Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 187)

 • Muntlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om kva strategi regjeringa følgjer for å handtere den store samfunnsutfordringa vi står midt oppi, der allmennkringkastarar, kvalitetsavisar, lokalaviser og mediehus som kan kvalitetssikre informasjon er utfordra, kanskje trua, og lesar- og sjåarvanar vert endra
 • Muntlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om kva svar ministeren har til alle dei som igjen er utsette for stor helsefare og har dårlegare livskvalitet på grunn av høg luftforureining, med bakgrunn i mangel på verktøy for å setja inn effektive tiltak for å redusera problemet
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om statsråden kan forsikre om at politiet og beredskapsenhetene vil ha de nødvendige bevilgninger og driftsmidler, slik at de kan løse sine viktige beredskapsoppgaver i januar 2017 selv om ikke blir et budsjettflertall
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om helse- og omsorgsministerens og Høyres nestleders kommentar til den uholdbare situasjonen regjeringen har satt landets kommuner i, med henvisning til budsjettkaos og at vi ikke vet hva kommunene skal planlegge for knappe tre uker før jul
 • Spørsmål ved møtets slutt fra Jonas Gahr Støre (A) til stortingspresidenten

  Spørsmål ved møtets slutt

  Datert: 29.11.2016

  Besvart: 29.11.2016 av stortingspresident Olemic Thommessen

  Om når Stortinget vil få klarhet i hva som blir grunnlaget for en finansdebatt som er mindre enn en uke unna, med henvisning til at det ennå ikke foreligger noen budsjettavtale
 • Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Ulike privatiseringstiltak som f.eks. Fritt behandlingsvalg bidrar til å samle ressurser i helsesektoren i de mest sentrale strøk og gi kommersielle aktører frihet til selv å bestemme hvor man vil etablere seg og hvilke pasientgrupper man vil gi et tilbud til, med rett til å få dette betalt av det offentlige. Ser statsråden at dette kan gi vridningseffekter i helsetjenestene som ikke er i tråd med ønskede prioriteringer?
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Sosial ulikhet har betydning for sjansen til å overleve kreft. Lungekreftpasienter med høy inntekt hadde 66 pst. større sannsynlighet for å bli operert enn de med lav inntekt, jf. Kreftregisteret 2016, data 2002-2011. Yngvar Nilssen i Kreftregisteret peker på at 'Generelt så vet vi at de som blir operert, har en mye bedre prognose enn de som ikke blir operert.' Hvordan er ulikheten i kreftbehandling nå, og kan statsråden leve med dette?
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 30.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Hvilke tanker gjør utenriksministeren seg om nasjonalt eierskap og utbytte av norske naturressurser i forbindelse med TISA-avtalen?
 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 30.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Statsråden har henvist til Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet som hele tiden har hevdet at regelverket knyttet til bakgrunnssjekk av flygende personell fra tredjeland, er forsvarlig, og at ordningen har blitt nøye vurdert. Men ESA var i sitt brev i september krystallklar på at den norske holdningen 'bryter med en grunnleggende felles forståelse for standarden for sikkerhet i europeisk luftfart'. Hvordan kunne statsråden ta så feil og samtidig avvise alle innvendingene mot at det forelå en sikkerhetstrussel?
 • Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  I Bergens Tidende 24. november kjem det fram at jernbaneprosjektet Bergen-Arna blir om lag dobbelt så kostbart som føresett. Samtidig går det fram at byggetida vil auka frå 5 til 9 år. Full effekt av Ulrikentunnelen er avhengig av at også strekninga Bergen-Fløen blir gjennomført som planlagt. Kan statsråden garantera at det blir halde fullt trykk for å gjennomføra Bergen-Arna med rasjonell framdrift, og at ein held dei tidlegare oppgitte tidsfristane?
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Regjeringens kommuneøkonomi gir økte forskjeller i tjenestene folk får i skattesvake kontra skattesterke kommuner. Et eksempel er Nedre Eiker i Buskerud, som er i en tvangssituasjon, der viktige og nødvendige tjenester som for eksempel nytt sykehjem, må skrinlegges pga. alvorlig inntektssvikt. Ønsker statsråden fortsatt å favorisere innbyggerne i de rikeste kommunene, som kommuneøkonomiavtalen med Fremskrittspartiet og Venstre åpner for, eller vil han prioritere et mer rettferdig tjenestetilbud til alle?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  I avtalen om nytt inntektssystem for kommunene mellom regjeringspartiene og Venstre heter det at det innen utgangen av 2016 skal legges fram en plan for Stortinget om lokalisering av nye og eksisterende statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Da avtalen ble lagt fram ble omfanget sammenlignet med Bondevik II-regjeringens utflytting av ca. 1 000 arbeidsplasser. Dette vil få stor betydning for de ansatte og deres familier og for Oslo kommune. Vil planen bli lagt fram før jul mens Stortinget er samlet, og er de ansattes organisasjoner og Oslo kommune blitt involvert i prosessen?
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

