Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 293)

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Til behandling

  På et debattmøte mandag 25. april kom OUS-direktør Erikstein med den positive nyheten om at Oslo universitetssykehus (OUS) vil prioritere å bygge nytt lokalsykehus på Aker parallelt med at Oslo kommune bygger ny storbylegevakt der, og at forprosjektet vil kunne starte alt 1. desember i år. Statsråden har tidligere sagt at han er åpen for nytt lokalsykehus på Aker, dersom helseforetaket går inn for det. Vil statsråden nå støtte OUS' plan om å prioritere lokalsykehus på Aker og følge opp dette på eiermøter framover?
 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Til behandling

  Det er tverrpolitisk enighet om å transportere mest mulig gods sjøveien. Hvilke grep har statsråden tatt, og hvilke grep vil han ta for å få fortgang i arbeidet med å øke andelen gods som fraktes med båt?
 • Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Til behandling

  Hva vil regjeringen gjøre for å sørge for at bestandsmålene for rovvilt som ligger over avtalens måltall, kommer ned på avtalte måltall slik at rovviltforlikets todelte målsetting om fortsatt beitebruk i hele landet sikres?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Til behandling

  Fylkesmannen i Telemark skriver i utkast til rapport fra tilsyn ved Sykehuset Telemark HF: 'Vi finner det i seg selv kritikkverdig at helseforetakene ikke har gode nok systemer for å registrere pasientbelegg, og at det derved blir vanskelig for både foretakets styremedlemmer, for tilsynsmyndigheten, politiske myndigheter og andre å få en fullgod forståelse av pasientbeleggets størrelse.' Kan statsråden bekrefte at helseforetakene ikke har enhetlige gode systemer for å registrere pasientbelegg?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Til behandling

  Fylkesmannen i Telemark har gjennomført tilsyn med forsvarleg pasientbehandling ved overbelegg ved Sykehuset Telemark HF. I utkast til rapport, datert 21. april 2016, er det konstatert tre avvik. Sykehuset Telemark HF har eit periodevis uforsvarleg høgt pasientbelegg, dei har ikkje sikra forsvarleg oppfølging av såkalla 'satelittpasientar' og manglar styringsverktøy for å registrere og overvake pasientbelegg. Vil statsråden redegjere for Stortinget om situasjonen ved Sykehuset Telemark HF?
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om hva regjeringen har gjort for å styrke Barentssamarbeidet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt statsråden kan garantere at den nye fraværsgrensen ikke vil gi økt frafall i videregående opplæring
 • Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva statsråden tenker om vedtaket Stortinget har gjort om at regjeringen skal utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier der det f.eks. er 80 pst. eller mer av det motsatte kjønn, og hvordan han vil følge det opp
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Aspaker

  Om hvorvidt den nye europaministeren vil bryte med linjen fra forgjengeren, eller om hun, som forgjengeren, vil ønske å gi store konsesjoner, slik at norske arbeidsplasser og norsk næringsmiddelindustri må flagge ut
 • Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om hvordan palestinske selvstyremyndigheter belønner dem som begår terror mot Israel, og hvilke konsekvenser dette må få for den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er grunnen til at Røe Isaksen og Høyre går imot de nye, store satsingene og reformene som kan hjelpe elever i skolen til å fullføre, med bakgrunn i den økte ungdomsledigheten
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Til behandling

  Tvang er en alvorlig inngripen. Norge topper Europa-statistikken på bruk av tvang. FN og Europarådet har gjentatte ganger tatt dette opp. Nå dokumenterer VG at Helsedirektoratet har feilinformert, og at det faktisk er økt bruk av tvang og ikke mindre. Helsedirektoratet kan heller ikke si når de vil være i stand til å rapportere rett. VG viser også til store geografiske forskjeller i bruk av tvang. Når kan Stortinget forvente å få rett informasjon om bruk av tvang, og hvordan vil statsråden sikre mindre bruk av tvang?
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2016

  Til behandling

  Det pågående arbeidet med langtidsplan for Forsvaret kan komme til å få store konsekvenser for kulturtilbudet i landet vårt. Forsvarets musikkorps, som i tillegg til å ha en viktig seremoniell og kulturell betydning i Forsvaret og for forsvarskulturen også er et viktig ansikt utad for Forsvaret mot det sivile samfunn om i så måte en viktig kulturaktør. Har statsråden, med det overordnede ansvar for kultur i Norge, noen formening om at den kulturelle infrastrukturen kan bli vesentlig endret?
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Til behandling

  Islendingene er vesentlig bedre enn Norge å sikre at fiskeindustrien bruker hele fisken. Næringens fremtid er å utnytte alt råstoffet. I en tid der Norge mer enn på lenge trenger kraftfull satsing på nye arbeidsplasser og økt verdiskaping, trenger vi offensiv politikk og støtte fra myndighetene for å fremme innovasjon og nyskaping. Hvordan vil statsråden bidra til økt sysselsetting og verdiskaping gjennom utnytting av hele fisken, og hvor fort vil arbeidet komme i gang?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Til behandling

  I langtidsplanen til Sørlandet sykehus HF er det planlagt å kutte 400 årsverk. Stortinget har bedt regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket til akuttsykehusene. Mener statsråden at Sørlandet sykehus' plan er i tråd med målsettingene regjeringen har for pasientenes helsetjeneste, og hva ser statsråden for seg at Sørlandet sykehus bør desentralisere slik Stortinget har bedt om?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Til behandling

  Kva er grunngjevinga for at statsråden valde å instruere Miljødirektoratet til å gje løyve til ekstraordinær felling av bjørn på eigedommen til leiaren av Nord-Trøndelag Høgre, Anders Kiær?
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 27.04.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om kor mange arbeidsplassar som er skapt som følgje av at regjeringa har kutta i formuesskatten og fjerna arveavgiften
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan gi en oppdatering av status og videre framdrift med prisreduksjon på NSBs måneds- og årskort, som det ble vedtatt å redusere med 20 pst.
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt statsråden ser at det er et stort behov for motkonjunkturtiltak som kan holde sysselsettingen oppe på Sør-Vestlandet
 • Spørretimespørsmål fra Eirin Sund (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  Om hvilke tiltak statsråden vil ta initiativ til for å øke aktiviteten på norsk sokkel, med bakgrunn i den rekordhøye arbeidsledigheten