Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 2992)
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2992 (2020-2021)

  Innlevert: 22.09.2021

  Sendt: 22.09.2021

  Til behandling

  Har det vært en økning i kriminaliteten på kollektivknutepunktene i Oslo, hvis ja hvor stor har økningen vært pr. måned inneværende år, og hvilke tiltak tenker statsråden å iverksette?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2991 (2020-2021)

  Innlevert: 21.09.2021

  Sendt: 22.09.2021

  Til behandling

  Jeg ber Miljødepartementet om innsyn i kontakten mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern, og Åsland Næringspark Eiendom og Statens vegvesen som er grunneierne. Kan jeg be spesielt om innsyn om påleggene som direktoratene har sendt i 2021 til grunneierne, og tilbakemeldingen på disse varslene?
 • Skriftleg spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (Uav) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2990 (2020-2021)

  Innlevert: 21.09.2021

  Sendt: 22.09.2021

  Til behandling

  Norske bedrifter skylder staten flere milliarder i utsatte skatter og avgifter. Betalingsfristen har blitt utsatt til 31. oktober. Har regjeringen oversikt over mye i skatter og avgifter som næringslivet skylder, og hva tenker regjeringen om nedbetalingstid for bedriftene?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2989 (2020-2021)

  Innlevert: 21.09.2021

  Sendt: 21.09.2021

  Til behandling

  Statsråden opplyste i debatt med meg i Dagsnytt atten på NRK 20.9.21 at vi uten vansker kunne fortsette direktetildeling av jernbanestrekninger for persontransport til togoperatører også etter at Jernbanepakke 4 fra EU er vedtatt og implementert i norsk lovverk. Statsråden mente at dette var mulig gjennom en god begrunnelse til EU. Kan statsråden utdype hva slags begrunnelser han har i tankene som kan gi direktetildeling og ikke anbudsprosess, uten å komme i konflikt med konkurranseregelverket?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2988 (2020-2021)

  Innlevert: 20.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  I energiministerens svar til meg på et skr. spørsmål 07.06.2021 om flysikkerheten rundt vindkraftverk på Haramsfjellet, viser hun til et brev fra Avinor Flysikring AS til Avinor datert 20.04.2021. Brevet viser til Eurocontrols retningslinjer av 2014. Her kreves det en «detailed impact assessment» når avstand mellom radar og turbiner er mindre enn 16 km. En slik detaljert vurdering finnes ikke, og statsråd Bru henviser til luftfartsmyndighetene. Derfor: vil statsråden ta grep for faglig holdbare sikkerhetsvurderinger i saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2987 (2020-2021)

  Innlevert: 20.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  I januar 2021 (besvarelse nr. 850) la arbeidsministeren til grunn at om lag 7000 personer vil nå maksimaltid på arbeidsavklaringspenger fra oktober 2021 og ut året. Hvor mange anslår arbeidsministeren nå at vil falle ut av ordningen fra 1. oktober og hva vil regjeringen gjøre for å trygge inntekten til de som ikke er ferdig avklart mot arbeid eller uføretrygd?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2986 (2020-2021)

  Innlevert: 20.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  Hvor mange vil nå makstid på arbeidsavklaringspenger 30. september 2021 uten å være ferdig avklart i Nav og/eller helsevesenet, og hva vil statsråden gjøre for å sikre forlengelse for dem som ikke er ferdig avklart til arbeid eller trygd?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2985 (2020-2021)

  Innlevert: 20.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  Hva er påløpt og bokført av effekt av regjeringens forslag til endringer i opsjonsbeskatningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2984 (2020-2021)

  Innlevert: 19.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  Faktabasert kunnskap er viktigere enn noen gang for å dempe konflikter og bidra til at demokratiske institusjoner opprettholdes og videreutvikles. Verden er helt avhengig av journalister som kan belyse saker, avsløre maktmisbruk og korrupsjon. De siste årene har det vært en sterk økning i drap og mishandling av journalister. Drap på journalister er grove brudd på ytringsfriheten. Hva gjør Norge for at journalister skal kunne dekke krig, korrupsjon og kriminalitet i verden og spesielt som medlem av FNs Sikkerhetsråd?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2983 (2020-2021)

  Innlevert: 19.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Et enstemmig Storting vedtok i mai i år følgende: «Stortinget ber regjeringen sikre likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger, gjeldende fra 1. januar 2022». Det haster å få på plass en praktisk løsning slik at aktørene kan innrette seg og systemene er operative fra årsskifte. Når vil statsråden ha klar en løsning for likebehandling av biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy for strekninger finansiert av bompenger?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2982 (2020-2021)

