Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 347)

 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Til behandling

  I en tid der alle virksomheter er avhengige av digitaliserte løsninger, er tilgangen på kompetanse innen IT-sikkerhet avgjørende. Det har lenge vært et problem for både næringslivet og offentlig forvaltning å skaffe IKT-sikkerhetspersonell generelt og kryptologer spesielt. Dette er kompetanse som er helt avgjørende i kampen mot spionasje, sabotasje og terror. Hvilke tiltak vil regjeringen sette i verk slik at utdanningsinstitusjonene faktisk prioriterer utdanning av kryptologer?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Til behandling

  Sikkerhetsmyndighetene har uttrykt sterk bekymring over mangelen på IT-kompetanse til å beskytte nasjonal sikkerhetsgradert informasjon som skal være underlagt nasjonal kontroll. Situasjonen skal være så kritisk at det ikke finnes norske borgere innen kryptologi på doktorgradsnivå som kan sikkerhetsklareres til å utføre slike oppgaver. Hvilke konkrete tiltak har regjeringen iverksatt og planlagt for å bygge opp denne type kompetanse slik at rikets sikkerhet ivaretas?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Til behandling

  Barnevernet er kraftig kritisert av Riksrevisjonen for si handtering av akuttplassering av barn og unge. Bufetat har ikkje god nok tiltakskapasitet til å plassere barn i nærområdet. For den kommunale barneverntenesta blir oppfølging av barnet vanskelegare. Bufdir har sett mål om at alle akuttplasseringar skal skje i statlege tiltak. Men alle regionar må gjennomføre private kjøp for å overhalde bistandsplikta. Kva vil statsråden gjere for å sikre alle barn forsvarlege akuttplasseringar?
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Til behandling

  Regjeringen virker bestemt på å gjennomføre endringen som etter all sannsynlighet vil føre til at 700 norske sjøfolk i Color Line settes på land. Arbeiderpartiet mener endringen både er unødvendig og urettferdig. Vi mener også endringen kan skape et kappløp mot bunnen i Norden - en konkurranse basert på dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Hvorfor vil statsråden gjennomføre en forskningsanalyse om dette spørsmålet etter noen år når det er for seint å stoppe det, i stedet for en utredning på forhånd?
 • Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Til behandling

  Ved Alunorte har det nå og tidligere vært ulovlige utslipp. Ledelsen avviste lenge de ulovlige utslippene, før de til slutt ble innrømmet. Lokale tillitsvalgte har uttalt at de i flere år har prøvd å ta opp miljøforhold ved produksjonen. Staten krever blant annet at det skal være åpenhet knyttet til sine selskapers virksomhet, og at selskapene skal ivareta sitt samfunnsansvar. Hva har regjeringen Solberg gjort for å sikre at det i statseide bedrifter tas miljøhensyn i lokalområdet, for å sikre åpenhet, og for at tillitsvalgte blir hørt?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Til behandling

  Som et ledd i regjeringens sentralisering av Norge skal nesten halvparten av landets skattekontor legges ned innen utgangen av neste år. Etter dette vil det kun være 57 kontorer igjen. Svært mange skattebetalere må nå akseptere til dels svært lang reisevei til nærmeste skattekontor. Samtidig vil 564 medarbeidere måtte bytte arbeidssted. Kan statsråden garantere skattebetalere og ansatte at alle de 57 gjenværende kontorene vil bestå med stedlig ledelse og ha minst samme bemanning som i dag?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 18.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva statsråden vil gjøre for å øke helikopterberedskapen ved uttak av rovvilt, for å sikre beitenæringa og dyrevelferd hos beitedyr
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart på vegne av: Kulturministeren

  Besvart: 18.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som er status i arbeidet med planene om framtidig bruk av Nasjonalgalleriet, og når dette vil bli lagt fram for Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Vara

  Om når ein også i Innlandet kan rekne med å få ei bemanning i tråd med måla som Stortinget har satt på 2 politifolk pr. 1 000 innbyggjarar
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor ikke statsråden vil at ulike modeller for regulert omsetning av lettere rusmidler skal vurderes
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart på vegne av: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 18.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor ikke regjeringen tar utredningsinstruksen på alvor og sender forslaget til nye fylkesnavn på høring
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden kan garantera at regjeringa kjem til å ha ein meir aktiv rolle opp mot EU i saka om eit europeisk arbeidsmarknadsbyrå, og at ho vil informera Stortinget jamleg om arbeidet for å sikra at norske interesser vert varetekne og at forslaget ikkje skal leggja hindringar for tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om statsråden kan stadfeste at lovnaden om å nå NATO sitt 2-prosentmål for å sikre god økonomistyring av Forsvaret framleis gjeld
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hva som er Norges holdning til Israels framferd overfor palestinske demonstranter på Gazastripen i påsken, og hvordan denne holdningen har blitt kommunisert til israelske myndigheter
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at Høyre, som går inn for å øke bruken av bemanningsbyråene gjennom Nav er på kollisjonskurs med stortingsflertallet, som i februar ba om tiltak for å stramme inn på bruken, og hvem statsråden nå vil lytte til
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om det er slik at Noreg har rom for å ta opp kritiske spørsmål som gjeld trusfridom og menneskerettar generelt i Kina, og om det ikkje no er på tide at Noreg våger å bruke utestemma i desse viktige verdispørsmåla
 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at regjeringspartiene i en rekke ulike oppslag har bebudet strammere tider i Norge, og hvem det er som nå må stramme livreimen, om det er de som har mest, eller om det er de som allerede har fått mindre
 • Muntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at det etter Senterpartiets mening må være faste ansettelser i bemanningsforetak, og hvorfor ikke statsråden kan støtte en slik linje
 • Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden er enig i at det er urettferdig at ordningen med obligatorisk tjenestepensjon ikke gir pensjonsopptjening for de første 93 000 kr, når dette er endret i andre lover som regulerer pensjoner
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Basert på Finansdepartementets beste estimat og prognoser fra blant annet SSB: Hvor mye må forsvarsbudsjettet ligge på hvert år fra og med 2019 for at forsvarsbevilgningene skal utgjøre 2 prosent av BNP (etter NATOs beregningsmåte) senest i statsbudsjettet for 2024, gitt at opptrappingsplanen skal være lineær med usikkerhetsfaktor som Finansdepartementet normalt legger til grunn?