Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 6 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2009 Innst. 6 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2010 for de kapitler som hører inn under justis- og politidepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgifter utgjør om lag 21 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2009