Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Stortinget har flere ganger slått fast følgende mål: “I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.” I den nye regjeringsplattformen står det: “Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.”
  Hvordan skal regjeringen gå fram for å svekke Stortingets mål, slik de foreslår?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  EU kommisjonen går inn for stans i oljeaktiviteten i Arktis og uttrykker ønske om å stanse import av olje og gass som stammer derfra. Kommisjonen vil samarbeide med sine partnere for en multilateral forpliktelse om ikke å tillate videre utvinning av hydrokarbon-reservene i Arktis eller tilliggende regioner, og til ikke å kjøpe slike produkter om de likevel produseres.
  Vil den nye regjeringen stille seg bak dette slikt initiativet, og hvilke konsekvenser mener statsråden det vil få for de planlagte utbyggingene i bla Barentshavet?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til olje- og energiministeren

  I Hurdalplattformen lover den nye regjeringen å sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet.
  Hva slags fornybar kraft mener statsråden skal bygges ut for å sikre ny og eksisterende industri nok energi, og hva er det anslåtte økte energibehovet til ny industri som skal dekkes gjennom fornybar kraft?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til fiskeri- og havministeren

  I Hurdalplattformen lover regjeringen å gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede.
  Hva anslår statsråden vil være konsekvensene av å innføre en slik ordning?
 • Skriftleg spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Er Statkrafts oppkjøp av vindparker i Europa innenfor politiske føringer for selskapet, i så fall hvilke, og er statsråden enig i at selskapets overskuddslikviditet heller burde brukes på opprustinger og utvidelser av norske vannkraftanlegg i stedet for å kjøpe utenlandske vindturbiner?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet