Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 2097)
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2097 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 16.08.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å forbedre mulighetene for å reise til og fra Værøy og dermed sikre framtidens bosetning, slik at både fastboende og turister kan ta i bruk de ressursene som finnes der, året rundt?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2096 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 16.08.2019

  Til behandling

  Hvilke konkrete beredskapsavtaler for medisiner har Forsvaret allerede inngått eller planlegges inngått?
 • Skriftleg spørsmål fra Peter Frølich (H) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2095 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 16.08.2019

  Til behandling

  Gir Aftenpostens oppslag om pass- og ID-kort 15 august et riktig bilde av situasjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2094 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 16.08.2019

  Til behandling

  Kan statsråden, for årene siden ordningen med billige barnehagelån ble innført, gi en oversikt over samtlige lån med tilhørende betingelser som de fire barnehagekjedene Læringsverkstedet, Norlandia, Trygge Barnehager/FUS og Espira har fått gjennom Husbanken, hvor stor andel av den årlige og totale låneramma for barnehager som har gått til hver av disse selskapene, og hvordan det årlige kapitaltilskuddet barnehageselskapene mottar står i forhold til kostnaden på disse lånene?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2093 (2018-2019)

  Innlevert: 15.08.2019

  Sendt: 15.08.2019

  Til behandling

  Statens Vegvesen har utredet 3 ulike alternativer for utbedring av Rv 3, Ny Tunna bru, men sier til Veiforum RV 3 at de ikke har midler til noen av alternativene. Den etterlengta utbedringen vil derfor ikke bli realisert. Vegforum ønsker at alternativ 4 blir valgt, da det er det beste, og mest trafikksikre tiltaket. Det har en kostnad på 160- 250 mill kr. Vil samferdselsministeren bidra til at transportkomiteens merknader ifm behandling av nasjonal transportplan blir ivaretatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2092 (2018-2019)

  Innlevert: 15.08.2019

  Sendt: 15.08.2019

  Til behandling

  Aksepterer statsråden at det i mange tilfeller er opp til helseforetakene å avgjøre hvorvidt fødende med over 90 minutters reisevei får tilbud om følgetjeneste, eller vil han umiddelbart sikre at disse kvinnene faktisk får dette tilbudet?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2091 (2018-2019)

  Innlevert: 15.08.2019

  Sendt: 15.08.2019

  Til behandling

  Korleis vil justisministeren involvere ei breidde av dei tilsette i politi- og lensmannsetaten i dei justeringane av kursen som han har varsla vil kome i ei ny stortingsmelding om politireforma til hausten?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Dokument nr. 15:2090 (2018-2019)

  Innlevert: 14.08.2019

  Sendt: 14.08.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Meiner statsråden at brann- og redningstenesta burde få fritak frå avgifter når dei kjøper ein bil som utrykkingskøyretøy?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2089 (2018-2019)

  Innlevert: 14.08.2019

  Sendt: 14.08.2019

  Til behandling

  Viser til brev datert 8. august fra ordførerne i Hol og Ål til statsråden. Sjøl om det ikke er vitenskaplig dokumentert at CWD smitter fra hjortedyr til sau har departementet i forskrift innført tiltak som innebærer store ulemper for beitenæringa med sau. Jeg slutter meg til innholdet i ovennevnte brev. Kan statsråden ta affære i saken og sikre at de inngjerda salteplassene får tilsyn hver tredje dag for å unngå nye dyretragedier, alternativt tillate utlegging av saltstein utenfor grindene utenfor salteplassen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2087 (2018-2019)

  Innlevert: 14.08.2019

  Sendt: 14.08.2019

  Til behandling

  Når har statsråden planlagt å presentere en evaluering av konsekvensene av innstrammingene i arbeidsavklaringspengeordningen (AAP) for Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2088 (2018-2019)

  Innlevert: 13.08.2019

  Sendt: 14.08.2019

  Til behandling

  Er det regjeringens offisielle holdning at asylsøkere og migranter som reddes i Middelhavet skal sendes tilbake til Libya uten en individuell behandling av asylgrunnlaget, og hvilke initiativ har regjeringen tatt for å sikre at humanitært arbeid ikke blir kriminalisert, og at redningsskipene kan finne en trygg havn?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2086 (2018-2019)

  Innlevert: 13.08.2019

  Sendt: 13.08.2019

  Til behandling

  Hvorfor er kunstnerisk utsmykking og bistand i offentlige bygg ute på anbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2085 (2018-2019)

  Innlevert: 13.08.2019

  Sendt: 13.08.2019

  Til behandling

  Hvor ofte og med hvilke data har SSB og/eller Skatteetaten oppdatert portalen for relevante eiendomsdata etter at kommunen fikk mulighet til å bruke en sjablonbasert modell for utskrivelse av eiendomsskatt i 2014?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2084 (2018-2019)

  Innlevert: 12.08.2019

  Sendt: 13.08.2019

  Til behandling

  Har statsråden undersøkt problemstillingen og mener statsråden at det er behov for presiseringer i aktuelle lover og forskrifter?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2083 (2018-2019)

  Innlevert: 12.08.2019

  Sendt: 13.08.2019

  Til behandling

  Hva er Statens vegvesen sitt grunnlag for å uthule lovgivningen gjennom å liberalisere kabotasjeregelverket og bytte av tralle?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2082 (2018-2019)

  Innlevert: 12.08.2019

  Sendt: 12.08.2019

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Til behandling

  NRK melder at flere kommuner bla har satt ei nedre aldersgrense for når omsorgstønad kan benyttes. Det er ikke i tråd med regelverket verken på system eller individnivå. Praksisen gjør det vanskelig for familier som har krevende omsorgsansvar for små barn å ha mulighet til å klare oppgavene og ha nok å leve av. Det er tydeligvis nødvendig å endre lov og/eller regelverk rundt omsorgstønaden for å hindre forskjellsbehandling. Vil statsråden ta initiativ til det?
 • Skriftleg spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2081 (2018-2019)

  Innlevert: 12.08.2019

  Sendt: 12.08.2019

  Til behandling

  Hva er justisministerens holdning til at det administrativt gjøres endringer i domstolstrukturen flere steder i Nord-Norge før innstillingen fra domstolskommisjonen er forventet i oktober?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2080 (2018-2019)

  Innlevert: 12.08.2019

  Sendt: 12.08.2019

  Til behandling

  Med opprettelsen av Finnmark landforsvar på Porsangmoen er det større behov for direkte flyruter til og fra Lakselv lufthavn Banak. Hva vil forsvarsministeren gjøre for å sikre et bedre flytilbud for Lakselv lufthavn Banak?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2079 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 12.08.2019

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem antall oppdrag og flytimer som luftambulansetjenesten har hatt i juli måned i år i Helse Nord , sammenlignet med bruk av luftambulansetjenesten i samme område i juli måned de siste 5 årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2078 (2018-2019)

  Innlevert: 09.08.2019

  Sendt: 12.08.2019

  Til behandling

  Vil regjeringen med den nye masterutdanningen for sykepleiere legge til rette for at sykepleiere skal arbeide selvstendig med utredning og behandling av uavklarte tilstander, noe som i dag er en oppgave og ansvar som er lagt til legene, og dersom ikke, kan statsråden rydde opp og sørge for en forståelig rolle- avklaring mellom de nye spesialistsykepleierne og fastlegene?