Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1021)
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1021 (2018-2019)

  Innlevert: 19.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Nok en gang varsles kutt i Sykehus Innlandet. Regjeringa har gjennomført flate ostehøvelkutt som rammer sjukehusene. Før jul ble 75 sengeplasser lagt ned, 914 årsverk vedtatt fjernet og innført ansettelsesstopp. Det er gjennomført store kutt i psykiatrien. Nå varsles det flere kutt i somatikken. Dette vil måtte ramme pasientbehandlingen. Mener statsråden at det blir behandlet for mange pasienter i Hedmark og Oppland?
 • Skriftleg spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1020 (2018-2019)

  Innlevert: 19.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Eg viser til NRK sine avsløringar i februar 2019 av Tolldirektoratet sine moglege brot på personvernlovgjevinga. Vil finansministeren på denne bakgrunn snarast ta initiativ til ein full gjennomgang av korleis dette kunne skje, kontrollere om kompetanse på jus og personvern i underliggande etatar er god nok, og ta grep for å sikre at offentlege etatar ikkje nyttar sporings- og overvåkingsmetodar som ulovleg krenker retten til privatliv og inneber rettsstridige inngrep i personvernet?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1019 (2018-2019)

  Innlevert: 19.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Kan Finansministeren utvirke at det settes opp en liste med anslag på kostnader for det norske samfunn for skatte- og avgiftsordninger, utgifter for forbrukere og bedrifter og utgifter for offentlig virksomhet som i hovedsak er begrunnet med å redusere CO2 utslipp av såkalte klimahensyn?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristian Torve (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1018 (2018-2019)

  Innlevert: 19.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Når kan St. Olav forvente å få fullfinansiert det økte ansvaret de antas å få?
 • Skriftleg spørsmål fra Kristian Torve (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1017 (2018-2019)

  Innlevert: 19.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Er helseministeren fornøyd med dagens situasjon, og hva vil statsråden eventuelt foreta seg videre slik at responstiden forbedres?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1016 (2018-2019)

  Innlevert: 19.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden forhindre at bilistene må betale hundrevis av millioner ekstra i rentekostnader på lån til bompengefinansierte samferdselsutbygginger?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1015 (2018-2019)

  Innlevert: 19.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen sørge for at økt handel og samarbeid med Israel ikke samtidig styrker de ulovlige israelske bosettingene, og dermed svekker mulighetene for en to-statsløsning?
 • Skriftleg spørsmål fra Ove Trellevik (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Er statsråden enig i en slik fortolkning, og hva er status på arbeidet med oppfølging av Stortingets merknader, og dertil justering av retningslinjene for fergeavløysing?
 • Skriftleg spørsmål fra Ove Trellevik (H) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1013 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Ser Statsministeren for seg at det vil være mulig å øke både Statens og demokratiets formelle bruk av Bergenhus festning, og på hvilken måte kan vi bidra?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Fiskerihavnene langs kysten er viktige og skader må utbedres så raskt som mulig. Regjeringspartiene står fast på at fiskerihavnene skal overføres til fylkene fra 2020, men så langt er det ikke skissert hvordan fylker med mange fiskerihavner, skal få overført økonomiske midler for å bygge, vedlikeholde og reparere fiskerihavnene, inkludert moloer for framtiden. Kan statsråden orientere om hvordan fylkene skal få overført midler til oppgavene med fiskerihavnene fra 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1011 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  I bladet Velferd 2:2019 påviser forskere fra KAI ved Oslo Met og Arbeidsforskningsinstituttet at NAV gjør mye for å få folk med nedsatt arbeidsevne ut i jobb, men at det gjøres lite for å sikre at de blir der. Veldig mange mister jobben veldig raskt igjen. Dette er ikke holdbart. Målet må være varig arbeid. Mangler ved arbeids- og inkluderingsarbeidet blir ikke avdekket. Hva gjør statsråden for å endre styringssystem, regler og målesystemer slik at det er mer langsiktige resultater som teller?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1010 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 19.02.2019

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at overføringen av tårntjenester på lufthavnene i Kristiansund og Ålesund til det spanske selskapet Saerco fra mars 2020 ikke vil innebære en kvalitativ svekkelse av tårntjenestene på disse to flyplassene og utviklingen av norsk tårnkompetanse på sikt?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Har politisk ledelse i Finansdepartementet kjent til Tolletatens mulige overtredelse av personvernloven i perioden fra Statens Vegvesen meldte avvik i januar 2017 til NRK avslørte det potensielle lovbruddet 17. februar 2019 og hvilke grep tar Finansministeren for å forhindre urettmessig overvåkning av norske borgere?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2018-2019)

  Innlevert: 18.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Vil statsråden bevilge de nødvendige midler til reparasjon av moloen i Bø kommune?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvordan forsikrer statsråden seg at Equinor bruker sin innkjøpsmakt slik at underleverandører også får være med på oppturen, gitt de tilbakemeldinger vi får fra f.eks. rederiene om at ratene er så lave at det ville vært uforsvarlig å ta på seg oppdraget?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1006 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Svart på: 19.02.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Var luftvern avgjørende for nedlegginga av Andøya flystasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hva er regjeringens plan ved langvarig nedetid på nødnett?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Hvordan vil ministeren sikre at hensynet til bevaring av matjord og kulturlandskapet mellom middelalderkirkene i Ski og Kråkstad blir ivaretatt i forbindelse med omleggingen av Østre linje?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  Hvor lenge er det forsvarlig at Ahus er lokalsykehus for befolkningen i Groruddalen, med tanke på dagens kapasitet og ventet befolkningsutvikling i Oslo og Akershus?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1002 (2018-2019)

  Innlevert: 15.02.2019

  Sendt: 18.02.2019

  Til behandling

  I mange distrikter vil de foreslåtte nedleggelsene av Statens Vegvesens trafikkstasjoner slå ekstra hardt ut pga. de lange avstandene. Lakselv i Finnmark er en av stedene som kan bli rammet, og de som skal ta førerprøven må reise langt for å få gjort dette om lokal trafikkstasjon nedlegges. Trolig må de reise til Kirkenes eller Alta. Hvilke distriktspolitiske hensyn vil statsråden ta i vurderingen av nedleggelsene som er foreslått, og vil statsråden spesielt vurdere Lakselv trafikkstasjon sin rolle?