Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1009)
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1013 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  I høyringsnotatet om skiftegebyret/«dødsgebyret» er det ei utrekning av korleis ein er komen fram til at det i snitt koster 1148 kroner å usteda ein slik attest. Kva arbeid må gjerast og kva er kostnaden om ein berre ser på attest for å sitja i uskifte (utan særkullsborn)?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1012 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  Den samiske reindrifta i Nordland sliter med svært store tap. Tilgangen til kalv etter tap er nede i under 40 % og kalvetapet har vært katastrofalt stort over flere år i et område med både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk reindrift. Rovvilt holder på å knekke en næring, og i reindrifta kan ikke beitesesongen reduseres med senere slipp og tidlig sanking. Hvordan vil ministeren redusere rovviltbestanden i Nordland slik at den samiske reindrifta og de unge reineierne som satser i Nordland har en framtid?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1011 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  Når vil statsråden legge frem sin anbefaling om NH-90-helikoptrene og vurderer han det som mulig å møte Kystvaktas behov, gitt problemene og kostnadene knyttet til driften av NH-90?
 • Skriftleg spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1010 (2017-2018)

  Innlevert: 22.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at fiskerimeldingen som nå er under utarbeidelse, inneholder et eget kapittel om forvaltning og effektiv utnyttelse av reker som ressurs for norske foredlingsbedrifter?
 • Skriftleg spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2017-2018)

  Innlevert: 21.02.2018

  Sendt: 22.02.2018

  Til behandling

  Er klima- og miljøministeren enig i Miljødirektoratets tolkning av forurensningsloven § 26, første ledd, eller er det innenfor lovverket mulig for kommuner å stille krav om tømming av slike anlegg, men slik at boligeiere selv har ansvaret for å organisere tømmingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1008 (2017-2018)

  Innlevert: 21.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Det er nå blitt kjent at Bane NOR vil utsette intercitysatsingen med flere år. Hadde statsråden eller departementet på noen som helst vis informasjon om problemene med tidsfristene, som ligger i nasjonal transportplan, før planen ble vedtatt av Stortinget?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2017-2018)

  Innlevert: 21.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Hva er de totale inntektene (skatteinntekter fratrukket utgifter) til staten fra hvert av de oljeselskapene som har mottatt utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen i perioden 2008-2016?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1006 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Hvem mener statsråden har det overordnede ansvaret for at tilbudet fra de regionale helseforetakene er godt nok, og hva har han selv tenkt å gjøre i denne saken?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  For hvilke typer forsvarsmateriell ble det utstedt utførselslisenser for til Saudi-Arabia i 2017, fordelt på A-materiell, B-materiell, flerbruksvarer til militær sluttbruk og tjenester/reparasjoner, og fordelt etter vareposisjonene i liste I (ML 1-ML 22)?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1004 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Det har vært en høring om et forslag om å sentralisere videre arbeid med vannforskriften. Hvorfor mener statsråden at den organiseringen regjeringen foreslo i høringsbrevet gir bedre framdrift i nødvendige miljøforbedringer, og vil omorganiseringen ivareta medvirkning fra kommuner og sivilsamfunn på en like god eller bedre måte slik forskrift og vanndirektiv krever?
 • Skriftleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1003 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Når vil statsråden legge frem kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon på Skjold med minimum én stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer, og kan statsråden redegjøre for hvorfor regjeringen ikke hadde oversikt over kostnadene ved å beholde 2. bataljon på Skjold under behandlingen av Landmaktproposisjonen høsten 2017?
 • Skriftleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1002 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Til behandling

  Kan statsministeren gje nokre døme på kva «litt bredere sivile kriser» ho uroar seg for, og som ikkje kan handsamast med dei heimlane me allereie har?
 • Skriftleg spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1001 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 21.02.2018

  Til behandling

  Hva er OsloMets navn på nynorsk og bokmål?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1000 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Ifølge NRK den 16.02.18 fremgår det av tilsynsrapporter fra statsadvokatembete at alvorlige vold- og overgrepssaker mot barn blir liggende hos politiet uten at det tas videre etterforskingsskritt. Har statsråden iverksatt tiltak for å få oversikt over behovene for etterforskningsressurser i politiet eller andre steder for å forebygge, bekjempe vold- og overgrep mot barn, er andre tiltak iverksatt, og når vil statistikk for hvor mange tilrettelagte avhør som ender med dom foreligge?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:999 (2017-2018)

  Innlevert: 20.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Hvor mye har statlig eide selskaper fordelt etter selskap hatt i inntekter som følge parkeringsavgift ved buss, tog og flyplasser på i 2013,2014,2015,2016,2017 og hva er forventede inntekter i 2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Gustavsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:998 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Er det i tråd med statlige føringer at et statlig aksjeselskap som Avinor, fritt kan utnytte sin monopolstilling til i reguleringsprosessen å hindre andre konkurrerende private i å utøve næringsvirksomhet, og hvilke tiltak vil statsråden ta for å sikre at dette ikke skal skje?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Gustavsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:997 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Hvilke grep vil statsråden ta for å sørge for like konkurransevilkår for kommersielle virksomheter ved Evenes, slik at også private næringsutøvere kan delta og styrke forutsetningen for et best mulig servicetilbud for flypassasjerene?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:996 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for status for oppfølging av stortingets vedtak til St.meld.nr 14 (2006-2007) om at utslipp og bruk av miløgifter kontinuerlig skal reduseres med den hensikt å stanse utslippene innen 2020 og oppfølging av handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter, som ble lagt fram i 2015?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:995 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Til behandling

  Aftenposten har i dag, 19. februar en artikkel der Bane NOR sier at det må mer penger til for å holde forutsatt framdrift når det gjelder Ringeriksbanen. Hva vil statsråden gjøre for å holde valgløftet fra Høyre og Frp i 2017 om byggestart innen 2021?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:994 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Til behandling

  Ferske tilsynstall fra Arbeidstilsynet viser at sju av ti utenlandske sjåfører som er kontrollert på turer med transport innenlands i Norge de to siste årene kjører med ulovlig lav lønn. Dette er ulovlig sosial dumping som bidrar til å konkurrere ut norsk lastebilnæring. Hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å forhindre dette, og hva slags særskilt ansvar mener ministeren at statlig eide norske selskap som Posten og Bring har i denne sammenheng?