  Bruken av kjemikalier mot lakselus har eksplodert de siste årene. Etter bruk tømmes kjemikaliene i sjøen. 10. november omtalte NRK Brennpunkt hvordan en rekefisker har fått rekefisket ødelagt som følge av dette. Han anmeldte praksisen og etterforskningen viste brudd på forurensningsloven. Saken ble allikevel henlagt på bakgrunn av at utslippene synes å være akseptert av fagmyndighetene. Kan statsråden garantere at han vil gripe inn og stanse tømming av skadelige kjemikalier i sjøen?
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I 2011 var opposisjonspolitikar Høie, ifølgje NRK, 'bekymret for at økningen i private helseforsikringer fører til et klassedelt helsevesen, der de uten private ordninger bokstavelig talt havner bakerst i helsekøen. Det blir et klasseskille.' I valkampen 2013 fekk vi vete at med Høgre sitt forslag til helsereform, ville 'dagens helseforsikringer i hovedsak falle bort'. I 2016 hadde rekordhøge 481 000 privat helseforsikring. Er statsråd Høie einig i at aukinga i private helseforsikringer gjer eit klassedelt helsevesen?
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 30.11.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om det er rettferdig at ein typisk låginntektsfamilie vil ende opp med ca. 15 200 kroner i skattekutt, som følgje av regjeringa sine prioriteringar, medan ein typisk høginntektsfamilie vil ende opp med meir enn dobbelt så mykje
 • Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av finansminister Siv Jensen

  Ledigheten er rekordhøy, og ifølge statsminister og finansminister er skattekutt i formueskatten et av de viktigste grepene for å få ned ledigheten. Til tross for at alle eksterne og interne beregninger Finansdepartementet har gjort på dette viser at skattekutt vil ha liten eller ingen effekt. Hva tenker statsråden om at hennes sterkeste satsing får så lite å si for alle enkeltpersoner og familier som nå opplever ledigheten på kroppen?
 • Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 30.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Tilgang på natur er viktig for folkehelse og rekreasjon uavhengig av størrelsen på lommeboka di. I de områdene der naturen er lett tilgjengelig, har innbyggerne lavere terskel for å bruke naturen enn der naturen er mindre tilgjengelig. Tall fra SSB viser at fylkene i indre Oslofjord har minst tilgjengelig strandsone, samtidig som tilgjengelig strandsone krymper både i Aust- og Vest-Agder og i noen områder på Vestlandet. Hvordan vil statsråden sikre lik rett til naturen for alle?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Oslo nedprioriterte i mange år å bygge idrettsanlegg. Mange barn i hovedstaden mangler derfor gode aktivitetstilbud. Det nye byrådet har tatt tak i dette, og det skal nå bygges anlegg over hele byen. Men på landsbasis mangler det milliarder til godkjente anlegg. Regjeringen vil ikke bruke en eneste krone over statsbudsjettet for å ta igjen etterslepet. Hvorfor ikke?
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Statsråden har tildelt Den norske arbeidsmiljøprisen til journalist Gunnar Thorenfeldt. Dette er en velfortjent pris til en som har arbeidet hardt for å avdekke økende arbeidsmiljøkriminalitet. Selv fikk statsråden kun tildelt skarp kritikk fra Riksrevisjonen for 'svak og lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet' i juni. Er statsråden enig i at det er riktig å karakterisere regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som svak, lite avskrekkende og dermed mislykket?
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  De siste ukene har det nesten daglig blitt gjort ulveobservasjoner helt inntil og mellom bebyggelse i Trysil kommune. Ulven er et rovdyr som jakter i flokk og kan gjøre stor skade. Det har nylig blitt bekreftet av Statens naturoppsyn at fem-seks ulv har vært inne på en gårdsplass i Varaholla. Det skaper uro når ulv er inne på gårdsplassen til folk, og når den angriper sau helt inntil husveggen. Mener statsråden at det ikke skal være noen grense for hvor nærgående ulv skal være før den kan tas ut?