Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Prop 1 S Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 15 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 02.12.2009 Innst. 15 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2010 for de budsjettkapitler som hører inn under Arbeidsdepartementet, Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet og Fiskeridepartementet, innenfor rammeområde 7. Rammeområde 7 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 293 149 986 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2009