkelsene at regjeringa er i ferd med å innse at et trasévalg med sterke negative konsekvenser for sjukeheimen i Hole og et av Norges viktigste våtmarksområder, medfører uakseptabelt store menneskelige, økologiske og økonomiske konsekvenser?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristine Hallingstad (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:539 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Hvordan vil helseministeren sikre at pasientgruppen med medfødt hjertefeil får god nok psykisk oppfølging også i voksen alder?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:538 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Hvordan vurderer statsråden beredskapen ved ulykker i tilknytning til transport av gass på veg, hvilke planer finnes for å bedre beredskapen, og når vil tiltak bli iverksatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:537 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 13.12.2019

  Til behandling

  Fra ulike hold er det lansert forslag om å anlegge et kollektivfelt mellom Kringenkrysset (kryss riksveg 22/fylkesveg 170) og dagens Fetsund bru, slik at busser kan komme raskere frem. Er dette vurdert fra vegmyndighetene, hvordan vurderer statsråden situasjonen, og vil han foreta seg noe for å få på plass et slikt kollektivfelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:536 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Hva er totalt investeringsbehov/vedlikeholdsetterslep pr. desember 2019 på alle dagens statlige fiskerihavner, spesifisert hvor hver havn, summert for hvert fylke (de 11 fra 2020) og totalt for hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:535 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Til behandling

  Trøndelag fylkeskommune setter nå av midler til igangsetting av et planprogram for kartlegging av Trondheimsfjordens økologiske tilstand. Kartlegging av tilstanden i Oslofjorden er allerede gjennomført, med støtte fra MIljødepartementet. Vil regjeringen gi tilsvarende støtte i et slikt samarbeidsprosjekt for Trondheimsfjorden?