  Innlevert: 19.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  Hvordan kan en person som har vunnet en gevinst gjennom lovlig pokerspill i utlandet, og som er skattepliktig i Norge, ta med seg gevinsten hjem til Norge slik at den kan beskattes av slik reglene krever? (F.eks. kontooverføring, kontanter i en koffert, veksle de inn i gullblokker, bruke krypto, eller noe annet?)
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2981 (2020-2021)

  Innlevert: 18.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  Hvorfor regner politiet årsverk på en annen måte enn staten for øvrig og hvor mange politiårsverk per 1000 innbygger er det i Norge dersom Statens personalhåndboks definisjon legges til grunn?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2980 (2020-2021)

  Innlevert: 17.09.2021

  Sendt: 20.09.2021

  Til behandling

  Vil helseministeren åpne for at fullvaksinerte personer som ikke har utviklet antistoffer mot koronaviruset kan få en ekstra dose med Moderna, fremfor at disse vaksinene kastes, og hva er eventuelt den faglige begrunnelsen for å ikke tillate dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2979 (2020-2021)

  Innlevert: 17.09.2021

  Sendt: 17.09.2021

  Svart på: 22.09.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Størstedelen av høringsinnspillene støtter å autorisere logopeder som flertallet av land i Europa gjør. I Europa er det bare Bulgaria, Estland, Kroatia, Danmark og Ungarn som ikke har autorisasjon av logopeder. Autorisasjon kan gi nødvendige kvalifikasjoner for sikre kvalitet og god hjelp for de som trenger hjelp. Jeg viser til argumentene om at utdanningen ikke er bra nok for å autorisere logopeder i Norge. Hvilke tiltak arbeider HOD eller kunnskapsdepartementet / høyere utdanningsdepartementet for å bedre logopedutdanningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2978 (2020-2021)

  Innlevert: 17.09.2021

  Sendt: 17.09.2021

  Til behandling

  Kan statsministeren akseptere at Stortingets føringer om høyere betalingsvilje og lavere dokumentasjonskrav for sjeldne sykdommer ikke blir fulgt opp i Nye Metoder og helseforetakene, og står statsminister fortsatt inne for det hun uttalte i spørretimen 5. mai?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2977 (2020-2021)

  Innlevert: 17.09.2021

  Sendt: 17.09.2021

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å redusere den norske strømprisen og unngå kraftkrise utover vinteren?
 • Skriftleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2976 (2020-2021)

  Innlevert: 16.09.2021

  Sendt: 16.09.2021

  Til behandling

  Hva har blitt gjort av arbeid siden 21.6.2019 slik daværende Justisminister lovet og har dagens Justisminister noen tanker om hva som bør gjøres?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2975 (2020-2021)

  Innlevert: 13.09.2021

  Sendt: 14.09.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Prissmitte som følge av CO2-prising av utslipp fra elektrisitetsproduksjon i EU gjør norsk strøm dyrere enn den ellers ville ha vært. Siden norsk strøm i all hovedsak er utslippsfri kan prissmitten anses som en form for markedssvikt. Hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til å innføre en eksportavgift på strøm som kan korrigere denne markedssvikten, og hvordan kunne en slik avgift best utformes?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2974 (2020-2021)

  Innlevert: 13.09.2021

  Sendt: 13.09.2021

  Svart på: 20.09.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Norsk filmproduksjon er en raskt voksende bransje som skaper arbeidsplasser, spesielt i distriktene. Flere internasjonale aktører viser stor interesse for opptak i Norge. Men dagens regelverk for motorferdsel i utmark og verneforskrifter for nasjonalparker skaper problemer for filmproduksjon. New Zealand har utarbeide strenge føringer for filminnspilling i nasjonalparker. Hvordan vil statsråden sørge for forutsigbarhet for filmproduksjon i nasjonalparker og norsk natur som samtidig ivaretar vernehensyn?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2972 (2020-2021)

  Innlevert: 13.09.2021

  Sendt: 13.09.2021

  Svart på: 20.09.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

  NRK har viktige samfunnsoppdrag som er nedfelt i NRK-plakaten. De skal blant annet formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer, fremme nye talenter og sørge for at minst 40 pst av det frie programbudsjettet for TV skal legges ut til eksterne produsenter. Under Arendalsuka kom det frem at mindre og nye produsenter opplevde det som vanskeligere i dag å få avtale med NRK. Hvordan vil statsråden sørge for at det ikke bare er de etablerte og samme produsentene som får oppdrag og avtale med NRK?