Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 11 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 11 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2010 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 128,7 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges nesten 99 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet etter forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med subsidiær støtte fra Kristelig Folkepart og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2009