Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 522)

 • Muntlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan forklare hvorfor regjeringen ikke vil stake ut kursen i nordområdene, med bakgrunn i en uttalelse som vitner om passivitet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om finansministeren kan opplyse om, med bakgrunn i egen lønnsøkning på tre år, hva en enslig pensjonist med lav folketrygdpensjon har fått i samme periode
 • Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er de viktigste tiltakene i norsk skole for å forebygge radikalisering blant dagens unge, med henvisning til at skolen er et av de sterkeste og viktigste virkemidlene vi har for å gi historisk og kulturell innsikt og forankring
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt statsråden støtter Erna Solbergs tidligere uttalelser om å bli med i euro-samarbeidet, med bakgrunn i at målet til EU-kommisjonen er at alle land i EU skal ha euro innen 2025
 • Muntlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om kunnskapsministeren er fornøyd med sin egen strategi for å gjøre læreryrket mer attraktivt, og om han mener at regjeringens politikk er fornuftig, når målet er å skaffe nok kvalifiserte lærere i skolen
 • Muntlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor Fremskrittspartiet mener at landets aller rikeste bør få 6 125 ganger mer i skattekutt enn folk flest
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  En ekstern gransking viser at Helse Sør-Øst ikke har hatt kontroll med tilgangene til IT-arbeidere i utlandet og ikke med sporing av hva de har brukt tilgangene til. Ifølge PricewaterhouseCoopers er tilgangene av en slik karakter at de har eller vil kunne tilegne seg eller andre brukere administratorrettigheter på én eller flere servere. Det er ikke mulig å hindre at slike brukere får tilgang på helseinformasjon. Kan statsråden garantere for at tilgangene ikke gir adgang til flere deler av eller hele Norsk Helsenetts pasientdata?
 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  I en sak i Dag og Tid i 2015 tok statsråden et oppgjør med den såkalte digitalentusiasmen i skolen som han beskrev som 'naiv', og satte en moderne skole og bedre læring opp som to forhold som står i motsetning til hverandre. Står statsråden ved sin beskrivelse av at å satse på en oppdatert og moderne skole for barna våre, er naivt?
 • Spørretimespørsmål fra Are Helseth (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  Hvorfor mener statsråden det er en fornuftig prioritering å bruke 25 mrd. kroner i skattekutt, først og fremst til de som har mest fra før, enn å innføre f.eks. makspris i SFO, norm for lærertetthet, digitalt utstyr til alle elevene og nok spesialpedagogiske ressurser?
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  Stortinget har gjeve si tilslutning til at naudsentralane i Noreg skal verte samlokalisert. Dette byggjer mellom anna på at man i Drammen har hatt eit prosjekt i fleire år, som har vist gode resultater av eit slikt samarbeid. Kva gjer statsråden for å følgje opp POD når POD sjølv seier at dei har 'eksepsjonelt lav måloppnåelse'?
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  Sjef for reformarbeidet i Politidirektoratet, Håkon Skulstad, uttaler at POD ikke er overrasket over at kommunene sier at de ikke har fått et dokument fra politiet med 'Et løfte til innbyggerne'. Han sier: 'Det har nemlig aldri vært meninga fra Politidirektoratets eller politimesternes side.' Uttalelsen vitner om at POD ikke har skjønt bestillingen fra Stortinget. Hvorfor har ikke statsråden sørget for at politiet har fulgt opp Stortingets forlik på dette punktet?
 • Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  I Fremskrittspartiets program kan vi lese at regjeringspartiet går til valg på å gjennomføre at finansiering av utdanningssystemet i større grad må 'åpnes for private aktører'. Kan statsråden garantere at dersom Høyre- og Fremskrittspartiet-regjeringen fortsetter vil det ikke åpnes for reklamefinansiering i norsk skole, og at Fremskrittspartiet sine målsettinger ikke blir gjennomført?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  I Politiforum 23. mai 2017 uttaler justisministeren at 'Politidirektoratet gir oss tilbakemeldinger om at samtlige kommuner har vært involvert, eller blitt orientert i en eller annen form i prosessen'. Er statsråden fornøyd med måten POD har involvert kommunene ved endring av tjenestetilbudet lokalt?
 • Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  Et enkelt skolemåltid er et godt virkemiddel for å bidra til å utjevne sosial- og helsemessige forskjeller hos barn. Begrunnelsen for hvorfor regjeringen kuttet skolefruktordningen og er imot å innføre et enkelt skolemåltid, er ofte 'prioritering'. De 25 milliardene som er gitt i skattekutt er 10 317 prosent mer enn hva skolefruktordningen kostet. Hvorfor mener statsråden det er riktig å prioritere skattekutt fremfor et enkelt helse- og læringsfremmende måltid til elevene?
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at lærertetthet har stor betydning for elevenes læring, og er et viktig tiltak i skolen?
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  Hvordan mener statsråden at fylkeskommunene skal kunne drive god dimensjonering av yrkesfagutdanningene når private yrkesfagskoler ikke har noen plikt til å koordinere med fylket rundt dem?
 • Spørretimespørsmål fra Eirin Sund (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  Mener statsråden at det er mulig å teste og kontrollere seg til gode resultater i skolen?
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  I Fremskrittspartiets program kan vi lese at regjeringspartiet går til valg på å innføre 'fri etableringsrett for private skoler', at privatskoler skal få '100 % tilskudd', samt 'innføre en finansieringsmodell der pengene følger eleven'. Dersom dette blir gjennomført, hvilke konsekvenser mener statsråden dette vil medføre generelt og for distriktene spesielt?
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Til behandling

  Etter en vår med barnehageopprør avviste Stortinget i fjor regjeringens forslag om å innføre språknorm i barnehagen, og statsråden uttalte flere ganger at forslagene hans var misforstått, og at Høyre ville bevare den frie leken i barnehagen. I Oslo går Høyre nå inn for tydelige ferdighetsmål, mer formell lek og mer planlagte aktiviteter med klare mål for hva barna skal sitte igjen med. Hva mener statsråden om at Høyre vil innskrenke mulighetene for barns frie lek i barnehagene?
 • Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.05.2017

  Til behandling

  Det jobbes med å starte en ny folkehøgskole på Evje. Skolen vil hjelpe ungdom som sliter med overvekt, til livsmestring og endring av livsstil. Det vil også forebygge utenforskap. Etterspørselen etter et slikt tilbud er stort. Det foreligger en rekke helsefaglige anbefalinger av tilbudet. Dette vil kunne hjelpe den enkelte og føre til store besparelser for samfunnet. Skolen har bred politisk støtte lokalt og regionalt. Hvordan kan statsråden bidra til at dette viktige tilbudet på Evje kan komme i gang så raskt som mulig?