Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (397)

 • Innst. 397 S (2019-2020)

  Dokument 8:111 S (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon for å granske Equinors utenlandsinvesteringer og eierstyringen av Equinor
 • Innst. 396 L (2019-2020)

  Prop. 133 L (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)
 • Innst. 395 L (2019-2020)

  Prop. 132 L (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen)
 • Innst. 394 S (2019-2020)

  Dokument 8:127 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om forskudd til arbeidsledige som ikke har fått penger de har rett på
 • Innst. 393 S (2019-2020)

  Prop. 38 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E18 Lysaker–Ramstadsletta i Akershus
 • Innst. 392 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Innst. 391 S (2019-2020)

  Dokument 8:120 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni og Sandra Borch om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon
 • Innst. 390 L (2019-2020)

  Prop. 98 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)
 • Innst. 389 L (2019-2020)

  Prop. 89 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)
 • Innst. 388 S (2019-2020)

  Dokument 17 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2019
 • Innst. 387 S (2019-2020)

  Meld. St. 23 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
 • Innst. 386 L (2019-2020)

  Prop. 125 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19)
 • Innst. 385 L (2019-2020)

  Prop. 130 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.)
 • Innst. 384 L (2019-2020)

  Prop. 128 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Innst. 383 S (2019-2020)

  Prop. 105 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2021
 • Innst. 382 S (2019-2020)

  Meld. St. 20 (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak
 • Innst. 381 L (2019-2020)

  Prop. 122 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)
 • Innst. 380 S (2019-2020)

  Prop. 118 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.)
 • Innst. 379 S (2019-2020)

  Meld. St. 16 (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold
 • Innst. 378 S (2019-2020)

  Dokument 8:76 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Solfrid Lerbrekk, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om etterlønnsavtaler for politikere – like rettigheter for kong Salomo og Jørgen hattemaker
 • Innst. 377 S (2019-2020)

  Dokument 8:40 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Hans Inge Myrvold og Marit Arnstad om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge
 • Innst. 376 S (2019-2020)

  Dokument 8:78 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Siv Mossleth om at Statsbygg ikke skal selge bygningene på studiested Nesna
 • Innst. 375 S (2019-2020)

  Dokument 8:44 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken om tiltak for å få ned klimagassutslippene
 • Innst. 374 S (2019-2020)

  Dokument 8:45 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om styrkede abortrettigheter
 • Innst. 373 S (2019-2020)

  Meld. St. 12 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018–2019
 • Innst. 372 S (2019-2020)

  Prop. 120 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 371 S (2019-2020)

  Dokument 8:64 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe og Siv Mossleth om å styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetenesta
 • Innst. 370 S (2019-2020)

  Meld. St. 14 (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Kompetansereformen – Lære hele livet
 • Innst. 369 S (2019-2020)

  Dokument 8:90 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes om transporttiltak i krisetid
 • Innst. 368 S (2019-2020)

  Prop. 95 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om luftfart, veg og post
 • Innst. 367 S (2019-2020)

  Dokument 8:94 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes, Petter Eide og Arne Nævra om fjerning av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten under koronapandemien
 • Innst. 366 L (2019-2020)

  Prop. 124 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
 • Innst. 365 S (2019-2020)

  Dokument 8:95 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet
 • Innst. 364 L (2019-2020)

  Prop. 131 L (2019–2020)

  Innstilling frå finanskomiteen om Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 363 L (2019-2020)

  Prop. 129 L (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Innst. 362 L (2019-2020)

  Prop. 126 L (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 361 L (2019-2020)

  Prop. 107 LS (2019-2020), unntatt skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven samt endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft og endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
 • Innst. 360 S (2019-2020)

  Meld. St. 2 (2019-2020), Prop. 107 LS (2019-2020) - S-delen, Prop. 117 S (2019-2020), Prop. 127 S (2019-2020) og Redegjørelse av finansministeren i Stortinget 12. mai 2020

  Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2020, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2020, om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2020, om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet og om Redegjørelse av finansministeren om revidert nasjonalbudsjett
 • Innst. 359 L (2019-2020)

  Prop. 123 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Innst. 358 L (2019-2020)

  Prop. 119 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Innst. 357 L (2019-2020)

  Prop. 80 L (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)
 • Innst. 356 S (2019-2020)

  Meld. St. 3 (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2019
 • Innst. 355 S (2019-2020)

  Dokument 8:75 S (2019–2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og Freddy André Øvstegård om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet
 • Innst. 354 S (2019-2020)

  Dokument 8:108 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Georg Dale, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen, Helge André Njåstad, Terje Halleland og Roy Steffensen om å sikre fremdrift i prosjektet E39 Rogfast
 • Innst. 353 S (2019-2020)

  Meld. St. 22 (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2020
 • Innst. 352 S (2019-2020)

  Dokument 9 (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Rapport fra Norges Banks representantskap for 2019
 • Innst. 351 L (2019-2020)

  Prop. 113 L (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven
 • Innst. 350 S (2019-2020)

  Meld. St. 10 (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Høytflyvende satellitter – jordnære formål – En strategi for norsk romvirksomhet
 • Innst. 349 S (2019-2020)

  Dokument 8:100 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om å sikre omsorgspenger til foreldre som må jobbe mindre på grunn av reduserte åpningstider i barnehagene og SFO
 • Innst. 348 S (2019-2020)

  Dokument 8:99 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om straff for påvirkning til trygdemisbruk
 • Innst. 347 S (2019-2020)

  Dokument 8:102 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om tiltak for å styrke de seriøse aktørene i arbeidslivet og øke rekrutteringen til håndverksyrkene
 • Innst. 346 S (2019-2020)

  Dokument 2 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2019
 • Innst. 345 S (2019-2020)

  Prop. 99 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2020/2021)
 • Innst. 344 S (2019-2020)

  Dokument 8:92 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om etablering av beredskapslagring av matkorn
 • Innst. 343 S (2019-2020)

  Dokument 8:89 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Åsunn Lyngedal, Nils Kristen Sandtrøen og Cecilie Myrseth om etablering av et nasjonalt cluster for utvikling og produksjon av vaksiner
 • Innst. 342 S (2019-2020)

  Dokument 8:88 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Roy Steffensen og Bjørnar Laabak om nye virkemidler for bekjempelse av kriminalitet
 • Innst. 341 S (2019-2020)

  Dokument 5 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2019
 • Innst. 340 S (2019-2020)

  Meld. St. 17 (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Noen saker om jernbane
 • Innst. 339 S (2019-2020)

  Prop. 78 S (2019–2020)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret
 • Innst. 338 L (2019-2020)

  Prop. 107 LS (2019–2020), skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven

  Innstilling fra finanskomiteen om ny § 15-4 i skattebetalingsloven og endring i SI-loven (nye regler for utsatt betaling av skatt, avgift mv.)
 • Innst. 337 L (2019-2020)

  Prop. 116 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 336 L (2019-2020)

  Dokument 8:82 LS (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Engen-Helgheim, Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Helge André Njåstad om tiltak for kontroll på grensen ved en ny migrantstrøm til Norge – BERIKTIGET
 • Innst. 335 L (2019-2020)

  Prop. 54 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.)
 • Innst. 334 S (2019-2020)

  Prop. 62 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Vilje til beredskap – evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarssektoren
 • Innst. 333 S (2019-2020)

  Dokument 8:106 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken
 • Innst. 332 S (2019-2020)

  Dokument 8:103 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Mona Fagerås og Audun Lysbakken om behovet for raskt å øke ekstrabevilgninger til kommunesektoren under koronakrisen
 • Innst. 331 S (2019-2020)

  Dokument 8:84 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold og Geir Adelsten Iversen om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2 000 dekar dyrka mark årlig innen 2026
 • Innst. 330 S (2019-2020)

  Dokument 8:69 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket
 • Innst. 329 S (2019-2020)

  Dokument 4 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen
 • Innst. 328 L (2019-2020)

  Prop. 66 L (2019–2020) kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)
 • Innst. 327 S (2019-2020)

  Dokument 7:1 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2019
 • Innst. 326 L (2019-2020)

  Prop. 64 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om Eldreombudet
 • Innst. 325 S (2019-2020)

  Dokument 4:1 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
 • Innst. 324 L (2019-2020)

  Prop. 79 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven (strafferamme og administrative reaksjoner) – BERIKTIGET
 • Innst. 323 L (2019-2020)

  Prop. 50 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda)
 • Innst. 322 L (2019-2020)

  Prop. 81 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov)
 • Innst. 321 L (2019-2020)

  Prop. 42 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)
 • Innst. 320 L (2019-2020)

  Prop. 55 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)
 • Innst. 319 L (2019-2020)

  Prop. 82 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)
 • Innst. 318 S (2019-2020)

  Prop. 77 LS (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94
 • Innst. 317 L (2019-2020)

  Prop. 77 LS (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff
 • Innst. 316 L (2019-2020)

  Prop. 93 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse)
 • Innst. 315 L (2019-2020)

  Prop. 88 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.)
 • Innst. 314 L (2019-2020)

  Prop. 87 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten)
 • Innst. 313 L (2019-2020)

  Prop. 86 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)
 • Innst. 312 S (2019-2020)

  Prop. 85 LS (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga)
 • Innst. 311 L (2019-2020)

  Prop. 85 LS (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.
 • Innst. 310 L (2019-2020)

  Prop. 84 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)
 • Innst. 309 L (2019-2020)

  Prop. 97 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)
 • Innst. 308 S (2019-2020)

  Prop. 91 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302
 • Innst. 307 L (2019-2020)

  Prop. 91 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i tjenesteloven (geoblokkering)
 • Innst. 306 L (2019-2020)

  Prop. 106 L (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. – utsatt iverksettelse)
 • Innst. 305 L (2019-2020)

  Prop. 90 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)
 • Innst. 304 S (2019-2020)

  Dokument 8:77 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Terje Halleland og Jon Georg Dale om en effektiv forvaltning av ulvebestanden i tråd med bestandsmålet
 • Innst. 303 S (2019-2020)

  Prop. 61 LS (2019–2020)

  Innstiling fra arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628
 • Innst. 302 L (2019-2020)

  Prop. 96 L (2019–2020) unntatt friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)
 • Innst. 301 S (2019-2020)

  Dokument 8:54 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid
 • Innst. 300 S (2019-2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli–31. desember 2019
 • Innst. 299 S (2019-2020)

  Meld. St. 13 (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019
 • Innst. 298 S (2019-2020)

  Dokument 8:85 S (2019–2020) og Dokument 8:86 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om å evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge og å støtte og bidra til den humanitære løsningen varslet av den tyske regjeringen og Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer
 • Innst. 297 L (2019-2020)

  Dokument 8:67 L (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus, Runar Sjåstad, Ruth Grung og Dag Terje Andersen om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt
 • Innst. 296 L (2019-2020)

  Prop. 34 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i bioteknologiloven mv.
 • Innst. 295 L (2019-2020)

  Prop. 71 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)
 • Innst. 294 L (2019-2020)

  Prop. 61 LS (2019–2020)

  Innstiling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.)
 • Innst. 293 L (2019-2020)

  Prop. 60 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår)
 • Innst. 292 S (2019-2020)

  Dokument 8:80 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om tydeliggjøring av folketrygdlovens regler og forpliktelser til internasjonale avtaler
 • Innst. 291 S (2019-2020)

  Meld. St. 21 (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer
 • Innst. 290 L (2019-2020) (Midlertidig)

  Prop. 114 L (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 289 L (2019-2020)

  Prop. 112 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Innst. 288 S (2019-2020)

  Dokument 8:47 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om å rette opp urettferdige helsekutt
 • Innst. 287 L (2019-2020)

  Prop. 111 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 286 L (2019-2020)

  Prop. 110 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19)
 • Innst. 285 L (2019-2020)

  Prop. 109 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)
 • Innst. 284 L (2019-2020)

  Prop. 103 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Innst. 283 L (2019-2020)

  Prop. 115 L (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Innst. 282 L (2019-2020)

  Prop. 104 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Innst. 281 S (2019-2020)

  Dokument 8:51 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken og Hege Haukeland Liadal om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom
 • Innst. 280 S (2019-2020)

  Dokument 8:62 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen
 • Innst. 279 S (2019-2020)

  Dokument 8:21 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om bærekraftig turistfiske
 • Innst. 278 S (2019-2020)

  Dokument 8:46 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson og Torgeir Knag Fylkesnes om nødvendige endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner
 • Innst. 277 S (2019-2020)

  Dokument 8:61 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Jon Engen-Helgheim, Kari Kjønaas Kjos, Åshild Bruun-Gundersen, Erlend Wiborg, Hans Andreas Limi, Silje Hjemdal, Tor André Johnsen, Bård Hoksrud og Bengt Rune Strifeldt om å avvikle fylkeskommunen for å kutte byråkrati og bringe tjenestene nærmere innbyggerne
 • Innst. 276 S (2019-2020)

  Dokument 14 (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2019 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 275 L (2019-2020)

  Prop. 94 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.
 • Innst. 274 L (2019-2020)

  Prop. 96 L (2019–2020) endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)
 • Innst. 273 L (2019-2020)

  Prop. 102 L (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Innst. 272 S (2019-2020)

  Dokument 8:83 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om større bruk av to- og trefelts veier i stedet for firefelts motorveier
 • Innst. 271 S (2019-2020)

  Dokument 8:74 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch og Bengt Fasteraune om bedre flytilbud på kortbanenettet
 • Innst. 270 S (2019-2020)

  Prop. 43 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett
 • Innst. 269 L (2019-2020)

  Prop. 43 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)
 • Innst. 268 S (2019-2020)

  Dokument 8:72 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold og Per Olaf Lundteigen om å respektere lokaldemokratiet og utrede fortsatt sykehusdrift på Ullevål i tråd med Oslo bystyres vilje
 • Innst. 267 S (2019-2020)

  Dokument 8:73 S (2019–2020)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Bengt Fasteraune og Per Olaf Lundteigen om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta
 • Innst. 266 S (2019-2020)

  Dokument 8:66 S (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni og Kjersti Toppe om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer
 • Innst. 265 S (2019-2020)

  Dokument 8:42 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes om fergealternativ på E39
 • Innst. 264 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 263 S (2019-2020)

  Dokument 8:38 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand og Sigbjørn Gjelsvik om styrking av norsk anleggsbransje
 • Innst. 262 S (2019-2020)

