Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Når kan Stortinget forvente å få forslag til hvordan medfinansiering kan implementeres i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

  Viser til svar om EØS-midler til Hellas av 18. mars 2019. Det står i svaret at kun 51% av midlene i programmet som ble håndtert av greske myndigheter med oppstart 2012-2014, ble brukt. Resten ble returnert til giverne. Det er et skrikende behov for humanitær hjelp i leirene i Hellas.
  Hvorfor er det ikke fremmet forslag om å bruke pengene enten i andre programmer, til bistandsorganisasjoner som har hatt sterkt behov for pengene i perioden, eller til det giverlandsstyrte programmet?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til statsministeren

  I 2014 sa statsministeren til Aftenposten at hun forsto at daværende satsminister i Storbritania David Cameron brukte Norge og EØS-avtalen som "skrekkeksempel" på hvordan et land kan havne i en posisjon der de blir styrt med faks fra Brussel. På NHOs årskonferanse i januar 2019 sa statsministeren at EØS er "verdens beste handelsavtale". Disse to utsagnene virker ikke å være forenelige. Mener statsministeren at EØS-avtalen er "et skrekkeksempel" eller "verdens beste handelsavtale?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

  Hvordan er veksten i husholdningenes inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt på desiler fra 2013 til i dag i Hedmark fylke?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Unges klima og miljøengasjement må anerkjennes og gis avgjørende vekt i beslutninger på alle nivå. De langsiktige konsekvensene av alle vedtak må stå seg i møtet med kravet om 0-utslipp og ivaretakelse av biologisk mangfold. Daglig tas det beslutninger som ikke er i tråd med disse kravene.
  Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen igangsette for å tilrettelegge for økt deltakelse blant unge mennesker i by- og tettstedsutvikling og arealplanlegging?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet