Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 5 av 5)

 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2015

  Til behandling

  Forekomsten av antibiotikaresistente tarmbakterier (ESBL-produserende og kinolonresistente E. coli) i norsk fjørfe og fjørfekjøtt er en trussel mot folkehelsa. Antibiotikumet narasin er markedsføringsgodkjent i Norge som et koksidiostatika med antibakteriell virkning. Narasin ble patentgodkjent som et antibiotikum i USA 3. august 1982. Mener statsråden at narasin ikke er et antibiotikum?
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2015

  Til behandling

  I dag har vi tre svært dominerende dagligvarekjeder i Norge. Ifølge NRK vil regjeringen ikke fremme en ny lov om god handelsskikk, tross råd fra Dagligvarelovutvalget og bekymringer fra Matkjedeutvalget. Ett virkemiddel er å senke grensen for dominerende aktører i bransjen fra 40 til 30 prosent, som i Finland, men Miljøpartiet De Grønne ble nedstemt da vi foreslo dette. Hvordan vil statsråden sikre bedre konkurranse, forbrukermakt og effektivitet i dagligvarebransjen, slik Stortinget ba om i februar i år?
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2015

  Til behandling

  Statsråden har vist til at Husbanken og deres låneordninger er viktige i arbeidet med å øke tilfanget av boliger, og vil dermed lette kommunenes arbeid med å bosette flyktninger. Er vilkårene for de ulike låneordningene i Husbanken tilpasset behovet for å få finansiert istandsetting av eksisterende bolighus og andre eiendommer som kan inngå i kommunenes boligtilbud til flyktninger, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for at Husbanken får en mer sentral rolle i arbeidet for flere boliger til bosetting av flyktninger?
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2015

  Til behandling

  Svalbard-samfunnet er i en vanskelig situasjon som følge av fall i kullprisene og tilhørende nedbemanninger innen kulldriften. Hva gjør regjeringen for å sikre fremtiden for Svalbard?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.2015

  Til behandling

  I 2004 blei barnevernet lovpålagt alltid å undersøke om nokon i slekta kan vere fosterheim, før born blir plassert hos framande. I det siste er det omtalt fleire saker i media der omsorgsplassering er skjedd utan at familien er vurdert. Berre kvart femte barn blir plassert hos slekt. Ifølgje NRK 23. september kontrollerer ikkje fylkesnemndene om slektsplassering er vurdert, og fylkesmennene fører heller ikkje slikt tilsyn. Korleis vil statsråden sikre at barnevernet følgjer opp pålegget om slektsvurdering?