Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Vil statsråden, i lys av den gigantiske kostnadssprekken ved Martin Linge utbyggingen. ta initiativ til en bredere gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel i årene framover? En gjennomgang som også tar innover seg det faktum at verdens land skal oppnå klimaavtalen fra Paris og som dermed vil bidra til redusert verdi av den norske olje- og gass formuen.
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  17. juni tok jeg opp utkastelsen av Abbasi-familien i Stortinget. Justisministeren sa blant annet: "Jeg tror derfor det er klokt at man nå får litt mer fakta i saken, før man trekker altfor bastante konklusjoner. Det vil vi sørge for å få tak i, og så skal vi orientere Stortinget på egnet måte om saken når vi har det hele og fulle bildet." Nå, snart fire måneder etter utkastelsen, bør statsråden ha skaffet seg det hele og fulle bildet av saken. Når og på hvilken måte vil han orientere Stortinget om saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Den nasjonale rammeplanen for vindkraft er en stor og svært viktig sak, det viser ikke minst de mange høringsuttalelsene som har kommet inn. For å sikre at folk, kommuner og ulike organisasjoner blir hørt på en skikkelig måte må saken legges fram for Stortinget. Vil statsråden sørge for at den nasjonale rammen legges fram til behandling i Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  I forbindelse med FN toppmøtet om klimatidligere i høst signerte Norge The Declaration of the Carbon Neutrality Coalition. Erklæringen fokuserer blant annet på behovet for netto-null utslipp av klimagasser.
  Vil regjeringen neste år legge fram en plan for Stortinget for hvordan Norge skal nå sine klimamål for 2030 og de langsiktige målene for 2050, og vil disse planene legge målet om netto-nullutslipp til grunn og ikke klimanøytralitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Miljøsertifisering av virksomheten er et enkelt men viktig tiltak for å redusere miljøbelastningen fra virksomheten.
  Hvilke departement, statens direktorat og annen statlig virksomhet er miljø-sertifisert gjennom enten ISO 14001, Miljøfyrtårn eller EMAS?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet