Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1078)
 • Skriftleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1078 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 27.02.2020

  Til behandling

  Spredningen av Corona-viruset har ledet til at WHO nå mener vi kan stå over for en pandemi. Det betyr at man må påregne spredning av viruset over landegrenser i alle deler av verden. Folkehelseinstituttet varsler at man må påregne at viruset også kan smitte i Norge. Norge har et sterkt og moderne smittevern. Sist vi møtte en pandemi i Norge var under den såkalte svine-influensa-epidemien for over 10 år siden. En rekke land gjennomgår sin beredskap i møte med en spredning av Corona-viruset. Kan statsministeren forsikre om at helsemyndighetene har nødvendige fullmakter, planer og økonomiske ressurser til å møte en spredning av Corona-viruset i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1077 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 27.02.2020

  Til behandling

  Har norske myndigheter vært klar over at Kongsberggruppen har samarbeidet med og solgt utstyr fra det sveitsiske selskapet Crypto AG, som har rigget utstyr for spionasje til fordel for amerikansk og tysk etterretning , og var dette et tema under utenriksministerens nylige besøk til Saudi Arabia?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1076 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 27.02.2020

  Til behandling

  Aftenposten dekket 26.02.20 at statsministeren hadde besøkt bedriften GE Healthcare. I saken heter det at bedriften eksporterer 98 % av produksjonen og at 37 % av produksjonen går til EØS-området. Kan statsministeren gjøre rede for hvilke land utenfor EØS denne bedriften har eksportandeler til, og hvordan handelen til disse ulike landene utenfor EØS er regulert?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1075 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 27.02.2020

  Til behandling

  Med utgangspunkt i svar på spørsmål i Dokument nr. 15:987 (2019-2020), hvordan ville svaret sett ut om endringen det spørres om i formuesskatten i stedet hadde vært at aksjerabatten hadde blitt fjernet, satsen blitt satt til 1,1 prosent, og formue over 20 mill. kroner hadde blitt beskattet med en sats på 1,3 prosent?
 • Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1074 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 27.02.2020

  Til behandling

  I 2018 vedtok Stortinget ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning, hvor studenter som har vitnemål med fagskolepoeng nå kan be om å få nye vitnemål hvor betegnelsen studiepoeng står. Vil statsråden åpne for å også godkjenne fagskolepoeng fra 2006/-07 så fremt de kommer fra en skole som var NOKUT-godkjent?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1073 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 27.02.2020

  Til behandling

  Hva er fordelingen av innbetalt dokumentavgift i 2019 fordelt på ulike aldersgrupper og fordelt etter bruttoinntekt?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1072 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 27.02.2020

  Til behandling

  Hvilke faglige vurderingen ligger til grunn for dette vedtaket?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1071 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen sikre at alle de som har mistet garantitillegg til uføre- og alderspensjon dette får tilbakebetalt det de feilaktig har blitt fratatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1070 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Vil statsråden se på muligheten for å legge til grunn at skattemyndigheten ikke krever moms for disse pengene med tilbakevirkende virkning, men at kravet om å betale moms for dette gjelder fra det tidspunktet dommen fra Høyesterett var rettskraftig?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1069 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Til behandling

  På hvilket grunnlag er søknadsfristen på 3 måneder satt for å søke pleiepenger, mener statsråden det er rimelig at det er familier med behov for pleiepenger som skal bære konsekvensene av lange ventetider gjennom at de ikke får søkt pleiepenger innen fristen på 3 måneder, og hva vil statsråden gjøre for sikre økonomisk trygghet for familier som venter på nødvendig legeerklæring?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1068 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden jobbe for at Teslas nye fabrikk blir lagt til Norge, hvis det ikke viser seg umulig å bygge den i Tyskland?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1067 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Kan personer som mottar sosialhjelp fra NAV å få trekk i denne ytelsen dersom de mottar penger i fødselsdagsgave overført via Vipps inn på bankkonto?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1066 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Hvordan vil helseministeren i det videre arbeidet med NOU 2019:14 «Tvangsbegrensningsloven» sikre at man har tilstrekkelige hjemler for bruk av tvang, for å hindre at psykisk syke personer utgjør en trussel for andre, når vedkommende ikke selv har tilstrekkelig innsyn i sin egen psykiske helse og behov for hjelp innen psykisk helsevern?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1065 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Hva er samferdselsministerens reaksjon på Go-Ahead sitt ønske om å redusere antall stopp på enkelte avganger langs det vi kjenner som Sørlandsbanen, og vil han sørge for at selskapet ikke reduserer antall stopp på de aktuelle stasjonene?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1064 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Vil statsråden gjera noko som kan førebyggje misbruk av tolkeordninga i justissektoren?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1063 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Et rettsamfunn er avhengig av domstoler som sikrer og fremmer rettssikkerheten og verner om rettsamfunnet. Bergen Tingrett er nest største tingrett, men har i minst 25 år slitt med uegnede rettslokaler. Nordhordland tingrett og Bergen tingrett ble slått sammen i 2017, men får ikke utnyttet fordelen så lenge lokalene ikke er hensiktsmessige. Sikkerheten er kritikkverdig. Når kan en forvente at Bergen tingrett får midler til å gå videre med planene for rehabilitering av Bergen tinghus?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1062 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 26.02.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for å undersøke hvorvidt de endringer i straffeloven og straffeprosessloven om skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet virker etter sin intensjon, og legger bedre til rette for å fange opp de tilfellene der en person er for syk til å bli straffet, men for frisk til å bli behandlet?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1061 (2019-2020)

  Innlevert: 25.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Regjeringen har i Prop. 1 S (2018–2019) foreslått at nye stridsvogner til Hæren anskaffes med leveranse fra 2025. Kan statsråden redegjøre for om regjeringen ønsker en åpen konkurranse om Norges fremtidige stridsvognkapasitet, slik at Norge også får gode industrisamarbeidsavtaler eller kan statsråden sikre slike industrisamarbeidsavtaler ved direkteanskaffelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1060 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Hvilke planer har statsråden for «Sarpbru» i Sarpsborg?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1059 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Hvor lang tid ser statsråden for seg at arbeidet med å vurdere reglene rundt nettsalg av alkohol skal ta?