  Dokument 8:8 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser
 • Innst. 261 S (2019-2020)

  Dokument 12:39 (2015–2016)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Helge Thorheim og Kjersti Toppe om endring i § 33 (grunnlovfesting av at Noreg skal ha si eiga pengeeining)
 • Innst. 260 S (2019-2020)

  Dokument 12:13 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg om flytting av § 33 (Norges Bank)
 • Innst. 259 S (2019-2020)

  Dokument 12:34 (2015–2016)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Torhild Aarbergsbotten om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann)
 • Innst. 258 S (2019-2020)

  Dokument 12:19 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Per Olaf Lundteigen om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.)
 • Innst. 257 S (2019-2020)

  Dokument 12:18 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Peter Christian Frølich og Michael Tetzschner om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne) – BERIKTIGET
 • Innst. 256 S (2019-2020)

  Dokument 12:5 (2015–2016) og Dokument 12:32 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Heikki Eidsvoll Holmås om endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) og Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om endring i §§ 4 og 16 (forholdet mellom stat og kirke)
 • Innst. 255 S (2019-2020)

  Meld. St. 7 (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023
 • Innst. 254 S (2019-2020)

  Dokument 8:56 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Gisle Meininger Saudland om etablering av Nav-ombud
 • Innst. 253 S (2019-2020)

  Dokument 8:48 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å rette opp urettferdige velferdskutt
 • Innst. 252 L (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven
 • Innst. 251 L (2019-2020)

  Prop. 49 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.)
 • Innst. 250 L (2019-2020)

  Prop. 40 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.)
 • Innst. 249 L (2019-2020)

  Prop. 31 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)
 • Innst. 248 L (2019-2020)

  Prop. 36 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)
 • Innst. 247 L (2019-2020)

  Prop. 45 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge) – BERIKTIGET
 • Innst. 246 S (2019-2020)

  Dokument 8:65 S (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad og Marit Knutsdatter Strand om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver
 • Innst. 245 L (2019-2020)

  Prop. 83 L (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
 • Innst. 244 L (2019-2020)

  Prop. 75 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)
 • Innst. 243 S (2019-2020)

  Meld. St. 32 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Et kvotesystem for økt verdiskaping. En fremtidsrettet fiskerinæring
 • Innst. 242 S (2019-2020)

  Dokument 8:28 S (2019–2020), Dokument 8:30 S (2019–2020) og Redegjørelse fra helseministeren om situasjonen i luftambulansetjenesten

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch og Geir Adelsten Iversen om å forberede offentlig drift av luftambulanseflytjenesten slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Torleif Hamre og Mona Fagerås om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten og Redegjørelse fra helseministeren om situasjonen i luftambulansetjenesten
 • Innst. 241 S (2019-2020)

  Dokument 8:60 S (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne
 • Innst. 240 L (2019-2020)

  Prop. 76 L (2019–2020)

  Innstilling fra den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen om Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)
 • Innst. 239 S (2019-2020)

  Dokument 8:15 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Solfrid Lerbrekk om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel
 • Innst. 238 S (2019-2020)

  Meld. St. 18 (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019–2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)
 • Innst. 237 L (2019-2020)

  Prop. 51 L (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i luftfartsloven (akkreditering)
 • Innst. 236 L (2019-2020)

  Prop. 74 L (2019–2020)

  Innstilling frå næringskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 235 L (2019-2020)

  Prop. 69 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19)
 • Innst. 234 L (2019-2020)

  Prop. 72 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)
 • Innst. 233 S (2019-2020)

  Prop. 73 S (2019–2020) og Prop. 70 LS (2019–2020), S-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 232 L (2019-2020)

  Prop. 70 LS (2019–2020), L-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven (om håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger) og endring i skattebetalingsloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 231 S (2019-2020)

  Prop. 46 LS (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 288/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 745/2017 om medisinsk utstyr og EØS-komiteens beslutning nr. 301/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 746/2017 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
 • Innst. 230 L (2019-2020)

  Prop. 46 LS (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om medisinsk utstyr
 • Innst. 229 L (2019-2020)

  Prop. 47 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser)
 • Innst. 228 S (2019-2020)

  Dokument 8:27 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Arild Grande om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien
 • Innst. 227 S (2019-2020)

  Dokument 8:127 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig lederlønnskuttreform
 • Innst. 226 S (2019-2020)

  Dokument 8:18 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Geir Pollestad og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel
 • Innst. 225 S (2019-2020)

  Meld. St. 8 (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping
 • Innst. 224 S (2019-2020)

  Dokument 8:50 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Nils Kristen Sandtrøen om å stoppe salget av våre felles norske skoger
 • Innst. 223 S (2019-2020)

  Dokument 8:22 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet
 • Innst. 222 S (2019-2020)

  Dokument 8:37 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Emilie Enger Mehl og Ole André Myhrvold om å forvalte bjørnebestanden ut fra riktig antall bjørn
 • Innst. 221 S (2019-2020)

  Dokument 8:43 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om en bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte utslipp av klimagasser
 • Innst. 220 S (2019-2020)

  Dokument 8:34 S (2019–2020), Dokument 8:49 S (2019–2020) og Dokument 8:53 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om tre representantforslag som omhandler NorthConnect
 • Innst. 219 S (2019-2020)

  Dokument 8:55 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
 • Innst. 218 S (2019-2020)

  Dokument 8:57 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind
 • Innst. 217 L (2019-2020)

  Prop. 68 L (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling)
 • Innst. 216 S (2019-2020)

  Prop. 67 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 215 L (2019-2020)

  Prop. 137 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)
 • Innst. 214 S (2019-2020)

  Prop. 11 LS (2019–2020)

  Innstilling frå justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)
 • Innst. 213 L (2019-2020)

  Prop. 11 LS (2019–2020)

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev)
 • Innst. 212 S (2019-2020)

  Dokument 8:25 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Karin Andersen om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn
 • Innst. 211 S (2019-2020)

  Dokument 3:5 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk
 • Innst. 210 L (2019-2020)

  Prop. 4 L (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)
 • Innst. 209 S (2019-2020)

  Meld. St. 29 (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Opplysningsvesenets fond
 • Innst. 208 L (2019-2020)

  Prop. 130 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
 • Innst. 207 L (2019-2020)

  Prop. 133 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tvisteloven (verdigrensene)
 • Innst. 206 S (2019-2020)

  Dokument 8:175 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt
 • Innst. 205 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – ny § 50 a om særskilte bestemmelser om behandling av meddelelser fra regjeringen om forskrifter som avviker fra gjeldende lovgivning
 • Innst. 204 L (2019-2020)

  Prop. 56 L (2019–2020)

  Innstilling fra den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen om Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)
 • Innst. 203 S (2019-2020)

  Meld. St. 30 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samhandling for betre sjøtryggleik
 • Innst. 202 S (2019-2020)

  Dokument 8:9 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om regulering av cruisenæringen
 • Innst. 201 L (2019-2020)

  Prop. 58 LS (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond og lov om endringer i skattebetalingsloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 200 S (2019-2020)

  Prop. 57 S (2019–2020) og Prop. 58 LS (2019–2020), S-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet og vedtak om endring i stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 199 S (2019-2020)

  Dokument 8:68 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Else-May Norderhus og Åsmund Aukrust om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg
 • Innst. 198 L (2019-2020)

  Prop. 53 LS (2019–2020) L-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 197 S (2019-2020)

  Prop. 52 S (2019–2020), unntatt kap. 2541 post 70, og Prop. 53 LS bokstav B

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet og forslag til endring i stortingsvedtak om flypassasjeravgift for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
 • Innst. 196 S (2019-2020)

  Prop. 35 LS (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61
 • Innst. 195 L (2019-2020)

  Prop. 35 LS (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven)
 • Innst. 194 S (2019-2020)

  Prop. 44 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv. 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1
 • Innst. 193 S (2019-2020)

  Dokument 8:29 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge
 • Innst. 192 S (2019-2020)

  Dokument 8:26 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Kari Elisabeth Kaski om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon
 • Innst. 191 S (2019-2020)

  Meld. St. 11 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Digital transformasjon og utviklingspolitikken
 • Innst. 190 S (2019-2020)

  Dokument 3:4 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere flyktninger og innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid
 • Innst. 189 S (2019-2020)

  Meld. St. 9 (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2018
 • Innst. 188 S (2019-2020)

  Meld. St. 6 (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
 • Innst. 187 S (2019-2020)

  Dokument 8:14 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Per-Willy Amundsen om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen
 • Innst. 186 S (2019-2020)

  Dokument 8:39 S (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Nina Sandberg, Siri Gåsemyr Staalesen, Eirik Sivertsen, Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg, Maria Aasen-Svensrud og Ingrid Heggø om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole
 • Innst. 185 S (2019-2020)

  Dokument 8:23 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold og Marit Knutsdatter Strand om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg
 • Innst. 184 S (2019-2020)

  Dokument 7:2 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Særskilt melding til Stortinget om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger
 • Innst. 183 S (2019-2020)

  Dokument 8:32 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Elise Bjørnebekk-Waagen og Lise Christoffersen om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet
 • Innst. 182 S (2019-2020)

  Dokument 3:13 (2018–2019)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen
 • Innst. 181 S (2019-2020)

  Dokument 8:3 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger
 • Innst. 180 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 179 S (2019-2020)

  Dokument 13 (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2019
 • Innst. 178 L (2019-2020)

  Prop. 39 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)
 • Innst. 177 S (2019-2020)

  Dokument 8:31 S (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Geir Pollestad om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten
 • Innst. 176 L (2019-2020)

  Prop. 30 L (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (opplæring)
 • Innst. 175 S (2019-2020)

