Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (81 - 100 av 2296)
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2216 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Rette vedkommende: Samfunnssikkerhetsministeren

  Svart på: 05.09.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Kan statsråden legge frem en oversikt over hvor store kostnader den kommunale brann- og redningstjenesten har hatt i forbindelse med henholdsvis politi/ordensoppdrag og helseoppdrag (både akutte utrykninger og planlagte bæreoppdrag) i årene 2013-2018?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2215 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 02.09.2019

  Rette vedkommende: Samfunnssikkerhetsministeren

  Svart på: 04.09.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  DSB har utarbeidet en kostnads- og konsekvensanalyse av de anbefalte sivile beskyttelsestiltakene som er beskrevet i DSBs rapport Framtidens Sivilforsvar (2017). Denne skal ha blitt oversendt Justis- og beredskapsdepartementet i slutten av juni. Kan statsråden legge frem oppdatert oversikt over estimerte kostnader ved å oppgradere og ev. bygge ut flere tilfluktsrom?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2214 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Svart på: 04.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden sørge at de statlige selskapene som har ansvaret for framtiden til denne strekningen involverer de berørte kommunene, og at spørsmål rundt opprydding og alternativt bruk blir en del prosessen?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2213 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Svart på: 06.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Vil justisministeren støtte Hallingdalregionens tydelige ønske om en satellitt av Statens Barnehus i Hallingdal?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2212 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Svart på: 17.09.2019 av finansminister Siv Jensen

  Har finansdepartementet pålagt Skattedirektoratet å ikke kreve inn engangsavgiften for de mindre kjøretøyene brann- og redningstjenesten bruker i utrykning, har finansdepartementet kun bedt Skattedirektoratet om å se nærmere på reglene med sikte på å komme frem til en avgrensning som tar større hensyn til hvordan brannvesenet er organisert i dag, og kan finansministeren eventuelt klargjøre hva som er gjeldende praksis per i dag i lys av uttalelsene som er gjengitt i begrunnelsen for dette spørsmålet?
 • Skriftleg spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2211 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Svart på: 06.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kva vil statsråden gjere for å sikre at prosessar er føreseielege for bergverk i drift som er avhengige av langsiktig planlegging?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2210 (2018-2019)

  Innlevert: 30.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Svart på: 06.09.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilket beløp vil regjeringen bidra med i kommunene i Kongsvingerregionen for å sikre at alle skal få skikkelig internettilgang?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2209 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på: 06.09.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvor mange barn er det som ikke får barnehageplass ved fylte ett år, og som må vente på grunn av barnehageopptak og telletidspunkt, hva er estimert kostnad for løpende opptak eller for eksempel to barnehageopptak i året, og hvor er barrieren er for kommunene for å få det til?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2208 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Svart på: 06.09.2019 av finansminister Siv Jensen

  Ber om en oversikt over SPU og SPN sine investeringer i a) selskaper med virksomhet knyttet til gruvedrift, tømmerhogst, kjøtt, soya og palmeolje og andre økonomiske aktiviteter som medfører fare for avskoging av regnskogen i Amazonas, og at statsråden opplyser om hvilken dialog fondet har med disse selskapene, og vurdere hvorvidt hun kan garantere at våre investeringer ikke bidrar til regnskogødeleggende virksomhet, og b) selskaper eller fond som opererer innen velferdstjenester, som barnehager eller helse og omsorg.
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2207 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Svart på: 09.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva har helseministeren tenkt å gjøre for å sikre at også pasientene i Nordlandssykehuset får den rehabiliteringen de har krav på, og når kan vi forvente å motta en bekreftelse på at antallet sengeplasser er økt til det nivået Helse Nord setter som minimum, altså 16 plasser?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2206 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Svart på: 05.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Inntektssystemet for kommuner på området ressurskrevende tjenester, kan ha ekstreme utslag for mindre kommuner. I kommuneproposisjonen for 2020 fremkommer det at departementet har bedt om en ekstern vurdering. Kan statsråden bekrefte at ekstern vurdering er igangsatt og at mandatet inkluderer en vurdering av de totale kostnadene knyttet til ressurskrevende tjenester, vil vurderingen inkludere brukere over 67 år og vil statsråden vurdere å kompensere kommunene som har hatt ekstreme utgifter?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2205 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 30.08.2019

