Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 170)

 • Spørretimespørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Statsråd Anniken Hauglie viste i spørjetimen i Stortinget 10. februar til at ho hadde besøkt Rogaland der 40 pst. av unge arbeidsledige ikkje hadde fullført vidaregåande opplæring. Ho stilte spørsmålet om vi no burde 'bruke momentumet' til å gje dei fullført vidaregåande opplæring. Arbeidarpartiet har bede om at regelverket for dagpengar blir endra slik at unge utan fullført vidaregåande kan få ta fag på vidaregåande utan å miste dagpengane. Når, og eventuelt korleis, vil regjeringa endre regelverket slik at dette blir mogleg?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Bare 7 pst. av kunsten til Nasjonalmuseet vises i dag. Når det nye museet er ferdig på Vestbanetomten, vil opptil 14 pst. av kunsten kunne vises. Det nåværende Nasjonalgalleriet på Tullinløkka er et populært museum med rundt fire hundre tusen besøkende pr. år. Den framtidige bruken av dette når det nye Nasjonalmuseet åpner, er ikke avklart. Det bør være aktuelt å fortsette å bruke Nasjonalgalleriet til å vise deler av Nasjonalmuseets kunst. Hvordan vurderer statsråden dette, og hvordan vil den videre prosessen bli lagt opp?
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Miljødirektoratet har gjennomgått samtlige aspekter ved gruvedriften ved Førdefjorden og mener alle er negative for miljøet. I samsvar med forurensningsloven har direktoratet vurdert dette opp mot de antatte samfunnsøkonomiske fordelene, og konkludert med at miljøinngrepene ikke har skadevirkninger som oppveier disse. Hvis de samfunnsøkonomiske fordelene som trumfer føre-var-prinsippet og innbyggernes rett til rent miljø i og rundt Førdefjorden – reduseres, trekkes da utslippstillatelsen?
 • Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Høsten 2012 vedtok den rød-grønne regjeringen å styrke ungdomstrinnet med 600 nye lærerstillinger fra høsten 2013. I retningslinjene fra departementet ble det slått fast at tiltaket skulle følgeevalueres. I media er vi gjort kjent med at en slik evaluering ikke er gjennomført, og at regjeringen vil stoppe lærersatsingen til tross for at denne har hatt positiv effekt på læringsutbyttet. Kan statsråden bekrefte at prosjektet ikke er følgeevaluert, og i så fall, hvorfor er dette ikke gjort?
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  De siste tallene fra SSB viser at det har blitt 19 000 flere sysselsatte på deltid, og tilsvarende færre som jobber heltid det siste året. Vi vet at svært mange som jobber deltid, ønsker heltidsarbeid. Tallene viser også at stadig flere blir midlertidig ansatt, samtidig som sysselsettingsgraden går tilbake og arbeidsledigheten stiger. Dette må bety at faste og trygge jobber byttes ut med usikre og midlertidige jobber. Mener statsråden at dette er en riktig og villet utvikling for norsk arbeidsliv?
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Regjeringen har, etter press fra arbeidslivets parter, gjort noen forbedringer av bedriftsintern opplæring. Men forskriften er fortsatt ikke endret slik som i 2009, da tiltaket kunne benyttes av bedrifter som opplevde midlertidig markedssvikt, og der forholdene er av særlig alvorlig karakter for arbeidsmarkedet. Hvorfor åpner ikke regjeringen for at tilskudd til bedriftsintern opplæring kan gis til bedrifter som midlertidig er rammet av markedssvikt på grunn av konjunkturmessige forhold?
 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Mineralnæringen er en av få næringer som er nevnt spesifikt i regjeringserklæringen. Næringsministeren har uttalt at mineralnæringen er en landbasert bransje med potensial som kan sikre økt verdiskaping og sysselsetting. I årets budsjett blir imidlertid næringen rammet av et kutt i midlene til mineralkartlegging, noe som fører til oppsigelser i NGU og tap av viktig kompetanse i det som er definert som en fremtidsnæring. Hva er regjeringens strategi og eventuelle konkrete tiltak for å videreutvikle mineralnæringen?
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Arbeidsløysa innan havbruk er aukande. Eit ubrukt verktøy for auka sysselsetting innan havbrukssektoren er å innføre rullerande MTB. Vil statsråden ta i bruk dette verktøyet?
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Den rekordhøye arbeidsledigheten som har rammet offshorerelatert næringsvirksomhet, trenger nå en nasjonal satsing for å holde aktiviteten oppe. Det er behov for å benytte trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene for å komme med mottiltak. Tiltak knyttet til leting, feltutvikling, vedlikehold og plugging av brønner er sårt tiltrengte aktiviteter i dagens situasjon. Kan statsråden ta initiativ til en aktivitetspakke for norsk sokkel?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Ifølge Fædrelandsvennen ligger Stoltenberg-regjeringens vegstandard, vekselvis tre- og tofelts vei, som finansieringsgrunnlag for Nye veier AS som har fått ansvar for å bygge ut flere hovedveistrekninger i Norge, blant annet E39 Kristiansand-Stavanger. Fremskrittspartiet lovet før valget firefelts veg hele strekningen i løpet av 10 år. Nå har samferdselsministeren fra Fremskrittspartiet hatt ansvar for samferdsel over tre budsjettår. Hvorfor er ikke dette korrigert i noen av disse budsjettene?
 • Spørretimespørsmål fra Erik Lundeby (V) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Planleggingen av en ny Ringeriksbane er i full gang, som vil både utvide bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo og bidra til en sterkt forkortet Bergensbane. Det som derimot uroer oss i Venstre er at Jernbaneverket ser ut til å planlegge en trasé for banen gjennom Bærum, noe som umuliggjør trafikk med vanlige godstog på denne nye strekningen. For Venstre er det viktig at bane ikke taper for vei om godstrafikken. Vil statsråden legge til rette for at også gods kan kjøre med Ringeriksbanen?
 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Ny E6 sør for Trondheim er lovet ferdig utbygd innen 2023. Stortinget har gjennom klimaforliket samtidig slått fast at all vekst i persontrafikk i og rundt de store byene skal tas med kollektiv, gange eller sykkel. For å etablere gode reisevaner og få flere til å velge kollektivt før den nye E6-en står ferdig, er det viktig at gode togtilbud med nye togsett er etablert. Hvilke planer finnes for innfasing av Flirt-tog på Trønderbanen?
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Kulturrådet fikk en tydelig bestilling av statsråd Thorhild Widvey under Arendalsuka 2015 om å se på oppgaver som er mulig å løse andre steder i landet. Arbeiderpartiet støtter initiativet med å gi flere kulturoppgaver til regionene. Kulturrådet har hatt fokus på dette i lang tid og uttaler at de er rede til å starte prosesser. Hvor langt er statsråden kommet i sin behandling av de forslag Kulturrådet angivelig har levert?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  I DNs reportasje den 23. januar 2016, kalt 'Frykt og avmakt i hvitt', advarer ansatte om en sterk fryktkultur ved norske sykehus. 30 sykehuskilder er intervjuet, og de fleste sier at omfanget er så utbredt at de kaller det et problem i helsevesenet. Sanksjoner rammer oftest tillitsvalgte. Direktør i Helsetilsynet bekrefter at det finnes "endel ondsinnede arbeidskulturer som kan ramme både de ansatte og pasientsikkerheten". Hva er statsrådens tiltak for å sikre åpenhet og hindre fryktkultur ved norske sykehus?
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Til behandling

