Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokument: (Innst. 468 S (2016–2017), jf. Prop. 140 S (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 8 [11:14:40]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal (Innst. 468 S (2016–2017), jf. Prop. 140 S (2016–2017))