  Svart på: 06.09.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Lisenskontoret i Mo i Rana skal legges ned allerede i 2020. For å kompensere for de store utfordringene for de ansatte og for arbeidsmarkedet i kommunen, bestemte Kulturministeren at nasjonalbiblioteket skulle få 70 nye stillinger i samme kommune. Men det viser seg nå at det er svært få av Lisenskontorets 106 ansatte som kommer til å få en av disse. Er det i tråd med ministerens intensjon og hva vil hun gjøre for å følge opp stortingets ønske om å tilføre andre statlige arbeidsplasser til Mo i Rana?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2204 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 02.09.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Er statsråden av den oppfatning at opplæringsloven gir videregående skoler hjemmel til å nekte et ungdomsparti å fremføre et budskap om regulering av cannabis, gjennom både ord og effekter, som del av en skolevalgkamp?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2203 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 05.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I Verdal kommune er det for tiden svært høyt tap av sau til rovdyr, men sauebøndene opplever at fellingsarbeidet ikke er optimalt med tanke på ta ut skadevoldere og begrense tapet av sau. Vil statsråden, gjennom fylkesmannen, sørge for at det viktige fellingsarbeidet i Verdal får de nødvendige økonomiske rammer og øvrige instrukser sånn at den pågående skadesituasjonen kan møtes av effektiv jakt?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2202 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 05.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  En del sauebønder i Nord-Trøndelag har fra Fylkesmannen fått avslag på klage om avkorting av erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt beitesesongen 2018. Fylkesmannen har i vedtakene lagt til grunn at § 7 i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt ikke er oppfylt, og at erstatningssøknadene derfor må vurderes etter § 8. Dette bygger på feil rettsanvendelse og dessuten feil faktum. Vil statsråden ta initiativ for å rydde opp i fylkesmannsembetets misforståelser?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2201 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 06.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden legge mest vekt på Nye Veiers argumentasjon, eller hensynet til det lokale politiske flertallet, om Malvik kommunestyre ikke vedtar Nye Veiers reguleringsplan for utbygging av E6 på strekningen Ranheim-Åsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2200 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 05.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Det er bred politisk enighet om å øke antall kliniske studier og at Norge skal være konkurransedyktig for å tiltrekke seg gode forsøksstudier. I Aftenposten vises det til at uhensiktsmessig regler og komplisert byråkrati hindrer at norske pasienter får tilgang til kliniske studier med genterapi. Hva vil ministeren gjøre for å rydde opp i søknadsprosessen for kliniske studier med genterapi?
 • Skriftleg spørsmål fra Peter Frølich (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2199 (2018-2019)

  Innlevert: 29.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 29.08.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Gir opplæringsloven fylkeskommunene og/eller de videregående skolene adgang til å hindre ytringer som tar til orde for å endre lover/fjerne straffebud, som for eksempel Unge Venstres kampanje for legalisering av cannabis, i forbindelse med skolevalgene?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2198 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 06.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Har antall utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern og TSB økt, og har regjeringen oversikt over tilbudet de har fått i kommunene, siden 1. januar 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2197 (2018-2019)

  Innlevert: 28.08.2019

  Sendt: 29.08.2019

  Svart på: 05.09.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil helseministeren bidra til å utvikle Norges beste hjerteavdeling ved sykehuset i Arendal videre, og vil han være en pådriver for at man får på plass en tredje lab, samt at man i fremtiden også kan få muligheten til å operere hjerteklaffer ved PCI-senteret?