Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 371)

 • Muntlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.06.2015

  Besvart: 03.06.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

  Den kulturelle spaserstokken er et kjært og nært kulturtilbud til de eldre. For Arbeiderpartiet har det vært viktig å ha ordninger som sikrer et profesjonelt kulturliv i hele landet. Det er ikke minst en viktig arbeidsplass for profesjonelle kulturutøvere. Reaksjonene var sterke da regjeringen ville legge ned ordningen med Den kulturelle spaserstokken. I Arbeiderpartiet er vi glade for at samarbeidspartiene reddet spaserstokken. Siden regjeringen valgte ikke å øremerke midlene, men la dem inn i fylkeskommunens generelle økonomi, blir mitt spørsmål statsråd Widvey: Hvordan har dette fungert ute i kommunene der de eldre bor?
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.06.2015

  Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Helse- og omsorgsministeren kan bli stående. Nylig ble vi gjennom NRK kjent med en situasjon der en mann i Asker leide inn egen sykepleier til å ta seg av sin mor, som var beboer på et sykehjem, fordi bemanningen var for lav om natten. Det er et tegn på hva slags situasjon vi kan komme i hvis vi ikke har god nok bemanning i den offentlige eldreomsorgen. Hvis eldreomsorgen skal fungere godt, hvis vi skal klare å gjøre noe med den veldig urovekkende dokumentasjonen på menneskerettighetsbrudd i norsk eldreomsorg som Norsk senter for menneskerettigheter har lagt fram i vinter, er høyere bemanning på sykehjem nøkkelen. Mange steder er i dag bemanningen altfor lav. Det blir ekstra alvorlig når viktige opplysninger om bemanning holdes unna pårørende og unna den offentlige debatten, sånn som det nå skjer i Oslo, der de borgerlige partiene holder bemanningsplanene på enkeltavdelinger på kommersielle sykehjem hemmelige, fordi de kommersielle sykehjemmene har bedt om det. De har rett og slett fått en aksept for at nivået på bemanning er en forretningshemmelighet. Det er altså ikke mulig for bekymrede pårørende å finne ut hvor mange som er på jobb på den avdelingen der den de er glad i, bor. Dette er en praksis som er veldig fremmed for hvordan vi tenker ellers i velferdsstaten. Tenk om det f.eks. skulle vært hemmelig hvor mange assistenter det er i en barnehage der vi sender barna våre. Vi mener det er helt avgjørende at også de kommersielle aktørene, som Høyre har sluppet til i eldreomsorgen vår, må vise åpenhet om hva den reelle bemanningen på hver enkelt sykehjemsavdeling er, sånn at de eldre selv, de pårørende og vi som politikere kan ha en opplyst debatt om hvorvidt omsorgen og nivået er godt nok. Vil statsråden rydde opp i dette og stille krav om åpenhet også for de kommersielle aktørene?
 • Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.06.2015

  Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Helseministeren kan bli stående, men vi skifter litt tema – til rus og psykiatri. Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre sier at behandlingstilbudet for rusavhengige og psykisk syke skal styrkes, med økt kapasitet og et mer sammenhengende og sømløst behandlingsløp. Mer ansvar skal til kommunene, og polikliniske tilbud skal styrkes uten å gå på bekostning av døgnbehandling der det trengs. Samhandlingsreformen skal fullføres, og den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp og døgntilbud skal omfatte brukere med psykisk helse- og rusproblemer. Det er bra. Regjeringa har gjeninnført den gylne regel om at psykisk helse og rus hver for seg skal ha større vekst enn somatikk i alle helseregioner, og det er bra. Det blir også innført fritt behandlingsvalg for rus og psykisk helse fra 1. september i år. Ventetida skal ned og valgfriheten opp. Det er bra. Det ble nylig også flertall for Venstres forslag om å utvide ordningen om å behandle flere rusavhengige framfor å gi dem straff. Det er bra. Både psykisk helse- og rusfeltet har blitt, og skal forhåpentligvis bli, styrket i årene framover. I 2015 fikk kommunene 200 mill. kr mer til rus- og psykisk helse-arbeid. Det er varslet 400 nye millioner for neste år. Frivilligheten innen rus og psykisk helse er også styrket. Gjennom opprettelsen av flere fontenehus, støtte til etablering av Blå Kors-Kompasset i flere byer, gatelagsfotballen og en rekke andre tiltak er mye på gang. Det er også bra og en riktig utvikling, da det trengs lavterskeltilbud der folk bor. Men det vil fortsatt være stort behov for spesialisthelsetjenesten også. Norge er på overdosetoppen i Europa, vi har 7 000 pasienter i LAR-programmet. Rus- og psykiatripasienter er de minst fornøyde og mest krevende pasientene i helsesektoren. Stortinget har klare mål og ambisjoner, regjeringa har det samme, og mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan vil statsråden forsikre seg om at helseforetakene sørger for en opptrapping av innsatsen overfor psykisk syke og ruspasienter, både i kapasitet og kvalitet, i tråd med Stortingets intensjoner?
 • Muntlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.06.2015

  Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Statsråd Høie skapte stor uro i Helse-Noreg på grunn av si sjukehustale i januar i år. Der slo statsråden fast: «For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere. Det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus har for lite pasientgrunnlag.» Fra nord til sør har statsrådens uttale gjort folk utrygge. Signala har destabilisert sjukehusorganisasjonen. Sterke fagmiljø har vorte i tvil om framtida for eigen arbeidsplass. I påvente av vedtaket til Stortinget i Nasjonal helse- og sjukehusplan, har utviklinga stoppa opp, og det har oppstått eit fagleg vakuum. Det fører sjølvsagt til dårlegare rekruttering og ei svekking av kvaliteten. Legeforeningen har no slått fast at forsvarligheit, god beredskap og tryggheit for befolkninga må vega tyngst i landets sjukehusstruktur. Foreininga meiner - i motsetning til statsråd Høie - at kombinasjonen av spesialitetane i indremedisin, kirurgi og anestesi er ein føresetnad for god fagleg kvalitet og behandling av akuttpasientar i sjukehus. Legeforeningen representerer svært mange dyktige fagfolk, og dei konkluderer altså med at akuttkirurgi er ein føresetnad for kvalitet. Mitt spørsmål til statsråden er overordna: Korleis kan han få seg til å setje sjukehus-Noreg ut i ein så utrygg og uforutsigbar situasjon for veldig viktige sentrale velferdstilbod, og kva er dei faglege argumenta for eigentleg å halda på slik?
 • Muntlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.06.2015

  Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Det er godt at statsråden blir stående, for mitt spørsmål går til statsråd Høie. Sykehus og tryggheten for at en får den hjelpen en trenger når livet er sårbart og sykdom rammer, ligger sentralt hos oss alle. Da er legevakt, akuttberedskap og gode, kompetente folk i luftambulanse og i sykebil sentralt for å kjenne at vi blir godt ivaretatt. Statsråden har varslet en helse- og sykehusplan som Stortinget skal behandle til høsten. I sin sykehustale i januar i 2015 la statsråden fram tre alternativer til sykehusdrift med akuttkirurgi. Akuttkirurgi, kirurgi og indremedisin er sentrale elementer i et sykehus. For min og for Kristelig Folkepartis del henger dette ufattelig nøye sammen. Det som henger igjen etter sykehustalen i januar, er 60 000–80 000 innbyggere som nedslagsfelt for å kunne opprettholde akuttkirurgi. Statsrådens skisse har skapt uro i mange fagmiljøer og i Distrikts-Norge. Noen har til og med sagt at det blir nesten ikke et lokalsykehus igjen nord for Trondheim. Legeforeningen kom i sitt siste landsstyremøte med en resolusjon som sier følgende: «Befolkningen må sikres gode akuttilbud uavhengig av bosted. Velfungerende lokalsykehus er nødvendige i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap.» Hva vil statsråden gjøre for at akuttkirurgien og gode lokalsykehus med høy kompetanse er tilgjengelig for alle innbyggere? Og hvorfor flagger statsråden innbyggertall som et avgjørende, dominerende kriterium så tidlig i prosessen om en nasjonal helse- og sykehusplan?
 • Muntlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.06.2015

  Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil forklare sammenhengen i regjeringas sentraliserende helsepolitikk, med eksempel i nedleggelse av akuttkirurgi ved lokalsykehus og kutt i ambulansetjenesten i nord
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.05.2015

  Besvart: 30.05.2015 av statsminister Erna Solberg

  Regjeringen sier i havbruksmeldingen at en vil legge til rette for en forutsigbar vekst i lakseoppdrettsnæringen. Skal regjeringen lykkes med dette, er en helt avhengig av at kommunene legger til rette nytt areal for oppdrettsnæringen. Og for å få kommunene langs kysten med på dette må den som stiller areal, få sin rettmessige del av verdiskapingen. Senterpartiet ønsker derfor en arealavgift til kommunene. I budsjettinnstillingen for statsbudsjettet 2014 ba et flertall på Stortinget om at arealavgiften skulle utredes, og at utredningen skulle være målrettet og konsentrere seg om hvordan kommunene skal få en langsiktig og stabil andel av verdiskapingen knyttet til havbruk. I revidert statsbudsjett sier regjeringen tvert nei til å gi kystkommunene en del av verdiskapingen gjennom en arealavgift. Med tanke på at regjeringen har hatt ett og et halvt år på seg til å utrede avgiften, er heller ikke begrunnelsen særlig imponerende. Det er hovedstadsbrillene og den kalde, finansdepartementale logikken som styrer regjeringens politikk, og regjeringen tar ikke inn over seg den virkeligheten som er langs kysten. Så mitt spørsmål er: Hvordan skal regjeringen nå sitt mål om vekst i oppdrettsnæringen om ikke kommunene ser seg tjent med å stille areal til disposisjon?
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av næringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil ta initiativ til en gjennomgang av regelverket og virkemiddelapparatet knyttet til skipsbygging, for å stimulere til at flere skip kan bygges i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å sikre at elevene kan nå målene for svømming på 4. trinn
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om å sikre bedre oppfølging av meldeplikten, med bakgrunn i at det er straffbart å ikke melde fra når man har kunnskap om vold og overgrep mot barn
 • Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden er uenig i at antall studieplasser er et politisk virkemiddel som kan brukes til å få til omstilling for norsk arbeidsliv
 • Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om hva statsråden kan gjøre for å få flere saker frem i lyset og sikre beskyttelse for konvertitter
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 03.06.2015 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

  Om å syta for at Vanunu kan få søka om norsk pass frå Israel, no som han har gifta seg med ei norsk kvinne
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Om hvorvidt uttalelser fra Ideelt Barnevernsforum, som viser til at det nye anbudet for kjøp av barnevernstjenester ikke vil gi tilstrekkelig skjerming for de ideelle, er i samsvar med føringer statsråden har gitt for gjennomføring av anbudskonkurransen
 • Spørretimespørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Om statsråden er einig i uttalen om at fleire tiltak for å motverke arbeidsløyse ikkje er naudsynt, eller er dette endå eit døme på eit framstegsparti som meiner éin ting i regjering og noko anna i Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av fiskeriminister Elisabeth Aspaker

  Om at landindustrien innan fiskerisektoren slit med å få heilårs arbeidsplassar, og om statsråden, som eit bidrag til fleire arbeidsplassar langs kysten, kan love at garantien for forskottering av 70 prosent av oppgjeret vert gjeninnført
 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av næringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil følge opp Norsk Industris nasjonale strategi for utvikling av ferdigvareindustrien
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

  Om hvorfor ikke regjeringen åpner for at bedrifter rammet av markedssvikt kan brukemidlertidig bedriftsintern opplæring, med varighet opp til 26 uker
 • Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  Om hva slags tiltak regjeringen vil iverksette for å redusere omfanget av mat som vi kastermed henvisning til nylig vedtatt lovgivning i Frankrike som bidrar til at de store dagligvarekjedene donerer mat som er spiselig
 • Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.05.2015

  Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden kan redegjøre for prosessen med omorganisering av helseforvaltningen