Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 364)

 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.05.2015

  Besvart: 30.05.2015 av statsminister Erna Solberg

  Regjeringen sier i havbruksmeldingen at en vil legge til rette for en forutsigbar vekst i lakseoppdrettsnæringen. Skal regjeringen lykkes med dette, er en helt avhengig av at kommunene legger til rette nytt areal for oppdrettsnæringen. Og for å få kommunene langs kysten med på dette må den som stiller areal, få sin rettmessige del av verdiskapingen. Senterpartiet ønsker derfor en arealavgift til kommunene. I budsjettinnstillingen for statsbudsjettet 2014 ba et flertall på Stortinget om at arealavgiften skulle utredes, og at utredningen skulle være målrettet og konsentrere seg om hvordan kommunene skal få en langsiktig og stabil andel av verdiskapingen knyttet til havbruk. I revidert statsbudsjett sier regjeringen tvert nei til å gi kystkommunene en del av verdiskapingen gjennom en arealavgift. Med tanke på at regjeringen har hatt ett og et halvt år på seg til å utrede avgiften, er heller ikke begrunnelsen særlig imponerende. Det er hovedstadsbrillene og den kalde, finansdepartementale logikken som styrer regjeringens politikk, og regjeringen tar ikke inn over seg den virkeligheten som er langs kysten. Så mitt spørsmål er: Hvordan skal regjeringen nå sitt mål om vekst i oppdrettsnæringen om ikke kommunene ser seg tjent med å stille areal til disposisjon?
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  På Vestlandet har vi nå en situasjon med økende arbeidsledighet, spesielt på grunn av nedskjæringer innen olje og offshore. Da er det viktig med en aktiv næringspolitikk som kan stimulere til en ny type aktivitet som et ledd i det "grønne skiftet". Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av regelverket og virkemiddelapparatet knyttet til skipsbygging, for å stimulere til at flere skip kan bygges i Norge, f.eks. fiskebåter, brønnbåter, ferjer og båter tilrettelagt for vindkraftutbygging?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  Elever på 4. trinn skal bl.a. svømme 200 meter (mage/rygg), med innlagt dykk og 3 minutter hvile, ifølge ny læreplan for kroppsøving. Rektor ved Vålerenga skole og Norges Svømmeforbunds president sier i VG at målene er urealistiske, flere Oslo-skoler har 10 årlige svømmetimer og kun halvparten av norske 13-åringer kunne svømme i 2013. Vil statsråden gjøre noe, utover å vise til kommunenes ansvar (VG 27.5), for å sikre at elevene kan nå målene?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  I 2010 ble straffeloven § 139 endret slik at det ble straffbart å ikke melde fra når man har kunnskap om vold og overgrep mot barn. Senere har vi hatt en rekke alvorlige saker, bl.a. på Mortensrud i Oslo, Vanvikan i Trøndelag og nå sist i Tromsø hvor det kan være spørsmål om meldeplikten er kjent og praktisert. Aftenposten skrev for en tid tilbake at ingen er dømt for brudd på meldeplikten i Norge. Fagfolk har ment at lovhjemlene er for kompliserte. Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre oppfølging av meldeplikten?
 • Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  Regjeringen har i sine budsjettforslag vist minimal vilje til å øke antall studieplasser. Dette i en situasjon hvor ledigheten øker, samtidig som det er dokumentert at bedrifter og virksomheter i offentlig sektor mangler kompetent arbeidskraft. Er statsråden uenig i at antall studieplasser er et politisk virkemiddel som kan brukes til å få til omstilling for norsk arbeidsliv?
 • Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  Statsråden har tidligere slått fast at krenkelse av enkeltpersoner som er motivert av religiøs forankring, vil bli sett på som hatkriminalitet. Undertegnede har fått flere henvendelser om saker der konvertitter har blitt utsatt for sjikanering, overgrep og drapstrusler på grunn av sin nye tro. Utfordringen er at få vil anmelde, og det finnes lite statistikk. Men alt fra prester, biskop og PST-sjef er bekymret. Hva kan statsråden gjøre for å få flere saker frem i lyset og sikre beskyttelse for konvertitter?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  Den israelske varslaren Mordechai Vanunu gifta seg tysdag med ei kvinne med norsk statsborgarskap. Vanunu har tidlegare spesifikt bedt om lov til å kome til Noreg. Men sidan Vanunu blir nekta reisedokument av Israel, har han ingen legal måte å forlate landet på. Noreg har tidlegare ikkje vore villig til å utskrive pass til Vanunu utan at han er på norsk jord, og dermed har saka vore låst. Vil utanriksministeren syta for at Vanunu, som no har gifta seg med ei norsk kvinne, kan få søka om norsk pass frå Israel?
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  Ideelt Barnevernsforum viser i en uttalelse til at det nye anbudet som skal legges ut for kjøp av barnevernstjenester, ikke vil gi tilstrekkelig skjerming for de ideelle fordi konkurransen tidsmessig faller sammen med den åpne konkurransen. I tillegg sies det at det blir færre plasser som skal kjøpes, og at pris vektlegges mer enn tidligere. Er kriteriene som Ideelt Barnevernsforum viser til, i samsvar med føringer statsråden har gitt for gjennomføring av anbudskonkurransen?
 • Spørretimespørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  Arbeidspolitisk talsperson i FrP, Erlend Wiborg, skriv i Dagbladet 21. mai at "arbeidsmarkedssituasjonen i Norge er fortsatt god sammenliknet med de fleste andre land. Derfor er det ikke riktig å gi full gass, selv om enkelte populistiske stemmer i opposisjonen ber om det". Er statsråden einig i denne uttalen, og dermed i at fleire tiltak for å motverke arbeidsløyse ikkje er naudsynt, eller er dette endå eit døme på eit framstegsparti som meiner éin ting i regjering og noko anna i Stortinget?
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  Landindustrien innan fiskerisektoren slit med å få heilårs arbeidsplassar, mykje pga. mangel på råstoff året rundt. Garantiordninga for forskottering av 70 prosent av oppgjeret er no opphøyrt. Dette gjer at fiskarane/reiarlaga kan måtte slakte fisken tidlegare pga. likviditetsomsyn. Neste sesong kan diverre konsekvensen vera at kvantum levendelagring av torsk vert vesentleg mindre. Kan statsråden love at denne garantien vert gjeninnført, som eit bidrag til fleire heilårsarbeidsplassar langs kysten?
 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  Ferdigvareindustrien består av en rekke bedrifter innen bl.a. møbel, tekstil, elektriske produkter og byggevarer. Industrien har et stort potensial for å videreutvikle seg, og vil kunne ha en viktig rolle som et ledd i det "grønne skiftet". Den 12. mars 2015 lanserte Norsk Industri en nasjonal strategi for utvikling av ferdigvareindustrien, der det bl.a. pekes på at det er behov for å opprette nye programmer i virkemiddelapparatet for å øke konkurransekraften til bedriftene i næringen. Vil statsråden følge opp denne strategien?
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  I forbindelse med finanskrisen i 2009 ble det åpnet for at bedriftsintern opplæring midlertidig kunne brukes av bedrifter som ble rammet av markedssvikt, med varighet opp til 26 uker. I dagens situasjon, der ledigheten er den høyeste på 10 år, hvorfor foreslår ikke regjeringen det samme nå?
 • Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  Vi kaster for mye mat i Norge. Husholdningene, butikker og andre kaster over 25 prosent av maten. Eksempelvis er det anslått at vi i Norge kaster 190 000 brød daglig. I Frankrike er det nylig vedtatt lovgivning som bidrar til at de store dagligvarekjedene i stedet for å kaste mat, donerer mat som er spiselig. Er dette et tiltak regjeringen mener vil kunne være aktuelt, og hva slags andre tiltak vil regjeringen iverksette for å redusere omfanget av mat som vi kaster?
 • Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Til behandling