  Prop. 29 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018
 • Innst. 174 S (2019-2020)

  Dokument 3:2 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – 2018
 • Innst. 173 L (2019-2020)

  Prop. 33 L (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
 • Innst. 172 S (2019-2020)

  Dokument 4:3 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler
 • Innst. 171 S (2019-2020)

  Meld. St. 25 (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital
 • Innst. 170 S (2019-2020)

  Prop. 8 LS (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394
 • Innst. 169 L (2019-2020)

  Prop. 8 LS (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid)
 • Innst. 168 S (2019-2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Redegjørelse gitt i Stortinget 5. november 2019 av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21
 • Innst. 167 S (2019-2020)

  Dokument 8:24 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torleif Hamre om å sikre grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud
 • Innst. 166 S (2019-2020)

  Dokument 3:3 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene
 • Innst. 165 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring av bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon – regulering av forholdet til sikkerhetslovens forskrifter
 • Innst. 164 S (2019-2020)

  Prop. 7 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen)
 • Innst. 163 S (2019-2020)

  Dokument 8:41 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold og Emilie Enger Mehl om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog
 • Innst. 162 S (2019-2020)

  Prop. 5 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)
 • Innst. 161 L (2019-2020)

  Prop. 5 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven)
 • Innst. 160 S (2019-2020)

  Prop. 41 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.)
 • Innst. 159 S (2019-2020)

  Dokument 8:185 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring
 • Innst. 158 S (2019-2020)

  Dokument 8:167 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner
 • Innst. 157 S (2019-2020)

  Dokument 8:177 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett
 • Innst. 156 S (2019-2020)

  Dokument 8:180 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus
 • Innst. 155 S (2019-2020)

  Dokument 8:181 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk
 • Innst. 154 S (2019-2020)

  Dokument 8:183 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres
 • Innst. 153 S (2019-2020)

  Dokument 8:10 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om styrket dyrevelferd
 • Innst. 152 S (2019-2020)

  Dokument 8:7 S (2019–2020)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni og Geir Pollestad om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn
 • Innst. 151 S (2019-2020)

  Dokument 8:13 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Petter Eide, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om forbud mot fluorskismøring
 • Innst. 150 S (2019-2020)

  Dokument 8:16 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Petter Eide, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om solkraft
 • Innst. 149 S (2019-2020)

  Dokument 8:19 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Geir Pollestad, Ole André Myhrvold og Per Olaf Lundteigen om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge
 • Innst. 148 L (2019-2020)

  Prop. 32 L (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr)
 • Innst. 147 S (2019-2020)

  Dokument 8:150 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr
 • Innst. 146 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 145 S (2019-2020)

  Meld. St. 27 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid
 • Innst. 144 L (2019-2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om lov om informasjonstilgang mv. for Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (Sannhets- og forsoningskommisjonen)
 • Innst. 143 S (2019-2020)

  Dokument 8:12 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket
 • Innst. 142 S (2019-2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk fra Sosialistisk Venstreparti om tilbaketrekking av Representantforslag 11 L (2019–2020) om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død
 • Innst. 141 S (2019-2020)

  Dokument 8:1 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold
 • Innst. 140 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
 • Innst. 139 S (2019-2020)

  Dokument 3:11 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne – GRADERT
 • Innst. 138 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Innst. 137 S (2019-2020)

  Prop. 22 S (2019–2020) unntatt kap. 541 og 542

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 136 S (2019-2020)

  Prop. 24 S (2019–2020), kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 135 S (2019-2020)

  Prop. 25 S (2019–2020), kap. 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 134 S (2019-2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven
 • Innst. 133 S (2019-2020)

  Prop. 28 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2019
 • Innst. 132 S (2019-2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2019
 • Innst. 131 S (2019-2020)

  Prop. 121 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)
 • Innst. 130 L (2019-2020)

  Prop. 124 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)
 • Innst. 129 S (2019-2020)

  Dokument 12:30 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin Kolberg om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg)
 • Innst. 128 S (2019-2020)

  Dokument 12:38 (2015–2016)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget)
 • Innst. 127 S (2019-2020)

  Dokument 8:163 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri
 • Innst. 126 S (2019-2020)

  Dokument 12:40 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer)
 • Innst. 125 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 124 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 123 S (2019-2020)

  Dokument 12:44 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering)
 • Innst. 122 S (2019-2020)

  Dokument 12:12 (2015–2016), Dokument 12:22 (2015–2016) og Dokument 12:31 (2015–2016)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen), Grunnlovsforslag fra Snorre Serigstad Valen om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge) og Grunnlovsforslag fra Sveinung Rotevatn, Abid Q. Raja og Trine Skei Grande om endring i § 57 (valgordningen)
 • Innst. 121 S (2019-2020)

  Dokument 12:14 (2015–2016) og Dokument 12:43 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Ulf Leirstein og Erlend Wiborg om ny § 85 a (om folkeavstemning) og Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning)
 • Innst. 120 S (2019-2020)

  Dokument 8:4 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Adelsten Iversen og Kari Anne Bøkestad Andreassen om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet
 • Innst. 119 S (2019-2020)

  Prop. 17 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 118 S (2019-2020)

  Prop. 13 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 117 S (2019-2020)

  Prop. 24 S (2019–2020), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 116 S (2019-2020)

  Prop. 23 S (2019–2020), kap. 1361

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet
 • Innst. 115 S (2019-2020)

  Dokument 8:97 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for hindre at flere havner i gjeldsfeller
 • Innst. 114 S (2019-2020)

  Dokument 8:105 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Siv Mossleth og Geir Adelsten Iversen om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge
 • Innst. 113 S (2019-2020)

  Dokument 8:151 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur
 • Innst. 112 S (2019-2020)

  Dokument 8:154 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om et rettferdig boligmarked
 • Innst. 111 S (2019-2020)

  Dokument 8:155 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord – BERIKTIGET
 • Innst. 110 S (2019-2020)

  Dokument 8:170 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Solfrid Lerbrekk om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling
 • Innst. 109 S (2019-2020)

  Dokument 8:173 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets
 • Innst. 108 S (2019-2020)

  Dokument 8:172 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv
 • Innst. 107 S (2019-2020)

  Meld. St. 31 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Samisk språk, kultur og samfunnsliv
 • Innst. 106 S (2019-2020)

  Prop. 24 S (2019–2020) unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 105 S (2019-2020)

  Prop. 20 S (2019–2020) kap. 920, 926 og 3926 og Prop. 25 S (2019–2020) unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 104 S (2019-2020)

  Dokument 8:6 S (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Jenny Klinge om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet
 • Innst. 103 S (2019-2020)

  Prop. 22 S (2019–2020) kap. 541 og 542 og Prop. 23 S (2019–2020) unntatt kap. 1361

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet
 • Innst. 102 S (2019-2020)

  Prop. 20 S (2019–2020), unntatt kap. 920, 926 og 3926

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 101 S (2019-2020)

  Prop. 14 S (2019–2020)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 100 S (2019-2020)

  Prop. 19 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 99 S (2019-2020)

  Prop. 21 S (2019–2020), unntatt kap. 1429

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 98 S (2019-2020)

  Prop. 16 S (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet
 • Innst. 97 S (2019-2020)

  Prop. 26 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 96 S (2019-2020)

  Prop. 21 S (2019–2020), kap. 1429

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 95 S (2019-2020)

  Prop. 15 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet
 • Innst. 94 S (2019-2020)

  Prop. 18 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet
 • Innst. 93 L (2019-2020)

  Prop. 55 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)
 • Innst. 92 L (2019-2020)

  Prop. 80 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)
 • Innst. 91 S (2019-2020)

  Dokument 8:176 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene
 • Innst. 90 L (2019-2020)

  Prop. 27 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land
 • Innst. 89 S (2019-2020)

  Dokument 8:140 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Bengt Fasteraune og Willfred Nordlund om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren
 • Innst. 88 S (2019-2020)

  Dokument 8:164 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Marian Hussein og Solveig Skaugvoll Foss om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet – BERIKTIGET
 • Innst. 87 S (2019-2020)

  Dokument 8:166 S (2018–2019) og Dokument 8:174 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI-politikken og Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Innst. 86 S (2019-2020)

  Dokument 8:168 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte
 • Innst. 85 L (2019-2020)

  Prop. 126 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)
 • Innst. 84 L (2019-2020)

  Prop. 3 L (2019–2020)

  Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen om Endringer i passloven (passgebyr)
 • Innst. 83 L (2019-2020)

  Prop. 132 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)
 • Innst. 82 L (2019-2020)

  Prop. 134 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)
 • Innst. 81 L (2019-2020)

  Prop. 139 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)
 • Innst. 80 L (2019-2020)

  Prop. 10 L (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)
 • Innst. 79 L (2019-2020)

  Prop. 12 L (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
 • Innst. 78 S (2019-2020)

  Dokument 8:186 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av sykehustilbudet i resten av landet
 • Innst. 77 L (2019-2020)

  Prop. 2 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver
 • Innst. 76 L (2019-2020)

  Prop. 9 L (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)
 • Innst. 75 S (2019-2020)

  Dokument 8:184 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen
 • Innst. 74 S (2019-2020)

  Dokument 8:137 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag – minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026
 • Innst. 73 L (2019-2020)

  Prop. 105 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.)
 • Innst. 72 S (2019-2020)

  Dokument 3:10 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning
 • Innst. 71 S (2019-2020)

  Dokument 8:156 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene
 • Innst. 70 S (2019-2020)

  Dokument 8:160 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap
 • Innst. 69 S (2019-2020)

  Dokument 8:2 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect
 • Innst. 68 L (2019-2020)

