Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (109)

 • Innst. 121 S (2021-2022)

  Dokument 8:5 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Naomi Ichihara Røkkum, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ane Breivik og Sofie Høgestøl om å innføre en fravikelig samboerlov
 • Innst. 108 S (2021-2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2021
 • Innst. 107 S (2021-2022)

  Dokument 3:9 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene
 • Innst. 106 S (2021-2022)

  Dokument 3:15 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser
 • Innst. 105 S (2021-2022)

  Dokument 3:10 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020
 • Innst. 104 S (2021-2022)

  Prop. 46 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet (midlertidige endringer i bostøtten, ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter i perioden januar til mars, og økt rammetilskudd til kommunene)
 • Innst. 103 S (2021-2022)

  Prop. 45 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)
 • Innst. 102 L (2021-2022)

  Prop. 44 L (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven)
 • Innst. 101 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om å be Riksrevisjonen om å gjennomføre særlige undersøkelser av Stortingets økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene
 • Innst. 100 S (2021-2022)

  Prop. 36 S (2021–2022), Prop. 39 S (2021–2022) og Dokument 8:49 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2021 og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Sofie Marhaug og Marie Sneve Martinussen om tilbakebetaling av statens økte strøminntekter for å sikre strømhjelp til alle før jul
 • Innst. 99 S (2021-2022)

  Prop. 23 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 98 S (2021-2022)

  Meld. St. 6 (2021–2022) og Meld. St. 7 (2021–2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om tilbaketrekking av proposisjoner
 • Innst. 97 S (2021-2022)

  Prop. 38 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
 • Innst. 96 S (2021-2022)

  Dokument 8:28 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen om gjeninnføring av feriepenger til de arbeidsløse
 • Innst. 95 L (2021-2022)

  Dokument 8:28 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen om gjeninnføring av feriepenger til de arbeidsløse
 • Innst. 94 S (2021-2022)

  Prop. 28 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 93 S (2021-2022)

  Meld. St. 35 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 92 S (2021-2022)

  Dokument 8:17 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug og Irene Ojala om å sikre et godt sykehustilbud til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Innst. 91 S (2021-2022)

  Dokument 8:8 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om en tannhelsereform for å behandle tennene som en del av kroppen
 • Innst. 90 S (2021-2022)

  Dokument 8:9 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å bevare Ullevål sykehus, å bevare Gaustad sykehus som psykiatrisk sykehus og bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen
 • Innst. 89 S (2021-2022)

  Dokument 8:20 S (2021–2022)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sylvi Listhaug og Frank Edvard Sve om drenering av fjellskredområdet ved Åkneset
 • Innst. 88 S (2021-2022)

  Dokument 8:15 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Hege Bae Nyholt, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og skjerpe arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret
 • Innst. 87 L (2021-2022)

  Dokument 8:15 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Hege Bae Nyholt, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og skjerpe arbeidstakerbegreper og arbeidsgiveransvaret
 • Innst. 86 S (2021-2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2018
 • Innst. 85 S (2021-2022)

  Dokument 8:13 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV
 • Innst. 84 L (2021-2022)

  Prop. 40 L (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Innst. 83 S (2021-2022)

  Prop. 20 S (2021–2022)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 82 L (2021-2022)

  Prop. 37 L (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 81 S (2021-2022)

  Prop. 29 S (2021–2022) og Prop. 24 S (2021–2022), kap. 541 og 542

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 80 S (2021-2022)

  Prop. 22 S (2021–2022), med unntak av kap. 290, 291, 292, 3291 og 3292, Prop. 26 S (2021–2022), kap. 1137 og Prop. 27 S (2021–2022), kap. 923 og kap. 3923

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet, Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 79 S (2021-2022)

  Prop. 2 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet (driftskreditt til Nye Veier AS og kostnadsrammer) og revisjon av bompengepakke (fylkesveg)
 • Innst. 78 S (2021-2022)

  Prop. 27 S (2021–2022), unntatt kap. 923, 2540 og 3923

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 77 S (2021-2022)

  Prop. 26 S (2021–2022), unntatt kap. 1137

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 76 S (2021-2022)

  Dokument 8:4 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Sofie Marhaug og Lan Marie Nguyen Berg om å stanse tildelingen av letetillatelser på norsk sokkel
 • Innst. 75 L (2021-2022)

  Prop. 32 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
 • Innst. 74 S (2021-2022)

  Prop. 25 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet
 • Innst. 73 L (2021-2022)

  Prop. 16 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)
 • Innst. 72 S (2021-2022)

  Prop. 24 S (2021–2022), unntatt kap. 541 og 542

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 71 S (2021-2022)

  Prop. 22 S (2021–2022), kap. 290, 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 70 S (2021-2022)