  I revidert nasjonalbudsjett varsles en omfattende omorganisering av helseforvaltningen fra 1. januar 2016. Arbeiderpartiet støtter en grundig og kritisk gjennomgang av ressursbruken i helseforvaltningen. Over tid har vi sett helsebyråkratiet vokse betydelig, og det er viktig at statlige etater lokaliseres også utenfor hovedstaden. Men omfattende omlegginger bør være utredet. Ansatte ved berørte instanser reagerer på manglende prosess- og kunnskapsgrunnlag. Kan statsråden redegjøre for prosessen så langt?
 • Muntlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2015

  Besvart: 27.05.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor det er riktig å gi økt kjøpekraft til millionærer og mindre kjøpekraft til alderspensjonister og tusenvis av uføre
 • Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2015

  Besvart: 27.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å si noe om hvilket mulighetsrom vi har til kunnskapsutvikling, hvis vi hadde fått på plass gratis SFO for alle
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2015

  Besvart: 27.05.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt finansministeren var kjent med at Fremskrittspartiet på Stortinget hadde klarert med Fremskrittspartiet i regjering at man skulle legge inn mer penger i trygdeoppgjøret her på Stortinget enn det regjeringen foreslo
 • Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2015

  Besvart: 27.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvordan departementet følger opp at pengene blir brukt til barnehagesektoren og hvor mange nye plasser som er planlagt utbygd eller allerede bygd ut i 2015
 • Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2015

  Besvart: 27.05.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om hvor i revidert nasjonalbudsjett vi finner de tiltakene som viser at finansministeren tar den økende ungdomsledigheten på alvor
 • Spørretimespørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.05.2015

  Til behandling

  Stiftelsen Arkivet ønsker å etablere et nasjonalt senter for krigsseilerhistorie. Et år hvor krigens begynnelse og slutt markeres så massivt som vi nå opplever, kan ikke forløpe uten at krigsseilernes historie sikres en forsvarlig forvaltning for ettertiden. Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien slik at denne blir forvaltet på en forsvarlig og verdig måte?