Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 94)

 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  For å bekjempe de farlige klimaendringene må forskningsinnsatsen vris mot fornybar energi, klimateknologi og klimaløsninger. Norge og andre rike land med sterke forskningsinstitusjoner må ta hovedansvaret for denne innsatsen. Dette taler for at Norge bør øke sin forskningsinnsats på klimaområdet, og gå foran internasjonalt for et grønt skifte i forskningsinnsatsen. Forskningen må vris fra fossil energi og over på klimaløsninger. Hva er statsrådens strategi for å bidra til dette?
 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  Hvordan tenker regjeringen å styrke kommunenes evne til å realisere klimakutt og til å tilpasse seg klimaendringene?
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  Mer enn 100 land krever at den globale oppvarmingen ikke skal overstige 1,5 grader. Bakgrunnen er at det såkalte togradersmålet har store negative konsekvenser for disse landene. Hva er Norges posisjon knyttet til dette?
 • Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  I GAP-rapporten fra Miljødirektoratet fra mars 2014, med senere oppdateringer, ble regjeringen presentert for oppskriften på hvordan Stortingets klimamål om å redusere norske klimagassutslipp fra dagens 53,8 til 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, kunne nås. Hvorfor har ikke statsråden og regjeringen fulgt oppskriften fra Miljødirektoratet, men i stedet bevisst unnlatt å gjennomføre viktige tiltak slik at utslippene ligger an til å øke frem mot 2020?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  Rike land har lovet minst 100 mrd. dollar årlig i klimafinansiering til fattige land innen 2020. Løftet har vært svært viktig for tilliten mellom rike og fattige land. Norge har vært en pådriver for at løftene skal innfris. Nå kuttes den norske miljøstøtten til fattige land med 1 mrd. kroner for 2016. Kuttet omfatter regnskogsbevaring, fornybar energi og bærekraftig utvikling. Hvilken reaksjon er det regjeringen vil utløse i klimaforhandlingene ved å kutte miljøstøtten til fattige land med 1 mrd. kroner?
 • Spørretimespørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  CO2-avgiften påvirker konkurransen mellom fornybar og fossil energi. Stortingets nasjonale klimamål legger opp til at utslippene skal være maksimalt 47 mill. tonn for 2020. Mener statsråden det er nødvendig å gjøre det dyrere å forurense i årene som kommer, og hvilket avgiftsnivå på klimaforurensning trengs for å nå Norges klimamål for 2020?
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  Oljeindustrien er den sektoren som slipper ut mest klimagasser her i landet, og har nesten doblet sine utslipp siden 1990. Uten skjerpede virkemidler for å kutte utslipp i oljesektoren er det liten realisme i å nå Stortingets nasjonale klimamål for 2020. Statsråden har blant annet ansvar for utslippstillatelser til industrien, der det kan stilles miljøkrav. Kan statsråden nevne ett forslag som regjeringen har fremmet som i vesentlig grad kutter utslippene i oljeindustrien fram mot 2020?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  På et møte 25. november med 12 norske byer om flyktningsituasjonen ga regjeringen beskjed om at den vil at det raskt skal etableres brakkebyer med rundt 3 000 akuttplasser. Byene er positive til å ta sin del av ansvaret, men mener det vil få negative konsekvenser for integreringen i byene dersom man bygger opp så store konsentrasjoner. Er statsråden enig i at selv om det haster med å skaffe plasser, må man ta hensyn til integreringsutfordringene i nærmiljøene i Oslo og andre byer, og ikke gjøre ting som kan forsterke disse?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriv følgjande i ein kronikk i Bergens Tidende den 20. november, same dag som Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) blei fremma: 'I dag spesialiserer kirurgene seg på ulike deler av kroppen. En kirurg som er spesialist på mage og tarm, opererer ikke hjerter. En kirurg som er spesialist på hjerner, opererer ikke knær.' Kan statsråden gjere greie for kor tid kirurgane gjorde dette, det vil si at same kirurg opererte hjerne og knær, og meiner statsråden slik argumentasjon er rett folkeopplysning?
 • Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  Flere kyllingprodusenter går en usikker tid i møte. Mange risikerer å miste sitt levebrød. Det pekes på at manglende markedsregulering, økte konsesjonsgrenser, overproduksjon og ustabilt marked gjør situasjonen for mange svært usikker. Statsråden har argumentert for 'å slippe bonden fri' som skal innebære størst mulig deregulering og økte konsesjonsgrenser generelt og spesielt for kyllingproduksjon. Er situasjonen for flere kyllingprodusenter 'å slippe bonden fri' eller slippe 'bonden i fritt fall'?
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.11.2015

