Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1888)
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1897 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Luftambulansetjenesten kan miste én av tre teknikere (NRK 19. juni), og flyteknikerne har ikke hørt noe fra Babcock. Hvilke tiltak har helseministeren planlagt å gjennomføre, og når, for å sikre erfaringen og kompetansen til dette avgjørende personellet i luftambulansetjenesten?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1896 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Hvor mange pågripelser har blitt foretatt i hhv tidligere Romerike, Follo, Asker og Bærum, Østfold og Oslo politidistrikt de siste fem år, samlet for det enkelte år samt brutt ned per måned?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1895 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Ministeren har innkalt til første møte i fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark, som regjeringa jobber for, 22. juni. I en juridisk tolkning til Troms fylkeskommune legger KMD saksbehandlingsreglene i kommuneloven til grunn for fellesnemnda, men det kan først gjøres når fellesnemnda er valgt av de to fylkestingene, og trer sammen på ordinært vis. Med hvilken hjemmel i inndelingsloven kan ett fylke (Troms) utgjøre fellesnemnda?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1894 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Minst 110 sauer er døde etter ulveangrep i Nord-Østerdal de siste dagene. Det er gitt skadefellingstillatelse for inntil to ulver med en økonomisk ramme på 400.000 kroner. Det er nå fare for at fellingsforsøkene må avsluttes uten resultat fordi midlene ikke strekker til. Vil statsråden umiddelbart sørge for økonomiske rammer som sikrer at skadefellingsforsøkene kan fortsette?
 • Skriftleg spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1893 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Hvilke tiltak mener justisministeren vil hjelpe mot ungdomskriminalitet og gjengdannelser, og vil justisministeren ta initiativ til noen nye tiltak?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1892 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Eide kommune har gjort vedtak om nedlegging av Vevang skole. Vedtaket er i strid med kommuneplanen for Eide, der det er vedtatt at skolestrukturen skal ligge fast i planperioden. Eide kommune er vedtatt slått sammen med Fræna kommune. I departementets forskrift om kommunesammenslåingen heter det at vedtatt kommuneplan skal gjelde inntil kommunestyret for den sammenslåtte kommunen vedtar nye planer. Kan Eide kommune til tross for dette gjøre vedtak om endret skolestruktur i strid med sin kommuneplan?
 • Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1891 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Til behandling

  Hvordan vil justisministeren følge opp at innbyggerne i Asker og Bærum fortsatt får et forsvarlig polititilbud med en kapasitet tilsvarende det som har vært normalt de siste årene, samt hvilke planer ligger til grunn for det forebyggende politiarbeidet i Asker og Bærum?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1890 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Hvor mye har det kostet Helse Sør-Øst å avbestille kontrakten om utflagging av IKT-infrastruktur med det amerikanske selskapet DXC, og hvordan skal statsråden sikre at en lignende situasjon, der utflagging av kritisk IT-infrastruktur i helsesektoren gav stor risiko knyttet til behandling av pasientdata, ikke oppstår igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1889 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen sørge for at pasienter med lite ressurser og lav utdanning får tilgang på like god helsehjelp som pasienter med høy utdanning og mye ressurser?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1886 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Kor mange tilfelle av ulovleg turistfiske er avdekka til no i år og meiner statsråden at ein har god kontroll med dette fisket?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1885 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Kva vil det koste å doble antall flyavgangar og halvere prisene på kortbanenettet (FOT-rutene)?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1884 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Ordningen med utvidet transporttjeneste for brukere med særlig behov (TT-ordningen) har vært innført i under halvparten av fylkeskommunene. De som ennå ikke får ta del i denne statlige støtten, kan føle seg betydelig for-fordelt. Buskerud fylkeskommune er en av dem som igjen har fått avslag, mens nabofylket Vestfold fikk innvilget søknaden. Hvilken plan har statsråden for at ordningen skal omfatte alle fylkeskommuner slik at potensielle brukere i Buskerud og andre fylker får dekket sine åpenbare behov?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1883 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke grep departementet vil gjøre for å opprettholde et jevngodt polititilbud med forsvarlig politidekning i Asker og Bærum, og sørge for at tjenesten i hele Oslo Politidistrikt er ressurssatt til å drives i tråd med målene for politireformen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1882 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sikre at Nordhordland lensmannsdistrikt får styrka sine stillingar i tråd med lovnadene i nærpolitireform slik at dei kan oppretthalde responstid og patruljetenesta også i utkantane der lensmannskontor er blitt lagt ned, og oppretthalde kapasiteten til etterforsking, og kan statsråden sikre at kuttet på sju politistillingar som er kommen som følgje av reforma, og som i følgje lensmannen betyr at dei har mista ein betydeleg del av mannskapsstyrken, blir reversert?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1881 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sikre finansiering og utvikling av et eget ALS- register som en nødvendig forutsetning for å sikre pasienter i hele landet best mulig og likt behandlingsopplegg, gjerne etter samme mal som det svenske registeret-for å sørge for mulighet til samarbeid over landegrenser, og når i tilfelle vil statsråden se for seg at et slikt register kan komme på plass?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1880 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 1271 fra undertegnede. Statens miljøavgifter bidrar inn i arbeidet med å stimulere og videreutvikle norsk gjenvinning. Handelens miljøfond blir videre en nøkkelfaktor for å stimulere nye miljøtiltak og redusert avfall. Hvordan vil statsråden følge arbeidet med forvaltningen av dette fondet som kan sitte på store verdier, og hvordan vil det følge samfunnsoppdraget om å øke sortering og gjenvinning av avfall?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1879 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  I 2018 mangler det 600 sykepleiere i Nordland. Til tross for 262 søkere til 45 studieplasser i inneværende studieår, blir det ikke opptak til bachelor i sykepleie campus Vesterålen denne høsten, og Bodø ble nullet ut i 2017. Hvilket samfunnsansvar mener statsråden utdanningsinstitusjonen har for å utdanne sykepleiere i Nordland, blant annet i Bodø og Vesterålen, og hvilke rammevilkår gir regjeringen Nord Universitet for å ivareta sitt mandat?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1878 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Hvordan vil statsministeren reagere overfor den amerikanske regjeringen på den behandlingen migrant- og flyktningfamilier blir utsatt for på grensa mellom Mexico og USA?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1877 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  Næringsministeren sa i sin tale på Eierskapskonferansen 12. juni 2018 at han "tar signalet" fra bedriftsledere om at staten har en eieroppfølging som handler for mye om politiske spørsmål og for lite om verdiskaping "på alvor". Hvordan stiller statsråden seg da til Riksrevisjonens kritikk av det statlige eierskapet som hovedsakelig fokusert på selskapenes finansielle resultater og lite tydelige forventninger til sektorpolitiske mål?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1876 (2017-2018)

  Innlevert: 19.06.2018

  Sendt: 20.06.2018

  Til behandling

  I en debatt på Dagsnytt atten på NRK uttalte justisministeren at Riksrevisjonens rapport handler om beskyttelse av politiet selv, ikke om beskyttelse av offentlige bygninger. Er dette fremdeles justisministerens syn, og kan justisministeren gjøre rede for hva som er hans formelle ansvar knyttet til objektsikring?