Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1026)
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1026 (2020-2021)

  Innlevert: 22.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Til behandling

  Mener helseministeren det er forsvarlig at pasienter ved sykehuset Telemark skal dele drosje med andre midt i en pandemi, og dersom statsråden mener dette er uforsvarlig vil statsråden ta grep for å sikre disse pasientene en trygg og forsvarlig transport som ikke utsetter dem for smitterisiko?
 • Skriftleg spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1025 (2020-2021)

  Innlevert: 22.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Til behandling

  Har Helseministeren tillit til direktøren ved Sørlandet sykehus, når Helsetilsynet har konkludert med at sykehuset har brutt plikten til å tilby forsvarlige helsetjenester som følge av at flere pasienter er påført irreversible skader, og alvorlighetsgraden er så grov at tilsynssaken er oversendt politiet?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1024 (2020-2021)

  Innlevert: 22.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Til behandling

  Det har snart gått tre år siden Stortinget vedtok at den ideelle andelen av institusjonsplassene skal økes til 40 % innen 2025 på bekostning av den kommersielle andelen. Fortsatt kan ikke regjeringen vise til konkrete resultater av vedtaket i form av økning av den ideelle andelen og tilsvarende reduksjon av den kommersielle. I tildelingsbrevet fra BFD til Bufdir for 2021 er ikke oppfølging av anmodningsvedtaket nevnt. Hvorfor ikke, og hva gjør statsråden da for å innfri stortingsvedtaket?
 • Skriftleg spørsmål fra Olav Urbø (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1023 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Til behandling

  Senterpartiet har gjentatte ganger tatt opp bekymringen for at utfasingen av kobbernettet fører til at mange innbyggere mister tilgang til telefon og internett. Innbyggerne i Bondal i Hjartdal kommune ble lovet fullgode alternativer når kobbernettet ble koblet ut. Dette har ikke skjedd og den manglende telefondekning fører til stor bekymring i bygda. Hva gjør statsråden for å sikre at alle som mister kobbernettet får fullgode alternativer?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1022 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Til behandling

  Hva har statsråd Bent Høie gjort, og har helseforetaket Møre og Romsdal blitt tilført nok ressurser, for å rekruttere helsepersonell og sikre faglig forsvarlighet og en trygg følgetjeneste knyttet til fødeavdelingen i Kristiansund, og hvilke tiltak innfører han nå for å sikre at det kan åpne igjen med forsvarlig bemanning?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1021 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Til behandling

  Hvilken rolle ser statsråden at Rygge kan ha for en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området etter Forsvaret avslutter driften sin ved Kjeller flyplass i 2023?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1020 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kommuner får mer lokalbestemmelsesrett over forvaltning av strandsone, og vil statsråden ta initiativ overfor Statsforvalterne slik at disse i mindre grad fremmer innsigelser, men heller veileder kommuner som ønsker å legge til rette for at det bygges innenfor 100-metersbeltet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1019 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Hva er årsaken til at Stortinget ikke har fått en oppfølgende sak i etterkant av NOU – «Trygge rammer for fosterhjem», og når kan en slik forventes?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1018 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Når og på hvilken måte har regjeringen tenkt å gå tydelig ut med beskjed til befolkningen om hvordan man skal forholde seg til smittevern etter at man er vaksinert mot covid-19?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1017 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen sikre kompensasjon for merutgifter knyttet til koronasituasjonen for private omsorgsvirksomheter og likebehandling mellom private og offentlige aktører?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1016 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å bistå Halden kommune med drift av testsenteret?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1015 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Hva er årsaken til at prøveprosjektet der helsesykepleiere skal kunne henvise til BUP ikke er iverksatt, når kan Stortinget forvente at vedtaket blir fulgt opp, og når mener regjeringen den vil ha et godt nok grunnlag for å vurdere en permanent ordning der helsesykepleiere kan henvise til BUP?
 • Skriftleg spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Vil helseministeren sørge for at de 6 nye SIO-kommunene trer inn i prosjektets finansieringsmodell i tråd med budsjettenigheten for statsbudsjettet 2021?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1013 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Vil Statsråden gripe inn og sørge for at Bjørnar sin sak tas opp på nytt og myke opp dispensasjonsadgangen etter førerkortregelverket slik at personer med nedsatt syn som allerede har førerkort kan få beholde førerretten?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Kan statsministeren bekrefte eller avkrefte at det er hentet inn ulv med andre gener, og mener statsministeren at henting av ulv med andre gener skal være en del av forvaltningen framover?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1011 (2020-2021)

  Innlevert: 20.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen sørge for at tilbud om behandling av voksne SMA-syke med medisinen Spinraza blir tatt opp til ny vurdering i Beslutningsforum for nye metoder?
 • Skriftleg spørsmål fra Olav Urbø (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1010 (2020-2021)

  Innlevert: 20.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Hva er grunnen til at Kulturrådet nå legger opp til at aktører i det frie feltet ikke kan bruke de ordinære tilskuddsmidlene til å utbetale avtalte honorarer ved eventuelle avlysninger og utsettelser, og vil statsråden ta initiativ til å rydde opp i dette for å sikre bedre forutsigbarhet?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2020-2021)

  Innlevert: 20.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Til behandling

  EU-forordningen om at nettplattformer skal fjerne terrorrelatert innhold innen en time er omdiskutert fordi den innebærer en viss grad av myndighetsoverføring til andre stater. Har regjeringen gjort en vurdering av hvorvidt denne forordningen er EØS-relevant og dermed vil bli innlemmet i norsk lovverk?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2020-2021)

  Innlevert: 20.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Hva gjør regjeringen konkret for raskt å følge opp den samlede merknaden fra næringskomiteen, slik at det blir mulig å starte byggingen av fornybar industri og flere arbeidsplasser på Braskereidfoss omgående?
 • Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2020-2021)

  Innlevert: 20.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Til behandling

  Vil forsvarsministeren sørge for at Forsvarsbygg har tilstrekkelig midler og vil prioritere denne restaureringen i kommende års budsjett?