  Til behandling

  I Dagsavisen 26. november 2015 kan vi lese om intern alarm i Innovasjon Norge pga. høye lederlønninger. Ifølge avisen tjener 136 ansatte mer enn 800 000 kroner, og denne utviklingen har eskalert det siste året. 38 ansatte tjener nå mer enn 1 million kroner. Dette skjer samtidig med at regjeringen har kuttet i bevilgningen til selskapet, for å spare kostnader. Kan statsråden forsvare det som ser ut til å være en lønnsgalopp i ledelsen i Innovasjon Norge, samtidig som selskapet nedbemanner kraftig?
 • Muntlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2015

  Besvart: 25.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Mitt spørsmål går til justisministeren. Alle partier på Stortinget, bortsett fra SV og MDG, har gått sammen om 18 konkrete tiltak for innstramming i regelverket for å sikre kontroll ved grensene og med hvem som kommer inn i Norge i den store asyl- og flyktningstrømmen Norge opplever. Dette er blitt tatt godt imot av offentligheten og oppfattet som at det politiske Norge tar ansvar i en vanskelig tid. Det er vi i Arbeiderpartiet innstilt på å gjøre også i fortsettelsen. Samtidig er vi kritiske til at regjeringen ikke har gjort tilpasninger til asylstrømmen tidligere. På svært mange områder og ikke minst når det gjelder håndteringen av asylsøkere som kommer til Norge, har vi opplevd en regjering som nøler, som ikke gjennomfører i den takten som har vært nødvendig, og som ikke framstår som spesielt effektiv i sin håndtering av utfordringen som antallet asylsøkere har gitt de seneste månedene. Hvorfor har ikke regjeringen opprettet ambulerende team fra UDI, noe som ville ført til en raskere saksbehandling? Hvorfor har ikke regjeringen gjennomført flytting av kapasitet fra andre departementer til UDI? Hvorfor har ikke regjeringen gjennomført god nok styrking av Politiets utlendingsenhet og heller ikke styrket arbeidet med identitetsavklaring og sikkerhetsvurderinger av asylsøkere som kommer, tilstrekkelig? Regjeringen kunne og burde tatt tydeligere grep om mange av disse sakene, og på et langt tidligere tidspunkt. Det er en regjerings ansvar å handle, spesielt når situasjonen er vanskelig og utfordringene er store. Mitt spørsmål er: Hvorfor satte ikke statsråden i gang med dette med en gang den ekstraordinære situasjonen ble kjent, hvorfor ventet han så lenge? Eller mener statsråden virkelig at han måtte vente på Stortingets vedtak for å gjennomføre de punktene som jeg nå har nevnt?
 • Muntlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2015

  Besvart: 25.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Beskjeden fra klimaforhandlingene i Paris kommer til å være at verden ikke vil pålegge Norge utslippskutt. Vi må selv ta grep og bestemme oss for å gjøre jobben hjemme. Gjennom klimaforliket i 2008 har vi her i Stortinget blitt enige om at de norske klimagassutslippene skal gå ned fram mot 2020, til maksimalt 47 millioner tonn. Siden den gang har de forventede utslippene for 2020 gått nedover, som følge av vellykket politikk. I går la statsministeren klimaforliket dødt i VG. Jeg burde ikke være overrasket, for i Sundtofts budsjett blir ikke målet om nasjonale utslippskutt fram mot 2020 nevnt én eneste gang. Det virker som klima- og miljøministeren vil at vi skal glemme at Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål for utslippskutt. Budsjettet viser at utslippene ligger an til å øke i årene som kommer, til 54,9 millioner tonn fram mot 2020 – stikk i strid med hva som er Stortingets vedtatte målsetninger om kutt til maksimalt 47 millioner tonn. Det er åpenbart at statsråd Sundtoft ikke har særlig gjennomslag i regjeringen når regjeringen ikke lenger har noen seriøse planer om å nå klimaforliket. Når har statsråden tenkt å tørre å fortelle Stortinget at regjeringen oppgir klimaforliket, når det er åpenbart at dere styrer mot et klimaforlis?
 • Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2015

  Besvart: 25.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Avtalen i Paris kommer til å bli en nedenfra og opp-avtale, dvs. at det er summen av de ulike landenes forpliktelser som gjør om vi unngår katastrofal global oppvarming, eller ikke. Det blir altså ingen internasjonal karbonpris, men likevel blir prising av utslipp i årene framover veldig viktig for å oppnå målsettingen i de ulike landene. I Norge venter vi på anbefalingen fra grønn skattekommisjon, som jo er helt avgjørende for oppfølgingen av hvordan vi skal prise våre utslipp. Og Venstre, Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene er enige om en oppfølging av grønn skattekommisjon med en arbeidsgruppe med partiene som skal ledes av statsministeren. Våre forpliktelser er at vi skal redusere våre utslipp med 40 pst. innen 2030, og både statsministeren og statsråden har uttalt at mye av dette må gjøres innenfor transportsektoren. Statsråden påpekte også tidligere i denne spørretimen at det er viktig at vi har riktige miljøtiltak som virker. Da blir mitt spørsmål om statsråden nå er innstilt på at veibruksavgift, CO2-avgift og mineraloljeavgift må økes i årene framover for å redusere utslipp innen transportsektoren og for å gjøre alternative drivstoff også konkurransedyktige?
 • Muntlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2015