  Prop. 21 S (2021–2022), kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 69 S (2021-2022)

  Prop. 30 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 68 L (2021-2022)

  Prop. 4 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)
 • Innst. 67 S (2021-2022)

  Prop. 21 S (2021–2022), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 66 S (2021-2022)

  Prop. 19 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjett 2021 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 65 S (2021-2022)

  Dokument 8:16 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å sikre rettigheter til dagpenger og sykepenger for alle arbeidstakere uten aldersdiskriminering
 • Innst. 64 S (2021-2022)

  Prop. 21 S (2021–2022) unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 63 S (2021-2022)

  Prop. 18 S (2021–2022)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet
 • Innst. 62 L (2021-2022)

  Prop. 31 L (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)
 • Innst. 61 L (2021-2022)

  Prop. 34 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
 • Innst. 60 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av nytt medlem til Stortingets ansvarskommisjon
 • Innst. 59 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet
 • Innst. 58 S (2021-2022)

  Prop. 17 S (2021–2022) og Prop. 27 S (2021–2022), kap 2540

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 57 S (2021-2022)

  Prop. 240 S (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 24. april 2014 mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og for å forebygge skatteunndragelse, undertegnet i Oslo den 8. september 2021
 • Innst. 56 S (2021-2022)

  Prop. 235 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen
 • Innst. 55 L (2021-2022)

  Prop. 235 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.)
 • Innst. 54 S (2021-2022)

  Prop. 233 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411
 • Innst. 53 L (2021-2022)

  Prop. 233 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven)
 • Innst. 52 L (2021-2022)

  Prop. 226 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.
 • Innst. 51 L (2021-2022)

  Prop. 223 L (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)
 • Innst. 50 S (2021-2022)

  Prop. 208 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852
 • Innst. 49 L (2021-2022)

  Prop. 208 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer
 • Innst. 48 L (2021-2022)

  Prop. 242 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)
 • Innst. 47 L (2021-2022)

  Prop. 3 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)
 • Innst. 46 S (2021-2022)

  Dokument 8:6 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Tobias Drevland Lund, Hege Bae Nyholt og Sofie Marhaug om å holde barnetrygden utenfor ved beregningen av økonomisk sosialhjelp
 • Innst. 45 L (2021-2022)

  Prop. 12 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)
 • Innst. 44 L (2021-2022)

  Prop. 33 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19
 • Innst. 43 L (2021-2022)

  Prop. 13 L (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i mineralloven (retting av inkurier)
 • Innst. 42 S (2021-2022)

  Prop. 244 S (2020–2021)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (korona- og influensavaksinasjonsprogrammet) og orienteringer under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)
 • Innst. 41 S (2021-2022)

  Prop. 232 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 40 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap – BERIKTIGET
 • Innst. 39 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Ombudsnemnda for Forsvaret
 • Innst. 38 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av riksrevisorer med varamedlemmer
 • Innst. 37 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 36 S (2021-2022)

  Dokument 8:10 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom
 • Innst. 35 L (2021-2022)

  Dokument 8:2 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Innst. 34 L (2021-2022)

  Prop. 10 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.)
 • Innst. 33 S (2021-2022)

  Dokument 8:21 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken og Marian Hussein om å midlertidig oppheve fraværsgrensa i videregående skole
 • Innst. 32 L (2021-2022)

  Prop. 9 L (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
 • Innst. 31 L (2021-2022)

  Prop. 11 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)
 • Innst. 30 S (2021-2022)

  Prop. 8 S (2021–2022) og Dokument 8:11 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Sofie Marhaug om strakshjelp med strømregninga for folk med dårlig råd
 • Innst. 29 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg av medlemmer til Norges Banks representantskap
 • Innst. 28 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i etterlønnsordninger for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere – BERIKTIGET
 • Innst. 27 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
 • Innst. 26 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)
 • Innst. 25 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd.
 • Innst. 24 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid
 • Innst. 23 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling
 • Innst. 22 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)
 • Innst. 21 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Innst. 20 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
 • Innst. 19 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 18 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2022
 • Innst. 17 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2022
 • Innst. 16 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)
 • Innst. 15 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3) – BERIKTIGET
 • Innst. 13 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og Dokument 8:12 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) og Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å redde fødeavdelingen i Kristiansund
 • Innst. 10 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
 • Innst. 7 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
 • Innst. 5 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og Prop. 1 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland.
 • Innst. 4 L (2021-2022)

  Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop . 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll mv. 2022 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2021-2022)

  Prop. 1 LS (2021–2022), Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022), Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2022
 • Innst. 2 S (2021-2022)

  Meld. St. 1 (2021–2022), Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2022 og forslaget til statsbudsjett for 2022
 • Innst. 1 S (2021-2022)

  Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter