Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 256)

 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2015

  Besvart: 27.03.2015 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Det finnes nok atomvåpen i verden til å utslette alt liv flere ganger. Fortsatt plages innbyggerne i områder hvor atomvåpen har blitt brukt, med ettervirkningene, og det finnes bare ett moralsk forsvarlig standpunkt til atomvåpen og det er å forby, avskaffe og destruere slike våpen. Atomvåpen er i dag det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke er forbudt; i stedet er atomvåpen en hjørnestein i militærapparatet til flere stormakter. Det humanitære initiativet som Norge tok under forrige regjering, Oslo-konferansen om humanitære konsekvenser av kjernevåpen, var veldig viktig. Det var kimen til det som kan bli en politisk prosess for igjen å sette atomnedrustning på den internasjonale dagsordenen. Vi mener at Norges rolle i det videre arbeidet er av stor betydning, og derfor er det alvorlig at signalene fra regjeringen er at Norge ikke vil støtte det viktige arbeidet som Østerrike har gjort med å ta denne prosessen videre. Gjennom Austrian Pledge har Østerrike lovet å arbeide for et framtidig forbud mot atomvåpen og utfordret andre land til å slutte seg til. Dette minner om de internasjonale prosessene som var, for å bli kvitt klasevåpen og landminer. I de prosessene spilte Norge en lederrolle, og mange forventer det samme av Norge i dag. Regjeringen har sagt at den har en visjon om en verden fri for atomvåpen, men en slik visjon trenger et instrument, en avtale eller en konvensjon for å kunne bli virkelighet, og regjeringen har til nå sagt at den ikke vil arbeide for et forbud mot atomvåpen. Hvordan vil regjeringen oppnå å bli kvitt atomvåpen uten å arbeide for det?
 • Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Besvart: 25.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  Norge skal gjennom et grønt skifte. Dette vil gjelde alle næringer, også landbruket. Landbruket vil alltid slippe ut klimagasser, siden det dreier seg om biologiske prosesser og levende organismer. Med økt kunnskap og ved å gjøre ting annerledes er det mulig å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Blant annet har Klimakur 2020 fått Bioforsk til å utarbeide tre rapporter som tar for seg forskjellige aktuelle temaer rundt behandlingen av gjødsel og jord. Disse rapportene om tiltak innen jordbruket har kommet fram til at det er mulig å redusere utslippene fra jordbruket med til sammen 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. For at tiltakene skal rekke å ha full effekt innen 2020, må innfasingen begynne raskt. Det framkom også av komitémerknadene til jordbruksoppgjøret 2014 at klimaforliket skal styrkes, og at klimagassreduserende tiltak i landbruket skal følges opp. Spørsmålet er: Hvordan vil statsråden følge opp dette?
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Besvart: 25.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

