Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (141 - 160 av 289)

 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I forbindelse med jernbanereformen har statsråden tidligere uttalt at de ansatte ved jernbanen skal behandles godt og blant annet ikke fratas opptjente pensjonsrettigheter. Renhold av tog blir nå konkurranseutsatt. Det berører over 200 ansatte, flesteparten kvinner. Ved en slik konkurranseutsetting mister i praksis alle over 55 år muligheten til å gå av med AFP. Mener statsråden at en slik forringelse av pensjonsrettigheter er holdbar, og hva vil han gjøre for å rette opp denne urimeligheten?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt regjeringen vil fremme forslag om endring i avgiftspolitikken for å redusere grensehandelen og gi norsk næringsliv bedre og mer forutsigbare rammevilkår
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I behandlingen av Innst. 52 S (2017-2018) vedtok Stortinget at det ikke skulle brukes tvang overfor kommuner for å få dem til å slå seg sammen. Kan statsråden bekrefte at han kommer til å respektere dette vedtaket, og at han ikke vil ta initiativ til omkamp om frivillighetsprinsippet?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om økning i reiselivsmomsen, og hvorvidt statsråden kan avkrefte eller bekrefte at steder som Hotell Jeløy Radio i fremtiden kan belage seg på forutsigbare rammebetingelser
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Det er ein vedvarande konflikt mellom Helse Bergen og Bergen kommune når det gjeld utvikling av barseltilbodet når helseføretaket skal redusere ansvaret for barseltilbodet frå fem til to døgn, utan at dette blir kompensert i kommunen med midlar. Kan statsråden svare på kor mykje eit liggjedøgn på barselavdeling kostar, og kva Helse Bergen årleg vil spare på å kutte ansvaret med tre liggjedøgn for kvinner/barn, og kan statsråden forklare kvifor regjeringa ikkje grip inn og sikrar kommunen sine interesser?
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvorvidt statsråden er enig i vurderingene om at det ikke er tap av husdyr som er begrunnelsen for å ta ut ulveflokker, men andre årsaker, og om han i så fall kan oppgi hvilke
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.12.2017

  Besvart: 10.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at politiets ressurser ikke brukes på å straffe rusmisbrukere som sliter, men heller går til å ta bakmenn og langere
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om statsråden i det heile er bekymra for utviklinga i norske fiskeri, der tilgang til havet betyr mindre og tilgang til pengar meir, for kven som får delta i fiskeria
 • Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil sørge for at lærernormen også innrettes sånn at vi er sikre på at økte lærerressurser gir mer læring
 • Muntlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden kan forsikre Stortinget om at han vil gjennomføre vedtaket om en lærernorm som hans eget parti har vært med på, og jobbe aktivt for å løse de utfordringene innføringen av norm skaper
 • Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt statsråden har en plan for hvordan vi skal klare å rekruttere tilstrekkelig med lærere, med bakgrunn i at det er enighet i Stortinget om å innføre en ny norm
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Marit Berger Røsland

  Om korleis det vil vere mogleg å sikre rimeleg energi til både industrien vår og det norske folket elles i framtida, når EU sine konkurransereglar forbyr Noreg å skjerme norsk industri, samstundes som me, ifølgje regjeringa sitt forslag, vil gi EU makt over infrastrukturen som overfører norsk energi
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvordan statsråden vil forholde seg til søknadene om dispensasjonsadgang i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy, med bakgrunn i at statsråden har valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil sørge for at fagfornyelsen også følges opp av en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, med bakgrunn i spørsmålet om forholdet mellom nasjonal styring og lærerens faglige skjønn
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Aftenposten avslørte tirsdag at over 200 norske kommuner og helseforetak har hatt avtale med selskapet Orange Helse om levering av helsevikarer. Selskapet har fakturert det offentlige Norge nær 1 milliard kroner. Eierne organiserer virksomheten i lavskattland og har hatt transaksjoner gjennom et skatteparadis. Hvordan mener statsråden at hensynet til pasientsikkerheten ivaretas når kommuner og helseforetak bruker vikarer fra bemanningsbyråer, og hva tenker statsråden om at skattepenger havner i skatteparadiser?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om statsråden vil vurdere lovendringer, slik at barneloven og barnevernsloven gjelder for arbeidet med alle etterlatte barn som har fast bosted i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvor mye politireformen er anslått å koste, og hvordan dette skal finansieres, med bakgrunn i bekymring for at det ikke er avsatt tilstrekkelig med midler til gjennomføring av reformen
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om hva statens oljeinntekter fra gjenværende reserver vil være i 2030 gitt en oljepris på 30 dollar per fat i 2030, med henvisning til lønnsomhet og risiko og at staten bør ha en mer aktiv vurdering av risikoene ved lav oljepris
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette i gang som kan sørge for lidelser blir diagnostisert, og at de som er syke kan få den hjelpen de trenger, med bakgrunn i en studie som avdekker at personer med alkoholproblemer, angst og depresjon ikke blir diagnostisert
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.11.2017

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I 2013 gikk Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, inn for at eiere av fredede bygninger skulle få skattefradrag for restaureringskostnader og fritak for kommunal eiendomsskatt. Likevel har Høyre unnlatt å følge opp denne saken i den perioden partiet har sittet i regjering. Hva har skjedd med Høyres politikk på dette feltet i tiden etter?