Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ti representantar frå Sør-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (4), Høgre (2), Framstegspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Hva er fremdriftsplanen for en byvekstavtale for Buskerudbyen, og når vil avtalen komme til behandling i Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Guro Angell Gimse (H) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren


  Hvordan er muligheten for å kunne overvåke mindre transaksjoner mot et aktuelt land, som eksempelvis Filippinene, hvor nettovergrep forekommer hyppig, hvordan stiller justisministeren seg til at barn fra andre land enn Norge kan få voldsoffererstatning fra Norge, og hvilke tiltak planlegger regjeringen å gjennomføre for å få bukt med den store økningen i nettovergrep?
 • Skriftleg spørsmål fra Trond Giske (A) til kulturministeren

  Ulempen for salg av bingoblokker digitalt beskrives godt av Nordkapp radio og Norsk lokalradioforbund. Vil kulturministeren - til tross for dette - fortsatt holde fast på at digitale bingokuponger må skrives ut?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Jeg viser til svar på spm. nr. 665.
  Hvordan er planene om aktiv bruk av avgifter, støtteordninger og FOU-tilskudd med målsetting å bidra til at større del av restmassene får en bedre håndtering enn bare deponi, og er det slik at det vil bli etablert retningslinjer som kan medføre direkte pålegg om bruk av restmasser fra gruveindustrien?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Under behandlingen av stortingsmeldingen Natur for livet imøteså energi- og miljøkomiteen at IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas) ble prioritert i forbindelse med det fylkesvise suppleringsvernet. Prosessen for å verne natur som ikke er godt nok dekket av vern er i gang, men i anbefalingene fra Miljødirektoratet til landets fylkesmenn er ikke Stortingets ønske om IBA-prioritering fulgt opp. Hva vil ministeren gjøre for å sikre beskyttelsen av disse, og vil det bli gjort noe i forbindelse med suppleringsvernet?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane