Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1973)
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1973 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for å få raskere saksbehandling i Pasientskadenemnda?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1972 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Til behandling

  Korleis vil statsministeren konkret fylgje opp Stortinget sitt vedtak om gransking av Mattilsynet?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1971 (2018-2019)

  Innlevert: 26.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden love at det blir gitt ordinær høyringsfrist på 3 måneder på sitt framlegg om føresegner om skadebot for pelsdyrbønder som er råka av regjeringa sitt næringsforbod?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1970 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Til behandling

  Mener statsråden at bruken av appen «Staffer» er lovlig, og mener statsråden at denne typen app er ønsket inn i norsk arbeidsliv?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1969 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange tonn overskuddsvarer av tekstil og klær som hvert år genereres i varehandelen, samt andelen av dette som henholdsvis forbrennes, går til deponi, gjenvinnes, ombrukes og doneres til veldedige formål?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1968 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Til behandling

  Hva er Norges posisjon i de pågående forhandlingene om et nytt regelverk om elektronisk handel i Verdens handelsorganisasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1967 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 26.06.2019

  Til behandling

  En iransk revolusjonsdomstol har begjært å få utlevert en kurdisk opposisjonell som er gift med en norsk statsborger og i 2014 fikk opphold i Norge. Ifølge Amnesty er Iran kjent for å lage fiktive saker for å straffe-forfølge opposisjonelle. Revolusjonsdomstolene har ingen rettsikkerhet, bryter menneskerettighetene og kan dømme til tortur, pisking, og dødsstraff. Mener statsråden det er riktig å behandle og eventuelt kunne etterkomme utleveringsbegjæringer av opposisjonelle fra revolusjonsdomstoler i Iran?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1965 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Til behandling

  Hvorfor tillater Norge import av isbjørnskinn fra områder som Polar Bear Specialist Group (PBSG) i mange år tydelig har beskrevet som IKKE bærekraftige, og hva skal til for at norske myndigheter legger ned et importforbud på isbjørnskinn fra slike delbestander med ikke-bærekraftig høsting og/eller fra områder i Canada med negativ bestandsutvikling?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1964 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Til behandling

  Vergemålsordninger må ha svært høye krav til rettsikkerhet og forsvarlighet. I dagsavisen 25.06.19 beskrives en sak der det er høyst uklart hvordan både det medisinskfaglige regimet personen er under blir kontrollert og ikke minst hvordan en klage på en verge skal behandles, når verken foreldrene eller NFU kan reise klage og at klager fra den som er satt under vergemål, ikke blir godtatt fordi vedkommende har fått hjelp til klagen. Hvordan kan klagerett gjøres reell i slike saker?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1963 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Til behandling

  Hvor stor andel av isbjønskinn importert til Norge med Svalbard siste 10 årene har hatt original tag (merking), hvilken straff er det norske myndigheter har på import av isbjørnskinn uten tag, hvor mange norske importører har blir straffet for skinnimport uten tag de siste 10 årene, og kan norske myndigheter garantere for opprinnelsessted og lovligheten av jakten for skinn som importeres uten tag?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1962 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Til behandling

  Er dette i tråd med regjeringens intensjoner og vil regjeringen komme til Stortinget med en evaluering av anbudsregimet i Nav?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1966 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Til behandling

  Kan justis- og innvandringsministeren redegjøre for den medisinsk- faglige begrunnelsen for utsendelsen en person i bevisstløs tilstand , vil statsråden sørge for at avtalen med Legetjenester A/S avsluttes inntil rådet for legeetikk har vurdert praksisen, vil statsråden sørge for en ny vurdering av bruk av leger som skal ledsage på uttransporteringer og kan statsråden stadfeste om det er en ny standard at politiet holder seg med eget helsepersonell til bruk ved uttransportering
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1961 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Til behandling

  I Granavold plattformen står det "At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet." På Stamveg prosjektet E-39 Os-Bergen er det planlagt bom på Fv163 Lysefjorden-Fanafjellet og langs eksisterende E39. Vil ministeren sørge for at Granavold plattformen blir fulgt opp, og hindre at disse planlagte bomstasjonene på sideveiene blir bygget?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1960 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for utviklingen i helseforetakenes kjøp av private tjenester siste 5 år og vil statsråden sørge for at de regionale helseforetakene reduserer eller avslutter sine kjøp fra private kommersielle tilbydere gjennom anbud i helseforetak med ledig kapasitet i lokalsykehus og ideelle sykehus med avtale?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1958 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  Det er lansert ulike alternativer for en framtidig, forbedret jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm - både via Kongsvinger, Bjørkelangen og Askim/Indre Østfold. Samtidig jobbes det med en konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen. Vil denne KVU-en også omfatte andre geografiske alternativer enn bane via Kongsvinger?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1957 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  I forslag til styret ved Nord-universitet opprettholder rektor forslaget om å flytte medieutdanningene vekk fra Steinkjer. Næringslivet reagerer og NHO-sjef Ole Erik Almlid mener dette er brudd på inngått avtale med regionalt næringsliv. Mener statsråden at en beslutning om flytting er i tråds med statsrådens henstilling til styret om å ta hensyn til samarbeidet med regionalt næringsliv?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1956 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden akseptere at hele virksomheten på Nesna og dermed all aktivitet ved en av de tre fusjonspartene legges ned?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1952 (2018-2019)

  Innlevert: 23.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  Filmproduksjon er en raskt voksende bransje både nasjonalt og internasjonalt. Filmindustri stimuler kulturliv, næringsliv og reiseliv, spesielt i distriktene. I dag har vi 16 ulike filmkommisjoner i Norden. Nordisk råd har bedt Ministerrådet se på muligheten for en Nordisk Film kommisjon for å samordne markedsføringen slik at flere internasjonale filmer lokaliseres til Norden, samt vurdere harmonisering av intensivordningene. Vil ministeren ta initiativ til å følge opp dette vedtaket inn mot Ministerrådet?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1949 (2018-2019)

  Innlevert: 23.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  Medfører det riktighet at regjeringen har avlsuttet arbeidet om å ha et felles billettsystem på riksvegferjene og hva er begrunnelsen for dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1948 (2018-2019)

  Innlevert: 23.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Hva er begrunnelsen for at regjeringen krever at takstmenn er tilsluttet Norsk takst for å utføre naturskadetaksering og på hvilket grunnlag har LMD skrevet under på en slik avtale?