  Siden landbruksministeren ble utnevnt har det vært mye debatt og støy rundt norsk landbruk. Vi fikk i 2013 en statsråd som hadde slått fast at det ikke er noen framtid i et kommunistisk system. Nå står vi foran statsrådens andre jordbruksoppgjør, så det kan være verdt å se litt på status så langt. To lovsaker har blitt levert til Stortinget: den helt ukontroversielle naturskadeerstatningsloven og et forslag om å oppheve priskontrollen. Priskontrollen har nå ligget urørt i Stortinget i ni måneder. Når regjeringen ikke evner å skaffe et flertall i denne saken, ble svaret en ny høring – denne gangen for å oppheve hele konsesjonsloven. Stort bedre gikk det ikke da jordbruksoppgjøret havarerte og endte med en historisk overkjøring av statsråden i Stortinget. Et annet område det har vært mye debatt om, er spørsmålet om matkjedemakt. Her har statsråden latt et ferdig lovforslag om god handelsskikk ligge og vente siden regjeringsskiftet. Statsråden uttrykker stadig bekymring for matkjedenes makt, men det eneste konkrete vi har sett, er et medieshow i fjor sommer, der kjedene ble innkalt på teppet. En dagligvareportal ble nylig vedtatt i Stortinget til statsrådens protest, på samme måte som at Stortinget gjorde et vedtak om handlingsplan mot antibiotikaresistens – også mot statsrådens vilje. Noen grep har statsråden lyktes med: Det kuttes litt her og der. Noen grenser og støttesatser endres, og vi har ikke lenger ulikt regelverk for utegang av sau og sau. Men det er i det hele tatt vanskelig å se hva som var kommunistisk med systemet i 2010, og som ikke er det også i 2015. Etter halvannet år med støy, er mitt spørsmål til statsråden: Hva vil statsråden gjøre for at vårens jordbruksoppgjør kan gjennomføres på en anstendig og verdig måte?
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Besvart: 25.03.2015 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Noreg og regjeringa har vore svært tydeleg i fordømminga si av Russlands aggressive intervensjon i Ukraina og anneksjonen av Krim. Det er eg glad for. Dette er uakseptable brot på folkeretten, det er brot på suvereniteten til andre statar. Noreg har òg vedteke sanksjonar mot Russland på linje med dei som EU har vedteke, og det er viktig å opptre i fellesskap for å øve innverknad på Russland og få myndigheitene i landet til å endre åtferda si. Samtidig har Noreg interesse av å halde oppe eit føreseieleg naboforhold i nærområda våre i nord. I eit lengre intervju på tv-kanalen CNN med forsvarsministeren blei overskrifta at Noregs forhold til Russland aldri kan bli det same. Samtidig som det er viktig at me har ein sterk reaksjon på Russlands uakseptable framferd overfor Ukraina, må me òg ha ein langsiktig strategi for å påverke Russland, for å gi incitament til endringar – både i den russiske utanrikspolitikken me her ser, og i innanrikspolititikken. Eg har ikkje fått med meg alle detaljane i intervjuet på CNN, men eg vil derfor opent utfordre forsvarsministeren på forholdet vårt til Russland.
 • Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.03.2015

  Besvart: 25.03.2015 av finansminister Siv Jensen

  Kommunene er grunnmuren i velferdssamfunnet vårt. De har ansvar for barnehage, skole og eldreomsorg, som er viktige tjenester i folks hverdag i alle lokalsamfunn. For at kommunene skal kunne gi en god skole og en god eldreomsorg, må de selvfølgelig ha nok penger til å gjøre jobben. Da kommuneøkonomien var tema i Stortinget før jul, advarte Arbeiderpartiet mot konsekvensene av et magert kommuneopplegg for 2015 samtidig med at kommunenes skatteinntekter i fjor ble om lag 2,7 mrd. kr lavere enn det kommunene hadde budsjettert med. Derfor foreslo vi å styrke kommuneøkonomien og kompensere de sviktende inntektene. Regjeringspartiene har tatt seg råd til å gi flere milliarder i skattekutt, men de stemte imot mer penger til skole og eldreomsorg. Siv Jensen mente da at regjeringens opplegg «vil gjøre det mulig for kommunene å styrke velferdsproduksjonen.» Dessverre ser vi allerede nå at virkeligheten er en annen. Kommunene må kutte på grunn av skattesvikten. Nye anslag fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank viser dessuten en mulig skattesvikt for kommunesektoren i 2015 på rundt 1 mrd. kr., og det beløpet kan bli enda større hvis norsk økonomi utvikler seg svakere. Når KS har spurt kommunene om hvordan det vil virke inn, kommer det fram at også satsingen på rus og psykiatri henger i en tynn tråd mange steder, og det varsles kutt i skoletilbudene. Over halvparten av kommunene i undersøkelsen vil se på tiltak, som bemanning. Nå nærmer det seg påske, og en av fjellvettreglene sier at det er ingen skam å snu. Derfor er mitt spørsmål: Vil finansministeren snu og sørge for at kommunene ikke må kutte i skole og velferd på grunn av lavere skatteinntekter enn det de har budsjettert med i år?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.2015

  Besvart: 25.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  På grunn av konflikter og andre forhold i hjemmene havner noen unge i akutte boligproblemer hvor de sover på sofaen hos en venn, i en moské, utendørs sommerstid e.l. Dette fører ofte til at de ikke følger opp skolen, og blir drop-outs fra videregående. Bare én bydel i Oslo jobbet nylig med ca. femti slike tilfeller. De samarbeider nært med skolen, men etterlyser bedre virkemidler i saker som ikke handler om omsorgssvikt under barnevernet. Vil statsråden vurdere om vi trenger nye tiltak for unge i akutt boligkrise?
 • Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.2015

