Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (101 - 120 av 175)

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om regjeringen vil gå inn for å forlenge bidraget i Frontex' middelhavsoperasjon, med henvisning til at skipet Olympic Commander, ved sin kombinasjon av mannskaper fra politiet, Sjøforsvaret og sivile, er best er i stand til å avsløre menneskesmuglere, stoppe narkotikasmugling m.m
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

  Om hva regjeringen vil gjøre for at flere studenter fra utviklingsland skal komme til Norge for å studere
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om statsråden mener det er faglig forsvarlig med ytterligere kutt i driften av norske fengsler i 2018, samtidig som regjeringen bruker betydelige millioner på dyre fengselsplasser i Nederland
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Fremsatt av: Nisrin Morabit (SV)

  Besvart: 15.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden følger opp arbeidet med å hindre antibiotikaresistens fra produksjon av medikamenter som norske sykehus kjøper inn
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om hva statsråden kan gjøre for å sikre at flere små aktører innen bygg og anlegg kan samarbeide om små og mellomstore kontrakter på veg- og banebygging, og hvorvidt hun er villig til å endre konkurranseloven slik at den ikke kommer i veien for dette målet
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden vil sørge for at et norsk offentlig eierskapsregister som er åpent tilgjengelig, inkluderer børsnoterte selskaper og omfatter alle eiere, for å styrke innsatsen mot skattekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om dagens nivå på innskuddsgarantien i norske banker vil bli videreført i tråd med Banklovkommisjonens anbefalinger, med henvisning til at gjeldende norsk regelverk om at innskudd er sikret med inntil 2 millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond er under press fra EU
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvilke initiativ statsråden har tatt internasjonalt for å finne en løsning på kabotasjespørsmålet etter at han orienterte om dette i Stortinget i vår
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan stadfeste at det ikkje har vært gjennomført inspeksjon på bruer i tråd med dei rutinane som ligg føre, og kva han i tilfelle vil gjere for å sikre at bruene er trygge slik lova krev
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

  Om statsråden vil gå i dialog med KS og fylkeskommunene om hvordan utvikling og innkjøp av digitale læringsressurser og læremidler i grunnopplæringa best kan organiseres
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

  Om statsråden vil sørgje for at det snarast mogleg vert innført ein utdanningsmodell for ambulansearbeidarfaget som sikrar at lærlingar kan bemanne ambulansen
 • Muntlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor statsråden legger opp til lavere ambisjoner for utslippsreduksjon i kystruteanbudet enn hva regjeringen selv og Stortinget har forpliktet seg til i både Paris-avtalen og i Nasjonal transportplan
 • Muntlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva slags tiltak som er mest aktuelle for å bedre pleiepengeordningen, med bakgrunn i at et samlet storting nå har bedt regjeringen komme tilbake med forslag om endringer som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver
 • Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva som er status for samordning av digitalisering i kommunene, med bakgrunn i utfordringene i offentlig sektor med sårbarhet knyttet til å forvalte personopplysninger og etterslep i investeringer, oppgraderinger og såkalt digital infrastruktur
 • Muntlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om å sørgja for at det italienske oljeselskapet Eni tettar sikkerheitsavvika om bord på Goliat-plattforma som Petroleumstilsynet påpeiker, ikkje berre på papiret, men òg i verkelegheita, med bakgrunn i at feil og manglar på plattforma vart oppdaga allereie i 2015
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorfor statsråden valgte ikke å møte folk og folkevalgte i Troms og Finnmark i et møte han selv kalte inn til, og hvorvidt det er fordi han selv ser at tvangsvedtaket om sammenslåing er uklokt, og at det er vanskelig å forsvare i direkte møte med de berørte
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kvifor arbeidsministeren set ideen om fleksibilitet i arbeidsmarknaden høgare enn verkelegheita til arbeidstakarane som har behov for føreseielegheit og tryggleik, når bemanningsselskapa skal få auka høve til å bruka mellombelse tilsetjingar og ikkje treng å forplikta seg til eit bestemt tal timar arbeid per veke
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om barn og voksne i psykisk helsevern som opplever forsinkelser og ventetid før helsehjelpen kan starte, og hvordan statsråden skal sikre at pakkeforløpene kommer alle som har behov for det, til gode
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om korleis dei ulike hjelpeetatane kan samarbeide betre i det daglege for å hjelpe personar med alvorleg psykisk sjukdom og store rusproblem, med bakgrunn i at ein i Rogaland har gjort seg gode erfaringar med at brannvesenet saman med andre etatar hjelper bebuarar som er sterkt hjelpetrengande
 • Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om at den viktigste årsaken til at unge mennesker blir uføretrygdet, er psykiske problemer, og hvordan statsråden skal sikre gode lavterskeltjenester ute i kommunene når pengene ikke når frem