Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 13 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2009 Innst. 13 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt fordeling av rammeområde 17, transport og kommunikasjon på inntekts- og utgiftskapitler inkl. fullmakter, under Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (programområde Kystforvaltning), og videre kapitler under Fornyings- og administrasjonsdepartementet (programområde Forvaltningsutvikling og IKT-politikk) og Justis- og politidepartementet (Nødnett). Netto rammebeløp for rammeområde 17 er kroner 28 209 677 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2009