Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (101 - 120 av 136)

 • Muntlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvordan finansministeren tror at de målrettede skattekuttene til dem med størst aksjeformue vil påvirke forskjellene i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvor kommunestyrene skal kutte når kommunene får mindre å rutte med, om det er ungene i grunnskolen, dem som er avhengig av hjemmesykepleie, eller de eldre på sykehjemmet som skal betale prisen
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor regjeringen har gjort barnehager dyrere, med henvisning til at rekordhøye boligpriser og dyrere barnehage er av de forhold som bidrar til økonomisk usikkerhet, og at dette har betydning for nedgangen i fødselstallene
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om regjeringen har tatt standpunkt til om noen departementer skal ligge i R5 i framtida, med bakgrunn i at regjeringen flere ganger har gjentatt at den er åpen for fortsatt bruk av R5, men at det likevel ikke er nevnt i statsbudsjettets omtale av redusert byggevolum
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om jernbanestrekningen Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg, og hva regjeringen gjør for å få en avklaring av videreføringen av traseen fra Halden mot Gøteborg, samt en kartlegging av alternativ finansiering av tiltak på strekningen
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om i hvor stor grad lønns- og arbeidsforhold i Bring Trucking har vært tema i eiermøter mellom statsråden og Posten
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor statsråden fortsatt vil endre reglene slik at Color Line kan sette om lag 700 norske sjøfolk på land, når statsråden konstaterer i budsjettet at det er lønnsomt for dem å fortsette som i dag
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om det medfører riktighet at det er kommersielle aktører, og ikke myndighetene, som avgjør om infrastrukturen som ble brukt til å distribuere riksdekkende FM-signaler kan gjenopprettes, slik at beredskapsmeldinger kan kringkastes på FM-båndet dersom det skulle oppstå et behov for det
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Fremsatt av: Martha Tærud (SP)

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at avgiftene i Norge har økt kraftig siden 2013, samtidig som vi ser en eksplosjonsartet økning i subsidiert utenlandsk netthandel, og hvorvidt dette er en ønsket utvikling
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorvidt utgiftene og tidsbruken knyttet til nasjonale prøver står i samsvar med formålet og den faktiske nytteverdien for elevenes læring
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden har tenkt å gjøre for å sikre tryggheten til innbyggerne i områdene som får økt responstid, med bakgrunn i at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har planer om å fjerne ambulansestasjoner og dagtilbud
 • Spørretimespørsmål fra Bjørn Arild Gram (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden er enig i at kommuner i distriktsområder ikke skal påføres ekstra kostnader som følge av tilpassede beredskapsløsninger, og hvordan staten kan bidra til å utvikle finansieringsmodeller som kompenserer disse kommunene
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi i dag har en utfyllende lovgivning som kan beskytte syke sårbare mennesker på en god nok måte mot utnytting fra miljøer og virksomheter, med bakgrunn i reportasjer om Addictologi-miljøet
 • Spørretimespørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om statsråden er fornøyd med situasjonen og mener at bevilgningene til profesjonsutdanningene er tilfredsstillende, med bakgrunn i ledige sykepleierstillinger og lærerstillinger som er besatt av ufaglærte, og hva statsråden tenker å gjøre for å komme ut av uføret
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at den akuttmedisinske beredskapen i distriktene er så sterkt nedbygd at det lokale brannvesenet i større og større grad er først på plass og må ivareta funksjoner som tilligger ambulansetjenesten og politiet, og hvorvidt statsråden er bekvem med utviklingen og de utfordringene dette gir for kommunene
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om statsråden er enig i at kutt i norsk matproduksjon er et uaktuelt virkemiddel for å få ned de nasjonale klimagassutslippene, og at jordbruket må måles i utslipp per produsert enhet, slik det er omtalt i innstillingen til jordbruksmeldingen
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke forpliktende tiltak statsråden har bedt helseforetakene om å gjennomføre for å nå responstidsmålene for ambulanse
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at det er ønske om å bevare lokal kunnskap i anbudet på drift av ambulansebåttjenesten på Lopphavet, og hvorvidt norsk lov står i veien for å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudet, da dette kan begrense den reelle konkurransen
 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan det henger sammen at regjeringen i sin politiske plattform sier at den vil videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene, samtidig som at støtten til tannbehandling kuttes for femte år på rad
 • Muntlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om korleis statsministaren kan forsvare å leggje fram eit statsbudsjett som igjen legg opp til at politidistrikta må kutte i sine driftsbudsjett for neste år