Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 2151)
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2151 (2020-2021)

  Innlevert: 07.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  I Langtidsplan for forsvarssektoren (2021-2024) er Jørstadmoen hovedbase for cyberforsvaret. Dette er en viktig kompetanseklynge med kritisk kompetanse. Hvorfor sitter ikke IKT-sjefen i forsvaret og tilhørende stab på Jørstadmoen?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2150 (2020-2021)

  Innlevert: 07.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  Hva er fordelingseffektene av Solberg-regjeringens samlede skatteendringer totalt og endringer i formuesskatten samlet for 2013 -2021, fordelt på inntekt samt etter nettoformue i intervallene spesifisert i begrunnelsen.
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2149 (2020-2021)

  Innlevert: 07.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  Når kan vi forvente at Nasjonal Strategi for Sjeldne Sykdommer blir ferdigstilt, og hvordan mener statsråden strategien vil bidra til å løse de utfordringene som Stortinget pekte på i interpellasjonen i 2017?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2148 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  Hva mener statsråden om at pris ikke synliggjøres for bilister som kjører gjennom bomringen i Oslo, og vil han gjøre noe for å sørge for at alle som blir belastet for passeringer i Oslos bomring blir bevisstgjort kostnaden i forbindelse med passeringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2147 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  Stillingen som direktør for det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er lyst ut uten krav om at den som tilsettes også skal ha hovedkontor i Bergen. Hvordan kan statsråden garantere at Bergen vil være et reelt strategisk hovedkontor for det nye direktoratet hvis direktøren har sin base et annet sted?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2146 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  I ny NTP er farledsutbedring av Brønnøyleia ikke prioritert, til tross for at tiltaket er prioritert øverst av fylkestinget i Nordland i innspill sendt departementet. Det vises til oppdatert beregningsmetodikk som gjør tiltaket mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt, samtidig som tiltak i andre fylker med lavere lønnsomhet prioriteres i ramme B. Hvordan vektes fylkestingets innspill til NTP?
 • Skriftleg spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2145 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  Hvorfor vil regjeringen avskjære muligheten for at det i fremtiden kan oppstå en situasjon hvor en systemviktigbuffer på mellom 0 og 1 pst. vil være et riktig nivå ut fra hensynene som begrunner kravet, slik EØS-reglene åpner for?
 • Skriftleg spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2144 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  Mange mindre kommuner samarbeider med hverandre og etablerer interkommunale selskaper(IKS). De siste årene har det vært eksempler på at disse IKS-ene konkurrerer med, og ut, lokale private bedrifter. Man ser også at IKS-er går inn i private A/S-er, på eiersiden, og dermed også konkurrerer med de private. I tillegg har flere og flere IKS datterseskaper som registreres som A/S og er i direkte konkurranse med de private. Er statsråden kjent med dette, hva kan gjøres for å få en sunnere konkurranse mellom IKS og private tilbydere?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2143 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å gi kommunen forutsigbarhet om de økonomiske rammene rundt barnevernsreformen?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2142 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for kvar veksten i statlege stillingar har vore under denne regeringa samanlikna med førre regjering, og gi ei vurdering av kva sektor og stillingstypar som har blitt prioritert?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2141 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Mattilsynet region Trondheim og omland, som dekker kommunene Trondheim, Malvik, Skaun, Orkland, Heim, Hitra og Frøya har kun én dedikert person til å følge opp sju kommuner og 300 000 innbyggere. Dette er selvsagt en umulig oppgave og som gjør at god dyrevelferd ikke blir godt nok ivaretatt. Er statsråden fornøyd med ressursutviklingen i Mattilsynet, som skal sikre god dyrevelferd og trygt dyrevern og vil statsråden ta initativ til å styrke dyrevernsnemndene sin rolle for trygg og sikker dyrevelferd?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2140 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Narvik kommune preges av mye grensetrafikk, stor militær aktivitet, sterkt voksende cruisetrafikk, aktiv industri, fjellbasert friluftsliv og krevende nordlandsgeografi. Behovet for et oppgående og tilstedeværende Sivilforsvar er stort. Vil statsråden gjenopprette Sivilforsvarets kontor i Narvik?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2139 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Hvilken prosess er det lagt opp til for evaluering og eventuell revidering av de endringene som ble gjort i innkjøpsordningen for litteratur i fjor?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2138 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at planmidlane blir brukt som Stortinget sin intensjon var gjerne av Nye vegar?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2137 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å fjerne CO2-avgiften på LNG og om ikkje forklare kva som er logikken i at staten skal på ei side gje tilskott for å ta i bruk LNG og på den andre sida hente inn avgifter?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2136 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Nordic Circles har som ambisjon å oppsirkulere stål fra skip og plattformer til bygningsstål. Målet er å skape ny industri basert på oppsirkulering av maritimt stål, og samtidig bidra til å redusere klimautslipp fra byggebransjen og dekommisjon av oljerigger og skip. Et konkret resultat er første undervanns fiskehotell laget av bildekket til en utrangert ferge. Isteden for at "Helge Ingstad" blir hugget opp til skrapmetall, vil statsråden bidra til at fregatten kan få et evig bærekraftig liv enten som fiskehotell eller i nybygg?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2135 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål fra meg (Dok. nr.15:481). Der skriver statsråden at "Samferdselsdepartementet har mottatt anbefaling fra Jernbanedirektoratet om at størstedelen av den gjenværende delen av Valdresbanen tas ut av det nasjonale jernbanenettet og dermed kan stilles til disposisjon for andre formål. Denne anbefalingen er til behandling i departementet og dersom anbefalingen tas til følge vil regjeringen fremme denne anbefalingen for Stortinget i vårsesjonen." Når kommer denne anbefalingen til behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2134 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Har statsråden eller noen i regjeringen hatt befatning med salget og vurdert konsekvensen av at en eiendom med så viktige strategisk ressurser skifter eier, og kan denne eiendommen eventuelt videreselges til utenlandske eiere uten at myndighetene involveres?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2133 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for praksis og regelverk for utbetaling av sykepenger til permitterte?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2132 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  En undersøkelse fra NHHS Consulting slår fast at 63% av personer med stor næringsformue i høy grad vil vurdere utflytting fra Norge hvis Ap får flertall for økt formuesskatt, og at 21 prosent av formuen til Norges rikeste tilhører utflyttede skattebetalere. Har Finansdepartementet en oversikt over omfanget av antatt skattemotivert utflytting på lang sikt, og hvilken effekt har utflytting av investorer på sysselsetting og investeringer i norske vekstbedrifter?