Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 10 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2009 Innst. 10 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for rammeområde 14 - konstitusjonelle institusjoner for 2008. Det er bevilget 1 598 683 kroner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) og Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. På Stortingets budsjett er post 70 Tilskudd til partigruppene, økt med 1 015 000 kroner i forhold til budsjettforslaget, mot en tilsvarende reduksjon på post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Bakgrunnen for endringen var Stortingets vedtak om endring i reglene for tildeling av gruppetilskudd slik at også opposisjonspartier med to representanter skal være berettiget til et halvt opposisjonstilksudd. Forøvrig er vedtaket i tråd med budsjettforslaget. Innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen var enstemmig

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2009