  Besvart: 25.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Justis- og beredskapsministeren har i si tid som statsråd vore ein av dei fremste forkjemparane for ulike reformer. Politireformer, omorganisering av beredskapseiningar og endringar i domstolsstruktur er nokre eksempel. Senterpartiet ønskte ei anna politireform enn det fleirtalet på Stortinget vedtok, fordi vi meiner at storstilt sentralisering ikkje er løysinga, men vi innrettar oss etter det som vart vedteke, og er opptekne av at resultatet skal bli så godt som mogleg under dei føresetnadene som er. Det er avgjerande for eit godt resultat av endringsprosessar at dei partane det får følgjer for, blir involverte og i det minste opplever at dei blir høyrde på. Når det gjeld politireforma, har kommunane vorte inviterte til eit felles stormøte på Politihøgskolen, men blir nekta enkeltmøte med Politidirektoratet for å leggje fram saka si. Mange kommunar har reagert kraftig på dette. Det at mange kommunar melder at dei ikkje har oppnådd god dialog med Politidirektoratet om endringane i politidistrikta og plasseringa av hovudseter for politimeistrane, er etter Senterpartiets meining eit dårleg teikn. Når ein skal slå saman til større einingar, vil det alltid vere taparar i kampen om lokalisering av funksjonane. Målet må likevel vere gode prosessar der flest mogleg har tillit til det som skjer, og kan akseptere konklusjonane. Meiner statsråden prosessen har vore god nok når ordførarar og andre høyringspartar opplever at dei ikkje har fått høve til ein dialog med Politidirektoratet?
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2015

  Besvart: 25.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Jeg skulle kanskje utfordret ham på krevende tider med asylpolitikk og strengere grensekontroll, men i dag har jeg valgt å bruke tid på noe som jeg mener er ufattelig viktig, nemlig hvordan vi kan bekjempe vold mot barn. Det er altfor mange barn som rammes av vold. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress anslår at kanskje så mange som 5 pst. blir utsatt for vold. En vet at i 2006 var 81 anmeldelser knyttet til vold i nære relasjoner. I år ligger det an til å være over 2 500. Det er en enorm økning i anmeldelser i saker som kommer fram. Det kan være slikt som vi har sett på nyhetene, en 30-årig barnehageansatt som ser ut til å innrømme overgrep på 17 barn i Tromsø, eller saken som vi leser om i Fredriksstad Blad i dag, der en mann er mistenkt for overgrep på sine to barn. Derfor er jeg glad for de tiltakene som statsråden la inn i statsbudsjettet for å bekjempe vold mot barn, og jeg er også glad og stolt over de tiltakene vi fikk inn i forliket, der vi bl.a. styrket forebygginga, familievernet, Alternativ til Vold, flere helsesøstre. Vi styrket etterforskinga, og barnehusene får ca. 40 mill. kr. I saken fra Fredrikstad sier politiet at det ikke er tid til å etterforske overgrepet og etterlyser et barnehus. Kanskje midlene kan resultere i et nytt barnehus i Østfold eller i det nye Øst politidistrikt. Vi styrket også ettervernet eller at det kan settes av midler til et eget senter for voldsutsatte barn. Men vel så viktig er kanskje at et enstemmig storting har sagt at vi skal ha en opptrappingsplan, et tydelig mål, opptrapping, for å få mer midler inn. Vi vedtok det i vår, og vi har sagt at senest våren 2016 skal det komme. Hva er statsrådens ambisjon, eller hva er det han ønsker å putte inn i den opptrappingsplanen på sitt ansvarsområde for å bekjempe vold mot barn?
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2015

  Besvart: 25.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om klimatoppmøtet i Paris, og hva statsråden tror verdens ledere tenker om Norges innsats og dramatiske kutt i klimabistanden
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.11.2015

  Besvart: 25.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om at Norges mål om klimanøytralitet tar utgangspunkt i flere tiltak utenfor Norges grenser, og hvorvidt dette betyr at kvotekjøp også i framtiden vil være metoden for å oppfylle våre forpliktelser i klimakonvensjonen
 • Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.11.2015

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 25.11.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

  Om at det ble gitt konsesjon til økt regulering av innsjøen Markbulia til tross for at området er hekkeområde for myrhauk, og hvorfor ikke statsråden har sørget for at myrhaukens leveområde blir ivaretatt
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.11.2015

  Besvart: 25.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan opplyse Stortinget om når avgjerda om konseptval for Arna-Voss for E16/Vossabanen-Bergensbanen blir fremja