  Besvart: 25.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Laksefisket i Tanavassdraget er regulert av en norsk-finsk overenskomst fra 1989. Det har pågått reforhandlinger om avtalen i nærmere tre år, uten at dette har ført frem. Det er grunn til bekymring for laksebestanden, noe både Tanavassdragets fiskeforvaltning og ordførerne i Tana og Karasjok har gitt uttrykk for. Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i forhandlingene om en ny overenskomst mellom Norge og Finland, slik at man får en bedre forvaltning av laksebestanden i Tanavassdraget?
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.2015

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 25.03.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Konkurransetilsynet vedtok nylig å godkjenne Coops kjøp av ICA Norge, mot at 90 av deres ca. 550 butikker ble solgt til Bunnpris og NorgesGruppen. Dette innebærer at det kun er 3 aktører i innkjøpsmarkedet for dagligvarer i Norge. Disse kontrollerer adgangen til hele dagligvaremarkedet, store deler av servicemarkedet med bensinstasjoner og kiosker, og store deler av storhusholdningsmarkedet. Mener statsråden det er god nok konkurranse i innkjøpsmarkedet for dagligvarer i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.03.2015

  Fremsatt av: Willfred Nordlund (Sp)

  Besvart: 25.03.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Fylkeskommunenes inntektssystem ble endret i kommuneøkonomiproposisjonen for 2014. Nordland fylkeskommune er et av fylkene som får sterkt reduserte bevilgninger. Nordland har store utfordringer knyttet til å løse hurtigbåt og ferjedrift på en tilfredsstillende måte for kystsamfunnene. Endringer i inntektssystemet, selv med tapskompensasjon og økte kostnader knyttet til anbud, gjør dette særlig vanskelig. Vil statsråden særskilt se på, og styrke, økonomien til fylkeskommuner med høye transportkostnader?
 • Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om statsråden ikke nå har en veldig flau smak i munnen overfor hvordan hun skjøtter sitt ansvar fo bygging av en ny kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat, både for å bevare noe av det viktigste vi har i norsk natur, og for å forvalte naturmangfoldloven
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om hvilken tilnærming statsråden vil velge når Norge skal nå sine mål om utslippsreduksjoner fram mot 2030
 • Muntlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om kva plan klima- og miljøministeren har for å betra luftkvaliteten, all den tid regjeringspartia stemmer mot forslag etter forslag for å betra den, og om når dei som slit med astma og sjukdom kan venta betring
 • Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden står ved sine tidligere løfter om at fordelene for elbiler videreføres til 2017, og om hvilken framdrift statsråden ser for seg at det må være på bymiljøpakkene for å få den ønskede effekten på klimaet og bymiljøet og nå de klimaforpliktelsene et samlet storting er enig om
 • Muntlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om statsråden deler synet til PST om at dei ikkje treng å varsle om bruke av falske basestasjonar til å overvake eller stoppe mobiltrafikk i Noreg
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om statsråden mener at det er nødvendig med en opptrappingsplan for psykiatrien for å styrke det tverrfaglige arbeidet, for å forplikte Stortinget til øremerking over lang tid for å styrke arbeidet for å bekjempe vold mot barn
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om justisministeren vil vera med på å gjera kriseleiinga ved nasjonale kriser betre ved å gå for ein nasjonal operasjonssentral som trer i kraft ved nasjonale kriser, som Arbeidarpartiet foreslår
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om hva statsråden vil foreta seg for å gi beskyttelse til flere syriske flyktninger, og for å sørge for at norske kommuner vil og kan ta dem imot
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om kvifor statsråden viste til PST, istaden for å utøve leiarskap ved å uttale kva forventningar statsråden har til PST si forståing av at dei ikkje har trengt å varsle ved bruk av mobilregulerte sone
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om kva er statsråden sine behandlingsambisjonar for pasientane med hepatitt C
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.03.2015

  Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om hvordan statsråden kan gå inn for å bygge ned den viktige særkompetansen knyttet til sokkelansvaret ved Kristiansund politikammer