  Prop. 136 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Opphevelse av omstillingslova
 • Innst. 67 S (2019-2020)

  Prop. 140 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018
 • Innst. 66 S (2019-2020)

  Dokument 8:5 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft
 • Innst. 65 S (2019-2020)

  Meld. St. 4 (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 64 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon – BERIKTIGET
 • Innst. 63 L (2019-2020)

  Prop. 6 L (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)
 • Innst. 62 L (2019-2020)

  Prop. 141 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)
 • Innst. 61 L (2019-2020)

  Dokument 8:179 LS (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Une Bastholm om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur
 • Innst. 60 S (2019-2020)

  Dokument 8:126 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Olivia Corso Salles om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann
 • Innst. 59 S (2019-2020)

  Dokument 8:162 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet
 • Innst. 58 S (2019-2020)

  Meld. St. 28 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018
 • Innst. 57 S (2019-2020)

  Dokument 8:182 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke
 • Innst. 56 S (2019-2020)

  Prop. 111 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)
 • Innst. 55 S (2019-2020)

  Meld. St. 26 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 54 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap
 • Innst. 53 L (2019-2020)

  Prop. 129 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)
 • Innst. 52 L (2019-2020)

  Prop. 135 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
 • Innst. 51 S (2019-2020)

  Dokument 8:169 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Sheida Sangtarash om arbeidsvilkår foran anbudsregimer
 • Innst. 50 S (2019-2020)

  Dokument 8:158 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger
 • Innst. 49 S (2019-2020)

  Dokument 8:141 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Geir Inge Lien og Emilie Enger Mehl om en offentlig utredning om straffesakskjeden
 • Innst. 48 S (2019-2020)

  Meld. St. 18 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester
 • Innst. 47 S (2019-2020)

  Dokument 8:161 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Hans Andreas Limi, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Erlend Wiborg om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes av Stortinget som Norges offisielle nasjonalsang
 • Innst. 46 S (2019-2020)

  Dokument 1 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018
 • Innst. 45 S (2019-2020)

  Dokument 3:12 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet – BERIKTIGET
 • Innst. 44 S (2019-2020)

  Dokument 3:1 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 43 S (2019-2020)

  Dokument 8:171 S (2018–2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en prøveordning som gir folk mulighet til å fremme borgerforslag for behandling i Stortinget – BERIKTIGET
 • Innst. 42 S (2019-2020)

  Dokument 8:178 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste
 • Innst. 41 S (2019-2020)

  Dokument 8:165 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Karin Andersen om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige
 • Innst. 40 S (2019-2020)

  Dokument 8:159 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland
 • Innst. 39 S (2019-2020)

  Dokument 8:148 S (2018–2019) og Dokument 8:152 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash og Kari Elisabeth Kaski om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Siv Mossleth om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten
 • Innst. 38 S (2019-2020)

  Dokument 8:118 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø
 • Innst. 37 L (2019-2020)

  Prop. 127 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)
 • Innst. 36 S (2019-2020)

  Prop. 127 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier
 • Innst. 35 L (2019-2020)

  Prop. 128 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer) – BERIKTIGET
 • Innst. 34 S (2019-2020)

  Prop. 112 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
 • Innst. 33 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget – BERIKTIGET
 • Innst. 32 S (2019-2020)

  Dokument 8:153 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre politisk streikerett for skoleelever
 • Innst. 31 S (2019-2020)

  Dokument 8:146 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn
 • Innst. 30 S (2019-2020)

  Dokument 8:145 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon
 • Innst. 29 S (2019-2020)

  Dokument 8:135 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om tiltak for renere luft i byer og tettsteder
 • Innst. 28 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 27 L (2019-2020)

  Prop. 131 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
 • Innst. 26 S (2019-2020)

  Prop. 138 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits
 • Innst. 25 L (2019-2020)

  Dokument 8:147 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling
 • Innst. 24 L (2019-2020)

  Prop. 98 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)
 • Innst. 23 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
 • Innst. 22 L (2019-2020)

  Prop. 118 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning)
 • Innst. 21 L (2019-2020)

  Prop. 142 L (2018–2019)

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)
 • Innst. 20 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Innst. 19 S (2019-2020)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 18 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen
 • Innst. 17 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2020
 • Innst. 16 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18) – BERIKTIGET
 • Innst. 15 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)
 • Innst. 13 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)
 • Innst. 10 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) – BERIKTIGET
 • Innst. 7 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
 • Innst. 5 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, statslån og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland – BERIKTIGET
 • Innst. 4 L (2019-2020)

  Prop. 1 LS (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2020 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2019-2020)

  Prop. 1 LS (2019–2020) og Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2020
 • Innst. 2 S (2019-2020)

  Meld. St. 1 (2019–2020), Prop.1 S (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2019–2020) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2020 og forslaget til statsbudsjett for 2020
 • Innst. 1 S (2019-2020)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020