Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 375)

 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Ressurssituasjonen i politidistriktene er krevende. Nestleder i Politiets Fellesforbund Innlandet skrev nylig i en kronikk at det er store forskjeller på by og land i Norges største politidistrikt, og viste blant annet til tidvis manglende politiberedskap. Eksempelvis måtte en hotellvert på Grotli i Oppland selv håndtere og pågripe en utagerende gjest fordi det tok for lang tid før politiet rykket ut. Innlandet politidistrikt har en politidekning på bare 1,45 pr. 1 000 innbyggere. Mener statsråden at dagens situasjon er tilfredsstillende?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Etter den katastrofale brannen i høyhuset Greenfell Tower i London i fjor er det viktig å sikre at forebyggingen og beredskapen mot brann i høyhus er god nok også her i landet. Det angår byggematerialer, brannsikre rømningsveier, alarm- og sprinklersystemer, brannøvelser, tilsyn og kontroll, hvor høyt brannvesenets stigebiler kan nå opp m.m. Mener statsråden at de kravene som stilles for å forebygge brann i høyhus og å redde beboerne hvis ulykken er ute, i dag er gode nok, og er det aktuelt med en ny gjennomgang av disse?
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Har regjeringen vurdert de sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvensene av dobbelt statsborgerskap i en situasjon der norske statsborgere også har statsborgerskap i et land Norge befinner seg i en konflikt med?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Regjeringen samlet statlige tilskudd til fagskoler i Kunnskapsdepartementet, og ville via dialog og lovgivning sikre gode vilkår for fagskoleutdanning i tråd med regionale og nasjonale kompetansebehov. Fagskoletilbudet i landbruksfag oppleves som relevante, nødvendige og etterspurte. Hva gjør at enkelte landbruksfag ble godkjent som tekniske fag tidligere, men ikke i dag, og hvem skal måtte betale for at denne nye praksisen går utover fagskoletilbudet innen landbruksutdanningene?
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Mener statsråden dagens isolasjonsbruk i norske fengsler er akseptabel, og hvilke andre konkrete planer, ut over ressursteam, har statsråden for å rydde opp i de uverdige forholdene for de svært psykisk syke som sitter i norske fengsler?
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Regjeringen har besluttet å flytte Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, til Bø, men FUG melder om at departementet ikke har etablert en god plan for flytteprosessen, og at dette nå går på bekostning av driften og utvalgets arbeid. Vil statsråden ta initiativ til en ordentlig konsekvensvurdering av en flytting av FUG og som et minimum påse at en unngår mer enn én flytteprosess, herunder vurdere en utsettelse av flyttingen?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Ifølge NRK 17. april øker salget av brus og godteri på nett fra utlandet voldsomt etter den kraftige avgiftsøkningen som Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vedtok i statsbudsjettet for 2018. Norske kjøpmenn blir tvunget til å levere ut brus som gjennom post i butikk til langt lavere pris enn utsalgspris i butikk. Hvor stor beregner regjeringen at samlet import av brus og godteri gjennom netthandel vil bli i 2018, hvor stor økning utgjør det fra 2017, og hvilke konsekvenser vil dette ha for folkehelse, arbeidsplasser og statens inntekter?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  25. april markeres den internasjonale støyfrie dagen over hele verden. Hensikten er å skape oppmerksomhet om tiltak mot støy som påvirker vårt samfunn, vår velferd og vår helse. Dagen minner om viktigheten av en målrettet innsats mot støy. Stortinget har vedtatt en nasjonal handlingsplan mot støy. SSB har rapportert at antall støyplagede etter dette har økt betydelig. Hvilke konkrete mål har regjeringen for å snu utviklingen, og hvordan vil den sørge for en bred, målrettet innsats mot støy?
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Viser til oppslag i Aftenposten 19. april i år vedrørende dramatisk økning i antall personer som er etterlatt mot sin vilje i utlandet. Hva har statsråden gjort for å forhindre at dette skjer, og hva vil han gjøre for å forhindre dette fremover?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Jordbrukets samfunnsoppdrag er matvaresikkerhet. Stortingets flertall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, beregner dette som sjølforsyningsgraden av jordbruksmat korrigert for import av fôr som er historisk praksis. Mens den er om lag 40 pst. i Norge, har Sveits, med sitt kulturlandskap en sjølforsyningsgrad på om lag 50 pst. Skal Norge se ut som Sveits, krever det økt planteproduksjon. Vi må ha beite på større arealer, ha større fulldyrka arealer, og fruktbarheten i jorda må bedres. Hvordan vil regjeringa legge til rette for en slik utvikling?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Eldre pasienter er den pasientgruppen som i dag blir sterkest rammet av regjeringens sykehuspolitikk, med kutt i døgnbehandling og korte liggetider. Mange eldre skrives for tidlig ut fra sykehus og opplever hyppige reinnleggelser og uverdige forflytninger mellom hjem, sykehus og sykehjem. Halvparten av liggedøgnene som er kuttet de siste årene, rammer personer over 80 år. Hva vil landets eldreminister gjøre for å sikre eldre pasienter et verdig sykehustilbud, og vil statsråden kreve stopp i nedbygging av sengeplasser?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  I Forsvarets langtidsplan skreiv regjeringa mellom anna at '[...] de maritime patruljeflyene vil ikke komme inn under beskyttelsen av luftvernet på Evenes. Dette gjør at disse ressursene vil måtte deployere til en annen base ved et gitt trusselnivå'. I KS1 står det like fullt: 'Vi forstår det slik at det ikke planlegges å operere MPA fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner.' Skal eller skal ikkje dei maritime overvakingsflya operere frå Evenes under høgintensitetsoperasjonar?
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Fremskrittspartiet har i regjering økt elavgifta gang på gang. Dette gir høyere strømpriser og dårligere økonomi for folk flest. Nå åpner regjeringa for å bygge flere utenlandskabler som vil øke strømprisene ytterligere. Vil regjeringa fryse elavgifta for å hindre ytterligere økninger i strømprisen i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  I Telemarksavisa 19. april 2018 fremkommer det at hele påtaleseksjonen på Notodden sentraliseres til Skien. Det viser seg også at ledelsen i påtalemyndigheten i Sør-Øst politidistrikt har argumentert med at det kun behandles 31 saker på Notodden i året, mens realiteten er 81 saker. Er det klokt å flytte seks arbeidsplasser samt et viktig juridisk fagmiljø vekk fra øvre del av Telemark, og er egentlig avgjørelsen riktig og godt begrunna når det viser seg at politiet i denne saken opererer med feil tallmateriale?
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  I år går gjeldende bibliotekstrategi ut. Bibliotekene har utviklet seg som debatt- og litteraturhus, men samtidig har antall bibliotekenheter gått ned med 92 enheter fra 2010 til 2016. Kommunesammenslåing kan gi flere nedleggelser, det er store kvalitetsforskjeller og mange skolebiblioteker blir forsømt. Derfor har Sosialistisk Venstreparti foreslått et nasjonalt løft for bibliotekene, med en ny strategi, opptrappingsplan for midler øremerka til bibliotek, digitalt medieinnkjøpsbudsjett og egen skolebiblioteklov. Vil statsråden støtte det?
 • Spørretimespørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.2018

  Til behandling

  Inntektene i jordbruket har stupt. Hovedårsaken er økte avgifter. Av den samlede inntektsnedgangen kommer 60 pst. som følge av økte kostnader til diesel og energi. CO2-avgiften på anleggsdiesel har økt med 45 pst. på to år. I jordbruket var det en forventning om at avgiftene for næringa ville gå ned. Vil statsråden sørge for å redusere avgiftene for å styrke norsk matproduksjon?
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor statsministeren vil sette 700 norske sjøfolk på land og legge til rette for at disse erstattes med utenlandske arbeidstakere, med bakgrunn i at regjeringen vil gjøre endringer slik at Color Line kan flagge om de to Kiel-fergene
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om regjeringen har vært klar over at militser trent av norske soldater driver krig for regimeskifte i Syria, og hva regjeringen har gjort for å undersøke og forsikre seg om at treningsoppdraget utføres i tråd med mandatet som har blitt oppgitt overfor Stortinget og det norske folk
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kunne tenke seg å utforske politikken i byen hvor hun selv bor, og lære om hvordan det faktisk går an å gjøre de utslippskuttene man lover, med bakgrunn i at Oslo har satt seg høye mål og samtidig vist at målrettet arbeid og tiltak som faktisk fungerer, gir resultater
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 18.04.2018

  Besvart: 18.04.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva som er regjeringa sin visjon for kampen mot sorteringssamfunnet, og om ein vurderer ei reversering av PGD, altså at ein gjer det tillate å sjukdomsteste befrukta egg for å kunne luke ut spirande liv med visse typar eigenskapa