  Sotrasambandet skaper mest kø i Bergen. På to år har kostnadene for nytt samband økt med 2,5 mrd. kroner. Det er en stamvei hvor Statens vegvesen har ansvar for planlegging, og det er det at de stiller krav som gjør at kostnadene øker. Den statlige støtten er i dag på 23 pst., like mye som staten selv tar inn i merverdiavgift på prosjektet. Kommunen har bedt om en ny bro og ønsker ikke 100 kroner i bompengeavgift. Hvorfor legger statsråden skylden på lokalpolitikerne når det er hans eget Statens vegvesen som planlegger, og blir det byggestart i 2017?
 • Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.02.2016

  Besvart: 10.02.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er uenig med LO, Norsk Industri og nå NHO, som mener at bedre permitteringsregler er et effektivt tiltak mot arbeidsledighet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.02.2016

  Besvart: 10.02.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren egentlig er komfortabel med den retorikken innvandrings- og integreringsministeren har brukt i debatten om håndteringen av flyktninger de siste ukene
 • Muntlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.02.2016

  Besvart: 10.02.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren er samd med Venstre i at Noreg heller bør gjera sitt for at folkerettslege prinsipp står seg gjennom flyktningekrisa det internasjonale samfunnet må handtera, framfor å vera ein pådrivar for å svekkja dei
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.02.2016

  Besvart: 10.02.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om hvordan det kan føre til mer aktivitet, flere arbeidsplasser og mer trygghet at regjeringen er mye mer opptatt av å slå sammen kommuner enn å sikre gode rammevilkår for norske distriktsbedrifter
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.02.2016

  Besvart: 10.02.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om korleis statsministeren vurderer trusselvurderinga, og kva for tiltak regjeringa vil setje i verk for å kjempe mot radikal ekstremisme her i Noreg